بیمه رازی (razi24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2365

عنوان فارسی : بیمه رازی
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 11:42

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه رازی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه رازی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2102 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 05:20
2 2052 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 05:25
3 2013 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 05:30
4 2015 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 05:35
5 1998 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 05:40
6 1992 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 05:45
7 2042 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 05:50
8 2111 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 05:55
9 2151 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:00
10 2101 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 06:05
11 2084 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 06:10
12 2078 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 06:15
13 2049 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 06:20
14 2065 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 06:25
15 2083 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 06:30
16 2059 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 06:35
17 2063 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 06:40
18 2026 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 06:45
19 2021 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 06:50
20 2018 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 06:55
21 2038 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:00
22 2073 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 07:15
23 2058 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 07:20
24 2054 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 07:25
25 2044 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 07:30
26 2097 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 07:35
27 2076 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 07:40
28 2091 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:45
29 2179 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:50
30 2154 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:55
31 2088 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 08:00
32 2024 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:05
33 2069 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 08:10
34 2076 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 08:15
35 2104 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 08:20
36 2171 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 08:25
37 2156 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:30
38 2133 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:35
39 2045 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:40
40 1966 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:45
41 1966 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:50
42 1956 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:55
43 1998 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 09:00
44 2065 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:05
45 2055 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:10
46 2046 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:15
47 2039 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:20
48 2017 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:25
49 2077 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:30
50 2133 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:35
51 2152 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 09:40
52 2129 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:45
53 2111 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:50
54 2106 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:55
55 2056 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:00
56 2009 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:05
57 2048 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:10
58 2020 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:15
59 1989 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:20
60 1986 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:25
61 1959 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:30
62 1975 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:35
63 2008 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 10:40
64 2018 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:45
65 1981 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:50
66 1943 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 10:55
67 1983 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:00
68 1972 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:05
69 2010 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:10
70 2010 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:15
71 - یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 05:20
72 2092 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 11:35
73 2059 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 11:40
74 2013 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 11:45
75 2011 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 11:50
76 1983 جمعه 05 دی 1399 ساعت 11:55
77 2016 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:00
78 2053 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:05
79 2022 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:10
80 1986 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:15
81 1979 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 12:20
82 1958 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 12:25
83 1962 جمعه 12 دی 1399 ساعت 12:30
84 1965 شنبه 13 دی 1399 ساعت 12:35
85 1970 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 12:40
86 1987 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 12:45
87 1974 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 12:50
88 1957 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 12:55
89 1961 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 13:00
90 1970 جمعه 19 دی 1399 ساعت 13:05
91 2037 شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:10
92 2110 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 13:15
93 2109 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 13:20
94 2084 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 13:25
95 2090 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 13:30
96 2055 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 13:35
97 2028 جمعه 26 دی 1399 ساعت 13:40
98 2001 شنبه 27 دی 1399 ساعت 13:45
99 2078 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 13:50
100 2036 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 13:55
101 2028 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 14:00
102 1972 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 14:05
103 1977 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 14:10
104 1975 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 14:15
105 1974 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 14:20
106 2041 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 14:25
107 2013 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 14:30
108 1965 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 14:35
109 1930 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 14:40
110 1929 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 14:45
111 1933 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 14:50
112 1933 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 14:55
113 1975 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 15:01
114 1975 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 15:05
115 1971 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 15:10
116 1969 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 15:15
117 1983 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 15:20
118 1981 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 15:25
119 2030 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 15:30
120 2017 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 15:35
121 2015 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 15:40
122 1968 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:45
123 1980 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 18:05
124 1990 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:25
125 2009 شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 01:50
126 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 05:20
127 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 05:20
128 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 05:20
129 2161 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 05:50
130 2092 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 06:35
131 2102 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 06:40
132 2098 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 07:00
133 2103 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 07:15
134 2134 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 07:30
135 2092 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 07:50
136 2101 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 08:05
137 2049 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 08:10
138 2089 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 08:15
139 2102 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 08:20
140 2140 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 08:25
141 2191 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 08:35
142 2207 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 08:40
143 2137 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 08:45
144 2157 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 08:50
145 2152 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 08:55
146 2105 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 09:00
147 2081 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 09:05
148 2029 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 09:10
149 2036 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 09:15
150 1999 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 09:20
151 1954 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 09:26
152 1934 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 09:30
153 1909 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 09:35
154 1901 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 09:40
155 1880 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 09:45
156 1871 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 09:50
157 1883 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 09:55
158 1893 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 10:00
159 1888 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 10:05
160 1847 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 10:10
161 1847 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 10:15
162 1843 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:20
163 1880 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 11:25
164 1874 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 11:30
165 1907 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 11:35
166 1959 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 11:40
167 1963 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 11:45
168 1949 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 11:50
169 1928 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 11:55
170 1890 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 12:00
171 1931 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 12:05
172 1951 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 12:10
173 1949 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 12:15
174 1954 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 12:20
175 1972 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 12:25
176 2004 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 12:30
177 1999 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 12:35
178 2010 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 12:40
179 1990 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 12:45
180 1989 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 12:50
181 1989 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 12:55
182 2024 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 13:00
183 2061 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 13:05
184 2034 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 13:10
185 2022 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 13:15
186 1998 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:20
187 1998 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 13:25
188 1997 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 13:30
189 1974 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 13:35
190 2028 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 13:40
191 2017 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 13:45
192 2033 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 13:50
193 2030 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
194 2011 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
195 2002 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
196 2000 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
197 1986 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
198 1989 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
199 1954 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 14:25
200 1887 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
201 1855 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
202 1818 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
203 1826 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
204 1787 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
205 1743 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
206 1757 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
207 1805 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
208 1833 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
209 1863 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
210 1873 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
211 1844 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
212 1780 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
213 1811 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
214 1781 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
215 1783 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 15:45
216 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 06:20
217 1835 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 05:25
218 1839 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 05:30
219 1804 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 05:35
220 1844 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 06:00
221 1866 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 06:10
222 1819 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 06:15
223 - جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 06:20
224 1849 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 06:20
225 1869 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 06:25
226 1816 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 06:35
227 1779 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 06:40
228 1775 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 06:45
229 1768 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 06:50
230 - جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 06:20
231 1849 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 07:05
232 1867 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 07:10
233 1806 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 07:15
234 1788 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 07:20
235 1756 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 07:25
236 1769 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 07:30
237 1763 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 07:35
238 1766 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 07:40
239 1751 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 07:45
240 1748 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 07:50
241 1729 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 07:55
242 1696 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 08:00
243 1689 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 08:05
244 1700 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 08:10
245 1709 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 08:15
246 1741 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 08:20
247 1720 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 08:25
248 1703 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 08:30
249 1657 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 08:35
250 1665 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 08:40
251 1648 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 08:45
252 1656 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 08:50
253 1678 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 08:55
254 1682 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 09:00
255 1661 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 09:05
256 1640 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 09:10
257 1662 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 09:15
258 1676 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 09:20
259 1669 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 09:25
260 1714 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 09:30
261 1707 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 09:35
262 1687 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 09:40
263 1669 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 09:45
264 1696 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 09:50
265 1718 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 09:55
266 1749 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 10:00
267 1811 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 10:05
268 1806 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 10:10
269 1768 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 10:15
270 1706 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 10:20
271 1693 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 10:25
272 1720 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 10:30
273 1757 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 10:35
274 1786 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 10:40
275 1760 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 10:45
276 1710 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 10:50
277 1708 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 10:55
278 1689 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 11:00
279 1704 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 11:05
280 1691 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 11:10
281 1729 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 11:15
282 1738 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 11:20
283 1693 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 11:25
284 1695 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 11:30
285 1715 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 11:35
286 1759 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 11:40
287 1775 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 14:45
288 1778 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 14:50
289 1744 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 14:55
290 1760 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 15:00
291 1760 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 15:05
292 1760 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 15:10
293 1808 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 15:15
294 1847 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 15:20
295 1847 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 15:25
296 1800 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 15:30
297 1787 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 15:35
298 1792 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 15:40
299 1815 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 15:45
300 1882 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 15:50
301 1882 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 15:55
302 1913 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 16:00
303 1886 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 16:15
304 1876 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 16:20
305 1900 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 16:25
306 1954 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 16:30
307 2020 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 16:35
308 2092 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 16:40
309 2153 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 16:45
310 2161 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 16:50
311 2157 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 16:55
312 2203 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 17:00
313 2318 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 17:05
314 2443 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 17:10
315 2502 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 17:15
316 2530 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 17:20
317 - دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 06:20
318 2465 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 17:30
319 2494 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 17:35
320 2503 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 17:40
321 2584 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 17:45
322 2669 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 17:50
323 2718 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 17:55
324 2653 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 18:00
325 2615 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 18:05
326 2642 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 18:10
327 2653 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 18:15
328 2690 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 18:20
329 2777 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 18:25
330 2778 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 18:30
331 2729 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 18:35
332 2692 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 18:40
333 2694 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 18:45
334 2686 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 18:50
335 2747 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 18:55
336 2804 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 19:00
337 2748 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 19:05
338 2772 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 19:10
339 2729 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 19:20
340 2651 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 19:25
341 2728 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 19:30
342 2748 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 19:35
343 2772 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 19:40
344 2703 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 19:45
345 2594 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 19:50
346 2543 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 19:56
347 2500 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 19:00
348 2518 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 19:05
349 2621 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 19:10
350 2667 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 19:15
351 2686 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 19:20
352 2659 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 19:25
353 2679 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 19:30
354 2638 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 19:35
355 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 05:20
356 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 05:20
357 2856 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 14:05
358 2757 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 14:10
359 2686 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 14:15
360 2602 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 14:20
361 2647 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 14:25
362 2703 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 14:30
363 2767 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 14:40
364 2818 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 14:45
365 2779 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 14:50
366 2779 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 15:01
367 2675 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 15:05
368 2550 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 15:10
369 2586 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 15:15
370 2603 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 15:20
371 2584 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 15:25
372 2455 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 15:30
373 2388 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 15:35
374 2315 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 15:40
375 2365 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 15:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.