بیمه سامان (si24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1494

عنوان فارسی : بیمه سامان
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 12:05

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه سامان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه سامان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1499 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 14:35
2 1503 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 14:40
3 1510 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 14:45
4 1471 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 14:50
5 1524 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 15:00
6 1523 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 15:05
7 1486 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 15:10
8 1438 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:15
9 1434 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 15:20
10 1444 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 15:25
11 1448 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 15:35
12 1430 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 14:40
13 1406 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 14:45
14 1372 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 14:50
15 1325 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 14:55
16 1337 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 15:00
17 1368 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 15:05
18 1388 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 15:10
19 1415 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 15:15
20 1453 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 15:20
21 1457 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 15:25
22 1429 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 15:30
23 1429 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 15:35
24 1434 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 15:40
25 1434 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 15:45
26 1426 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 15:50
27 1359 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 15:55
28 1359 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 16:05
29 1316 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 16:10
30 1298 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 16:15
31 1290 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 16:20
32 1335 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 16:25
33 1335 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 16:30
34 1298 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 16:35
35 1299 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 16:40
36 1321 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 16:45
37 1320 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 16:50
38 1334 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 16:55
39 1360 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 17:00
40 1378 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 17:05
41 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 13:35
42 1390 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 22:10
43 1395 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 22:15
44 1395 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 22:20
45 1387 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 22:25
46 1390 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 22:30
47 1394 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 22:35
48 1390 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 22:40
49 1375 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 22:50
50 1388 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 22:55
51 1397 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 23:00
52 1399 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 23:05
53 1469 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 23:10
54 1477 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 23:15
55 1479 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 23:25
56 1487 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 23:30
57 1518 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 23:40
58 1540 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 23:45
59 1563 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 23:50
60 1615 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 23:55
61 1626 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 00:00
62 1612 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 00:05
63 1565 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 00:10
64 1564 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 00:15
65 1569 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 00:25
66 1572 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 00:30
67 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 13:35
68 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 13:35
69 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 13:35
70 1619 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 17:40
71 1619 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 17:45
72 1662 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 17:50
73 1714 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 17:55
74 1758 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 18:00
75 1810 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 18:05
76 1751 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 18:10
77 1706 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 18:15
78 1678 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 18:20
79 1621 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 18:25
80 1648 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 18:30
81 1663 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 18:35
82 1665 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 18:40
83 1605 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 18:45
84 1627 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 18:50
85 1616 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 18:55
86 1598 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 19:00
87 1596 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 19:05
88 1588 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 19:10
89 1566 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 19:15
90 1545 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 19:20
91 1542 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 19:25
92 1527 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 19:30
93 1531 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 19:35
94 1553 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 19:40
95 1553 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 19:45
96 1609 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 19:50
97 1592 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 19:55
98 1577 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 20:00
99 1602 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 20:05
100 1556 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 20:10
101 1541 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 20:15
102 1524 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 20:20
103 1486 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 20:40
104 1464 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 20:45
105 1442 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 20:50
106 1451 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 20:55
107 1451 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 21:00
108 1470 جمعه 06 دی 1398 ساعت 21:05
109 1492 شنبه 07 دی 1398 ساعت 21:10
110 1473 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 21:15
111 1412 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 21:20
112 1408 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 21:25
113 1408 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 21:30
114 1408 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 21:35
115 1382 جمعه 13 دی 1398 ساعت 21:40
116 1402 شنبه 14 دی 1398 ساعت 21:45
117 1416 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 21:50
118 1401 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 21:55
119 1405 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 22:00
120 1408 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 22:05
121 1422 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 22:10
122 1458 جمعه 20 دی 1398 ساعت 22:15
123 1491 شنبه 21 دی 1398 ساعت 22:20
124 1466 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 22:25
125 - دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 13:35
126 1389 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 22:45
127 1398 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 22:50
128 1409 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 22:55
129 1415 جمعه 27 دی 1398 ساعت 23:00
130 1445 شنبه 28 دی 1398 ساعت 23:05
131 1429 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 23:10
132 1419 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 23:15
133 1400 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 23:20
134 1404 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 23:25
135 1404 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 23:30
136 1428 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 23:35
137 1468 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 23:40
138 1490 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 23:45
139 1480 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 23:50
140 1474 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 23:55
141 1491 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 00:00
142 1562 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 00:05
143 1602 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:10
144 1622 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:15
145 1658 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 00:25
146 1667 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 00:30
147 1679 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 00:35
148 1720 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 00:40
149 1742 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 00:45
150 1731 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:50
151 1742 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 00:55
152 1711 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 01:00
153 1702 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 01:05
154 1684 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 01:10
155 1753 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 01:15
156 1749 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 01:20
157 1764 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 01:25
158 1772 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 01:30
159 1754 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 01:35
160 1752 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 01:40
161 1709 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 01:45
162 1713 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 01:50
163 1698 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 01:55
164 1733 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 02:00
165 1782 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 02:05
166 1768 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 02:10
167 1762 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 02:15
168 1722 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 02:20
169 1733 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 02:25
170 1734 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 02:30
171 1770 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 02:35
172 1801 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 02:40
173 1702 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 02:45
174 1687 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 02:50
175 1695 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 02:55
176 1692 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 03:00
177 1676 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 03:05
178 1661 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 03:10
179 1693 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 03:15
180 1618 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 03:20
181 1638 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 03:25
182 1626 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 03:30
183 1623 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 03:35
184 1591 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 03:40
185 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 13:35
186 1670 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 15:50
187 1682 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 15:55
188 1698 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 16:00
189 1665 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 16:15
190 1713 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 16:20
191 1740 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 16:25
192 1765 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 16:30
193 1793 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 17:35
194 1800 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 17:40
195 1848 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 17:45
196 1888 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 17:50
197 1970 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 18:00
198 1939 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 18:05
199 1964 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 18:10
200 1952 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 18:15
201 1947 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 18:20
202 1968 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 18:25
203 1970 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 18:30
204 1989 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 18:35
205 2053 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 18:40
206 2082 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 18:45
207 2103 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 18:50
208 2100 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 18:55
209 2132 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 19:00
210 2108 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 19:15
211 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 14:35
212 2281 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 19:25
213 2403 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 19:30
214 2454 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 19:36
215 2428 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 19:40
216 2406 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 19:50
217 2352 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 19:55
218 2300 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 20:00
219 - پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 14:35
220 2359 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 20:10
221 2369 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 21:35
222 2396 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 21:40
223 2452 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 21:45
224 2396 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 21:50
225 2284 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 21:55
226 2233 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 22:00
227 2200 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10
228 2187 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 22:15
229 2224 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 22:20
230 2225 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 22:25
231 2183 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 22:30
232 2160 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 22:35
233 2150 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 22:40
234 2123 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
235 2115 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 22:51
236 2113 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
237 2053 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 23:00
238 2048 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 23:05
239 2031 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 23:10
240 2011 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 23:15
241 1973 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
242 1930 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
243 1870 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
244 1832 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 23:35
245 1845 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 23:40
246 1856 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 23:45
247 1869 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 23:50
248 1882 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 23:55
249 1919 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
250 1896 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 00:05
251 1797 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 00:20
252 1753 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 00:25
253 1718 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 00:30
254 1696 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 00:35
255 1738 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 00:40
256 1777 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 00:45
257 1759 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 00:50
258 1718 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:55
259 1707 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 01:00
260 1680 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 01:10
261 1671 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 01:15
262 1650 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 01:20
263 1689 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 01:25
264 1673 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 01:30
265 1664 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 01:35
266 1627 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 01:40
267 1608 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 01:45
268 1638 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 01:50
269 1636 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 01:55
270 1653 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 02:00
271 1654 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 02:05
272 1629 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 02:10
273 1627 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 02:15
274 1626 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 02:20
275 1637 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 02:25
276 1602 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 02:30
277 1618 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 02:35
278 1625 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 02:40
279 1620 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 02:45
280 1584 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 02:50
281 1588 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 02:55
282 1644 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 03:00
283 1649 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 03:10
284 1687 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 03:15
285 1689 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 03:20
286 1657 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 03:25
287 1593 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 03:30
288 1589 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 03:35
289 1572 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 03:40
290 1565 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 03:45
291 1606 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 03:50
292 1609 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 03:55
293 1616 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 04:00
294 1559 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 04:05
295 1542 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 04:10
296 1505 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 04:15
297 1492 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 04:20
298 1492 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 04:25
299 1480 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 04:30
300 1430 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 04:35
301 1408 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 04:40
302 1390 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 04:45
303 1392 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 04:50
304 1410 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 04:55
305 1438 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 05:00
306 1428 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 05:05
307 1378 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 05:10
308 1347 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 05:15
309 1324 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 05:20
310 1336 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 05:25
311 1303 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 05:30
312 1310 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 05:35
313 1302 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 05:40
314 1267 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 05:45
315 1251 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 05:50
316 1240 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 05:55
317 1252 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 06:00
318 1242 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 06:05
319 1264 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 06:10
320 1247 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 06:15
321 1192 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 06:20
322 1179 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 06:25
323 1164 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 06:30
324 1168 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 06:35
325 1161 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 06:40
326 1160 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 06:45
327 1155 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 06:50
328 1155 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 06:55
329 1151 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 07:00
330 1151 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 07:05
331 1157 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 07:10
332 1163 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 07:15
333 1180 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 07:20
334 1190 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 07:25
335 1167 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 07:30
336 1138 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 07:35
337 1145 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 07:40
338 1161 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 07:45
339 1172 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 07:50
340 1179 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 07:55
341 1168 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 08:00
342 1176 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 08:05
343 1160 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 08:10
344 1165 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 08:15
345 1179 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 08:20
346 1209 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 08:25
347 1238 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 08:30
348 1235 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 08:35
349 1228 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 08:40
350 1207 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 08:45
351 1233 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 08:50
352 1254 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 08:55
353 1260 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 09:00
354 1291 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 09:05
355 1316 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 09:10
356 1356 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 09:15
357 1365 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 09:20
358 1385 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 09:25
359 1405 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 09:30
360 1406 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 09:35
361 1426 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 09:40
362 1444 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 09:50
363 1446 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 09:55
364 1426 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 10:00
365 1401 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 10:05
366 1419 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 10:10
367 1435 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 10:15
368 1475 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 10:25
369 1476 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 10:30
370 1483 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 10:35
371 1474 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 10:40
372 1478 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 10:45
373 1494 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 10:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.