بیمه نوین (novininsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3304

عنوان فارسی : بیمه نوین
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:59

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه نوین

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه نوین در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2906 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 15:20
2 2972 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 15:25
3 3017 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 15:31
4 3082 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 15:35
5 3029 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 15:40
6 3068 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 15:45
7 3044 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 15:50
8 3072 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 15:55
9 3095 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00
10 3076 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 16:05
11 3070 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
12 3058 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 16:15
13 3003 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:20
14 3015 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:25
15 3047 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 16:30
16 3055 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 16:35
17 3163 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 16:40
18 3163 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 16:45
19 2975 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 16:50
20 3000 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 17:00
21 2909 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 17:05
22 2938 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 17:10
23 2919 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 17:15
24 2939 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 17:20
25 2938 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 17:25
26 2938 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 17:35
27 2910 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 17:40
28 2940 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 17:45
29 2941 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 17:50
30 3008 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 17:55
31 3068 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 18:00
32 3079 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 18:05
33 3109 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 18:10
34 3115 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 18:15
35 3126 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 18:20
36 3136 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 18:25
37 3168 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 21:25
38 3190 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 21:30
39 3182 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 21:35
40 3223 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:40
41 3217 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 21:45
42 3297 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 22:00
43 3305 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 22:05
44 3283 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 22:40
45 3276 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 22:45
46 3253 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 22:50
47 3254 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 22:55
48 3144 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 23:00
49 3072 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 23:05
50 3169 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 23:10
51 3140 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 23:15
52 3180 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 23:20
53 3129 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 23:25
54 3188 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 23:30
55 3162 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 23:35
56 3275 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 00:10
57 3329 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 00:15
58 3366 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 00:25
59 3451 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 00:35
60 3397 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 00:40
61 3343 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 00:45
62 3313 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 00:50
63 3255 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 01:25
64 3170 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 01:45
65 3222 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 01:50
66 3194 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 01:55
67 3213 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 02:00
68 3185 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 02:05
69 3211 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 02:15
70 3207 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 02:20
71 3227 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 02:25
72 3236 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 03:50
73 3211 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 03:55
74 3202 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 04:00
75 3196 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 04:10
76 3161 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 04:20
77 3130 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 04:25
78 3171 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 04:55
79 3212 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 05:00
80 3315 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 05:05
81 3223 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 05:10
82 3238 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 05:15
83 3300 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 05:20
84 3214 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 05:25
85 3223 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 05:30
86 3168 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 05:35
87 3165 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 05:40
88 3123 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 05:45
89 3123 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 05:50
90 3005 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 05:55
91 2983 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 06:00
92 2920 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 06:05
93 2994 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 06:10
94 3051 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 06:15
95 3173 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 06:20
96 3071 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 06:25
97 3065 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 06:30
98 3063 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 06:50
99 3027 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 06:55
100 3100 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 07:00
101 3145 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 07:05
102 3130 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 07:10
103 3070 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 07:15
104 3057 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 07:20
105 3019 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 07:25
106 2994 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 07:30
107 3087 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 07:35
108 3168 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 07:40
109 3140 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 07:45
110 3103 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 07:50
111 3059 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 07:55
112 3125 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 08:00
113 3168 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 08:05
114 3177 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 08:10
115 3136 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 08:15
116 3112 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 08:20
117 3172 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 08:25
118 3097 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 08:30
119 3072 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 08:35
120 3103 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 08:40
121 3110 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 08:45
122 3140 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 08:50
123 3232 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 08:55
124 3139 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 09:00
125 3117 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 09:05
126 3005 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 09:10
127 2997 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 09:15
128 3025 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 09:20
129 2980 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 09:25
130 2983 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 09:30
131 2932 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 09:35
132 2898 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 09:40
133 2908 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 09:45
134 2887 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 09:50
135 2893 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 09:55
136 2946 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 10:00
137 2958 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 09:05
138 2933 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 09:10
139 2949 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 09:15
140 3001 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 09:20
141 3001 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 09:25
142 3065 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 09:35
143 3091 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 09:40
144 3135 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 09:45
145 3121 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 09:50
146 3194 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 09:55
147 3207 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 10:00
148 3207 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 10:05
149 3273 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 10:10
150 3186 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 10:15
151 3186 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 10:20
152 3272 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 10:25
153 3186 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 10:30
154 3116 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 10:35
155 3135 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 10:40
156 3210 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 10:45
157 3287 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 10:50
158 3239 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 10:55
159 3251 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 11:00
160 3260 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 11:05
161 3224 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 11:10
162 3196 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 11:15
163 3216 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 11:20
164 3243 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 11:25
165 3344 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 11:30
166 3326 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 11:35
167 3341 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 11:40
168 3336 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 11:45
169 3267 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 11:50
170 3252 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 11:55
171 3297 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 12:00
172 3164 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 12:05
173 3199 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 12:10
174 3136 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 12:15
175 3137 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 12:20
176 3106 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 12:25
177 3168 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 12:30
178 3162 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 12:35
179 3139 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 12:45
180 3120 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 12:50
181 3214 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 12:55
182 3259 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 13:00
183 3247 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 13:05
184 3254 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 13:10
185 3374 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 13:15
186 3251 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 13:20
187 3187 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 13:25
188 3128 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 13:30
189 3132 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 13:35
190 3145 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 13:40
191 3164 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 13:45
192 3217 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 13:50
193 3191 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 13:55
194 3198 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 14:00
195 3138 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 14:05
196 3056 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 14:10
197 3042 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 14:15
198 - جمعه 30 آبان 1399 ساعت 14:20
199 3065 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 14:20
200 3025 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 14:25
201 3017 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 14:30
202 2997 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 14:35
203 2971 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 14:40
204 2994 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 14:45
205 2958 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 14:50
206 2965 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 14:55
207 2947 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 15:00
208 2959 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:05
209 2959 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 15:10
210 3016 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 15:15
211 2987 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 15:20
212 2966 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 15:25
213 3025 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 15:30
214 2961 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 15:40
215 2870 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 15:45
216 2995 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 15:50
217 3021 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 15:55
218 3040 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:00
219 3091 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:05
220 3091 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:10
221 3164 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 16:20
222 3110 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:25
223 3152 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 16:30
224 3096 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 16:35
225 3156 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 16:40
226 3213 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 16:50
227 3235 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 16:55
228 3221 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:00
229 3235 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 17:05
230 3254 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 17:10
231 3253 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 17:15
232 3253 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 17:20
233 3300 جمعه 05 دی 1399 ساعت 17:25
234 3323 شنبه 06 دی 1399 ساعت 17:30
235 3301 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 17:35
236 3306 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 17:40
237 3250 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 17:45
238 3273 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 17:50
239 3334 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 17:55
240 3355 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:05
241 3304 شنبه 13 دی 1399 ساعت 18:10
242 3247 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 18:15
243 3223 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 18:20
244 3136 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 18:25
245 3250 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 18:30
246 3280 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 18:35
247 3283 جمعه 19 دی 1399 ساعت 18:40
248 3299 شنبه 20 دی 1399 ساعت 18:45
249 3295 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 18:50
250 3233 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 18:55
251 3229 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:00
252 3093 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 19:05
253 3122 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 19:10
254 3099 جمعه 26 دی 1399 ساعت 19:15
255 3189 شنبه 27 دی 1399 ساعت 19:20
256 3185 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 19:25
257 3226 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 19:30
258 3189 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 19:35
259 3121 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 19:40
260 3109 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 19:45
261 3127 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 19:50
262 3179 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 19:55
263 3120 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 20:00
264 3070 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 20:15
265 3059 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 20:20
266 3082 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 20:25
267 3030 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 20:30
268 3053 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 20:35
269 3139 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 20:40
270 3009 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 20:45
271 3009 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 20:50
272 3007 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 21:45
273 3037 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 21:50
274 3008 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 21:55
275 3079 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 22:00
276 3064 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 22:25
277 2989 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 22:30
278 2909 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 22:35
279 2829 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 22:57
280 2737 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 23:15
281 2777 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 07:30
282 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 14:20
283 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 14:20
284 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 14:20
285 2819 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 07:30
286 2722 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 08:15
287 2679 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 08:20
288 2619 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 08:45
289 2640 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 08:55
290 2640 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 09:10
291 2626 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 09:25
292 2610 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 09:45
293 2601 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 09:50
294 2557 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 09:55
295 2565 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 10:00
296 2626 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 10:05
297 2659 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 10:15
298 2651 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 10:20
299 2545 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 10:25
300 2552 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 10:30
301 2538 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 10:35
302 2579 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 10:40
303 2516 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 10:45
304 2509 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 10:51
305 2495 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10:55
306 2555 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 11:01
307 2604 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 11:05
308 2682 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 11:15
309 2651 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 11:20
310 2685 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 11:25
311 2698 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 11:30
312 2700 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 11:35
313 2702 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 11:40
314 2778 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 11:45
315 2834 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 11:55
316 2799 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 12:00
317 2668 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 12:05
318 2681 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 12:10
319 2707 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 13:15
320 2703 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 13:20
321 2660 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 13:25
322 2805 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 13:30
323 2901 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 13:35
324 2797 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 13:40
325 2703 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 13:45
326 2761 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 13:50
327 2814 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 13:55
328 2868 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 14:00
329 2904 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 14:05
330 2951 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 14:10
331 2952 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 14:15
332 2994 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 14:20
333 2973 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 14:25
334 2953 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 14:30
335 2907 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 14:35
336 2948 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 14:40
337 2952 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 14:45
338 3008 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 14:50
339 3034 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 14:56
340 2975 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 15:00
341 2975 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 15:05
342 2974 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 15:10
343 3017 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 15:15
344 - پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 15:20
345 3006 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 15:20
346 2979 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 15:25
347 3100 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 15:30
348 3290 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 15:35
349 3305 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 15:40
350 3298 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
351 3329 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
352 3422 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
353 3402 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
354 3306 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
355 3311 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
356 3339 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
357 3310 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
358 3309 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 16:25
359 3245 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 16:30
360 3245 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 16:35
361 3123 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 16:40
362 3102 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 16:45
363 3104 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 16:50
364 3187 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 16:55
365 3119 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00
366 3212 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 17:05
367 3214 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 17:10
368 3185 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 17:15
369 3307 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 17:20
370 3304 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 17:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.