بیمه دانا (dana-insurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1918

عنوان فارسی : بیمه دانا
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 14:01

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه دانا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه دانا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3027 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 22:05
2 3031 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 22:10
3 3096 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 22:15
4 3171 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 22:20
5 3119 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 22:25
6 3115 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 22:30
7 3072 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 22:35
8 3103 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 22:40
9 3060 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 22:45
10 3136 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 22:50
11 3207 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 22:55
12 3228 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 23:00
13 3149 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 23:05
14 3072 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 23:10
15 3124 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 23:15
16 3197 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 23:20
17 3285 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 23:25
18 3221 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 23:30
19 3269 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 23:35
20 3101 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 23:40
21 3156 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 23:45
22 3112 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 23:50
23 3164 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 23:55
24 3206 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 00:00
25 3174 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 01:20
26 3104 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 01:25
27 3001 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 01:30
28 3004 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 01:35
29 2956 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 01:40
30 3021 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 01:45
31 3152 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 01:50
32 3176 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 01:55
33 3152 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 02:00
34 3028 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 02:05
35 2956 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 02:10
36 2956 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 02:15
37 3006 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 02:20
38 3070 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 02:25
39 3005 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 02:30
40 2939 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 02:35
41 2895 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 02:40
42 2847 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 02:45
43 2793 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 02:50
44 2854 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 02:55
45 2957 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 03:00
46 2983 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 03:05
47 2917 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 03:10
48 2860 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 03:15
49 2828 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 03:20
50 2913 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 03:25
51 2885 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 03:30
52 2929 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 03:35
53 2902 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 03:40
54 2803 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 03:45
55 2812 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 03:50
56 2776 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 03:55
57 2751 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 04:00
58 2777 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 04:05
59 2856 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 04:10
60 2773 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 04:15
61 2706 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 04:20
62 2686 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 04:25
63 2680 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 04:30
64 2702 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 04:35
65 2702 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 04:40
66 2796 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 04:45
67 2785 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 04:50
68 2720 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 04:55
69 2718 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 05:00
70 2764 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 05:05
71 2787 جمعه 05 دی 1399 ساعت 05:10
72 2816 شنبه 06 دی 1399 ساعت 05:15
73 2832 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 05:20
74 2770 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 05:25
75 2704 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 05:30
76 2707 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 05:35
77 2728 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 05:40
78 2758 جمعه 12 دی 1399 ساعت 05:45
79 2749 شنبه 13 دی 1399 ساعت 05:50
80 2853 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 05:55
81 2831 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 06:00
82 2756 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 06:05
83 2746 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 06:10
84 2737 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 06:15
85 2798 جمعه 19 دی 1399 ساعت 06:20
86 2811 شنبه 20 دی 1399 ساعت 06:25
87 2927 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 06:30
88 2974 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 06:35
89 3017 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 06:40
90 2977 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 06:45
91 3013 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 06:50
92 3032 جمعه 26 دی 1399 ساعت 06:55
93 3118 شنبه 27 دی 1399 ساعت 07:00
94 3227 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 07:05
95 3269 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 07:10
96 3309 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 07:15
97 3271 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 07:20
98 3257 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 07:25
99 3285 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 07:30
100 3300 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 07:35
101 3412 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 07:40
102 3372 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 07:45
103 3273 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 07:50
104 3138 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:55
105 3184 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 08:00
106 3161 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 08:05
107 3131 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 08:10
108 3169 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 08:15
109 3175 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 08:20
110 3182 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 08:25
111 3122 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 08:30
112 3173 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 08:35
113 3270 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 08:40
114 3237 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 08:45
115 3309 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 08:50
116 3245 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 08:55
117 3240 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 09:00
118 3096 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 14:55
119 3083 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 19:12
120 3049 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 20:06
121 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 22:05
122 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 22:05
123 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 22:05
124 3058 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 03:35
125 2964 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 04:20
126 2893 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 04:25
127 2750 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 04:50
128 2696 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 05:00
129 2699 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 05:15
130 2680 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 05:35
131 2636 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 05:40
132 2585 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 05:45
133 2556 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 05:55
134 2577 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 06:05
135 2672 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 06:10
136 2702 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 06:15
137 2658 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 06:20
138 2601 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 06:25
139 2502 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 06:30
140 2480 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 06:35
141 2476 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 06:40
142 2485 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 06:45
143 2485 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 06:50
144 2510 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 06:55
145 2480 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 07:00
146 2538 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 07:05
147 2552 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 07:10
148 2551 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 07:15
149 2598 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 07:20
150 2560 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 07:25
151 2544 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 07:30
152 2563 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 07:35
153 2552 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 07:40
154 2581 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 07:45
155 2627 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 07:50
156 2705 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 07:55
157 2675 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 08:00
158 2749 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 09:05
159 2856 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 09:10
160 2847 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 09:15
161 2966 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 09:20
162 3046 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 09:25
163 2978 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 09:30
164 3037 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 09:35
165 3142 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 09:40
166 3157 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 09:45
167 3221 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 09:50
168 3207 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 09:55
169 3127 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 10:00
170 3313 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 10:05
171 3294 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 10:10
172 3195 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 10:15
173 3119 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 10:20
174 2970 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 10:25
175 2910 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 10:30
176 2864 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 10:35
177 2873 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 10:40
178 2887 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 10:45
179 2811 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 10:50
180 2687 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 10:55
181 2657 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 11:00
182 2592 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 11:05
183 2553 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 11:10
184 2550 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 11:15
185 2568 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 11:21
186 2516 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 11:25
187 2450 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 11:30
188 2479 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 11:35
189 2388 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 11:40
190 2353 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 11:45
191 2341 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 11:50
192 2312 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
193 2310 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00
194 2288 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 12:05
195 2217 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 12:10
196 2184 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 12:15
197 2172 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 12:20
198 2152 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 12:31
199 2168 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 12:35
200 2138 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 12:40
201 2143 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
202 2164 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
203 2193 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
204 2219 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
205 2254 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 13:05
206 2318 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
207 2297 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 13:15
208 2225 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
209 2246 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
210 2249 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
211 2280 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
212 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 23:05
213 2336 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
214 2280 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
215 2249 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
216 2255 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 03:50
217 2228 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 03:55
218 2157 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 04:00
219 2206 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 04:10
220 2239 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 04:15
221 2267 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 04:20
222 2218 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 04:25
223 2182 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 04:30
224 2181 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 04:40
225 2210 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 04:45
226 2282 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 04:50
227 2307 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 04:55
228 2251 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 05:00
229 2194 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 05:05
230 2188 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 05:10
231 2157 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 05:15
232 2121 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 05:20
233 2148 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 05:25
234 2109 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 05:30
235 2145 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 05:35
236 2154 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 05:40
237 2112 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 05:45
238 2097 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 05:50
239 2150 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 05:55
240 2152 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 06:00
241 2219 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 06:05
242 2252 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 06:10
243 2168 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 06:15
244 2101 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 06:20
245 2138 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 06:25
246 2137 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 06:30
247 2193 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 06:35
248 2239 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 06:40
249 2272 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 06:45
250 2207 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 06:50
251 2175 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 06:55
252 2148 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 07:00
253 2157 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 07:05
254 2139 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 07:10
255 2189 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 07:15
256 2079 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 07:20
257 2026 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 07:25
258 1977 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 07:30
259 2004 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 07:35
260 2024 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 07:40
261 2079 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 07:45
262 2106 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 07:50
263 1996 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 07:55
264 1968 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 08:00
265 1921 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 08:05
266 1874 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 08:10
267 1843 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 08:15
268 1853 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 08:20
269 1850 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 08:25
270 1825 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 08:30
271 1767 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 08:35
272 1745 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 08:40
273 1775 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 08:45
274 1801 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 08:50
275 1832 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 08:55
276 1853 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 09:00
277 1823 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 09:05
278 1818 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 09:10
279 1818 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 09:15
280 1840 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 09:20
281 1855 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 09:25
282 1887 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 12:36
283 1928 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 12:40
284 1990 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 12:45
285 1974 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 12:50
286 2013 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 12:55
287 2055 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 13:00
288 2078 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 13:05
289 2144 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 13:10
290 2186 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 13:15
291 2204 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 13:20
292 2166 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 13:25
293 2188 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 13:30
294 2244 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 13:35
295 2263 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 13:40
296 2325 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 13:45
297 2418 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 13:50
298 2467 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 13:55
299 2467 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 14:00
300 2483 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 14:05
301 2637 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 14:10
302 2637 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 14:15
303 2822 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 14:20
304 2808 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 14:25
305 2770 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 14:30
306 2808 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 14:35
307 2920 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 14:40
308 3047 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 14:45
309 3143 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 14:50
310 3279 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 14:55
311 3301 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 15:00
312 3189 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 15:05
313 3090 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 15:10
314 3020 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 15:15
315 2931 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 15:20
316 3032 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 15:25
317 3078 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 15:30
318 3049 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 15:35
319 2942 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 15:40
320 2882 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 15:50
321 2882 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 15:55
322 2857 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 16:00
323 2834 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 16:05
324 2929 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 16:15
325 2923 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 16:20
326 2848 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 16:25
327 2783 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 16:30
328 2832 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 16:35
329 2800 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 16:40
330 2817 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 16:45
331 2810 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 16:50
332 2760 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 16:55
333 2583 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 17:00
334 2554 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 17:05
335 2578 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 17:10
336 2625 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 17:15
337 2610 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 17:20
338 2512 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 17:25
339 2419 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 17:30
340 2378 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 17:35
341 2299 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 17:40
342 2241 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 16:45
343 2219 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 16:50
344 2261 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 16:55
345 2304 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 17:01
346 2344 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 17:05
347 2359 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 17:10
348 2349 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 17:15
349 2376 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 17:20
350 2395 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 17:25
351 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 22:05
352 2371 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 11:56
353 2403 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 12:00
354 2309 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 12:05
355 2283 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 12:10
356 2280 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 12:15
357 2314 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 12:20
358 2291 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 12:25
359 2251 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 12:30
360 2273 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 12:35
361 2171 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 12:40
362 2063 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 12:45
363 2006 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 12:50
364 2013 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 12:55
365 1978 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 13:00
366 1971 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 13:05
367 1962 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 13:10
368 1947 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 13:15
369 1948 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 13:20
370 1918 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 13:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.