بیمه پارسیان دات آی آر (parsianinsurance.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 4579

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 12:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه پارسیان دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه پارسیان دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3987 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 13:00
2 4022 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 13:05
3 3914 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 13:10
4 3827 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 13:15
5 3738 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 13:20
6 3788 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 13:25
7 3820 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 13:30
8 3978 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 13:35
9 3919 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 13:45
10 3823 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:50
11 3827 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 13:55
12 3815 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 14:00
13 3894 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 14:05
14 3900 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 14:10
15 3852 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 14:15
16 3784 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 14:20
17 3796 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 14:25
18 3812 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 14:30
19 3729 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 14:35
20 3703 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 14:40
21 3784 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 14:45
22 3818 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 14:50
23 3693 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 14:55
24 3693 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 15:00
25 3789 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 15:05
26 3810 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 15:30
27 3925 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 15:35
28 4039 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 15:40
29 3988 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 15:45
30 3905 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 15:50
31 3886 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 15:55
32 3870 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 16:00
33 3870 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 16:05
34 3813 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 16:10
35 3940 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 16:15
36 3825 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 16:20
37 3746 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 16:25
38 3628 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 16:30
39 3653 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 16:35
40 3653 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 16:40
41 3709 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 16:45
42 3709 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 16:50
43 3814 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 16:55
44 3757 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 17:00
45 3763 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 17:05
46 3692 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 17:05
47 3692 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 17:10
48 3703 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 17:15
49 3839 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 17:20
50 3888 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 17:25
51 3827 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 17:31
52 3743 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 17:35
53 3743 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 17:40
54 3758 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 17:45
55 3695 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 17:50
56 3826 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 17:55
57 3750 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 18:00
58 3689 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 18:05
59 3776 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 18:10
60 3747 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 18:15
61 3756 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 18:20
62 3839 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 18:25
63 3839 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 18:30
64 3951 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 18:35
65 3847 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 18:40
66 3893 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 18:45
67 3904 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 18:45
68 3809 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 18:50
69 3777 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 18:55
70 3897 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 19:00
71 3828 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 19:05
72 3696 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 19:10
73 3700 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 19:15
74 3671 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 19:20
75 3671 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 19:25
76 3680 جمعه 05 دی 1399 ساعت 19:30
77 3822 شنبه 06 دی 1399 ساعت 19:35
78 3707 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 19:40
79 3650 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 19:45
80 3597 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 19:50
81 3641 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 19:55
82 3718 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 20:00
83 3738 جمعه 12 دی 1399 ساعت 20:05
84 3740 شنبه 13 دی 1399 ساعت 20:10
85 3709 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 20:15
86 3699 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 20:20
87 3629 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 20:25
88 3659 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 20:30
89 3641 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 20:35
90 3612 جمعه 19 دی 1399 ساعت 20:40
91 - شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:00
92 3697 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 20:50
93 3682 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 20:55
94 3689 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 21:00
95 3677 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 21:05
96 3687 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:10
97 3732 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:15
98 3784 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:20
99 3887 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:25
100 3915 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:30
101 3880 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:35
102 3988 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 21:40
103 4081 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 21:45
104 4136 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 21:50
105 4218 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 21:55
106 4148 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 22:00
107 4004 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 22:05
108 3947 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 22:10
109 4034 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 22:15
110 3974 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 22:20
111 4113 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 22:25
112 4171 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 22:30
113 4213 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 22:35
114 4213 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 22:40
115 4088 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 22:45
116 4223 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 22:50
117 4269 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 22:55
118 4237 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 23:00
119 4239 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 23:10
120 4181 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 23:15
121 4169 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 23:20
122 4061 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 23:25
123 3995 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 23:55
124 4039 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 11:35
125 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 13:00
126 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 13:00
127 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 13:00
128 4001 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 08:15
129 3972 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 09:00
130 3987 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 09:05
131 3977 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 09:25
132 4024 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 09:40
133 3956 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 10:15
134 3794 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 10:25
135 3709 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 10:40
136 3594 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 10:46
137 3619 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 10:50
138 3770 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 10:55
139 3777 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 11:05
140 3878 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 11:10
141 3834 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 11:16
142 3656 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 11:21
143 3700 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 11:25
144 3623 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 11:30
145 3500 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 11:35
146 3503 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 11:41
147 3552 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 11:45
148 3617 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 11:51
149 3587 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 11:56
150 3506 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 12:01
151 3452 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 12:05
152 3369 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 12:15
153 3443 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 12:20
154 3461 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 12:25
155 3449 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 12:30
156 3484 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 12:35
157 3518 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 12:40
158 3387 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 12:50
159 3294 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 12:55
160 3236 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 13:00
161 - شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 13:00
162 3290 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 13:05
163 3361 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 14:10
164 3407 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 14:15
165 3498 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 14:20
166 3601 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 14:25
167 3628 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 14:30
168 3600 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 14:35
169 3547 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 14:40
170 3598 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 14:45
171 3619 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 14:50
172 3615 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 14:55
173 3668 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 15:00
174 3728 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 15:05
175 3800 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 15:10
176 3844 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 15:15
177 3732 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 15:20
178 3637 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 15:25
179 3598 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 15:30
180 3554 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 15:35
181 3707 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 15:40
182 3832 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 15:45
183 3787 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 15:50
184 3705 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 15:56
185 3705 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 16:00
186 3651 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 16:05
187 3658 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 16:10
188 3652 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 16:15
189 3827 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 16:20
190 3828 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 16:25
191 3704 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 16:30
192 3637 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 16:35
193 3636 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 16:40
194 3447 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 16:45
195 3462 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 16:50
196 3447 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 16:55
197 3393 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00
198 3403 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 17:05
199 3343 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 17:10
200 3322 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 17:15
201 3294 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 17:20
202 3355 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 17:25
203 3324 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 17:30
204 3254 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 17:35
205 3218 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 17:40
206 3292 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 17:45
207 3396 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 17:50
208 3395 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 17:55
209 3421 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 18:00
210 3527 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 18:05
211 3473 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 18:10
212 3459 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 18:15
213 3551 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 18:20
214 3609 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 18:25
215 3742 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 18:30
216 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
217 3945 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 07:45
218 3847 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 07:55
219 3800 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 08:00
220 3860 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 08:25
221 4141 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 08:30
222 4340 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 08:35
223 4582 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 08:45
224 5081 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 08:50
225 5049 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 08:55
226 4915 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 09:00
227 5039 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 09:05
228 5077 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 09:10
229 5055 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 09:35
230 5242 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 09:40
231 5368 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 09:45
232 5242 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 09:50
233 5116 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 09:55
234 4845 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 10:00
235 4831 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 10:05
236 4844 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 10:10
237 4883 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 10:15
238 4913 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 10:20
239 5126 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 10:26
240 5220 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 10:30
241 5157 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 10:35
242 5269 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 10:40
243 5390 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 10:45
244 5413 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 10:50
245 5410 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 10:55
246 5024 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 11:00
247 4820 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 11:05
248 4561 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 11:10
249 4542 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 11:15
250 4563 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 11:20
251 4732 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 11:25
252 4598 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 11:30
253 4435 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 11:35
254 4223 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 11:40
255 4010 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 11:45
256 3933 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 11:50
257 3973 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 11:55
258 3921 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 12:00
259 3914 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 12:05
260 3926 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 12:11
261 3940 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 12:15
262 3832 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 12:20
263 3797 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 12:25
264 3927 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 12:30
265 3988 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 12:35
266 4069 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 12:40
267 3933 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 12:45
268 3792 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 12:50
269 3682 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 12:55
270 3720 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 13:00
271 3719 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 13:05
272 3729 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 13:10
273 3713 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 13:15
274 3654 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 13:20
275 3638 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 13:25
276 3739 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 13:30
277 3794 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 13:35
278 3972 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 13:40
279 3974 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 13:45
280 3974 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 13:50
281 - یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 14:00
282 3897 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 14:05
283 3857 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 14:10
284 3894 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 14:15
285 3992 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 14:20
286 4106 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 14:25
287 4156 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 17:00
288 4213 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 17:10
289 4236 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 17:15
290 4280 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 17:20
291 4173 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 17:25
292 4260 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 17:30
293 4432 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 17:35
294 4415 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 17:40
295 4365 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 17:45
296 4315 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 17:50
297 4297 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 17:55
298 4361 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 18:00
299 4394 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 18:05
300 4488 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 18:10
301 4510 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 18:15
302 4418 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 18:20
303 4411 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 18:35
304 4377 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 18:40
305 4317 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 18:45
306 4329 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 18:50
307 4440 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 18:55
308 4495 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 19:00
309 4333 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 19:05
310 4479 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 19:10
311 4625 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 19:15
312 4801 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 19:20
313 4834 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 19:25
314 5021 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 19:30
315 5270 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 19:35
316 5310 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 19:40
317 5118 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 19:45
318 5050 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 19:50
319 5112 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 19:55
320 5106 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 20:00
321 5216 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 20:05
322 5384 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 20:10
323 5529 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 20:15
324 5300 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 20:20
325 5261 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 20:25
326 5395 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 20:30
327 5244 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 20:35
328 5128 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 20:40
329 5290 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 20:45
330 5332 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 20:50
331 5307 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 20:55
332 4985 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 21:00
333 5124 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 21:05
334 5050 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 21:10
335 5049 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 21:15
336 5076 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 21:20
337 5171 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 21:25
338 5158 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 21:30
339 5124 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 21:35
340 5327 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 21:40
341 5300 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 21:45
342 5146 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 21:50
343 4955 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 22:00
344 4976 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 22:05
345 4770 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 22:10
346 4590 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 22:15
347 4475 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 21:20
348 4513 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 21:25
349 4599 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 21:41
350 4639 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 21:45
351 4740 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 21:50
352 4685 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 21:55
353 4666 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 22:00
354 4585 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 22:05
355 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 13:00
356 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 13:00
357 5138 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 16:25
358 5209 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 16:30
359 5057 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 16:35
360 5122 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 16:40
361 5154 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 16:46
362 5440 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 16:50
363 5586 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 16:55
364 5810 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 17:00
365 5692 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 17:05
366 5541 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 17:15
367 5217 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 17:21
368 5057 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 17:30
369 4912 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 17:35
370 4751 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 17:40
371 4524 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 17:45
372 4551 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 17:50
373 4588 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 17:55
374 4579 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 18:05
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.