بیمه پارسیان دات آی آر (parsianinsurance.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 4099

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 12:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه پارسیان دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه پارسیان دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3925 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 21:20
2 4003 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 21:25
3 3970 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 21:30
4 3993 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 21:35
5 3955 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 21:40
6 3926 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 21:45
7 3891 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 21:55
8 3872 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 22:00
9 3872 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 22:05
10 3684 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 22:10
11 3590 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 22:15
12 3595 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 21:20
13 3522 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 21:25
14 3409 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 21:30
15 3362 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 21:35
16 3416 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 21:40
17 3323 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 21:50
18 3383 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 21:55
19 3307 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 22:00
20 3196 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 22:05
21 3130 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 22:10
22 3159 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 22:15
23 3159 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 22:20
24 3235 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 22:25
25 3235 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 22:30
26 3245 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 22:35
27 3238 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 22:40
28 3201 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 22:45
29 3142 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 22:50
30 3061 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 22:55
31 3061 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 23:00
32 3110 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 23:05
33 3131 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 23:10
34 3117 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 23:15
35 3170 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 23:20
36 3167 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 23:25
37 3140 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 23:35
38 3182 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 23:40
39 3364 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 23:45
40 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 20:20
41 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 20:20
42 - سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 20:20
43 3549 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 04:20
44 3564 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 04:25
45 3588 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 04:35
46 3734 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 04:40
47 3768 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 04:50
48 3777 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 04:55
49 3804 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 05:00
50 3868 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 05:05
51 3780 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 05:10
52 3771 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 05:20
53 3916 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 05:25
54 3767 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 05:30
55 3811 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 05:35
56 3723 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 05:40
57 3639 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 05:45
58 3848 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 05:55
59 3963 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 06:00
60 4112 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 06:05
61 4085 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 06:10
62 3944 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 06:15
63 3937 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 06:20
64 3937 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 06:35
65 3921 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 06:40
66 3823 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 06:45
67 3968 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 07:05
68 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 20:20
69 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 20:20
70 3940 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 01:15
71 3940 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 01:30
72 4192 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 01:35
73 4251 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 01:40
74 4481 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 01:45
75 4534 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 01:50
76 4500 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 01:55
77 4382 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 02:00
78 4395 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 02:05
79 4280 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 02:10
80 4464 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 02:15
81 4629 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 15:30
82 4509 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 15:40
83 4659 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 15:45
84 4674 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 15:50
85 4610 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 16:10
86 4708 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 16:20
87 4687 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 16:25
88 4633 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 16:30
89 4474 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 16:35
90 4562 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 16:40
91 4662 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 16:45
92 4457 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 16:55
93 4471 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 17:00
94 4471 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 17:05
95 4655 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 17:15
96 4520 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 17:20
97 4329 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 17:25
98 4274 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 17:30
99 4098 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 17:40
100 3964 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 17:45
101 3886 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 17:50
102 3753 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 17:55
103 3738 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 18:05
104 3695 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 18:10
105 3681 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 18:15
106 3681 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 18:20
107 3688 جمعه 06 دی 1398 ساعت 18:30
108 3689 شنبه 07 دی 1398 ساعت 18:55
109 3574 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 19:00
110 3496 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 19:05
111 3472 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 19:10
112 3472 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 19:15
113 3469 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 19:20
114 3475 جمعه 13 دی 1398 ساعت 19:40
115 3530 شنبه 14 دی 1398 ساعت 19:45
116 3510 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 19:50
117 3495 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 19:55
118 3483 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 20:00
119 3453 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 20:10
120 3475 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 20:15
121 - پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 20:20
122 3514 جمعه 20 دی 1398 ساعت 20:20
123 3521 شنبه 21 دی 1398 ساعت 20:25
124 3491 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 20:30
125 3482 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 20:45
126 3426 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 20:50
127 3451 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 21:00
128 3483 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 21:05
129 3648 جمعه 27 دی 1398 ساعت 21:20
130 3928 شنبه 28 دی 1398 ساعت 21:25
131 3947 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 21:30
132 4014 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 21:35
133 3920 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 21:50
134 3810 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 21:55
135 3708 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 22:00
136 3827 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 22:05
137 3879 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 22:10
138 3861 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 22:15
139 3706 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 22:20
140 3676 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 22:25
141 3730 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 22:30
142 3807 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 22:35
143 3872 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 22:40
144 4080 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 22:45
145 3991 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 22:55
146 3998 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 23:00
147 3866 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 23:05
148 3999 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 23:10
149 4077 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 23:15
150 4034 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 23:20
151 4199 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 23:25
152 4236 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 23:30
153 4249 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 00:15
154 4070 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 00:25
155 4099 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 00:30
156 4018 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 00:35
157 4093 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 00:40
158 4165 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 00:45
159 4061 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 00:50
160 4032 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 00:55
161 3834 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 01:00
162 3763 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 01:10
163 3741 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 01:15
164 3770 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 01:20
165 4021 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 01:30
166 4015 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 01:35
167 3904 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 01:40
168 3834 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 01:45
169 3827 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 01:50
170 3903 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 01:55
171 3864 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 02:05
172 3982 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 02:10
173 3723 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 02:15
174 3764 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 02:20
175 3821 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 02:25
176 3886 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 02:30
177 3798 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 02:35
178 3791 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 02:40
179 3805 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 02:45
180 3770 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 02:50
181 3851 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 02:55
182 3810 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 03:00
183 3976 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 03:05
184 4007 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 03:10
185 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 20:20
186 4182 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 04:55
187 4062 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 05:00
188 4110 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 05:05
189 4167 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 05:20
190 4259 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 05:25
191 4402 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 05:30
192 4423 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 06:35
193 4513 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 06:50
194 4439 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 07:05
195 4601 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 07:25
196 4707 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 07:30
197 4884 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 07:35
198 5173 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 07:40
199 5530 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 07:55
200 5854 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 08:00
201 5780 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 08:05
202 5962 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 08:15
203 5829 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 08:20
204 5869 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 08:25
205 5928 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 08:30
206 6175 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 08:35
207 6324 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 08:40
208 6634 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 08:45
209 6661 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 08:50
210 6585 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 08:55
211 6661 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 11:05
212 6489 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 11:15
213 6686 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 11:20
214 6789 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 11:25
215 6862 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 11:35
216 6531 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 11:40
217 6339 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 11:45
218 6453 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 12:00
219 6580 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 12:05
220 6479 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 12:10
221 6691 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 12:15
222 6789 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 12:26
223 6628 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 12:36
224 6533 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 12:40
225 6517 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
226 6180 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 12:50
227 6258 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
228 6228 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 13:06
229 6042 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
230 5806 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
231 5533 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50
232 5350 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 14:00
233 5273 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 14:05
234 5411 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 15:25
235 5484 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 16:15
236 5246 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 16:20
237 5207 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 16:25
238 5207 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 16:30
239 5200 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 16:35
240 5101 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 16:40
241 4994 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 16:45
242 5034 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 16:50
243 4677 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 16:55
244 4677 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 17:00
245 4701 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 17:16
246 4655 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 17:20
247 4763 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 17:25
248 4788 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 17:30
249 4581 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 17:35
250 4366 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 17:40
251 4366 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 17:45
252 4164 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 17:50
253 4206 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 17:55
254 4268 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 18:00
255 4339 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 18:05
256 4260 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 18:10
257 4193 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 18:15
258 4234 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 18:20
259 4164 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 18:25
260 4139 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 18:30
261 4189 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 18:35
262 4234 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 18:40
263 4162 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 18:45
264 4162 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 18:50
265 4153 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 18:55
266 4205 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 19:00
267 4186 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 19:05
268 4208 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 19:10
269 4267 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 19:15
270 4376 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 19:20
271 4388 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 19:25
272 4340 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 19:30
273 4494 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 19:35
274 4566 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 19:40
275 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 21:20
276 4620 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 00:05
277 4816 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:10
278 4762 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 01:25
279 4684 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 01:30
280 4616 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 01:35
281 4841 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 01:40
282 5094 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 01:45
283 5246 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 01:50
284 5450 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 01:55
285 5232 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 02:15
286 5011 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 02:20
287 4863 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 02:25
288 4781 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 02:30
289 4779 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 02:35
290 4761 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 02:40
291 4941 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 02:45
292 5057 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 02:50
293 5066 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 02:55
294 4969 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 03:25
295 4911 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 03:30
296 4806 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 03:35
297 4618 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 03:40
298 4644 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 03:45
299 4452 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 03:50
300 4298 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 03:55
301 4241 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 04:10
302 4241 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 04:15
303 4320 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 05:15
304 4329 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 05:20
305 4405 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 05:25
306 4310 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 05:30
307 4198 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 05:35
308 4233 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 05:40
309 4218 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 05:45
310 4191 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 05:50
311 4182 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 06:15
312 4234 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 06:25
313 4074 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 06:35
314 3980 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 06:40
315 4067 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 06:45
316 4108 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 06:50
317 4039 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 07:00
318 4012 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 07:05
319 4130 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 07:10
320 4078 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 07:15
321 4057 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 07:20
322 3950 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 07:25
323 3936 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 07:30
324 3900 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 07:35
325 3971 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 07:40
326 4036 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 07:45
327 4006 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 07:50
328 4006 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 08:00
329 3969 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 08:05
330 4005 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 08:10
331 4089 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 08:15
332 4167 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 08:20
333 4221 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 08:25
334 4225 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 08:30
335 4050 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 08:35
336 3932 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 08:40
337 3986 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 08:45
338 4004 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 08:50
339 3982 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 08:55
340 4083 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 09:05
341 4068 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 09:10
342 4003 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 09:15
343 3850 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 09:25
344 3927 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 09:30
345 3898 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 09:35
346 3912 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 09:40
347 3990 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 09:50
348 4078 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 09:55
349 4123 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 10:00
350 4024 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 10:05
351 4081 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 10:10
352 3987 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 10:15
353 4175 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 10:20
354 4199 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 10:25
355 4361 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 10:30
356 4360 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 10:35
357 4290 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 10:40
358 4355 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 10:45
359 4311 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 10:50
360 4344 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 10:55
361 4439 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 11:00
362 4436 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 11:05
363 4345 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 11:10
364 4268 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 11:15
365 4051 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 11:20
366 4106 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 11:25
367 4084 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 11:30
368 4103 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 11:35
369 4179 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 11:40
370 4225 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 11:45
371 4131 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 11:50
372 4139 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 11:55
373 4099 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 12:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.