بیمه نوین (novininsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3266

عنوان فارسی : بیمه نوین
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 16:59

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه نوین

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه نوین در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3239 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 10:55
2 3251 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 11:00
3 3260 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 11:05
4 3224 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 11:10
5 3196 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 11:15
6 3216 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 11:20
7 3243 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 11:25
8 3344 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 11:30
9 3326 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 11:35
10 3341 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 11:40
11 3336 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 11:45
12 3267 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 11:50
13 3252 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 11:55
14 3297 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 12:00
15 3164 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 12:05
16 3199 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 12:10
17 3136 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 12:15
18 3137 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 12:20
19 3106 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 12:25
20 3168 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 12:30
21 3162 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 12:35
22 3139 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 12:45
23 3120 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 12:50
24 3214 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 12:55
25 3259 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 13:00
26 3247 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 13:05
27 3254 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 13:10
28 3374 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 13:15
29 3251 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 13:20
30 3187 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 13:25
31 3128 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 13:30
32 3132 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 13:35
33 3145 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 13:40
34 3164 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 13:45
35 3217 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 13:50
36 3191 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 13:55
37 3198 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 14:00
38 3138 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 14:05
39 3056 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 14:10
40 3042 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 14:15
41 3065 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 14:20
42 3025 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 14:25
43 3017 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 14:30
44 2997 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 14:35
45 2971 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 14:40
46 2994 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 14:45
47 2958 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 14:50
48 2965 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 14:55
49 2947 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 15:00
50 2959 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 15:05
51 2959 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 15:10
52 3016 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 15:15
53 2987 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 15:20
54 2966 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 15:25
55 3025 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 15:30
56 2961 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 15:40
57 2870 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 15:45
58 2995 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 15:50
59 3021 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 15:55
60 3040 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:00
61 3091 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:05
62 3091 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 16:10
63 3164 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 16:20
64 3110 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 16:25
65 3152 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 16:30
66 3096 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 16:35
67 3156 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 16:40
68 3213 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 16:50
69 3235 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 16:55
70 3221 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:00
71 3235 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 17:05
72 3254 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 17:10
73 3253 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 17:15
74 3253 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 17:20
75 3300 جمعه 05 دی 1399 ساعت 17:25
76 3323 شنبه 06 دی 1399 ساعت 17:30
77 3301 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 17:35
78 3306 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 17:40
79 3250 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 17:45
80 3273 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 17:50
81 3334 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 17:55
82 3355 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:05
83 3304 شنبه 13 دی 1399 ساعت 18:10
84 3247 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 18:15
85 3223 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 18:20
86 3136 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 18:25
87 3250 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 18:30
88 3280 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 18:35
89 3283 جمعه 19 دی 1399 ساعت 18:40
90 3299 شنبه 20 دی 1399 ساعت 18:45
91 3295 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 18:50
92 3233 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 18:55
93 3229 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:00
94 3093 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 19:05
95 3122 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 19:10
96 3099 جمعه 26 دی 1399 ساعت 19:15
97 3189 شنبه 27 دی 1399 ساعت 19:20
98 3185 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 19:25
99 3226 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 19:30
100 3189 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 19:35
101 3121 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 19:40
102 3109 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 19:45
103 3127 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 19:50
104 3179 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 19:55
105 3120 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 20:00
106 3070 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 20:15
107 3059 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 20:20
108 3082 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 20:25
109 3030 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 20:30
110 3053 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 20:35
111 3139 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 20:40
112 3009 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 20:45
113 3009 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 20:50
114 3007 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 21:45
115 3037 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 21:50
116 3008 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 21:55
117 3079 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 22:00
118 3064 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 22:25
119 2989 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 22:30
120 2909 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 22:35
121 2829 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 22:57
122 2737 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 23:15
123 2777 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 07:30
124 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 10:55
125 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 10:55
126 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 10:55
127 2819 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 07:30
128 2722 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 08:15
129 2679 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 08:20
130 2619 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 08:45
131 2640 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 08:55
132 2640 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 09:10
133 2626 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 09:25
134 2610 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 09:45
135 2601 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 09:50
136 2557 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 09:55
137 2565 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 10:00
138 2626 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 10:05
139 2659 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 10:15
140 2651 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 10:20
141 2545 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 10:25
142 2552 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 10:30
143 2538 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 10:35
144 2579 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 10:40
145 2516 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 10:45
146 2509 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 10:51
147 - یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 10:55
148 2495 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10:55
149 2555 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 11:01
150 2604 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 11:05
151 2682 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 11:15
152 2651 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 11:20
153 2685 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 11:25
154 2698 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 11:30
155 2700 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 11:35
156 2702 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 11:40
157 2778 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 11:45
158 2834 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 11:55
159 2799 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 12:00
160 2668 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 12:05
161 2681 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 12:10
162 2707 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 13:15
163 2703 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 13:20
164 2660 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 13:25
165 2805 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 13:30
166 2901 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 13:35
167 2797 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 13:40
168 2703 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 13:45
169 2761 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 13:50
170 2814 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 13:55
171 2868 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 14:00
172 2904 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 14:05
173 2951 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 14:10
174 2952 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 14:15
175 2994 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 14:20
176 2973 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 14:25
177 2953 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 14:30
178 2907 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 14:35
179 2948 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 14:40
180 2952 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 14:45
181 3008 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 14:50
182 3034 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 14:56
183 2975 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 15:00
184 2975 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 15:05
185 2974 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 15:10
186 3017 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 15:15
187 3006 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 15:20
188 2979 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 15:25
189 3100 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 15:30
190 3290 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 15:35
191 3305 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 15:40
192 3298 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
193 3329 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 15:50
194 3422 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
195 3402 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
196 3306 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
197 3311 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
198 3339 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 16:15
199 3310 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
200 3309 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 16:25
201 3245 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 16:30
202 3245 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 16:35
203 3123 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 16:40
204 3102 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 16:45
205 3104 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 16:50
206 3187 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 16:55
207 3119 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00
208 3212 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 17:05
209 3214 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 17:10
210 3185 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 17:15
211 3307 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 17:20
212 3304 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 17:25
213 3239 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 17:30
214 3265 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 17:35
215 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
216 3328 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 07:05
217 3369 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 07:10
218 3472 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 07:15
219 3402 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 07:40
220 3298 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 07:45
221 3296 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 07:55
222 3323 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 08:00
223 - شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 11:55
224 3177 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 08:15
225 3124 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 08:20
226 3136 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 08:25
227 3088 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 08:30
228 3049 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 08:50
229 3087 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 08:55
230 3048 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 09:00
231 3000 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 09:05
232 2985 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 09:10
233 2921 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 09:15
234 2919 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 09:20
235 2903 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 09:25
236 2943 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 09:30
237 2933 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 09:35
238 3049 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 09:40
239 3071 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 09:45
240 2994 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 09:50
241 2939 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 09:55
242 2867 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 10:00
243 2886 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 10:05
244 2976 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 10:10
245 2981 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 10:15
246 2949 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 10:20
247 2881 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 10:25
248 2881 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 10:30
249 2847 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 10:35
250 2847 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 10:40
251 2941 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 10:45
252 2902 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 10:50
253 2817 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 10:55
254 2759 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 11:00
255 2802 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 11:05
256 2777 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 11:10
257 2806 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 11:15
258 2834 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 11:20
259 2868 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 11:25
260 2832 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 11:30
261 2879 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 11:35
262 2874 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 11:40
263 2991 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 11:45
264 3063 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 11:50
265 - شنبه 12 تیر 1400 ساعت 11:55
266 3126 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 11:55
267 3070 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 12:00
268 3054 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 12:05
269 3008 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 12:10
270 2962 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 12:15
271 2900 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 12:20
272 2980 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 12:25
273 3003 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 12:30
274 2947 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 12:35
275 2916 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 12:40
276 2923 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 12:45
277 2926 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 12:55
278 2938 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 13:00
279 2926 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 13:05
280 2945 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 13:10
281 2970 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 13:25
282 2928 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 13:30
283 2985 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 13:35
284 3090 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 13:40
285 3219 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 13:45
286 3441 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 16:25
287 3384 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 16:30
288 3338 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 16:35
289 3274 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 16:40
290 3292 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 16:45
291 3217 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 16:50
292 3316 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 16:55
293 3332 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 17:00
294 3280 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 17:05
295 3198 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 17:11
296 3136 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 17:16
297 3123 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 17:20
298 3080 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 17:25
299 3101 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 17:30
300 3101 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 17:35
301 3172 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 17:40
302 3131 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 17:55
303 3083 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 18:00
304 3148 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 18:05
305 3138 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 18:10
306 3145 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 18:15
307 3195 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 18:20
308 3178 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 18:25
309 3097 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 18:30
310 3092 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 18:35
311 3119 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 18:40
312 3228 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 18:45
313 3182 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 18:50
314 3198 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 18:55
315 3186 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 19:00
316 3109 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 19:05
317 3010 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 19:10
318 3015 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 19:15
319 3059 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 19:20
320 3179 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 19:25
321 3169 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 19:30
322 3189 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 19:35
323 3067 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 19:40
324 2978 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 19:45
325 3045 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 19:50
326 3070 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 19:55
327 3153 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 20:00
328 3218 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 20:05
329 3245 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 20:10
330 3267 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 20:15
331 3206 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 20:20
332 3241 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 20:25
333 3214 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 20:30
334 3270 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 20:35
335 3269 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 20:40
336 3255 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 20:45
337 3234 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 20:50
338 3156 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 20:55
339 3186 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 21:00
340 3220 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 21:05
341 3256 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 21:10
342 3263 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 21:15
343 3133 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 21:20
344 3168 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 21:25
345 3143 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 21:30
346 3126 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 20:36
347 3080 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 20:40
348 3132 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 20:50
349 3209 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 20:55
350 3200 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 21:00
351 3161 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 21:05
352 3212 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 21:10
353 3258 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 21:15
354 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 10:55
355 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 10:55
356 3537 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 15:45
357 3453 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 15:50
358 3368 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 15:56
359 3352 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 16:00
360 3356 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 16:05
361 3440 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 16:10
362 3540 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 16:15
363 3610 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 16:16
364 3531 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 16:30
365 3458 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 16:35
366 3419 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 16:40
367 3425 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 16:50
368 3529 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 16:55
369 3464 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 17:00
370 3458 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 17:05
371 3350 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 17:10
372 3307 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 17:15
373 3359 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 17:20
374 3266 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 17:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.