بیمه دانا (dana-insurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2225

عنوان فارسی : بیمه دانا
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 14:01

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه دانا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه دانا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2737 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 08:10
2 2702 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
3 2707 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
4 2663 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
5 2574 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
6 2530 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
7 2539 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
8 2517 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
9 2492 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
10 2522 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
11 2468 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
12 2422 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
13 2402 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
14 2429 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 09:20
15 2425 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 09:25
16 2444 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 09:30
17 2493 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 09:35
18 2490 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 09:40
19 2440 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 09:45
20 2428 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 09:50
21 2434 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 09:55
22 2402 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 10:00
23 2402 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 10:05
24 2451 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 10:15
25 2447 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 10:20
26 2444 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 10:25
27 2426 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 10:30
28 2429 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 10:35
29 2491 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 10:40
30 2547 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 10:45
31 2567 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 10:50
32 2569 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 11:00
33 2580 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 11:05
34 2490 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 11:10
35 2471 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 11:16
36 2542 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 11:20
37 2602 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 11:25
38 2664 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 11:30
39 2663 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 11:35
40 2705 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 11:40
41 2656 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 11:45
42 2660 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 11:55
43 2764 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 12:00
44 2763 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 12:05
45 2817 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 12:10
46 2771 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 12:15
47 2789 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 12:36
48 2711 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 12:40
49 2624 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 12:45
50 2633 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 12:50
51 2580 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 13:00
52 2643 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 13:05
53 2657 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 13:10
54 2623 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 13:35
55 2593 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 13:40
56 2571 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 13:45
57 2550 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 13:50
58 2529 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 13:55
59 2476 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 14:00
60 2434 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 14:05
61 2397 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 14:10
62 2430 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 14:30
63 2419 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 14:35
64 2440 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 14:40
65 2474 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 14:45
66 2491 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 14:50
67 2458 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 14:55
68 2399 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 15:00
69 2407 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 15:10
70 2368 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 15:15
71 2398 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 15:20
72 2424 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 15:35
73 2430 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 15:40
74 2407 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 15:45
75 2347 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 15:50
76 2327 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 15:55
77 2293 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 16:00
78 2334 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 16:05
79 2379 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 16:10
80 2360 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 16:15
81 2306 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 16:20
82 2263 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 16:25
83 2280 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 16:30
84 2276 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 16:35
85 2313 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 16:40
86 2313 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 16:45
87 2348 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 16:50
88 2348 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 16:55
89 2320 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 17:00
90 2317 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 17:05
91 2337 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 17:10
92 2333 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 17:15
93 2379 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 17:20
94 2448 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 17:25
95 2445 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 17:30
96 2405 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 17:35
97 2383 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 17:40
98 2384 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 17:45
99 2400 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 17:50
100 2500 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 17:55
101 2451 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 18:00
102 2458 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 18:05
103 2389 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 18:10
104 2417 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 18:15
105 2415 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 18:20
106 2469 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 18:25
107 2556 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 18:30
108 2541 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 18:35
109 2534 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 18:40
110 2481 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 18:45
111 2490 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 18:50
112 2502 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 19:00
113 2566 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 19:05
114 2612 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 19:10
115 2644 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 19:15
116 2697 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 19:20
117 2579 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 19:25
118 2608 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 19:30
119 2631 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 19:35
120 2679 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 19:40
121 2728 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 19:45
122 2701 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 19:50
123 2684 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 19:55
124 2587 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 20:00
125 2513 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 20:05
126 2495 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 20:10
127 2530 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 20:15
128 2586 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 20:20
129 2590 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 20:25
130 2566 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 20:30
131 2501 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 20:35
132 2524 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 20:40
133 2547 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 20:45
134 2547 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 20:50
135 2596 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 20:55
136 2644 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 21:00
137 2671 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 20:05
138 2621 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 20:10
139 2648 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 20:15
140 2648 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 20:20
141 2674 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 20:25
142 2793 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 20:30
143 2789 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 20:35
144 2798 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 20:40
145 2717 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 20:45
146 2698 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 20:50
147 2698 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 20:55
148 2680 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 21:00
149 2787 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 21:05
150 2757 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 21:10
151 2677 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 21:15
152 2760 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 21:20
153 2829 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 21:25
154 2922 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 21:30
155 3014 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 21:35
156 3125 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 21:40
157 3080 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 21:45
158 3056 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 21:50
159 3042 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 21:55
160 3027 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 22:00
161 3027 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 22:05
162 3031 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 22:10
163 3096 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 22:15
164 3171 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 22:20
165 3119 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 22:25
166 3115 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 22:30
167 3072 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 22:35
168 3103 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 22:40
169 3060 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 22:45
170 3136 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 22:50
171 3207 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 22:55
172 3228 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 23:00
173 3149 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 23:05
174 3072 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 23:10
175 3124 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 23:15
176 3197 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 23:20
177 3285 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 23:25
178 3221 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 23:30
179 3269 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 23:35
180 3101 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 23:40
181 3156 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 23:45
182 3112 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 23:50
183 3164 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 23:55
184 3206 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 00:00
185 3174 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 01:20
186 3104 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 01:25
187 3001 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 01:30
188 3004 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 01:35
189 2956 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 01:40
190 3021 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 01:45
191 3152 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 01:50
192 3176 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 01:55
193 3152 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 02:00
194 3028 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 02:05
195 2956 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 02:10
196 2956 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 02:15
197 3006 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 02:20
198 3070 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 02:25
199 3005 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 02:30
200 2939 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 02:35
201 2895 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 02:40
202 2847 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 02:45
203 2793 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 02:50
204 2854 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 02:55
205 2957 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 03:00
206 2983 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 03:05
207 2917 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 03:10
208 2860 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 03:15
209 2828 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 03:20
210 2913 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 03:25
211 2885 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 03:30
212 2929 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 03:35
213 2902 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 03:40
214 2803 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 03:45
215 2812 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 03:50
216 2776 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 03:55
217 2751 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 04:00
218 2777 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 04:05
219 2856 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 04:10
220 2773 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 04:15
221 2706 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 04:20
222 2686 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 04:25
223 2680 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 04:30
224 2702 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 04:35
225 2702 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 04:40
226 2796 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 04:45
227 2785 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 04:50
228 2720 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 04:55
229 2718 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 05:00
230 2764 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 05:05
231 2787 جمعه 05 دی 1399 ساعت 05:10
232 2816 شنبه 06 دی 1399 ساعت 05:15
233 2832 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 05:20
234 2770 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 05:25
235 2704 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 05:30
236 2707 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 05:35
237 2728 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 05:40
238 2758 جمعه 12 دی 1399 ساعت 05:45
239 2749 شنبه 13 دی 1399 ساعت 05:50
240 2853 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 05:55
241 2831 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 06:00
242 2756 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 06:05
243 2746 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 06:10
244 2737 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 06:15
245 2798 جمعه 19 دی 1399 ساعت 06:20
246 2811 شنبه 20 دی 1399 ساعت 06:25
247 2927 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 06:30
248 2974 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 06:35
249 3017 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 06:40
250 2977 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 06:45
251 3013 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 06:50
252 3032 جمعه 26 دی 1399 ساعت 06:55
253 3118 شنبه 27 دی 1399 ساعت 07:00
254 3227 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 07:05
255 - یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 07:10
256 3269 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 07:10
257 3309 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 07:15
258 3271 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 07:20
259 3257 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 07:25
260 3285 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 07:30
261 3300 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 07:35
262 3412 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 07:40
263 3372 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 07:45
264 3273 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 07:50
265 3138 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:55
266 3184 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 08:00
267 3161 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 08:05
268 3131 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 08:10
269 3169 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 08:15
270 3175 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 08:20
271 3182 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 08:25
272 3122 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 08:30
273 3173 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 08:35
274 3270 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 08:40
275 3237 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 08:45
276 3309 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 08:50
277 3245 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 08:55
278 3240 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 09:00
279 3096 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 14:55
280 3083 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 19:12
281 3049 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 20:06
282 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 07:10
283 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 07:10
284 3058 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 03:35
285 2964 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 04:20
286 2893 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 04:25
287 2750 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 04:50
288 2696 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 05:00
289 2699 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 05:15
290 2680 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 05:35
291 2636 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 05:40
292 2585 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 05:45
293 2556 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 05:55
294 2577 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 06:05
295 2672 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 06:10
296 2702 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 06:15
297 2658 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 06:20
298 2601 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 06:25
299 2502 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 06:30
300 2480 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 06:35
301 2476 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 06:40
302 2485 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 06:45
303 2485 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 06:50
304 2510 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 06:55
305 2480 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 07:00
306 2538 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 07:05
307 - چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 07:10
308 2552 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 07:10
309 2551 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 07:15
310 2598 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 07:20
311 2560 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 07:25
312 2544 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 07:30
313 2563 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 07:35
314 2552 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 07:40
315 2581 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 07:45
316 2627 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 07:50
317 2705 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 07:55
318 2675 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 08:00
319 2749 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 09:05
320 2856 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 09:10
321 2847 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 09:15
322 2966 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 09:20
323 3046 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 09:25
324 2978 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 09:30
325 3037 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 09:35
326 3142 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 09:40
327 3157 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 09:45
328 3221 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 09:50
329 3207 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 09:55
330 3127 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 10:00
331 3313 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 10:05
332 3294 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 10:10
333 3195 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 10:15
334 3119 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 10:20
335 2970 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 10:25
336 2910 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 10:30
337 2864 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 10:35
338 2873 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 10:40
339 2887 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 10:45
340 2811 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 10:50
341 2687 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 10:55
342 2657 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 11:00
343 2592 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 11:05
344 2553 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 11:10
345 2550 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 11:15
346 2568 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 11:21
347 2516 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 11:25
348 2450 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 11:30
349 2479 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 11:35
350 2388 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 11:40
351 2353 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 11:45
352 2341 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 11:50
353 2312 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
354 2310 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00
355 2288 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 12:05
356 2217 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 12:10
357 2184 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 12:15
358 2172 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 12:20
359 2152 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 12:31
360 2168 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 12:35
361 2138 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 12:40
362 2143 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
363 2164 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
364 2193 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
365 2219 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
366 2254 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 13:05
367 2318 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
368 2297 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 13:15
369 2225 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.