بیمه سامان (si24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1608

عنوان فارسی : بیمه سامان
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 12:05

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه سامان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه سامان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1565 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 01:55
2 1571 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 02:00
3 1577 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 02:05
4 1592 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 02:10
5 1609 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 02:15
6 1572 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 02:20
7 1581 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 02:25
8 1589 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 02:30
9 1602 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 02:35
10 1630 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 03:15
11 1650 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 03:20
12 1640 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 03:30
13 1630 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 03:35
14 1616 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 03:40
15 1639 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 03:45
16 1700 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 03:50
17 1773 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 03:55
18 1836 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 04:00
19 1792 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 04:05
20 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 01:55
21 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 01:55
22 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 01:55
23 1678 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 03:15
24 1698 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 03:45
25 1719 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 03:50
26 1689 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 03:55
27 1678 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 04:00
28 1641 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 04:35
29 1663 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 04:40
30 1663 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 04:45
31 1678 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 04:50
32 1701 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 04:55
33 1710 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 05:00
34 1704 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 05:05
35 1683 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 05:10
36 1680 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 05:20
37 1670 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 05:25
38 - شنبه 08 تیر 1398 ساعت 01:55
39 1737 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 05:35
40 1771 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 05:40
41 1742 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 05:45
42 1776 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 05:55
43 1788 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 06:00
44 1798 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 06:05
45 1760 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 06:10
46 1732 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 06:15
47 1732 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 06:20
48 1610 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 06:25
49 1630 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 06:30
50 1679 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 06:40
51 1726 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 06:45
52 1716 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 06:50
53 1716 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 06:55
54 1707 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 07:00
55 1678 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 07:05
56 1692 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 07:10
57 1668 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 07:15
58 1654 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 07:20
59 1615 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 07:25
60 1651 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 07:30
61 1670 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 07:35
62 1628 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 07:40
63 1601 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 07:45
64 1589 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 07:50
65 1566 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 07:55
66 1587 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 08:00
67 1614 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 08:05
68 1566 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 08:10
69 1519 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 08:35
70 1486 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 08:40
71 - پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 01:55
72 1482 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 09:40
73 1496 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 09:50
74 1507 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 09:55
75 1490 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 10:00
76 1485 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 10:10
77 1479 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 10:15
78 1508 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 10:20
79 1497 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 10:25
80 1508 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 10:30
81 1529 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 10:40
82 1527 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 10:45
83 1506 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 10:50
84 1538 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 11:05
85 1521 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 11:10
86 1508 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 11:15
87 1518 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 11:20
88 1575 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 11:25
89 1578 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 11:30
90 1594 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 11:35
91 1565 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 12:35
92 1586 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 12:40
93 1595 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 12:45
94 1635 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 12:50
95 1704 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 12:55
96 1713 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 13:00
97 1665 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 13:05
98 1586 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 13:10
99 1589 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 13:15
100 1594 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 13:20
101 1602 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 13:30
102 1635 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 13:35
103 1616 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 13:40
104 1560 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 13:45
105 1523 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 13:55
106 1514 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 14:05
107 1499 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 14:10
108 1503 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 14:15
109 1503 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 14:20
110 1519 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 14:25
111 1514 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 14:30
112 1499 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 14:35
113 1503 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 14:40
114 1510 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 14:45
115 1471 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 14:50
116 1524 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 15:00
117 1523 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 15:05
118 1486 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 15:10
119 1438 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:15
120 1434 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 15:20
121 1444 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 15:25
122 1448 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 15:35
123 1430 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 14:40
124 1406 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 14:45
125 1372 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 14:50
126 1325 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 14:55
127 1337 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 15:00
128 1368 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 15:05
129 1388 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 15:10
130 1415 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 15:15
131 1453 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 15:20
132 1457 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 15:25
133 1429 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 15:30
134 1429 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 15:35
135 1434 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 15:40
136 1434 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 15:45
137 1426 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 15:50
138 1359 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 15:55
139 1359 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 16:05
140 1316 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 16:10
141 1298 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 16:15
142 1290 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 16:20
143 1335 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 16:25
144 1335 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 16:30
145 1298 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 16:35
146 1299 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 16:40
147 1321 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 16:45
148 1320 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 16:50
149 1334 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 16:55
150 1360 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 17:00
151 1378 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 17:05
152 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 00:55
153 1390 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 22:10
154 1395 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 22:15
155 1395 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 22:20
156 1387 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 22:25
157 1390 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 22:30
158 1394 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 22:35
159 1390 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 22:40
160 1375 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 22:50
161 1388 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 22:55
162 1397 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 23:00
163 1399 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 23:05
164 1469 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 23:10
165 1477 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 23:15
166 1479 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 23:25
167 1487 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 23:30
168 1518 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 23:40
169 1540 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 23:45
170 1563 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 23:50
171 1615 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 23:55
172 1626 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 00:00
173 1612 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 00:05
174 1565 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 00:10
175 1564 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 00:15
176 1569 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 00:25
177 1572 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 00:30
178 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 00:55
179 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 00:55
180 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 00:55
181 1619 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 17:40
182 1619 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 17:45
183 1662 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 17:50
184 1714 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 17:55
185 1758 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 18:00
186 1810 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 18:05
187 1751 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 18:10
188 1706 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 18:15
189 1678 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 18:20
190 1621 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 18:25
191 1648 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 18:30
192 1663 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 18:35
193 1665 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 18:40
194 1605 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 18:45
195 1627 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 18:50
196 1616 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 18:55
197 1598 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 19:00
198 1596 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 19:05
199 1588 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 19:10
200 1566 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 19:15
201 1545 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 19:20
202 1542 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 19:25
203 1527 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 19:30
204 1531 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 19:35
205 1553 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 19:40
206 1553 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 19:45
207 1609 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 19:50
208 1592 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 19:55
209 1577 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 20:00
210 1602 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 20:05
211 1556 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 20:10
212 1541 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 20:15
213 1524 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 20:20
214 1486 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 20:40
215 1464 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 20:45
216 1442 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 20:50
217 1451 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 20:55
218 1451 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 21:00
219 1470 جمعه 06 دی 1398 ساعت 21:05
220 1492 شنبه 07 دی 1398 ساعت 21:10
221 1473 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 21:15
222 1412 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 21:20
223 1408 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 21:25
224 1408 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 21:30
225 1408 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 21:35
226 1382 جمعه 13 دی 1398 ساعت 21:40
227 1402 شنبه 14 دی 1398 ساعت 21:45
228 1416 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 21:50
229 1401 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 21:55
230 1405 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 22:00
231 1408 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 22:05
232 1422 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 22:10
233 1458 جمعه 20 دی 1398 ساعت 22:15
234 1491 شنبه 21 دی 1398 ساعت 22:20
235 1466 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 22:25
236 - دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 00:55
237 1389 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 22:45
238 1398 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 22:50
239 1409 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 22:55
240 1415 جمعه 27 دی 1398 ساعت 23:00
241 1445 شنبه 28 دی 1398 ساعت 23:05
242 1429 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 23:10
243 1419 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 23:15
244 1400 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 23:20
245 1404 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 23:25
246 1404 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 23:30
247 1428 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 23:35
248 1468 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 23:40
249 1490 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 23:45
250 1480 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 23:50
251 1474 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 23:55
252 1491 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 00:00
253 1562 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 00:05
254 1602 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:10
255 1622 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:15
256 1658 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 00:25
257 1667 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 00:30
258 1679 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 00:35
259 1720 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 00:40
260 1742 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 00:45
261 1731 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:50
262 1742 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 00:55
263 - یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 00:55
264 1711 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 01:00
265 1702 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 01:05
266 1684 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 01:10
267 1753 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 01:15
268 1749 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 01:20
269 1764 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 01:25
270 1772 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 01:30
271 1754 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 01:35
272 1752 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 01:40
273 1709 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 01:45
274 1713 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 01:50
275 1698 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 01:55
276 1733 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 02:00
277 1782 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 02:05
278 1768 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 02:10
279 1762 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 02:15
280 1722 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 02:20
281 1733 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 02:25
282 1734 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 02:30
283 1770 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 02:35
284 1801 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 02:40
285 1702 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 02:45
286 1687 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 02:50
287 1695 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 02:55
288 1692 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 03:00
289 1676 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 03:05
290 1661 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 03:10
291 1693 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 03:15
292 1618 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 03:20
293 1638 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 03:25
294 1626 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 03:30
295 1623 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 03:35
296 1591 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 03:40
297 1670 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 15:50
298 1682 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 15:55
299 1698 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 16:00
300 1665 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 16:15
301 1713 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 16:20
302 1740 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 16:25
303 1765 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 16:30
304 1793 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 17:35
305 1800 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 17:40
306 1848 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 17:45
307 1888 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 17:50
308 1970 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 18:00
309 1939 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 18:05
310 1964 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 18:10
311 1952 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 18:15
312 1947 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 18:20
313 1968 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 18:25
314 1970 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 18:30
315 1989 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 18:35
316 2053 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 18:40
317 2082 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 18:45
318 2103 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 18:50
319 2100 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 18:55
320 2132 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 19:00
321 2108 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 19:15
322 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 01:55
323 2281 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 19:25
324 2403 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 19:30
325 2454 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 19:36
326 2428 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 19:40
327 2406 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 19:50
328 2352 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 19:55
329 2300 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 20:00
330 - پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 01:55
331 2359 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 20:10
332 2369 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 21:35
333 2396 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 21:40
334 2452 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 21:45
335 2396 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 21:50
336 2284 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 21:55
337 2233 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 22:00
338 2200 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10
339 2187 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 22:15
340 2224 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 22:20
341 2225 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 22:25
342 2183 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 22:30
343 2160 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 22:35
344 2150 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 22:40
345 2123 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
346 2115 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 22:51
347 2113 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
348 2053 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 23:00
349 2048 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 23:05
350 2031 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 23:10
351 2011 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 23:15
352 1973 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
353 1930 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
354 1870 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
355 1832 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 23:35
356 1845 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 23:40
357 1856 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 23:45
358 1869 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 23:50
359 1882 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 23:55
360 1919 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
361 1896 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:05
362 1797 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:20
363 1753 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:25
364 1718 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:30
365 1696 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 00:35
366 1738 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:40
367 1777 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:45
368 1759 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:50
369 1718 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:55
370 1707 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 01:00
371 1680 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 01:10
372 1671 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 01:15
373 1650 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 01:20
374 1689 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 01:25
375 1673 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 01:30
376 1664 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 01:35
377 1627 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 01:40
378 1608 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 01:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.