بیمه دی (dayins.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2294

عنوان فارسی : بیمه دی
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 02:02

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 5759 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 23:25
2 5809 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 23:30
3 5861 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 23:35
4 5835 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 23:40
5 5964 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 23:45
6 5615 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 23:50
7 5412 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 23:55
8 5228 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 00:00
9 5114 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 00:05
10 5114 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 00:10
11 4845 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 00:15
12 4855 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 23:55
13 4967 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 00:00
14 4780 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 00:05
15 4671 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 00:10
16 4521 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 00:15
17 4508 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 00:20
18 4634 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 00:25
19 4844 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 00:30
20 4846 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 00:35
21 4758 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 00:55
22 4555 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 01:00
23 4621 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 01:05
24 4424 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 01:10
25 4417 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 01:15
26 4417 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 01:20
27 4455 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 01:25
28 4278 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 01:30
29 4133 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 01:35
30 4075 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 01:40
31 3927 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 01:45
32 3996 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 01:50
33 4093 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 01:55
34 3786 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 02:00
35 3600 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 02:10
36 3583 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 02:15
37 3509 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 02:20
38 3441 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 02:25
39 3543 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 02:30
40 3719 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 02:35
41 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 22:25
42 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 22:25
43 - سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 22:25
44 3654 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 05:40
45 3730 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 05:45
46 3840 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 05:55
47 4033 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 06:00
48 3913 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 06:10
49 3932 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 06:15
50 3859 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 06:20
51 3960 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 06:25
52 3894 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 06:30
53 3930 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 06:45
54 3981 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 06:50
55 4147 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 06:55
56 4057 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 07:00
57 3839 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 07:05
58 3848 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 07:10
59 3955 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 07:15
60 4117 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 07:20
61 4256 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 07:25
62 4160 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 07:30
63 4030 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 07:40
64 3909 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 07:45
65 3940 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 07:55
66 4018 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 08:00
67 4157 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 08:05
68 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 22:25
69 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 22:25
70 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 22:25
71 3107 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 03:20
72 2708 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 03:50
73 2468 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 04:05
74 2517 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 04:10
75 2496 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 04:15
76 2487 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 04:20
77 2462 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 04:25
78 2365 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 04:40
79 2337 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 04:45
80 2290 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 04:50
81 2311 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 04:55
82 2246 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 17:55
83 2180 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 21:15
84 2163 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 21:20
85 2168 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 21:25
86 2190 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 21:35
87 - پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 22:25
88 2204 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 23:00
89 2204 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 23:05
90 2181 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 23:10
91 2145 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 23:15
92 2158 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 23:20
93 2150 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 00:55
94 2144 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 01:00
95 2191 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 01:10
96 2191 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 01:15
97 2196 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 01:20
98 2138 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 01:25
99 2175 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 01:35
100 2215 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 01:40
101 2532 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 01:50
102 2931 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 01:55
103 3339 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 02:00
104 3183 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 02:05
105 3175 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 02:25
106 3106 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 02:35
107 3064 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 02:40
108 3093 جمعه 06 دی 1398 ساعت 05:20
109 3148 شنبه 07 دی 1398 ساعت 05:25
110 3227 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 05:30
111 3153 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 05:35
112 3048 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 05:40
113 3087 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 06:05
114 3053 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 06:10
115 3038 جمعه 13 دی 1398 ساعت 06:15
116 3075 شنبه 14 دی 1398 ساعت 06:20
117 3115 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 06:25
118 3084 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 06:30
119 3045 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 06:35
120 3002 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 06:40
121 3005 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 06:45
122 3010 جمعه 20 دی 1398 ساعت 06:50
123 3049 شنبه 21 دی 1398 ساعت 07:00
124 3115 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 07:05
125 3118 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 07:10
126 3084 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 07:15
127 3040 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 07:30
128 2992 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 07:50
129 3008 جمعه 27 دی 1398 ساعت 07:55
130 3015 شنبه 28 دی 1398 ساعت 08:05
131 3081 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 08:10
132 3129 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 08:15
133 3068 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 08:20
134 3081 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 08:25
135 3079 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 08:30
136 3139 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 08:35
137 3312 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 08:40
138 3427 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 08:50
139 3476 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 09:00
140 3461 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 09:10
141 3309 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 09:15
142 3313 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 09:20
143 3474 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 09:25
144 3478 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 09:30
145 3666 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 09:35
146 3751 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 09:40
147 3781 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 09:45
148 3703 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 09:50
149 3697 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 09:55
150 3700 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 10:00
151 3691 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 10:05
152 3720 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 10:10
153 3676 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 10:30
154 3598 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 10:35
155 3457 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 10:40
156 3497 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 10:45
157 3475 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 10:55
158 3590 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 11:00
159 3764 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 11:05
160 3617 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 11:10
161 3498 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 11:15
162 3354 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 11:21
163 3271 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 11:25
164 3250 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 11:30
165 3248 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 11:35
166 3314 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 11:40
167 3232 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 11:45
168 3133 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 11:50
169 2999 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 11:55
170 2967 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 12:05
171 2915 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 12:10
172 2979 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 12:15
173 3013 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 12:26
174 2836 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 12:30
175 2839 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 12:35
176 2823 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 12:40
177 2864 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 12:45
178 2922 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 12:50
179 2982 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 12:55
180 3038 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 13:00
181 3029 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 13:05
182 3075 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 13:15
183 3085 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 13:20
184 3126 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 13:25
185 3109 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 13:30
186 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 22:25
187 3205 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 06:10
188 3159 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 06:15
189 3314 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 06:20
190 3403 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 06:35
191 3492 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 06:40
192 3639 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 06:45
193 3760 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 07:55
194 3777 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 08:10
195 3835 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 08:15
196 4017 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 08:45
197 4200 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 08:50
198 4443 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 08:55
199 4601 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 09:00
200 4918 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 09:10
201 4777 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 09:15
202 4607 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 09:20
203 4644 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 09:30
204 4544 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 09:35
205 4490 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 09:40
206 4538 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 09:50
207 4632 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 10:00
208 4615 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 10:05
209 4514 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 10:10
210 4268 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 10:15
211 4148 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 10:20
212 4009 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 12:40
213 3925 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 12:45
214 4035 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 12:50
215 4126 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 12:55
216 4099 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 13:00
217 3957 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 13:05
218 3745 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 13:10
219 3656 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 13:20
220 3468 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 13:30
221 3433 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 13:35
222 3411 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 13:40
223 3294 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
224 3232 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 14:15
225 3180 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 14:20
226 3097 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 14:25
227 3037 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 14:30
228 3002 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 14:35
229 3006 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 14:41
230 2962 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 14:55
231 2903 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 15:05
232 2901 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 15:10
233 2897 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 15:15
234 2895 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 15:30
235 2911 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 16:45
236 2837 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 19:05
237 2758 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 19:15
238 2739 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 19:25
239 2721 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 19:30
240 2670 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 19:35
241 2752 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 19:40
242 2814 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 19:45
243 2742 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 19:50
244 2673 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 19:56
245 2682 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 20:00
246 2716 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 20:05
247 2721 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 20:10
248 2795 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 20:15
249 2939 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 20:20
250 2897 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 20:25
251 2836 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 20:30
252 2809 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 20:35
253 2780 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 20:40
254 2740 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 20:45
255 2822 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 20:50
256 2827 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 21:10
257 2782 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 21:15
258 2733 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 21:20
259 2802 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 21:25
260 2784 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 21:30
261 2789 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 21:35
262 2835 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 21:40
263 2876 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 21:45
264 2829 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 21:55
265 2829 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 22:00
266 2801 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 22:05
267 2754 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 22:10
268 2876 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 22:15
269 2946 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 22:20
270 3089 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 22:35
271 3123 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 22:40
272 3015 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 22:45
273 2877 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 22:50
274 2871 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 22:55
275 2887 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 23:00
276 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 23:25
277 2943 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 03:15
278 2942 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 03:35
279 2944 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 04:05
280 2875 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 04:10
281 2729 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 04:15
282 2733 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 04:20
283 2800 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 04:25
284 2902 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 04:30
285 2957 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 04:35
286 2898 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 04:45
287 2830 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 04:50
288 2820 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 04:55
289 2794 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 05:00
290 2803 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 05:05
291 2787 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 05:10
292 2816 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 05:15
293 2761 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 05:20
294 2770 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 05:25
295 2712 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 05:35
296 2610 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 05:40
297 2541 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 05:45
298 2624 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 05:50
299 2601 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 05:55
300 2569 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 06:00
301 2498 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 06:05
302 2495 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 06:15
303 2486 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 06:20
304 2521 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 06:25
305 2569 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 06:30
306 2597 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 06:35
307 2521 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 06:40
308 2503 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 06:45
309 2504 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 06:55
310 2489 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 07:00
311 2508 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 07:05
312 2557 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 07:30
313 2567 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 07:35
314 2547 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 07:45
315 2550 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 07:50
316 2552 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 07:55
317 2477 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 08:00
318 2453 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 08:10
319 2474 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 08:15
320 2504 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 08:20
321 2451 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 08:25
322 2424 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 08:30
323 2440 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 08:40
324 2398 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 08:45
325 2399 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 08:50
326 2498 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 08:55
327 2529 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 09:00
328 2541 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 09:05
329 2541 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 09:10
330 2470 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 09:20
331 2457 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 09:30
332 2407 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 09:35
333 2464 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 09:40
334 2481 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 09:45
335 2535 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 09:50
336 2485 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 09:55
337 2482 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 10:00
338 2523 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 10:05
339 2524 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 10:10
340 2557 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 10:15
341 2619 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 10:30
342 2631 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 10:35
343 2554 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 10:40
344 2492 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 10:45
345 2447 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 10:50
346 2368 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 10:55
347 2411 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 11:00
348 2532 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 11:20
349 2533 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 11:25
350 2492 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 11:30
351 2392 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 11:35
352 2400 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 11:40
353 2376 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 11:45
354 2420 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 11:50
355 2472 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 11:55
356 2530 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 12:05
357 2535 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 12:10
358 2456 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 12:15
359 2468 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 12:20
360 2441 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 12:25
361 2461 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 12:30
362 2526 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 12:35
363 2525 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 12:40
364 2460 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 12:45
365 2420 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 12:50
366 2348 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 12:55
367 2350 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 13:00
368 2360 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 13:05
369 2387 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 13:10
370 2410 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 13:15
371 2379 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 13:20
372 2304 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 13:25
373 2283 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 13:30
374 2294 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 13:35
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.