بیمه بازار (bimebazar.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 838

عنوان فارسی : بیمه بازار
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 20 آذر 1397 ساعت 09:47

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه بازار

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه بازار در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1483 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 18:55
2 1532 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 19:00
3 1555 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 19:05
4 1535 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 19:10
5 1535 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 19:15
6 1523 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 19:20
7 1557 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 19:25
8 1557 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 19:30
9 1603 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 19:35
10 1649 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 19:40
11 1672 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 19:45
12 1651 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 19:50
13 1629 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 19:55
14 1654 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 20:00
15 1673 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 20:05
16 1672 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 20:10
17 1668 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 20:15
18 1663 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 20:20
19 1706 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 20:25
20 1685 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 20:30
21 1641 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 20:35
22 1661 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 20:40
23 1681 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 20:45
24 1708 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 20:50
25 1692 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 20:55
26 1663 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 21:00
27 1643 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 21:05
28 1653 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 21:10
29 1670 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 21:15
30 1710 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 21:20
31 1701 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 21:25
32 1699 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 21:30
33 1658 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 21:35
34 1662 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 21:40
35 1680 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 21:45
36 1680 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 21:50
37 1651 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 21:55
38 1626 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 22:00
39 1599 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 22:05
40 1567 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 22:10
41 1535 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 22:15
42 1500 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 22:20
43 1500 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 22:25
44 1479 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 22:30
45 1502 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 22:35
46 1497 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 22:40
47 1480 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 22:45
48 1430 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 22:50
49 1440 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 22:55
50 1389 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 23:00
51 1437 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 23:05
52 1491 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 23:10
53 1484 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 23:15
54 1456 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 23:20
55 1411 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 23:25
56 1447 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 23:30
57 1421 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 23:35
58 1406 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 23:40
59 1398 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 23:45
60 1347 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 23:50
61 1320 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 23:55
62 1325 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 00:00
63 1304 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 00:05
64 1287 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 00:10
65 1290 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 00:15
66 1317 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 00:20
67 1323 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 00:25
68 1322 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 00:35
69 1360 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 00:40
70 1360 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 00:45
71 1356 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 00:50
72 1356 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 00:55
73 1364 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 01:00
74 1365 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 01:05
75 1330 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 01:10
76 1290 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 01:15
77 1292 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 01:20
78 1302 جمعه 05 دی 1399 ساعت 01:25
79 1280 شنبه 06 دی 1399 ساعت 01:30
80 1283 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 01:35
81 1261 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 01:40
82 1230 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 01:45
83 1210 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 01:50
84 1204 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 01:55
85 1203 جمعه 12 دی 1399 ساعت 02:00
86 1193 شنبه 13 دی 1399 ساعت 02:05
87 1171 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 02:10
88 1163 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 02:15
89 1143 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 02:20
90 1132 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 02:25
91 1144 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 02:30
92 1146 جمعه 19 دی 1399 ساعت 02:35
93 1139 شنبه 20 دی 1399 ساعت 02:40
94 1148 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 02:45
95 1119 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 02:50
96 1114 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 02:55
97 1082 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 03:00
98 1069 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 03:05
99 1039 جمعه 26 دی 1399 ساعت 03:10
100 1024 شنبه 27 دی 1399 ساعت 03:15
101 1032 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 03:20
102 1034 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 03:25
103 1042 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 03:30
104 1028 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 03:35
105 1011 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 03:40
106 1019 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 03:45
107 1023 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 03:55
108 1028 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 04:00
109 1019 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 04:05
110 1006 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 04:10
111 983 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 04:15
112 959 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 04:20
113 958 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 04:25
114 971 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 04:30
115 967 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 04:35
116 968 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 04:40
117 968 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:45
118 962 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 04:50
119 986 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 04:55
120 1004 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 05:00
121 1014 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 05:05
122 1016 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 05:10
123 1002 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 05:15
124 988 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 05:20
125 981 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 08:55
126 986 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 12:05
127 995 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 12:25
128 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 18:55
129 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 18:55
130 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 18:55
131 1015 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 23:30
132 979 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 00:20
133 957 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 00:25
134 917 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 00:50
135 907 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 00:55
136 897 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 01:00
137 870 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 01:05
138 851 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 01:10
139 819 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 01:20
140 815 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 01:25
141 823 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 01:35
142 836 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 01:40
143 849 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 01:45
144 845 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 01:50
145 789 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 01:55
146 788 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 02:00
147 765 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 02:05
148 747 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 02:10
149 729 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 02:25
150 727 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 02:30
151 728 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 02:35
152 718 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 02:40
153 711 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 02:45
154 704 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 02:50
155 684 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 02:55
156 670 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 03:00
157 661 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 03:05
158 658 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 03:10
159 655 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 03:15
160 648 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 03:20
161 637 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 03:25
162 637 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 03:30
163 638 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 03:35
164 649 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 03:40
165 658 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 04:45
166 674 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 04:50
167 689 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 04:55
168 697 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 05:00
169 702 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 05:05
170 711 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 05:10
171 713 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 05:15
172 - یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 19:55
173 761 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 05:25
174 771 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 05:30
175 780 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 05:35
176 794 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 05:40
177 819 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 05:45
178 850 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 05:50
179 874 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 05:55
180 874 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 06:00
181 874 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 06:05
182 890 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 06:10
183 897 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 06:15
184 909 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 06:20
185 915 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 06:26
186 937 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 06:30
187 951 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 06:35
188 951 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 06:40
189 976 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 06:45
190 994 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 06:50
191 1045 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 06:55
192 1091 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 07:00
193 1117 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 07:05
194 1160 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 07:10
195 1139 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 07:15
196 1126 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 07:20
197 1138 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 07:25
198 1114 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 07:30
199 - شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 19:55
200 1083 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 07:40
201 1067 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 07:45
202 1039 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 07:50
203 1007 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 07:55
204 999 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 08:00
205 990 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 08:05
206 993 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 08:10
207 964 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 08:15
208 939 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 08:20
209 921 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 08:25
210 926 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 08:30
211 914 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 08:35
212 910 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 08:40
213 935 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 08:45
214 913 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 08:50
215 910 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 08:55
216 904 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 09:00
217 915 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 09:05
218 916 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 09:10
219 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 19:55
220 942 شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
221 916 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
222 - دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 19:55
223 - سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 19:55
224 883 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
225 888 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
226 894 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
227 906 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 23:55
228 915 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 00:00
229 901 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 00:05
230 913 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 00:10
231 926 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 00:35
232 936 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 00:40
233 952 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 00:45
234 968 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 00:50
235 967 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 00:55
236 953 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 01:00
237 956 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 01:05
238 971 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 01:10
239 982 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 01:15
240 972 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 01:20
241 984 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 01:25
242 1019 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 01:30
243 1033 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 01:35
244 1018 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 01:40
245 1032 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 01:45
246 1045 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 01:55
247 1062 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 02:00
248 1060 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 02:05
249 1042 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 02:10
250 1025 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 02:15
251 1010 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 02:20
252 1035 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 02:25
253 1049 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 02:30
254 1084 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 02:35
255 1123 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 02:40
256 1127 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 02:45
257 1134 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 02:50
258 1122 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 02:55
259 1136 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 03:00
260 1150 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 03:05
261 1154 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 03:10
262 1158 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 03:15
263 1151 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 03:20
264 1139 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 03:25
265 1123 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 03:30
266 1120 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 03:35
267 1120 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 03:40
268 1151 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 03:45
269 1159 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 03:50
270 1165 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 03:55
271 1161 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 04:00
272 1106 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 04:05
273 1078 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 04:10
274 1078 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 04:15
275 1083 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 04:20
276 1070 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 04:25
277 1074 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 04:30
278 1054 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 04:35
279 1058 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 04:40
280 - چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 19:55
281 1024 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 04:50
282 1012 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 04:55
283 1024 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 05:00
284 983 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 05:05
285 974 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 05:10
286 956 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 05:15
287 935 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 05:20
288 948 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 05:25
289 969 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 08:40
290 961 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 08:45
291 912 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 08:50
292 913 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 08:55
293 908 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 09:00
294 893 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 09:05
295 888 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 09:10
296 902 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 09:15
297 896 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 09:20
298 866 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 09:25
299 826 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 09:30
300 805 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 09:35
301 791 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 09:40
302 772 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 09:45
303 781 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 09:50
304 793 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 09:55
305 775 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 10:00
306 769 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 10:05
307 767 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 10:10
308 760 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 10:15
309 760 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 10:20
310 765 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 10:25
311 783 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 10:30
312 776 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 10:35
313 769 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 10:40
314 - سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 19:55
315 782 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 10:50
316 787 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 10:55
317 803 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 11:00
318 820 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 11:05
319 815 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 11:10
320 790 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 11:15
321 789 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 11:20
322 793 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 11:25
323 793 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 11:30
324 793 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 11:35
325 802 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 11:40
326 797 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 11:45
327 790 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 11:50
328 777 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 11:56
329 779 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 12:00
330 800 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 12:05
331 803 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 12:10
332 817 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 12:15
333 807 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 12:20
334 789 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 12:25
335 764 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 12:30
336 764 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 12:35
337 751 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 12:40
338 759 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 12:45
339 765 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 12:50
340 757 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 12:55
341 738 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 13:00
342 719 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 13:05
343 735 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 13:10
344 738 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 13:15
345 741 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 13:20
346 721 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 13:25
347 710 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 13:30
348 702 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 13:35
349 682 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 12:40
350 682 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 12:45
351 687 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 12:50
352 705 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 12:55
353 717 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 13:00
354 711 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 13:05
355 710 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 13:10
356 724 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 13:15
357 732 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 13:20
358 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 18:55
359 768 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 08:00
360 769 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 08:05
361 760 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 08:10
362 756 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 08:15
363 763 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 08:20
364 778 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 08:25
365 792 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 08:30
366 817 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 08:35
367 847 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 08:40
368 - یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 18:55
369 812 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 08:50
370 823 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 08:55
371 844 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 09:00
372 863 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 09:05
373 853 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 09:10
374 866 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 09:15
375 837 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 09:20
376 844 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 09:25
377 838 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 09:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.