بیمه دی (dayins.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1543

عنوان فارسی : بیمه دی
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 02:02

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2222 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 16:40
2 2281 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 16:45
3 2327 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 16:50
4 2314 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 16:56
5 2252 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 17:00
6 2217 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 17:05
7 2217 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 17:15
8 2203 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 17:20
9 2255 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 17:25
10 2328 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 17:30
11 2338 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 17:35
12 2323 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 17:40
13 2324 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 17:45
14 2295 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 17:50
15 2246 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 17:55
16 2282 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 18:00
17 2334 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 18:05
18 2301 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 18:10
19 2309 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 18:15
20 2295 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 18:20
21 2284 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 18:25
22 2245 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 18:30
23 2286 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 18:35
24 2346 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 18:40
25 2297 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 18:45
26 2221 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 18:50
27 2136 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 18:55
28 2147 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 19:00
29 2093 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 19:05
30 2098 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 19:10
31 2139 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 19:15
32 2109 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 19:20
33 2055 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 19:25
34 1992 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 19:30
35 1951 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 19:35
36 1951 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 19:40
37 1944 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 19:45
38 1974 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 19:50
39 1937 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 19:55
40 1908 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 20:00
41 1844 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 20:20
42 1795 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 20:25
43 1795 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 20:30
44 1775 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 20:35
45 1779 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 20:40
46 1795 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 20:45
47 1768 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 20:50
48 1736 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 20:55
49 1729 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 21:00
50 1692 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 21:05
51 1727 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 21:10
52 1743 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 21:15
53 1761 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 21:30
54 1720 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 21:35
55 1699 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 21:40
56 1679 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 21:45
57 1701 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 21:50
58 1702 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 21:55
59 1770 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 22:00
60 1750 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 22:05
61 1722 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 22:10
62 1724 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 22:15
63 1741 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 22:20
64 1749 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 22:25
65 1793 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 22:30
66 1835 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 22:35
67 1814 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 22:40
68 1778 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 22:45
69 1786 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 22:50
70 1787 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 22:55
71 1804 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 23:00
72 1838 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 23:05
73 1866 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 23:10
74 1837 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 23:15
75 1832 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 23:20
76 1835 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 23:25
77 1849 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 23:30
78 1849 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 23:35
79 1906 جمعه 05 دی 1399 ساعت 23:40
80 1936 شنبه 06 دی 1399 ساعت 23:45
81 1914 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 23:50
82 1915 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 23:55
83 1937 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 00:00
84 1959 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 00:05
85 1988 جمعه 12 دی 1399 ساعت 00:10
86 2027 شنبه 13 دی 1399 ساعت 00:15
87 2106 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 00:20
88 2128 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 00:25
89 2080 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 01:15
90 2056 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 02:15
91 2079 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 02:20
92 2087 جمعه 19 دی 1399 ساعت 02:25
93 2133 شنبه 20 دی 1399 ساعت 02:30
94 2197 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 02:35
95 2186 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 02:40
96 2122 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 02:45
97 2086 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 02:50
98 2075 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 02:55
99 2078 جمعه 26 دی 1399 ساعت 03:00
100 2153 شنبه 27 دی 1399 ساعت 03:05
101 2209 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 03:10
102 2212 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 03:15
103 2239 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 03:20
104 2203 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 03:25
105 2194 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 03:30
106 2197 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 03:35
107 2241 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 04:30
108 2316 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 04:40
109 2276 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 04:45
110 2215 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 04:50
111 2186 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 05:40
112 2194 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 05:50
113 2168 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 05:55
114 2214 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 06:00
115 2254 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 06:05
116 2252 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 06:10
117 2209 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 06:15
118 2202 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 06:20
119 2196 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 06:25
120 2248 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 06:30
121 2308 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 06:35
122 2342 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 06:40
123 2347 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 06:45
124 2310 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 06:50
125 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 16:40
126 2157 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 03:15
127 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 16:40
128 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 16:40
129 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 16:40
130 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 16:40
131 2256 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 09:20
132 2171 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 10:20
133 2158 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 10:25
134 2073 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 10:45
135 2104 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 11:10
136 - شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:40
137 2109 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 11:30
138 2057 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 11:50
139 1997 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 11:55
140 1965 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 12:00
141 1958 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 12:05
142 1975 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 12:35
143 2018 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 12:40
144 2020 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 12:46
145 1887 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 12:51
146 1836 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 12:56
147 1811 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 13:00
148 1771 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 13:05
149 1753 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 13:10
150 1746 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 13:15
151 1703 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 13:20
152 1658 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 13:25
153 1653 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 13:30
154 1679 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 13:35
155 1619 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 13:40
156 1618 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 13:45
157 1600 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 13:50
158 1643 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 13:55
159 1629 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 14:00
160 1648 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 14:05
161 1667 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 14:10
162 1664 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 14:15
163 1631 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 14:20
164 1684 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 14:25
165 1725 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 15:30
166 1728 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 15:35
167 1818 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 15:40
168 1877 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 15:45
169 1852 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 15:50
170 1835 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 15:55
171 1848 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 16:00
172 1926 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 16:05
173 1955 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 16:10
174 1961 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 16:15
175 1961 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 16:20
176 2010 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 16:25
177 2013 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 16:30
178 2001 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 16:35
179 1942 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 16:40
180 1916 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 16:45
181 1920 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 16:50
182 1955 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 16:55
183 2008 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 17:00
184 2056 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 17:05
185 2019 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 17:10
186 1976 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 17:15
187 1976 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 17:20
188 1894 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 17:25
189 1896 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 17:30
190 1906 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 17:35
191 - جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 17:40
192 1927 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 17:40
193 1926 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 17:45
194 1920 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 17:50
195 1879 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 17:55
196 1819 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 18:00
197 1810 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 18:05
198 1808 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 18:10
199 1797 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 18:15
200 1741 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 18:20
201 1717 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 18:25
202 1672 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 18:30
203 1633 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 18:35
204 1594 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 18:40
205 1583 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 18:45
206 1567 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 18:50
207 1531 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 18:55
208 1501 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 19:00
209 1524 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 19:05
210 1577 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 19:10
211 1566 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 19:15
212 1617 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 19:20
213 1655 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 19:25
214 1619 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 19:30
215 1591 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 19:35
216 1627 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 19:40
217 1622 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 19:45
218 1618 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 19:50
219 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 17:40
220 1663 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 08:50
221 1662 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 09:00
222 1646 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 09:05
223 1652 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 09:30
224 1633 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 09:35
225 1608 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 09:40
226 1654 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 09:50
227 1673 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 09:55
228 1661 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 10:05
229 1605 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 10:10
230 1595 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 10:15
231 1586 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 10:20
232 1536 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 10:40
233 1587 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 10:45
234 1614 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 10:50
235 1570 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 10:55
236 1549 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 11:00
237 1518 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 11:05
238 1501 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 11:10
239 1517 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 11:15
240 1549 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 11:20
241 1540 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 11:25
242 1571 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 11:30
243 1560 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 11:35
244 1494 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 11:40
245 1481 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 11:45
246 1478 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 11:50
247 1483 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 11:55
248 1528 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 12:00
249 1549 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 12:05
250 1526 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 12:10
251 1489 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 12:15
252 1470 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 12:20
253 1455 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 12:25
254 1482 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 12:30
255 1519 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 12:35
256 1527 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 12:40
257 1472 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 12:45
258 1455 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 12:50
259 1440 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 12:55
260 1458 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 13:00
261 1468 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 13:05
262 1504 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 13:10
263 1547 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 13:15
264 1497 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 13:20
265 1441 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 13:25
266 1445 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 13:30
267 1463 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 13:35
268 1506 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 13:40
269 1495 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 13:45
270 1439 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 13:50
271 1401 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 13:55
272 1401 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 14:00
273 1366 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 14:05
274 1391 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 14:10
275 1404 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 14:15
276 1364 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 14:20
277 1325 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 14:25
278 1302 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 14:30
279 1316 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 14:35
280 1308 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 14:40
281 1335 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 14:45
282 1362 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 14:50
283 1362 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 14:55
284 1315 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 15:10
285 1322 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 15:15
286 1339 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 15:20
287 1385 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 15:25
288 1430 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 15:30
289 - جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 17:40
290 1472 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 18:05
291 1500 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 18:10
292 1470 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 18:15
293 1467 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 18:25
294 1477 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 18:30
295 1518 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 18:35
296 1579 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 18:40
297 1636 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 18:45
298 1614 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 18:50
299 1561 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 18:55
300 1538 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 19:00
301 1552 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 19:05
302 1571 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 19:10
303 1623 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 19:15
304 1677 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 19:20
305 1693 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 19:25
306 1699 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 19:35
307 1698 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 19:40
308 1766 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 19:50
309 1798 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 19:55
310 1893 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 20:00
311 1964 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 20:05
312 1998 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 20:10
313 1946 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 20:15
314 1916 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 20:20
315 1979 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 20:25
316 1995 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 20:30
317 2065 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 20:35
318 2105 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 20:40
319 - یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 17:40
320 1983 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 20:50
321 1946 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 20:55
322 1875 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 21:00
323 1871 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 21:05
324 1890 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 21:10
325 1891 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 21:15
326 1851 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 21:20
327 1764 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 21:25
328 1694 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 21:30
329 1690 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 21:35
330 1700 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 21:40
331 1726 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 21:45
332 1771 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 21:50
333 1780 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 21:55
334 1714 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 22:00
335 1663 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 22:05
336 1660 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 22:10
337 1630 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 22:15
338 1643 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 22:20
339 1621 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 22:25
340 1591 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 22:30
341 1526 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 22:35
342 1482 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 22:40
343 1458 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 22:45
344 1444 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 22:50
345 1429 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 23:00
346 1440 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 23:06
347 1436 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 23:10
348 1406 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 23:15
349 1371 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 23:20
350 1358 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 22:26
351 1360 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 22:30
352 1385 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 22:40
353 1418 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 22:45
354 1417 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 22:50
355 1392 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 22:55
356 1419 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 23:00
357 1444 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 23:05
358 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 16:40
359 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 16:40
360 1501 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 17:26
361 1474 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 17:30
362 1462 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 17:35
363 1453 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 17:40
364 1476 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 17:45
365 1479 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 17:50
366 1488 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 18:00
367 1511 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 18:05
368 1488 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 18:10
369 1479 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 18:20
370 1497 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 18:25
371 1496 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 18:35
372 1509 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 18:40
373 1566 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 18:45
374 1596 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 18:50
375 1580 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 18:55
376 1555 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 19:00
377 1543 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 19:10
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.