بیمه بازار (bimebazar.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 910

عنوان فارسی : بیمه بازار
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 20 آذر 1397 ساعت 09:47

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه بازار

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه بازار در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1270 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 05:15
2 1259 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 05:20
3 1236 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 05:25
4 1283 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 05:30
5 1263 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 05:35
6 1252 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 05:40
7 1243 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 05:45
8 1240 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 05:50
9 1256 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 05:55
10 1263 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 06:00
11 1280 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 06:05
12 1296 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 06:10
13 1296 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 06:15
14 1268 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 06:20
15 1269 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 06:25
16 1284 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 06:30
17 1257 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 06:35
18 1257 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 06:40
19 1247 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 06:45
20 1246 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 06:50
21 1229 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 06:55
22 1225 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 07:00
23 1227 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 07:05
24 1199 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 07:10
25 1206 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 07:15
26 1214 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 07:20
27 1192 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 07:25
28 1193 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 07:30
29 1189 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 07:35
30 1199 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 07:40
31 1235 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 07:45
32 1246 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 07:50
33 1262 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 07:55
34 1270 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 08:00
35 1261 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 08:05
36 1268 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 08:10
37 1266 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 08:15
38 1281 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 08:20
39 1302 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 08:25
40 1318 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 08:30
41 1319 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 08:35
42 1292 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 08:45
43 1272 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 08:50
44 1263 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 08:55
45 1281 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 09:00
46 1305 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 09:05
47 1331 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 09:10
48 1354 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 09:15
49 1348 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 09:20
50 1337 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 10:30
51 1349 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 10:35
52 1344 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 10:40
53 1355 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 10:45
54 1383 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 10:50
55 1420 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 10:55
56 1393 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 11:06
57 1389 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 11:10
58 1396 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 11:15
59 1402 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 11:20
60 1435 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 11:25
61 1444 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 11:30
62 1430 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 11:35
63 1427 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 11:40
64 1419 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 11:45
65 1398 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 11:51
66 1397 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 11:55
67 1414 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 12:00
68 1412 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 12:05
69 1401 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 12:10
70 1396 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 12:15
71 1374 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 12:20
72 1393 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 12:25
73 1420 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 12:30
74 1431 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 12:40
75 1446 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 12:46
76 1454 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 12:50
77 1429 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 12:55
78 1443 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 13:00
79 1437 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 13:05
80 1424 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 13:10
81 1442 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 13:15
82 1489 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 13:20
83 1473 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 13:30
84 1386 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 13:35
85 1377 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 13:40
86 1395 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 13:45
87 1411 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 13:50
88 1433 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 14:10
89 1441 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 14:15
90 1432 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 14:20
91 1432 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 14:25
92 1372 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 14:30
93 1364 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 14:35
94 1387 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 14:40
95 1397 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 14:45
96 1433 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 14:50
97 1467 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 14:55
98 1445 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 15:00
99 1439 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 15:10
100 1441 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 15:15
101 1422 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 15:20
102 1412 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 15:25
103 1395 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 15:30
104 1395 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 15:35
105 1375 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 15:40
106 1346 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 15:45
107 1329 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 15:50
108 1346 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 15:55
109 1342 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 16:00
110 1347 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 16:05
111 1342 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 16:10
112 1342 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 16:15
113 1327 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 16:20
114 1380 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 16:25
115 1403 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 16:30
116 1417 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 16:35
117 1465 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 16:40
118 1465 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 16:45
119 1465 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 16:50
120 1399 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 16:55
121 1399 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 17:00
122 1379 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 17:05
123 1416 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 17:10
124 1414 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 17:15
125 1403 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 17:20
126 1382 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 17:25
127 1363 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 17:30
128 1375 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 17:35
129 1378 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 17:40
130 1379 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 17:45
131 1395 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 17:50
132 1384 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 17:55
133 1392 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 18:00
134 1379 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 18:05
135 1399 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 18:10
136 1399 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 18:15
137 1452 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 18:20
138 1439 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 18:25
139 1420 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 17:30
140 1404 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 17:35
141 1424 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 17:40
142 1424 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 17:45
143 1450 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 17:50
144 1463 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 17:55
145 1460 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 18:00
146 1444 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 18:05
147 1427 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 18:10
148 1395 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 18:15
149 1395 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 18:20
150 1449 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 18:25
151 1497 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 18:30
152 1482 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 18:35
153 1468 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 18:40
154 1444 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 18:45
155 1478 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 18:50
156 1483 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 18:55
157 1532 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 19:00
158 1555 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 19:05
159 1535 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 19:10
160 1535 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 19:15
161 1523 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 19:20
162 1557 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 19:25
163 1557 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 19:30
164 1603 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 19:35
165 1649 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 19:40
166 1672 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 19:45
167 1651 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 19:50
168 1629 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 19:55
169 1654 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 20:00
170 1673 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 20:05
171 1672 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 20:10
172 1668 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 20:15
173 1663 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 20:20
174 1706 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 20:25
175 1685 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 20:30
176 1641 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 20:35
177 1661 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 20:40
178 1681 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 20:45
179 1708 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 20:50
180 1692 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 20:55
181 1663 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 21:00
182 1643 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 21:05
183 1653 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 21:10
184 1670 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 21:15
185 1710 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 21:20
186 1701 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 21:25
187 1699 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 21:30
188 1658 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 21:35
189 1662 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 21:40
190 1680 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 21:45
191 1680 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 21:50
192 1651 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 21:55
193 1626 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 22:00
194 1599 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 22:05
195 1567 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 22:10
196 1535 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 22:15
197 1500 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 22:20
198 1500 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 22:25
199 1479 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 22:30
200 1502 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 22:35
201 1497 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 22:40
202 1480 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 22:45
203 1430 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 22:50
204 1440 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 22:55
205 1389 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 23:00
206 1437 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 23:05
207 1491 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 23:10
208 1484 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 23:15
209 1456 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 23:20
210 1411 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 23:25
211 1447 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 23:30
212 1421 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 23:35
213 1406 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 23:40
214 1398 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 23:45
215 1347 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 23:50
216 1320 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 23:55
217 1325 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 00:00
218 1304 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 00:05
219 1287 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 00:10
220 1290 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 00:15
221 1317 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 00:20
222 1323 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 00:25
223 1322 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 00:35
224 1360 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 00:40
225 1360 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 00:45
226 1356 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 00:50
227 1356 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 00:55
228 1364 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 01:00
229 1365 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 01:05
230 1330 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 01:10
231 1290 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 01:15
232 1292 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 01:20
233 1302 جمعه 05 دی 1399 ساعت 01:25
234 1280 شنبه 06 دی 1399 ساعت 01:30
235 1283 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 01:35
236 1261 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 01:40
237 1230 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 01:45
238 1210 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 01:50
239 1204 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 01:55
240 1203 جمعه 12 دی 1399 ساعت 02:00
241 1193 شنبه 13 دی 1399 ساعت 02:05
242 1171 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 02:10
243 1163 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 02:15
244 1143 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 02:20
245 1132 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 02:25
246 1144 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 02:30
247 1146 جمعه 19 دی 1399 ساعت 02:35
248 1139 شنبه 20 دی 1399 ساعت 02:40
249 1148 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 02:45
250 1119 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 02:50
251 1114 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 02:55
252 1082 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 03:00
253 1069 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 03:05
254 1039 جمعه 26 دی 1399 ساعت 03:10
255 1024 شنبه 27 دی 1399 ساعت 03:15
256 1032 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 03:20
257 1034 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 03:25
258 1042 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 03:30
259 1028 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 03:35
260 1011 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 03:40
261 1019 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 03:45
262 1023 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 03:55
263 1028 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 04:00
264 1019 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 04:05
265 1006 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 04:10
266 - سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 04:15
267 983 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 04:15
268 959 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 04:20
269 958 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 04:25
270 971 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 04:30
271 967 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 04:35
272 968 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 04:40
273 968 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:45
274 962 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 04:50
275 986 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 04:55
276 1004 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 05:00
277 1014 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 05:05
278 1016 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 05:10
279 1002 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 05:15
280 988 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 05:20
281 981 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 08:55
282 986 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 12:05
283 995 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 12:25
284 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 04:15
285 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 04:15
286 1015 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 23:30
287 979 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 00:20
288 957 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 00:25
289 917 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 00:50
290 907 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 00:55
291 897 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 01:00
292 870 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 01:05
293 851 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 01:10
294 819 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 01:20
295 815 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 01:25
296 823 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 01:35
297 836 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 01:40
298 849 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 01:45
299 845 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 01:50
300 789 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 01:55
301 788 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 02:00
302 765 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 02:05
303 747 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 02:10
304 729 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 02:25
305 727 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 02:30
306 728 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 02:35
307 718 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 02:40
308 711 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 02:45
309 704 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 02:50
310 684 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 02:55
311 670 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 03:00
312 661 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 03:05
313 658 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 03:10
314 655 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 03:15
315 648 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 03:20
316 637 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 03:25
317 637 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 03:30
318 638 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 03:35
319 649 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 03:40
320 658 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 04:45
321 674 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 04:50
322 689 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 04:55
323 697 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 05:00
324 702 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 05:05
325 711 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 05:10
326 - شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 05:15
327 713 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 05:15
328 - دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 05:15
329 761 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 05:25
330 771 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 05:30
331 780 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 05:35
332 794 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 05:40
333 819 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 05:45
334 850 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 05:50
335 874 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 05:55
336 874 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 06:00
337 874 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 06:05
338 890 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 06:10
339 897 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 06:15
340 909 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 06:20
341 915 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 06:26
342 937 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 06:30
343 951 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 06:35
344 951 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 06:40
345 976 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 06:45
346 994 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 06:50
347 1045 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 06:55
348 1091 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 07:00
349 1117 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 07:05
350 1160 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 07:10
351 1139 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 07:15
352 1126 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 07:20
353 1138 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 07:25
354 1114 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 07:30
355 - یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 05:15
356 1083 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 07:40
357 1067 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 07:45
358 1039 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 07:50
359 1007 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 07:55
360 999 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 08:00
361 990 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 08:05
362 993 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 08:10
363 964 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 08:15
364 939 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 08:20
365 921 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 08:25
366 926 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 08:30
367 914 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 08:35
368 910 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 08:40
369 935 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 08:45
370 913 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 08:50
371 910 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 08:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.