بیمه مرکزی (centinsur.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1470

عنوان فارسی : بیمه مرکزی
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 22:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه مرکزی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه مرکزی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 673 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 21:35
2 673 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 21:40
3 697 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 21:45
4 718 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 21:50
5 733 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 21:55
6 718 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 22:00
7 729 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 22:05
8 733 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 22:10
9 736 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 22:15
10 740 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 22:20
11 759 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 22:25
12 757 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 22:30
13 747 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 22:35
14 742 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 22:40
15 747 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 22:45
16 756 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 22:50
17 754 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 22:55
18 770 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 23:00
19 766 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 23:05
20 774 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 23:10
21 766 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 23:15
22 789 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 23:20
23 796 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 23:25
24 806 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 23:30
25 835 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 23:35
26 836 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 00:45
27 804 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 00:50
28 782 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 00:55
29 780 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 01:00
30 780 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 01:05
31 780 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 01:10
32 804 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 01:15
33 800 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 01:20
34 798 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 01:25
35 766 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 01:30
36 743 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 01:35
37 743 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 01:40
38 744 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 01:45
39 776 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 01:50
40 782 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 01:55
41 783 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 02:00
42 749 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 02:05
43 760 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 02:10
44 747 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 02:15
45 753 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 02:20
46 781 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 02:25
47 778 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 02:30
48 779 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 02:35
49 766 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 02:40
50 771 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 02:45
51 771 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 02:50
52 752 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 02:55
53 762 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 03:00
54 758 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 03:05
55 729 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 03:10
56 731 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 03:15
57 731 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 03:20
58 732 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 03:25
59 737 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 03:30
60 754 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 03:35
61 747 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 03:40
62 733 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 03:45
63 729 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 03:50
64 735 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 03:55
65 737 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 04:00
66 737 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 04:05
67 748 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 04:10
68 747 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 04:15
69 731 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 04:20
70 722 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 04:25
71 709 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 04:30
72 707 جمعه 05 دی 1399 ساعت 04:35
73 706 شنبه 06 دی 1399 ساعت 04:40
74 721 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 04:45
75 714 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 04:50
76 698 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 04:55
77 705 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 05:00
78 701 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 05:05
79 707 جمعه 12 دی 1399 ساعت 05:10
80 703 شنبه 13 دی 1399 ساعت 05:15
81 712 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 05:20
82 711 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 05:25
83 711 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 05:30
84 692 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 05:35
85 691 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 05:40
86 688 جمعه 19 دی 1399 ساعت 05:45
87 687 شنبه 20 دی 1399 ساعت 05:50
88 703 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 05:55
89 700 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 06:00
90 696 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 06:05
91 680 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 06:10
92 679 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 06:15
93 680 جمعه 26 دی 1399 ساعت 06:20
94 677 شنبه 27 دی 1399 ساعت 06:25
95 690 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 06:30
96 692 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 06:35
97 710 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 06:40
98 692 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 06:45
99 697 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 06:50
100 699 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 06:55
101 694 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 07:00
102 718 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 07:05
103 708 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 07:10
104 695 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 07:15
105 675 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:20
106 674 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 07:25
107 670 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 07:30
108 665 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 07:35
109 678 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 07:40
110 674 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 07:45
111 666 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 07:50
112 655 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 07:55
113 658 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 08:00
114 656 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 08:05
115 655 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 08:10
116 657 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 08:15
117 665 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 08:20
118 664 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 08:25
119 646 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 14:05
120 647 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 15:15
121 645 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 16:05
122 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 21:35
123 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 21:35
124 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 21:35
125 660 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 01:15
126 642 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 02:00
127 636 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 02:05
128 620 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 02:30
129 614 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 02:35
130 622 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 02:40
131 614 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 02:45
132 620 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 02:50
133 605 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 03:10
134 611 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 03:15
135 616 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 03:20
136 625 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 03:25
137 641 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 03:30
138 644 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 03:35
139 646 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 03:40
140 654 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 03:45
141 661 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 03:50
142 678 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 03:55
143 688 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 04:05
144 693 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 04:10
145 702 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 04:15
146 727 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 04:20
147 739 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 04:25
148 749 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 04:30
149 756 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 04:35
150 788 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 04:40
151 785 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 04:45
152 806 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 04:50
153 824 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 04:55
154 848 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 05:00
155 883 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 05:05
156 912 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 05:10
157 930 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 05:15
158 943 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 05:20
159 1007 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 06:25
160 1019 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 06:30
161 1074 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 06:35
162 1110 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 06:40
163 1136 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 06:45
164 1137 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 06:50
165 1116 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 06:55
166 1154 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 07:00
167 1183 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 07:10
168 1209 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 07:15
169 1210 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 07:20
170 1215 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 07:25
171 1246 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 07:30
172 1289 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 07:35
173 1295 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 07:40
174 1281 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 07:45
175 1251 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 07:50
176 1239 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 07:55
177 1241 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 08:00
178 1290 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 08:05
179 1366 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 08:10
180 1361 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 08:15
181 1328 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 08:20
182 1337 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 08:25
183 - چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:35
184 1386 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 08:35
185 1411 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 08:40
186 1473 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 08:45
187 1510 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 08:50
188 1535 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 08:55
189 1483 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 09:00
190 1467 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 09:05
191 1468 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 09:10
192 1486 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 09:15
193 1512 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 09:20
194 1509 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 09:25
195 1502 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 09:30
196 1464 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 09:35
197 1471 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 09:40
198 1502 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 09:45
199 1469 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 09:50
200 1486 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 09:55
201 1443 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 10:00
202 1398 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 10:05
203 1377 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 10:10
204 1415 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 10:15
205 1428 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 10:20
206 1458 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 10:25
207 1501 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 10:30
208 1476 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 10:35
209 1437 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 10:40
210 1413 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 10:45
211 1403 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 10:50
212 1397 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 10:55
213 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 22:35
214 1457 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
215 1432 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
216 1374 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
217 1334 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
218 1338 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
219 1366 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
220 1368 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 01:50
221 1405 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 01:55
222 1361 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 02:05
223 1321 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 02:10
224 1267 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 02:15
225 1255 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 02:20
226 1274 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 02:25
227 1268 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 02:30
228 1258 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 02:35
229 1239 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 02:40
230 1209 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 02:45
231 1210 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 02:50
232 1232 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 02:55
233 1237 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 03:00
234 1281 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 03:05
235 1274 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 03:10
236 1279 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 03:15
237 1307 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 03:20
238 1294 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 03:25
239 1307 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 03:30
240 1313 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 03:35
241 1345 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 03:40
242 1381 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 03:45
243 1352 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 03:50
244 1336 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 03:55
245 1304 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 04:00
246 1308 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 04:05
247 1322 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 04:10
248 1359 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 04:15
249 1391 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 04:20
250 1413 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 04:25
251 1405 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 04:30
252 1380 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 04:35
253 1383 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 04:40
254 1366 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 04:45
255 1396 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 04:50
256 1443 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 04:55
257 1435 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 05:00
258 1424 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 05:05
259 1407 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 05:10
260 1432 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 05:15
261 1453 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 05:20
262 1466 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 05:25
263 1479 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 05:30
264 1461 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 05:35
265 1449 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 05:40
266 1422 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 05:45
267 1379 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 05:50
268 1382 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 05:55
269 1397 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 06:00
270 1424 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 06:05
271 1421 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 06:10
272 1378 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 06:15
273 1419 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 06:20
274 1426 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 06:25
275 1448 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 06:30
276 1474 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 06:35
277 1498 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 06:40
278 1453 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 06:45
279 1426 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 06:50
280 1387 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 06:55
281 1412 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 07:00
282 1444 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 07:05
283 1431 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 10:15
284 1465 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 10:20
285 1487 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 10:25
286 1459 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 10:30
287 1457 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 10:35
288 1471 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 10:40
289 1511 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 10:45
290 1538 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 10:50
291 1574 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 10:55
292 1541 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 11:00
293 1494 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 11:05
294 1478 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 11:10
295 1472 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 11:15
296 1472 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 11:20
297 1498 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 11:25
298 1560 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 11:30
299 1531 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 11:35
300 1512 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 11:40
301 1478 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 11:45
302 1438 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 11:50
303 1465 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 11:55
304 1469 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 12:00
305 1478 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 12:05
306 1436 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 12:10
307 1416 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 12:15
308 1417 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 12:20
309 1467 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 12:25
310 1504 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 12:30
311 1565 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 12:35
312 1588 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 12:40
313 1567 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 12:45
314 1602 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 12:50
315 1585 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 12:56
316 1566 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 13:00
317 1542 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 13:05
318 1545 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 13:10
319 1599 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 13:15
320 1574 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 13:20
321 1549 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 13:25
322 1510 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 13:30
323 1545 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 13:35
324 1566 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 13:40
325 1583 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 13:45
326 1603 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 13:50
327 1592 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 13:55
328 1572 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 14:00
329 1492 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 14:05
330 1502 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 14:10
331 1492 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 14:15
332 1500 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 14:20
333 1456 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 14:25
334 1440 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 14:30
335 1418 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 14:36
336 1434 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 14:40
337 1460 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 14:45
338 1472 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 14:50
339 1468 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 14:55
340 1438 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 15:00
341 1395 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 15:05
342 1388 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 15:10
343 1367 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 14:20
344 1349 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 14:25
345 1373 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 14:30
346 1408 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 14:35
347 1407 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 14:40
348 1400 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 14:45
349 1396 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 14:50
350 1383 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 14:55
351 1393 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 15:00
352 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 21:35
353 1401 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 09:40
354 1424 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 09:45
355 1422 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 09:50
356 1409 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 09:55
357 1417 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 10:00
358 1428 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 10:05
359 1459 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 10:10
360 1477 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 10:15
361 1503 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 10:20
362 1501 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 10:26
363 1503 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 10:30
364 1518 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 10:35
365 1489 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 10:40
366 1492 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 10:45
367 1502 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 10:50
368 1519 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 10:55
369 1495 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 11:00
370 1477 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 11:05
371 1470 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 11:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.