بیمه رازی (razi24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1960

عنوان فارسی : بیمه رازی
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 11:42

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه رازی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه رازی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3597 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 18:15
2 3557 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 18:20
3 3620 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 18:25
4 3566 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 18:35
5 3504 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 18:40
6 3423 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 18:45
7 3600 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 18:50
8 3600 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 18:55
9 3698 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 19:00
10 3745 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 19:05
11 3839 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 18:10
12 3908 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 18:15
13 3758 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 18:20
14 3777 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 18:25
15 3918 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 18:30
16 4011 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 18:35
17 4069 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 18:40
18 4116 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 18:45
19 4068 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 18:50
20 4081 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 18:55
21 4026 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 19:00
22 4026 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 19:05
23 4003 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 19:10
24 4003 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 19:15
25 4150 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 19:20
26 4133 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 19:25
27 4128 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 19:30
28 4124 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 19:35
29 4130 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 19:40
30 4099 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 19:45
31 4192 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 19:50
32 4232 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 19:55
33 4156 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 20:00
34 4244 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 20:05
35 4308 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 20:10
36 4361 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 20:15
37 4479 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 20:20
38 4705 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 20:25
39 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 17:15
40 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 17:15
41 4626 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 01:25
42 4696 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 01:30
43 4851 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 01:35
44 4952 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 01:40
45 4991 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 01:50
46 4951 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 01:55
47 4872 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 02:00
48 5015 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 02:05
49 5205 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 02:10
50 5109 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 02:20
51 5095 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 02:25
52 5237 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 02:30
53 5335 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 02:35
54 5129 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 02:40
55 4885 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 02:45
56 4900 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 02:50
57 4896 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 03:00
58 5072 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 03:10
59 5250 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 03:15
60 5209 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 03:20
61 5070 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 03:25
62 4909 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 03:30
63 4807 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 03:35
64 4788 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 03:40
65 4807 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 03:45
66 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 17:15
67 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 17:15
68 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 17:15
69 4054 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 21:30
70 4054 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 21:40
71 3681 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 21:45
72 3789 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 21:50
73 3706 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 21:55
74 3701 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 22:00
75 3662 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 22:05
76 3679 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 22:10
77 3676 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 22:15
78 3630 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 22:20
79 3686 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 22:25
80 3717 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 22:30
81 3773 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 22:35
82 3720 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 22:40
83 3733 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 22:45
84 3816 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 22:50
85 3845 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 23:00
86 3930 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 23:05
87 3969 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 23:10
88 3880 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 23:15
89 3830 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 23:20
90 3772 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 23:25
91 3753 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 23:30
92 3743 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 23:35
93 3800 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 23:40
94 3800 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 23:45
95 3814 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 23:55
96 3796 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 00:00
97 3821 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 00:05
98 4068 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 00:10
99 4129 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 00:15
100 4276 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 00:20
101 4746 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 00:25
102 4489 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 00:30
103 4541 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:35
104 4470 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:45
105 4512 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:50
106 4512 جمعه 06 دی 1398 ساعت 01:40
107 4583 شنبه 07 دی 1398 ساعت 01:45
108 4805 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 01:50
109 4725 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 01:55
110 4678 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 02:00
111 4653 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 02:15
112 4653 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 02:20
113 4488 جمعه 13 دی 1398 ساعت 02:25
114 4462 شنبه 14 دی 1398 ساعت 02:30
115 4488 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 02:35
116 4438 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 02:40
117 4282 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 02:45
118 4229 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 02:50
119 4292 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 02:55
120 4271 جمعه 20 دی 1398 ساعت 03:00
121 4366 شنبه 21 دی 1398 ساعت 03:05
122 4564 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 03:10
123 4603 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 03:15
124 4487 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 03:20
125 4473 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 03:30
126 4523 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 03:50
127 4554 جمعه 27 دی 1398 ساعت 03:55
128 4694 شنبه 28 دی 1398 ساعت 04:00
129 4922 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 04:05
130 4894 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 04:10
131 4823 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 04:15
132 4697 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 04:20
133 4809 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 04:25
134 4857 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 04:30
135 4875 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 04:35
136 5070 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 04:40
137 5003 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 04:50
138 4894 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 04:55
139 4760 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 05:00
140 4737 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 05:05
141 4802 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 05:10
142 4938 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 05:15
143 5205 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 05:20
144 5137 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 05:25
145 4988 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 05:30
146 4804 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 05:35
147 4644 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 05:40
148 4757 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 05:45
149 4721 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 05:50
150 4772 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 05:55
151 4754 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 06:45
152 4786 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 06:50
153 4566 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 06:55
154 4585 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 07:00
155 4696 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 07:15
156 4731 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 07:20
157 4857 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 07:25
158 4731 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 07:30
159 4644 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 07:35
160 4426 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 07:40
161 4384 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 07:45
162 4365 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 07:50
163 4325 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 07:55
164 4419 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 08:00
165 4316 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 08:05
166 4215 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 08:10
167 4130 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 08:15
168 4109 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 08:20
169 4123 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 08:25
170 4110 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 08:30
171 4217 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 08:35
172 3937 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 08:40
173 4053 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 08:45
174 4185 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 08:50
175 4199 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 08:55
176 4414 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 09:00
177 4343 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 09:05
178 4295 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 09:10
179 4234 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 09:15
180 4334 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 09:20
181 4278 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 09:25
182 4324 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 09:30
183 4277 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 09:35
184 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 17:15
185 4324 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 02:05
186 4263 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 02:10
187 4353 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 02:15
188 4349 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 02:20
189 4448 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 02:30
190 4544 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 02:35
191 4643 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 03:45
192 4830 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 04:00
193 4930 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 04:15
194 5155 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 04:35
195 5283 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 04:40
196 5365 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 04:45
197 5597 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 04:50
198 5713 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 05:05
199 5844 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 05:10
200 5762 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 05:15
201 5824 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 05:20
202 5777 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 05:25
203 5842 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 05:30
204 5963 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 05:35
205 6060 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 05:40
206 6395 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 05:45
207 6476 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 05:50
208 6836 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 05:55
209 7079 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 06:00
210 7248 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 08:20
211 7231 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 08:25
212 7627 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 08:30
213 7927 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 08:35
214 8020 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 08:45
215 7911 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 08:50
216 7949 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 08:55
217 8135 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 09:05
218 8382 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 09:10
219 8743 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 09:20
220 9068 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 09:25
221 9540 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
222 9692 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
223 9451 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
224 9070 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
225 8999 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
226 9785 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
227 9858 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
228 9280 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 10:05
229 8891 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
230 9101 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
231 9135 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
232 8916 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
233 9144 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 10:56
234 9093 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
235 8832 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
236 8170 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
237 7754 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 11:15
238 7417 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
239 7114 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
240 7081 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
241 7039 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
242 6725 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 11:40
243 6467 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
244 6320 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 11:50
245 6213 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
246 5962 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
247 5719 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 12:06
248 5806 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
249 5632 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
250 5426 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 12:21
251 5222 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 12:31
252 5073 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 12:35
253 4941 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 12:40
254 4913 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 12:45
255 4916 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 12:50
256 4539 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 12:55
257 4399 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 13:00
258 4382 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 13:05
259 4265 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 13:10
260 4027 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 13:15
261 3958 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 13:20
262 3967 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 13:25
263 3883 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 13:30
264 3881 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 13:35
265 3819 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 13:40
266 3692 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 13:45
267 3791 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 13:50
268 3879 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 13:55
269 3917 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 14:00
270 3858 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 14:06
271 3708 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 14:10
272 3594 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 14:15
273 3483 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 14:20
274 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 18:15
275 3507 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 18:55
276 3547 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 19:00
277 3455 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 19:05
278 3438 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 19:15
279 3383 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 19:20
280 3377 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 19:25
281 3406 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 19:30
282 3409 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 19:35
283 3406 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 19:41
284 3351 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 19:45
285 3237 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 19:50
286 3201 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 20:00
287 3204 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 20:05
288 3199 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 20:10
289 3199 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 20:15
290 3329 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 20:21
291 3346 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 20:30
292 3306 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 20:35
293 3137 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 20:40
294 3137 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 20:45
295 2984 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 20:50
296 3031 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 20:55
297 2864 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 21:00
298 2770 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 21:05
299 2675 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 21:10
300 2631 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 21:15
301 2623 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 21:50
302 2607 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 21:55
303 2635 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 22:00
304 2631 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 22:05
305 2618 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 22:10
306 2546 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 22:20
307 2542 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 22:25
308 2518 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 22:30
309 2476 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 22:35
310 2447 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 22:40
311 2422 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 22:45
312 2392 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 22:50
313 2326 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 22:55
314 2318 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 23:00
315 2297 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 23:05
316 2248 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 23:10
317 2259 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 23:15
318 2269 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 23:20
319 2230 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 23:25
320 2150 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 23:35
321 2140 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 23:40
322 2125 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 23:45
323 2148 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 23:50
324 2163 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 23:55
325 2208 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:00
326 2226 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:05
327 2226 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:10
328 2208 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 00:15
329 2215 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 00:20
330 2179 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 00:25
331 2197 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:30
332 2233 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 00:35
333 2288 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 00:40
334 2277 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 00:45
335 2230 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 00:55
336 2172 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:00
337 2165 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 01:15
338 2142 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 01:30
339 2182 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 01:35
340 2181 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 01:40
341 2169 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 01:45
342 2140 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 01:50
343 2111 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 01:55
344 2119 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:00
345 2124 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 02:05
346 2185 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 02:10
347 2225 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 02:15
348 2171 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 02:20
349 2112 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 02:25
350 2084 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 02:30
351 2078 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 02:35
352 2095 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 02:40
353 2134 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 02:45
354 2184 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 02:50
355 2188 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 02:55
356 2136 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 03:00
357 2086 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:05
358 2062 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 03:10
359 2086 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 03:15
360 2136 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 03:20
361 2175 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 03:25
362 2123 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 03:30
363 2070 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 03:35
364 2011 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 03:40
365 1991 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 03:45
366 1990 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 03:55
367 2035 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:00
368 2043 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:05
369 2052 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:10
370 1987 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 04:15
371 1966 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 04:20
372 1960 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 04:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.