بیمه بازار (bimebazar.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1399

عنوان فارسی : بیمه بازار
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 20 آذر 1397 ساعت 09:47

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه بازار

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه بازار در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1304 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 09:35
2 1295 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 09:40
3 1245 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 09:45
4 1230 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 09:50
5 1248 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 09:55
6 1240 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 10:00
7 1241 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 10:05
8 1235 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 09:10
9 1217 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 09:15
10 1204 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 09:20
11 1177 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 09:25
12 1171 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 09:30
13 1175 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 09:35
14 1181 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 09:40
15 1174 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 09:45
16 1182 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 09:50
17 1172 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 09:55
18 1174 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 10:00
19 1171 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 10:05
20 1183 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 10:10
21 1184 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 10:15
22 1193 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 10:20
23 1191 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 10:25
24 1174 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 10:30
25 1186 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 10:35
26 1195 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 10:40
27 1187 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 10:45
28 1195 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 10:50
29 1202 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 10:55
30 1162 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 11:00
31 1130 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 11:05
32 1133 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 11:10
33 1152 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 11:15
34 1161 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 11:20
35 1169 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 11:25
36 1194 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 11:30
37 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 08:35
38 1180 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 17:55
39 1201 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 18:00
40 1207 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 18:05
41 1232 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 18:15
42 1263 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 18:20
43 1256 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 18:25
44 1278 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 18:30
45 1273 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 18:35
46 1321 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 18:40
47 1293 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 18:45
48 1293 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 18:50
49 1333 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 19:00
50 1328 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 19:05
51 1325 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 19:10
52 1301 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 19:15
53 1303 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 19:20
54 1319 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 19:30
55 1318 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 19:35
56 1331 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 19:40
57 1312 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 19:45
58 1306 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 19:50
59 1295 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 19:55
60 1317 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 20:00
61 1328 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 20:05
62 1365 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 20:10
63 1382 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 20:15
64 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 08:35
65 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 08:35
66 1344 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 10:40
67 1298 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 10:45
68 1260 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 10:50
69 1182 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 10:55
70 1162 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 11:00
71 1189 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 11:05
72 1188 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 11:10
73 1181 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 11:15
74 1155 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 11:20
75 1151 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 11:25
76 1130 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 11:30
77 1143 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 11:35
78 1143 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 11:55
79 1132 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 12:05
80 1102 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 12:10
81 1103 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 12:15
82 1108 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 12:25
83 1102 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 12:30
84 1098 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 12:35
85 1105 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 12:40
86 1091 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 12:45
87 1086 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 12:50
88 1092 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 12:55
89 1098 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 13:00
90 1110 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 13:05
91 1115 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 13:10
92 1124 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 13:15
93 1097 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 13:20
94 1088 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 13:25
95 - چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 08:35
96 1108 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 13:40
97 1115 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 13:45
98 1125 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 13:50
99 1209 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 13:55
100 1213 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 14:05
101 1123 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 14:10
102 1128 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 14:25
103 1129 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 14:30
104 1112 جمعه 06 دی 1398 ساعت 14:35
105 1120 شنبه 07 دی 1398 ساعت 14:40
106 1110 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 14:51
107 1072 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 14:55
108 1072 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 15:00
109 1084 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 15:05
110 1082 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 15:10
111 1084 جمعه 13 دی 1398 ساعت 15:15
112 1095 شنبه 14 دی 1398 ساعت 15:20
113 1103 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 15:25
114 1106 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 15:30
115 1106 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 15:35
116 1115 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 15:40
117 1112 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 15:45
118 1116 جمعه 20 دی 1398 ساعت 15:50
119 1111 شنبه 21 دی 1398 ساعت 15:55
120 1098 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 16:00
121 1086 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 16:05
122 1084 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 16:10
123 1092 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 16:15
124 1103 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 16:20
125 1110 جمعه 27 دی 1398 ساعت 16:25
126 1133 شنبه 28 دی 1398 ساعت 16:30
127 1135 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 16:35
128 1142 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 16:45
129 1133 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 16:55
130 1135 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 17:00
131 1191 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 17:05
132 1213 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 17:10
133 1228 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 17:15
134 1264 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 17:20
135 1272 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 17:25
136 1291 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 17:30
137 1278 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 17:35
138 1331 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 17:40
139 1339 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 17:45
140 1374 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 17:50
141 1377 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 17:55
142 1374 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 18:00
143 1396 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 18:05
144 1410 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 18:10
145 1412 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 18:15
146 1407 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 18:20
147 1422 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 18:25
148 1430 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 18:30
149 1422 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 18:35
150 1441 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 18:40
151 1459 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 18:45
152 1460 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 18:50
153 1455 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 18:55
154 1442 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 19:00
155 1429 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 19:05
156 1423 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 19:10
157 1401 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 19:15
158 1389 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 19:20
159 1401 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 19:25
160 1419 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 19:30
161 1456 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 19:35
162 1460 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 19:40
163 1427 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 19:45
164 1403 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 19:50
165 1403 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 19:55
166 1389 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 20:00
167 1398 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 20:05
168 1412 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 20:10
169 1327 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 20:15
170 1325 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 20:20
171 1306 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 20:25
172 1250 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 20:30
173 1259 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 20:35
174 1246 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 20:45
175 1239 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 20:50
176 1232 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 20:55
177 1245 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 21:00
178 1254 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 21:10
179 1230 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 21:15
180 1214 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 21:20
181 1220 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 21:25
182 1232 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 21:35
183 1216 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 21:40
184 1204 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 21:45
185 1177 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 21:50
186 1179 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 21:55
187 1183 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 22:00
188 1207 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 22:10
189 1222 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 23:15
190 1223 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 23:20
191 1245 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 23:30
192 1283 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 23:35
193 1319 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 23:40
194 1361 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 23:50
195 1394 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 23:55
196 1399 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 00:00
197 1395 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 00:05
198 1434 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 00:10
199 1440 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 00:15
200 1468 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 00:20
201 1479 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 00:25
202 1520 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 00:35
203 1554 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 00:40
204 1573 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 00:45
205 1575 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 00:50
206 1606 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 00:55
207 1578 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 02:55
208 1587 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 03:05
209 1580 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 03:10
210 1604 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 03:15
211 1623 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 03:20
212 1581 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 03:25
213 1535 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 03:30
214 1554 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 03:35
215 1588 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 03:40
216 1597 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 03:45
217 1629 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 03:50
218 1632 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 03:55
219 1578 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
220 1563 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 04:05
221 1539 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 04:10
222 1539 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 04:15
223 1496 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 04:20
224 1471 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 04:25
225 1450 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 04:30
226 1423 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 04:35
227 1405 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 04:40
228 1401 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 04:45
229 1359 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 04:50
230 1340 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 04:55
231 1334 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 05:00
232 1304 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 05:05
233 1283 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 05:10
234 1270 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 05:15
235 1259 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 05:20
236 1236 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 05:25
237 1283 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 05:30
238 1263 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 05:35
239 1252 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 05:40
240 1243 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 05:45
241 1240 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 05:50
242 1256 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 05:55
243 1263 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 06:00
244 1280 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 06:05
245 1296 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 06:10
246 1296 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 06:15
247 1268 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 06:20
248 1269 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 06:25
249 1284 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 06:30
250 1257 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 06:35
251 1257 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 06:40
252 1247 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 06:45
253 1246 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 06:50
254 1229 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 06:55
255 1225 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 07:00
256 1227 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 07:05
257 1199 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 07:10
258 1206 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 07:15
259 1214 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 07:20
260 1192 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 07:25
261 1193 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 07:30
262 1189 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 07:35
263 1199 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 07:40
264 1235 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 07:45
265 1246 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 07:50
266 1262 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 07:55
267 1270 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 08:00
268 1261 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 08:05
269 1268 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 08:10
270 1266 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 08:15
271 1281 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 08:20
272 1302 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 08:25
273 1318 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 08:30
274 1319 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 08:35
275 1292 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 08:45
276 1272 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 08:50
277 1263 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 08:55
278 1281 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 09:00
279 1305 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 09:05
280 1331 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 09:10
281 1354 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 09:15
282 1348 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 09:20
283 - سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 09:35
284 1337 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 10:30
285 1349 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 10:35
286 1344 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 10:40
287 1355 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 10:45
288 1383 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 10:50
289 1420 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 10:55
290 1393 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 11:06
291 1389 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 11:10
292 1396 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 11:15
293 1402 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 11:20
294 1435 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 11:25
295 1444 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 11:30
296 1430 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 11:35
297 1427 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 11:40
298 1419 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 11:45
299 1398 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 11:51
300 1397 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 11:55
301 1414 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 12:00
302 1412 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 12:05
303 1401 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 12:10
304 1396 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 12:15
305 1374 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 12:20
306 1393 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 12:25
307 1420 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 12:30
308 1431 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 12:40
309 1446 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 12:46
310 1454 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 12:50
311 1429 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 12:55
312 1443 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 13:00
313 1437 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 13:05
314 1424 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 13:10
315 1442 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 13:15
316 1489 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 13:20
317 1473 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 13:30
318 1386 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 13:35
319 1377 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 13:40
320 1395 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 13:45
321 1411 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 13:50
322 1433 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 14:10
323 1441 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 14:15
324 1432 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 14:20
325 1432 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 14:25
326 1372 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 14:30
327 1364 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 14:35
328 1387 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 14:40
329 1397 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 14:45
330 1433 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 14:50
331 1467 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 14:55
332 1445 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 15:00
333 1439 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 15:10
334 1441 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 15:15
335 1422 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 15:20
336 1412 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 15:25
337 1395 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 15:30
338 1395 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 15:35
339 1375 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 15:40
340 1346 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 15:45
341 1329 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 15:50
342 1346 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 15:55
343 1342 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 16:00
344 1347 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 16:05
345 1342 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 16:10
346 1342 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 16:15
347 1327 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 16:20
348 1380 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 16:25
349 1403 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 16:30
350 1417 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 16:35
351 1465 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 16:40
352 1465 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 16:45
353 1465 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 16:50
354 1399 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 16:55
355 1399 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 17:00
356 1379 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 17:05
357 1416 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 17:10
358 1414 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 17:15
359 1403 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 17:20
360 1382 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 17:25
361 1363 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 17:30
362 1375 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 17:35
363 1378 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 17:40
364 1379 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 17:45
365 1395 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 17:50
366 1384 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 17:55
367 1392 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 18:00
368 1379 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 18:05
369 1399 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 18:10
370 1399 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 18:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.