بیمه دانا (dana-insurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2547

عنوان فارسی : بیمه دانا
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 14:01

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه دانا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه دانا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2069 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 15:25
2 2131 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 15:35
3 2105 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 15:40
4 2068 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 15:45
5 2037 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:50
6 2017 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 15:55
7 2036 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 16:00
8 2040 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 16:10
9 2031 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 15:15
10 2021 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 15:20
11 2021 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 15:25
12 2019 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 15:30
13 2008 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 15:35
14 2037 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 15:40
15 2057 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 15:45
16 2090 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 15:50
17 1984 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 15:55
18 1984 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 16:00
19 1914 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 16:05
20 1914 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 16:10
21 1933 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 16:15
22 1933 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 16:20
23 1931 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 16:25
24 1873 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 16:30
25 1873 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 16:40
26 1846 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 16:45
27 1794 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 16:50
28 1795 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 16:55
29 1851 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 17:00
30 1825 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 17:05
31 1768 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 17:10
32 1791 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 17:15
33 1801 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 17:20
34 1799 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 17:25
35 1845 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 17:30
36 1915 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 17:35
37 1923 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 17:40
38 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 14:25
39 1904 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 22:45
40 1922 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 22:50
41 1942 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 22:55
42 1988 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 23:00
43 2008 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 23:05
44 1966 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 23:10
45 1953 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 23:15
46 1988 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 23:25
47 2038 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 23:30
48 2062 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 23:35
49 2069 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 23:40
50 2144 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 23:45
51 2162 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 23:50
52 2123 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 00:00
53 2061 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 00:05
54 2066 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 00:15
55 2112 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 00:20
56 2189 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 00:25
57 2271 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 00:30
58 2252 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 00:35
59 2237 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 00:45
60 2160 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 00:50
61 2161 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 00:55
62 2182 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 01:00
63 2193 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 01:05
64 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 14:25
65 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 14:25
66 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 14:25
67 2221 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 18:20
68 2221 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 18:25
69 2238 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 18:30
70 2319 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 18:35
71 2377 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 18:40
72 2398 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 18:50
73 2392 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 18:55
74 2375 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 19:00
75 2401 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 19:05
76 2343 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 19:10
77 2392 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 19:15
78 2445 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 19:20
79 2465 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 19:25
80 2430 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 19:30
81 2413 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 19:35
82 2387 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 19:40
83 2402 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 19:45
84 2490 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 19:50
85 2514 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 19:55
86 2511 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 20:00
87 2425 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 20:05
88 2429 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 20:10
89 2445 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 20:15
90 2483 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 20:20
91 2538 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 20:25
92 2538 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 20:30
93 2561 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 20:35
94 2509 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 20:40
95 2555 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 20:45
96 2518 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 20:50
97 2509 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 20:55
98 2495 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 21:00
99 2499 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 21:05
100 2399 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 21:15
101 2308 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 21:25
102 2270 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 21:30
103 2250 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 21:35
104 2250 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 21:40
105 2247 جمعه 06 دی 1398 ساعت 21:45
106 2299 شنبه 07 دی 1398 ساعت 21:50
107 2274 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 21:55
108 2229 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 22:00
109 2237 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 22:05
110 2237 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 22:10
111 2227 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 22:15
112 2248 جمعه 13 دی 1398 ساعت 22:20
113 2350 شنبه 14 دی 1398 ساعت 22:25
114 2343 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 22:30
115 2324 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 22:35
116 2316 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 22:40
117 2313 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 22:45
118 2336 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 22:50
119 2389 جمعه 20 دی 1398 ساعت 22:55
120 2429 شنبه 21 دی 1398 ساعت 23:00
121 2420 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 23:05
122 2403 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 23:10
123 2335 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 23:25
124 2411 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 23:30
125 2378 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 23:35
126 2405 جمعه 27 دی 1398 ساعت 23:40
127 2457 شنبه 28 دی 1398 ساعت 23:45
128 2470 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 23:50
129 2474 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 23:55
130 2439 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 00:00
131 2422 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 00:05
132 2474 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 00:10
133 2521 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 00:15
134 2562 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 00:20
135 2504 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 00:25
136 2467 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 00:30
137 2443 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 00:35
138 2431 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 00:40
139 2486 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 00:45
140 2507 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:50
141 2551 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:55
142 2527 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 01:05
143 2472 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 01:10
144 2458 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 01:15
145 2481 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 01:20
146 2457 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 01:30
147 2431 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 01:35
148 2467 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 01:40
149 2390 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 01:45
150 2369 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 01:50
151 2307 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 01:55
152 2334 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 02:00
153 2351 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 02:05
154 2426 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 02:10
155 2476 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 02:15
156 2439 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 02:20
157 2424 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 02:25
158 2370 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 02:30
159 2353 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 02:35
160 2292 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 02:40
161 2316 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 02:45
162 2380 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 02:50
163 2339 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 02:55
164 2340 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 03:00
165 2340 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 03:05
166 2369 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 03:10
167 2381 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 03:15
168 2414 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 03:20
169 2510 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 03:25
170 2442 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 03:30
171 2491 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 03:35
172 2571 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 03:40
173 2571 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 03:45
174 2578 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 03:50
175 2663 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 03:55
176 2743 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 04:00
177 2740 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 04:05
178 2902 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 04:10
179 2896 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 04:15
180 2928 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 04:20
181 2922 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 04:25
182 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 14:25
183 2948 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 16:25
184 2885 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 16:30
185 2958 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 16:35
186 2947 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 17:05
187 2944 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 17:10
188 3001 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 17:15
189 3193 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 17:20
190 3243 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 19:15
191 3267 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 19:25
192 3403 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 19:30
193 3538 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 19:35
194 3488 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 19:45
195 3713 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 19:50
196 3855 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 19:55
197 3897 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 20:00
198 3934 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 20:05
199 3935 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 20:10
200 4017 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 20:15
201 4055 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 20:20
202 4100 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 20:30
203 4134 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 20:35
204 4270 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 20:40
205 4310 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 20:45
206 4107 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 20:50
207 3926 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 20:55
208 3889 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 05:35
209 3792 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 05:45
210 3853 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 05:50
211 3964 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 05:55
212 3927 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 06:00
213 3910 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 06:05
214 3731 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 06:10
215 3697 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 06:15
216 3635 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 06:20
217 3673 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 06:25
218 3727 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 06:30
219 3692 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 06:35
220 3555 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 06:40
221 3505 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 06:50
222 3373 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 06:55
223 3263 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 07:00
224 3236 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 07:05
225 3328 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 07:10
226 3311 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 07:15
227 3242 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 07:20
228 3164 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 07:25
229 3098 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 07:30
230 3006 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 07:35
231 2900 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 07:40
232 2879 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 07:45
233 2839 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 07:50
234 2741 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 07:55
235 2740 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
236 2749 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 08:05
237 2737 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 08:10
238 2702 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
239 2707 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
240 2663 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
241 2574 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
242 2530 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
243 2539 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
244 2517 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
245 2492 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
246 2522 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
247 2468 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
248 2422 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
249 2402 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
250 2429 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 09:20
251 2425 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 09:25
252 2444 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 09:30
253 2493 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 09:35
254 2490 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 09:40
255 2440 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 09:45
256 2428 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 09:50
257 2434 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 09:55
258 2402 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 10:00
259 2402 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 10:05
260 2451 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 10:15
261 2447 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 10:20
262 2444 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 10:25
263 2426 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 10:30
264 2429 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 10:35
265 2491 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 10:40
266 2547 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 10:45
267 2567 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 10:50
268 2569 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 11:00
269 2580 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 11:05
270 2490 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 11:10
271 2471 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 11:16
272 2542 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 11:20
273 2602 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 11:25
274 2664 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 11:30
275 2663 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 11:35
276 2705 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 11:40
277 2656 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 11:45
278 2660 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 11:55
279 2764 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 12:00
280 2763 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 12:05
281 2817 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 12:10
282 2771 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 12:15
283 2789 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 12:36
284 2711 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 12:40
285 2624 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 12:45
286 2633 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 12:50
287 2580 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 13:00
288 2643 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 13:05
289 2657 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 13:10
290 2623 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 13:35
291 2593 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 13:40
292 2571 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 13:45
293 2550 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 13:50
294 2529 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 13:55
295 2476 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 14:00
296 2434 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 14:05
297 2397 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 14:10
298 2430 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 14:30
299 2419 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 14:35
300 2440 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 14:40
301 2474 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 14:45
302 2491 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 14:50
303 2458 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 14:55
304 2399 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 15:00
305 2407 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 15:10
306 2368 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 15:15
307 2398 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 15:20
308 - جمعه 27 تیر 1399 ساعت 15:25
309 2424 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 15:35
310 2430 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 15:40
311 2407 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 15:45
312 2347 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 15:50
313 2327 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 15:55
314 2293 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 16:00
315 2334 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 16:05
316 2379 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 16:10
317 2360 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 16:15
318 2306 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 16:20
319 2263 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 16:25
320 2280 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 16:30
321 2276 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 16:35
322 2313 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 16:40
323 2313 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 16:45
324 2348 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 16:50
325 2348 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 16:55
326 2320 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 17:00
327 2317 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 17:05
328 2337 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 17:10
329 2333 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 17:15
330 2379 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 17:20
331 2448 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 17:25
332 2445 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 17:30
333 2405 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 17:35
334 2383 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 17:40
335 2384 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 17:45
336 2400 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 17:50
337 2500 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 17:55
338 2451 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 18:00
339 2458 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 18:05
340 2389 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 18:10
341 2417 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 18:15
342 2415 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 18:20
343 2469 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 18:25
344 2556 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 18:30
345 2541 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 18:35
346 2534 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 18:40
347 2481 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 18:45
348 2490 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 18:50
349 2502 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 19:00
350 2566 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 19:05
351 2612 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 19:10
352 2644 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 19:15
353 2697 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 19:20
354 2579 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 19:25
355 2608 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 19:30
356 2631 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 19:35
357 2679 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 19:40
358 2728 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 19:45
359 2701 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 19:50
360 2684 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 19:55
361 2587 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 20:00
362 2513 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 20:05
363 2495 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 20:10
364 2530 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 20:15
365 2586 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 20:20
366 2590 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 20:25
367 2566 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 20:30
368 2501 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 20:35
369 2524 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 20:40
370 2547 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 20:45
371 2547 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 20:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.