بیمه سامان (si24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1314

عنوان فارسی : بیمه سامان
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 12:05

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه سامان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه سامان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1472 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 12:05
2 1478 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 12:15
3 1501 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 12:20
4 1505 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 12:25
5 1511 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 12:30
6 1464 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 12:35
7 1440 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 12:40
8 1436 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 12:45
9 1420 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 12:50
10 1439 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 12:55
11 1416 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 13:00
12 1404 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 13:05
13 1369 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 13:10
14 1350 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 13:15
15 1336 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 13:20
16 1308 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 13:25
17 1315 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 13:30
18 1332 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 13:35
19 1327 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 13:40
20 1291 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 13:45
21 1281 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 13:50
22 1284 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 13:55
23 1297 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 14:00
24 1303 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 14:05
25 1309 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 14:10
26 1279 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 14:15
27 1232 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 14:20
28 1202 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 14:25
29 1199 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 14:30
30 1192 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 14:35
31 1204 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 14:40
32 1221 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 14:45
33 1189 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 14:50
34 1189 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 14:55
35 1171 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 15:00
36 1171 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 15:05
37 1216 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 15:10
38 1216 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 15:15
39 1280 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 15:20
40 1263 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 15:25
41 1285 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 15:30
42 1282 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 15:35
43 1282 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 15:40
44 1294 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 15:45
45 1401 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 15:50
46 1401 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 15:55
47 1434 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 16:00
48 1434 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 16:05
49 1462 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 16:10
50 1464 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 16:15
51 1472 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 16:20
52 1506 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 16:25
53 1518 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 16:30
54 1521 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 16:35
55 1568 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 16:40
56 1591 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 16:45
57 1593 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 16:50
58 1612 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 16:55
59 1612 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 17:00
60 1609 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 17:05
61 1603 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 17:10
62 1618 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 17:15
63 1663 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 17:20
64 1677 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 17:25
65 1679 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 17:30
66 1696 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 17:35
67 1693 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 17:40
68 1688 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 17:45
69 1674 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 17:50
70 1685 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 17:55
71 1685 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 18:00
72 1680 جمعه 05 دی 1399 ساعت 18:05
73 1743 شنبه 06 دی 1399 ساعت 18:10
74 1726 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 18:15
75 1686 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 18:20
76 1690 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 18:25
77 1670 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 18:30
78 1667 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 18:35
79 1672 جمعه 12 دی 1399 ساعت 18:40
80 1674 شنبه 13 دی 1399 ساعت 18:45
81 1673 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 18:50
82 1687 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 18:55
83 1646 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 19:00
84 1640 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 19:05
85 1618 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 19:10
86 1607 جمعه 19 دی 1399 ساعت 19:15
87 1641 شنبه 20 دی 1399 ساعت 19:20
88 1651 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:25
89 1634 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:30
90 1586 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 19:35
91 1595 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 19:40
92 1563 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 19:45
93 1548 جمعه 26 دی 1399 ساعت 19:50
94 1565 شنبه 27 دی 1399 ساعت 19:55
95 1534 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 20:00
96 1504 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 20:05
97 1479 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 20:10
98 1464 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 20:15
99 1458 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 20:20
100 1448 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 20:25
101 1470 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 20:30
102 1482 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 20:35
103 1483 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 20:40
104 1443 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 20:45
105 1451 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 20:50
106 1429 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 20:55
107 1438 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 21:00
108 1460 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 21:05
109 1439 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 21:10
110 1439 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 21:15
111 1433 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 21:25
112 1445 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 21:30
113 1415 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 21:35
114 1443 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 21:40
115 1456 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 21:45
116 1455 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 21:50
117 1437 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 21:55
118 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 12:05
119 1387 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 22:05
120 1393 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 22:20
121 1416 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 22:40
122 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 12:05
123 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 12:05
124 1457 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 03:05
125 1426 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 03:50
126 1440 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 03:55
127 1436 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 04:20
128 1442 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 04:30
129 1480 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 04:45
130 1473 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 05:05
131 1487 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 05:10
132 1455 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 05:15
133 1441 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 05:20
134 1443 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 05:25
135 1467 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 05:40
136 1476 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 05:45
137 1491 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 05:50
138 1471 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 05:55
139 1443 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 06:00
140 1460 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 06:05
141 1454 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 06:10
142 1433 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 06:15
143 1430 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 06:20
144 1459 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 06:25
145 1461 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 06:30
146 1468 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 06:35
147 1483 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 06:40
148 1474 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 06:45
149 1503 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 06:50
150 1521 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 06:55
151 1519 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 07:00
152 1531 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 07:05
153 1540 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 07:10
154 1544 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 07:15
155 1528 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 07:20
156 1531 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 07:25
157 1504 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 07:30
158 1511 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 08:35
159 1546 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 08:40
160 1576 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 08:45
161 1595 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 08:50
162 1609 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 08:55
163 1584 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 09:00
164 1608 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 09:05
165 1627 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 09:10
166 1661 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 09:15
167 1667 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 09:20
168 1645 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 09:25
169 1656 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 09:30
170 1717 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 09:35
171 1668 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 09:40
172 1639 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 09:45
173 1609 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 09:50
174 1574 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 09:55
175 1549 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 10:00
176 1537 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 10:05
177 1549 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 10:10
178 1561 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 10:15
179 1537 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 10:20
180 1515 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 10:25
181 1481 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 10:30
182 1447 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 10:35
183 1445 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 10:40
184 1461 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 10:45
185 1471 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 10:50
186 1457 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 10:55
187 1441 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 11:00
188 1429 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 11:05
189 1394 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 11:10
190 1350 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 11:15
191 1352 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 11:21
192 1371 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 11:25
193 1367 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 11:30
194 1345 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 11:35
195 1310 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 11:40
196 1293 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 11:45
197 1300 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 11:50
198 1306 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
199 1304 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00
200 1262 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 12:05
201 1262 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 12:10
202 1302 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 12:15
203 1351 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 12:20
204 1363 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 12:25
205 1365 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 12:30
206 1381 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 12:35
207 1366 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 12:40
208 1357 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
209 1342 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
210 1342 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
211 1339 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
212 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 13:05
213 1365 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
214 1328 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
215 1313 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
216 1319 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
217 1313 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
218 1337 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
219 1381 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 03:35
220 1392 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 03:40
221 1358 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 03:50
222 1310 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 03:55
223 1294 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 04:00
224 1287 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 04:10
225 1270 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 04:15
226 1270 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 04:20
227 1269 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 04:25
228 1248 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 04:30
229 1218 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 04:35
230 1243 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 04:40
231 1238 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 04:45
232 1247 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 04:50
233 1234 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 04:55
234 1248 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 05:00
235 1252 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 05:05
236 1256 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 05:10
237 1250 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 05:15
238 1262 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 05:20
239 1275 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 05:25
240 1312 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 05:30
241 1328 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 05:35
242 1319 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 05:40
243 1294 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 05:45
244 1266 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 05:50
245 1264 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 05:55
246 1245 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 06:00
247 1260 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 06:05
248 1291 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 06:10
249 1275 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 06:15
250 1261 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 06:20
251 1231 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 06:25
252 1222 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 06:30
253 1219 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 06:35
254 1206 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 06:40
255 1232 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 06:45
256 1254 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 06:50
257 1228 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 06:55
258 1214 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 07:00
259 1214 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 07:05
260 1179 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 07:10
261 1186 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 07:15
262 1210 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 07:20
263 1194 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 07:25
264 1160 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 07:30
265 1148 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 07:35
266 1129 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 07:40
267 1121 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 07:45
268 1111 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 07:50
269 1117 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 07:55
270 1095 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 08:00
271 1067 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 08:05
272 1068 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 08:10
273 1059 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 08:15
274 1065 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 08:20
275 1087 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 08:25
276 1091 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 08:30
277 1085 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 08:35
278 1045 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 08:40
279 1036 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 08:45
280 1019 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 08:50
281 1045 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 08:55
282 1061 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 12:05
283 1083 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 12:10
284 1083 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 12:15
285 1074 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 12:20
286 1074 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 12:25
287 1099 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 12:30
288 1095 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 12:35
289 1100 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 12:40
290 1143 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 12:45
291 1114 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 12:50
292 1094 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 12:55
293 1060 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 13:00
294 - چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 13:05
295 1066 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 13:05
296 1070 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 13:10
297 1070 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 13:15
298 1098 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 13:20
299 1109 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 13:25
300 1095 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 13:30
301 1090 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 13:35
302 1085 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 13:40
303 1094 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 13:45
304 1121 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 13:50
305 1121 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 13:55
306 1105 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 14:00
307 1090 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 14:05
308 1071 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 14:10
309 1103 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 14:15
310 1118 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 14:20
311 1147 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 14:25
312 1147 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 14:30
313 1108 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 14:35
314 1094 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 14:40
315 1070 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 14:45
316 1056 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 14:50
317 1050 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 14:55
318 1026 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 15:00
319 1014 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 15:05
320 1013 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 15:10
321 980 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 15:15
322 980 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 15:20
323 1004 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 15:25
324 1010 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 15:30
325 1012 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 15:35
326 1005 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 15:40
327 1001 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 15:45
328 994 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 15:50
329 972 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 15:56
330 984 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 16:00
331 976 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 16:05
332 999 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 16:10
333 999 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 16:15
334 1002 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 16:20
335 1018 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 16:25
336 1039 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 16:35
337 1061 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 16:40
338 1069 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 16:45
339 1108 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 16:50
340 1102 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 16:56
341 1075 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 17:00
342 1046 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 17:05
343 1049 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 16:10
344 1080 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 16:15
345 1107 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 16:20
346 1124 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 16:25
347 1137 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 16:30
348 1146 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 16:35
349 1194 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 16:40
350 1214 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 16:45
351 1228 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 16:50
352 1276 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 11:25
353 1302 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 11:30
354 1299 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 11:35
355 1289 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 11:40
356 1296 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 11:45
357 1317 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 11:50
358 1307 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 11:55
359 1339 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 12:00
360 - شنبه 17 مهر 1400 ساعت 12:05
361 1370 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 12:05
362 1359 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 12:10
363 1359 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 12:16
364 1369 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 12:20
365 1341 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 12:25
366 1347 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 12:30
367 1352 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 12:35
368 1350 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 12:40
369 1342 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 12:45
370 1326 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 12:50
371 1314 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 13:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.