بیمه پارسیان دات آی آر (parsianinsurance.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3551

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 12:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه پارسیان دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه پارسیان دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 5207 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 16:30
2 5200 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 16:35
3 5101 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 16:40
4 4994 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 16:45
5 5034 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 16:50
6 4677 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 16:55
7 4677 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 17:00
8 4701 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 17:16
9 4655 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 17:20
10 4763 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 17:25
11 4788 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 17:30
12 4581 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 17:35
13 4366 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 17:40
14 4366 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 17:45
15 4164 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 17:50
16 4206 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 17:55
17 4268 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 18:00
18 4339 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 18:05
19 4260 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 18:10
20 4193 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 18:15
21 4234 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 18:20
22 4164 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 18:25
23 4139 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 18:30
24 4189 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 18:35
25 4234 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 18:40
26 4162 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 18:45
27 4162 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 18:50
28 4153 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 18:55
29 4205 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 19:00
30 4186 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 19:05
31 4208 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 19:10
32 4267 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 19:15
33 4376 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 19:20
34 4388 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 19:25
35 4340 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 19:30
36 4494 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 19:35
37 4566 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 19:40
38 4620 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 00:05
39 4816 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:10
40 4762 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 01:25
41 4684 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 01:30
42 4616 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 01:35
43 4841 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 01:40
44 5094 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 01:45
45 5246 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 01:50
46 5450 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 01:55
47 5232 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 02:15
48 5011 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 02:20
49 4863 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 02:25
50 4781 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 02:30
51 4779 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 02:35
52 4761 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 02:40
53 4941 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 02:45
54 5057 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 02:50
55 5066 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 02:55
56 4969 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 03:25
57 4911 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 03:30
58 4806 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 03:35
59 4618 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 03:40
60 4644 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 03:45
61 4452 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 03:50
62 4298 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 03:55
63 4241 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 04:10
64 4241 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 04:15
65 4320 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 05:15
66 4329 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 05:20
67 4405 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 05:25
68 4310 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 05:30
69 4198 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 05:35
70 4233 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 05:40
71 4218 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 05:45
72 4191 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 05:50
73 4182 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 06:15
74 4234 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 06:25
75 4074 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 06:35
76 3980 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 06:40
77 4067 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 06:45
78 4108 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 06:50
79 4039 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 07:00
80 4012 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 07:05
81 4130 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 07:10
82 4078 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 07:15
83 4057 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 07:20
84 3950 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 07:25
85 3936 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 07:30
86 3900 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 07:35
87 3971 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 07:40
88 4036 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 07:45
89 4006 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 07:50
90 4006 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 08:00
91 3969 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 08:05
92 4005 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 08:10
93 4089 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 08:15
94 4167 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 08:20
95 4221 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 08:25
96 4225 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 08:30
97 4050 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 08:35
98 3932 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 08:40
99 3986 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 08:45
100 4004 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 08:50
101 3982 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 08:55
102 4083 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 09:05
103 4068 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 09:10
104 4003 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 09:15
105 3850 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 09:25
106 3927 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 09:30
107 3898 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 09:35
108 3912 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 09:40
109 3990 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 09:50
110 4078 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 09:55
111 4123 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 10:00
112 4024 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 10:05
113 4081 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 10:10
114 3987 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 10:15
115 4175 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 10:20
116 4199 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 10:25
117 4361 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 10:30
118 4360 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 10:35
119 4290 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 10:40
120 4355 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 10:45
121 4311 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 10:50
122 4344 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 10:55
123 4439 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 11:00
124 4436 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 11:05
125 4345 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 11:10
126 4268 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 11:15
127 4051 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 11:20
128 4106 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 11:25
129 4084 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 11:30
130 4103 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 11:35
131 4179 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 11:40
132 4225 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 11:45
133 4131 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 11:50
134 4139 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 11:55
135 4099 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 12:00
136 4236 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 12:05
137 4290 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 12:10
138 4237 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 11:15
139 4146 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 11:20
140 3992 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 11:25
141 4029 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 11:30
142 4029 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 11:35
143 4147 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 11:40
144 4063 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 11:45
145 4119 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 11:50
146 4082 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 11:55
147 4020 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 12:00
148 3864 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 12:05
149 3862 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 12:10
150 3902 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 12:15
151 4023 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 12:20
152 3889 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 12:30
153 3903 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 12:35
154 4023 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 12:40
155 3686 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 12:45
156 3690 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 12:50
157 3877 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 12:55
158 3987 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 13:00
159 4022 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 13:05
160 3914 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 13:10
161 3827 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 13:15
162 3738 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 13:20
163 3788 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 13:25
164 3820 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 13:30
165 3978 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 13:35
166 3919 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 13:45
167 3823 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:50
168 3827 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 13:55
169 3815 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 14:00
170 3894 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 14:05
171 3900 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 14:10
172 3852 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 14:15
173 3784 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 14:20
174 3796 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 14:25
175 3812 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 14:30
176 3729 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 14:35
177 3703 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 14:40
178 3784 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 14:45
179 3818 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 14:50
180 3693 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 14:55
181 3693 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 15:00
182 3789 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 15:05
183 3810 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 15:30
184 - پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 15:30
185 3925 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 15:35
186 4039 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 15:40
187 3988 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 15:45
188 3905 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 15:50
189 3886 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 15:55
190 3870 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 16:00
191 3870 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 16:05
192 3813 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 16:10
193 3940 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 16:15
194 3825 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 16:20
195 3746 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 16:25
196 3628 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 16:30
197 3653 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 16:35
198 3653 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 16:40
199 3709 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 16:45
200 3709 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 16:50
201 3814 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 16:55
202 3757 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 17:00
203 3763 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 17:05
204 3692 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 17:05
205 3692 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 17:10
206 3703 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 17:15
207 3839 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 17:20
208 3888 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 17:25
209 3827 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 17:31
210 3743 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 17:35
211 3743 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 17:40
212 3758 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 17:45
213 3695 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 17:50
214 3826 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 17:55
215 3750 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 18:00
216 3689 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 18:05
217 3776 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 18:10
218 3747 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 18:15
219 3756 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 18:20
220 3839 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 18:25
221 3839 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 18:30
222 3951 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 18:35
223 3847 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 18:40
224 3893 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 18:45
225 3904 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 18:45
226 3809 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 18:50
227 3777 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 18:55
228 3897 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 19:00
229 3828 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 19:05
230 3696 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 19:10
231 3700 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 19:15
232 3671 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 19:20
233 3671 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 19:25
234 3680 جمعه 05 دی 1399 ساعت 19:30
235 3822 شنبه 06 دی 1399 ساعت 19:35
236 3707 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 19:40
237 3650 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 19:45
238 3597 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 19:50
239 3641 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 19:55
240 3718 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 20:00
241 3738 جمعه 12 دی 1399 ساعت 20:05
242 3740 شنبه 13 دی 1399 ساعت 20:10
243 3709 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 20:15
244 3699 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 20:20
245 3629 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 20:25
246 3659 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 20:30
247 3641 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 20:35
248 3612 جمعه 19 دی 1399 ساعت 20:40
249 - شنبه 20 دی 1399 ساعت 15:30
250 3697 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 20:50
251 3682 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 20:55
252 3689 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 21:00
253 3677 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 21:05
254 3687 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:10
255 3732 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:15
256 3784 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:20
257 3887 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:25
258 3915 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:30
259 3880 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:35
260 3988 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 21:40
261 4081 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 21:45
262 4136 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 21:50
263 4218 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 21:55
264 4148 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 22:00
265 4004 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 22:05
266 3947 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 22:10
267 4034 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 22:15
268 3974 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 22:20
269 4113 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 22:25
270 4171 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 22:30
271 4213 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 22:35
272 4213 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 22:40
273 4088 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 22:45
274 4223 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 22:50
275 4269 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 22:55
276 4237 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 23:00
277 4239 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 23:10
278 4181 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 23:15
279 4169 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 23:20
280 4061 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 23:25
281 3995 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 23:55
282 4039 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 11:35
283 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 15:30
284 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 15:30
285 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 15:30
286 4001 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 08:15
287 3972 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 09:00
288 3987 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 09:05
289 3977 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 09:25
290 4024 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 09:40
291 3956 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 10:15
292 3794 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 10:25
293 3709 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 10:40
294 3594 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 10:46
295 3619 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 10:50
296 3770 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 10:55
297 3777 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 11:05
298 3878 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 11:10
299 3834 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 11:16
300 3656 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 11:21
301 3700 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 11:25
302 3623 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 11:30
303 3500 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 11:35
304 3503 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 11:41
305 3552 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 11:45
306 3617 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 11:51
307 3587 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 11:56
308 3506 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 12:01
309 3452 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 12:05
310 3369 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 12:15
311 3443 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 12:20
312 3461 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 12:25
313 3449 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 12:30
314 3484 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 12:35
315 3518 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 12:40
316 3387 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 12:50
317 3294 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 12:55
318 3236 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 13:00
319 3290 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 13:05
320 3361 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 14:10
321 3407 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 14:15
322 3498 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 14:20
323 3601 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 14:25
324 3628 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 14:30
325 3600 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 14:35
326 3547 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 14:40
327 3598 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 14:45
328 3619 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 14:50
329 3615 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 14:55
330 3668 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 15:00
331 3728 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 15:05
332 3800 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 15:10
333 3844 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 15:15
334 3732 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 15:20
335 3637 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 15:25
336 3598 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 15:30
337 3554 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 15:35
338 3707 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 15:40
339 3832 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 15:45
340 3787 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 15:50
341 3705 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 15:56
342 3705 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 16:00
343 3651 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 16:05
344 3658 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 16:10
345 3652 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 16:15
346 3827 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 16:20
347 3828 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 16:25
348 - یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 16:30
349 3704 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 16:30
350 3637 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 16:35
351 3636 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 16:40
352 3447 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 16:45
353 3462 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 16:50
354 3447 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 16:55
355 3393 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00
356 3403 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 17:05
357 3343 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 17:10
358 3322 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 17:15
359 3294 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 17:20
360 3355 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 17:25
361 3324 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 17:30
362 3254 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 17:35
363 3218 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 17:40
364 3292 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 17:45
365 3396 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 17:50
366 3395 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 17:55
367 3421 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 18:00
368 3527 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 18:05
369 3473 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 18:10
370 3459 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 18:15
371 3551 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 18:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.