بیمه نوین (novininsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2887

عنوان فارسی : بیمه نوین
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:59

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه نوین

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه نوین در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3461 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 20:30
2 3540 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 20:35
3 3601 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 20:40
4 3665 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 20:45
5 3660 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 20:50
6 3588 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 21:00
7 3617 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 21:05
8 3617 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 21:10
9 3559 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 21:15
10 3395 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 21:20
11 3577 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 20:25
12 3482 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 20:30
13 3349 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 20:35
14 3240 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 20:40
15 3354 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 20:45
16 3383 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 20:55
17 3274 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 21:00
18 3232 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 21:05
19 3227 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 21:10
20 3194 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 21:15
21 3173 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 21:20
22 3173 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 21:25
23 3104 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 21:30
24 3104 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 21:35
25 3168 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 21:40
26 3085 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 21:45
27 3044 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 21:50
28 3006 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 21:55
29 2983 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 22:00
30 2920 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 22:05
31 2851 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 22:10
32 2774 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 22:15
33 2714 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 22:20
34 2674 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 22:25
35 2629 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 22:30
36 2649 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 22:40
37 2663 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 22:45
38 2689 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 22:50
39 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 19:30
40 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 19:30
41 2749 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 03:20
42 2822 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 03:25
43 2869 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 03:30
44 2981 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 03:40
45 2961 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 03:45
46 2917 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 03:55
47 3017 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 04:00
48 3014 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 04:05
49 3061 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 04:10
50 3091 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 04:15
51 3098 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 04:25
52 3227 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 04:30
53 3288 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 04:35
54 3348 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 04:40
55 3310 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 04:45
56 3339 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 04:50
57 3347 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 05:00
58 3377 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 05:05
59 3515 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 05:10
60 3532 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 05:15
61 3597 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 05:25
62 3642 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 05:30
63 3676 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 05:35
64 3693 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 05:40
65 3787 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 05:45
66 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 19:30
67 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 19:30
68 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 19:30
69 3920 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 00:15
70 3920 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 00:25
71 3808 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 00:35
72 3915 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 00:45
73 4051 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 00:50
74 4039 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 00:55
75 3871 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 01:00
76 3815 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 01:05
77 3755 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 01:10
78 3655 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 01:15
79 3715 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 01:20
80 3663 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 01:25
81 3588 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 01:30
82 3505 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 01:35
83 3419 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 02:10
84 3354 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 02:15
85 3342 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 02:20
86 3323 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 02:30
87 3327 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 02:35
88 3319 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 02:40
89 3192 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 02:45
90 3226 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 02:50
91 3266 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 02:55
92 3288 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 03:00
93 3277 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 03:05
94 3335 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 03:10
95 3283 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 03:15
96 3274 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 03:20
97 3340 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 03:25
98 3299 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 03:30
99 3349 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 03:35
100 3179 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 03:40
101 3372 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 03:45
102 3240 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 03:50
103 3156 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 03:55
104 3108 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 04:00
105 3137 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 04:05
106 3144 جمعه 06 دی 1398 ساعت 04:15
107 3177 شنبه 07 دی 1398 ساعت 04:20
108 3153 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 04:25
109 3083 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 04:30
110 3078 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 04:35
111 3148 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 04:45
112 3169 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 04:50
113 3145 جمعه 13 دی 1398 ساعت 04:55
114 3167 شنبه 14 دی 1398 ساعت 05:00
115 3207 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 05:05
116 3202 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 05:10
117 3227 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 05:15
118 3242 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 05:20
119 3249 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 05:25
120 3236 جمعه 20 دی 1398 ساعت 05:30
121 3218 شنبه 21 دی 1398 ساعت 05:40
122 3232 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 05:45
123 3287 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 05:50
124 3315 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 05:55
125 3312 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 06:00
126 3334 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 06:15
127 3253 جمعه 27 دی 1398 ساعت 06:20
128 3273 شنبه 28 دی 1398 ساعت 06:25
129 3340 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 06:35
130 3422 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 06:40
131 3461 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 06:45
132 3368 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 06:50
133 3400 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 06:55
134 3330 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 07:00
135 3393 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 07:05
136 3526 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 07:15
137 3533 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 07:20
138 3514 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 07:25
139 3497 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 07:30
140 3553 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 07:35
141 3521 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 07:40
142 3459 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 07:45
143 3428 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 07:55
144 3364 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 08:00
145 3291 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 08:05
146 3164 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 08:10
147 3058 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 08:15
148 3013 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 08:20
149 3021 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 08:25
150 3016 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 08:30
151 3079 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 08:55
152 3060 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 09:00
153 2976 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 09:05
154 2942 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 09:10
155 2903 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 09:20
156 2893 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 09:25
157 2953 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 09:30
158 2997 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 09:35
159 3004 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 09:40
160 2935 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 09:45
161 2913 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 09:50
162 2870 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 09:55
163 2931 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 10:00
164 2928 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 10:05
165 2947 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 10:10
166 2925 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 10:15
167 2899 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 10:20
168 2878 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 10:30
169 2897 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 10:35
170 2957 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 10:40
171 2944 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 10:50
172 2838 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 10:55
173 2877 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 11:00
174 2901 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 11:05
175 2956 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 11:10
176 3052 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 11:15
177 3094 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 11:20
178 3039 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 11:25
179 3042 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 11:30
180 3023 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 11:35
181 2997 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 11:40
182 3027 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 11:45
183 2987 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 11:50
184 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 19:30
185 2977 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 04:00
186 2879 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 04:05
187 2850 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 04:10
188 2795 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 04:25
189 2793 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 04:30
190 2789 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 04:35
191 2808 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 05:40
192 2781 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 05:55
193 2844 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 06:10
194 2883 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 06:35
195 2899 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 06:40
196 2876 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 06:45
197 2893 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 06:50
198 2943 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 07:00
199 2914 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 07:05
200 2891 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 07:10
201 3024 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 07:20
202 2994 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 07:25
203 2996 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 07:30
204 2999 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 07:35
205 3064 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 07:40
206 3114 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 07:45
207 3068 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 07:50
208 2976 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 07:55
209 2949 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 08:00
210 2905 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 10:15
211 2864 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 10:20
212 2949 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 10:25
213 2919 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 10:30
214 2959 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 10:40
215 2968 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 10:45
216 2943 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 10:50
217 2953 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 11:06
218 2964 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 11:10
219 3017 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 11:20
220 3027 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 11:25
221 3030 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
222 3022 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
223 2997 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 11:40
224 2906 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
225 2878 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 11:50
226 2913 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
227 2927 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
228 2943 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 12:05
229 2925 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
230 2913 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
231 2916 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 12:21
232 2901 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 13:15
233 2865 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 14:21
234 2889 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 15:00
235 2852 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 15:05
236 2823 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 15:10
237 2857 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 15:15
238 2906 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 15:20
239 2972 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 15:25
240 3017 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 15:31
241 3082 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 15:35
242 3029 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 15:40
243 3068 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 15:45
244 3044 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 15:50
245 3072 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 15:55
246 3095 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 16:00
247 3076 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 16:05
248 3070 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 16:10
249 3058 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 16:15
250 3003 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 16:20
251 3015 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:25
252 3047 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 16:30
253 3055 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 16:35
254 3163 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 16:40
255 3163 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 16:45
256 2975 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 16:50
257 3000 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 17:00
258 2909 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 17:05
259 2938 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 17:10
260 2919 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 17:15
261 2939 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 17:20
262 2938 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 17:25
263 2938 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 17:35
264 2910 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 17:40
265 2940 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 17:45
266 2941 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 17:50
267 3008 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 17:55
268 3068 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 18:00
269 3079 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 18:05
270 3109 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 18:10
271 3115 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 18:15
272 3126 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 18:20
273 3136 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 18:25
274 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 20:30
275 3168 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 21:25
276 3190 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 21:30
277 3182 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 21:35
278 3223 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:40
279 3217 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 21:45
280 3297 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 22:00
281 3305 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 22:05
282 3283 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 22:40
283 3276 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 22:45
284 3253 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 22:50
285 3254 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 22:55
286 3144 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 23:00
287 3072 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 23:05
288 3169 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 23:10
289 3140 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 23:15
290 3180 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 23:20
291 3129 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 23:25
292 3188 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 23:30
293 3162 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 23:35
294 3275 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 00:10
295 3329 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 00:15
296 3366 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 00:25
297 3451 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 00:35
298 3397 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 00:40
299 3343 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 00:45
300 3313 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 00:50
301 3255 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 01:25
302 3170 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 01:45
303 3222 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 01:50
304 3194 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 01:55
305 3213 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 02:00
306 3185 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 02:05
307 3211 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 02:15
308 3207 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 02:20
309 3227 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 02:25
310 3236 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 03:50
311 3211 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 03:55
312 3202 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 04:00
313 3196 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 04:10
314 3161 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 04:20
315 3130 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 04:25
316 3171 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 04:55
317 3212 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 05:00
318 3315 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 05:05
319 3223 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 05:10
320 3238 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 05:15
321 3300 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 05:20
322 3214 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 05:25
323 3223 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 05:30
324 3168 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 05:35
325 3165 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 05:40
326 3123 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 05:45
327 3123 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 05:50
328 3005 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 05:55
329 2983 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 06:00
330 2920 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 06:05
331 2994 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 06:10
332 3051 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 06:15
333 3173 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 06:20
334 3071 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 06:25
335 3065 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 06:30
336 3063 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 06:50
337 3027 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 06:55
338 3100 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 07:00
339 3145 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 07:05
340 3130 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 07:10
341 3070 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 07:15
342 3057 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 07:20
343 3019 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 07:25
344 2994 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 07:30
345 3087 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 07:35
346 3168 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 07:40
347 3140 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 07:45
348 3103 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 07:50
349 3059 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 07:55
350 3125 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 08:00
351 3168 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 08:05
352 3177 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 08:10
353 3136 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 08:15
354 3112 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 08:20
355 3172 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 08:25
356 3097 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 08:30
357 3072 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 08:35
358 3103 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 08:40
359 3110 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 08:45
360 3140 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 08:50
361 3232 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 08:55
362 3139 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 09:00
363 3117 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 09:05
364 3005 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 09:10
365 2997 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 09:15
366 3025 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 09:20
367 2980 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 09:25
368 2983 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 09:30
369 2932 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 09:35
370 2898 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 09:40
371 2908 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 09:45
372 2887 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 09:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.