بیمه باران (baraninsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 7646

عنوان فارسی : بیمه باران
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 10:58

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه باران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه باران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 60744 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 10:58
2 60664 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 12:55
3 60715 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 13:50
4 57629 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 13:55
5 57420 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 14:00
6 50588 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 14:05
7 50392 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 14:10
8 50176 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 14:15
9 50115 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 14:20
10 50170 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 14:25
11 54315 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 14:30
12 56891 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 14:35
13 67249 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 14:40
14 73065 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 14:45
15 73169 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 16:25
16 70823 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 16:30
17 70938 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 16:35
18 71153 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 16:40
19 71265 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 16:45
20 71409 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 16:50
21 64221 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 16:55
22 64152 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 17:00
23 64018 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 17:05
24 63975 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 18:00
25 63825 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 18:40
26 70812 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 18:45
27 70557 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 18:55
28 - شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 10:58
29 - یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 10:58
30 - دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 10:58
31 - سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 10:58
32 - چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 10:58
33 - پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 10:58
34 - جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 10:58
35 - شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 11:58
36 - یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 11:58
37 - دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 11:58
38 - سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 11:58
39 - چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 11:58
40 - پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 11:58
41 - جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 11:58
42 - شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 11:58
43 - یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 11:58
44 - دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 11:58
45 - سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 11:58
46 - چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 11:58
47 - پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 11:58
48 - جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 11:58
49 - شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 11:58
50 - یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 11:58
51 72988 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 13:15
52 73215 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 13:20
53 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 11:58
54 69354 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 21:30
55 62566 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 21:35
56 50248 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 21:40
57 47643 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 21:45
58 45529 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 21:55
59 45666 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 22:00
60 43452 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 22:05
61 43435 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 22:10
62 34573 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 22:15
63 34635 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 22:30
64 32955 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 22:35
65 33068 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 22:40
66 31175 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
67 29488 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 22:50
68 26719 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
69 25918 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 23:15
70 26800 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
71 26095 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
72 27497 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
73 26774 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 23:35
74 23028 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 23:40
75 21709 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 23:45
76 21777 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 23:50
77 19920 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 00:20
78 18883 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 01:10
79 18808 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 01:30
80 18358 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 01:35
81 18324 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 01:40
82 17891 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 01:45
83 18569 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 03:40
84 18503 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
85 18979 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 04:05
86 19459 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 04:10
87 19434 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 04:25
88 19831 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 04:30
89 19801 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 05:45
90 20317 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 05:50
91 20295 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 05:55
92 22704 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 06:00
93 20451 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 06:10
94 21204 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 06:15
95 19973 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 06:20
96 20973 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 06:25
97 20409 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 06:30
98 21162 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 06:35
99 21855 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 06:40
100 21749 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 06:45
101 22385 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 06:50
102 22383 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 06:55
103 22348 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 07:00
104 24925 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 07:10
105 26841 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 07:20
106 26802 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 07:25
107 25798 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 07:30
108 27177 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 07:35
109 27705 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 07:40
110 27735 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 07:45
111 25611 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 07:55
112 24161 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 08:00
113 25013 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 08:05
114 25042 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 08:10
115 25081 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 08:15
116 25129 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 08:20
117 25157 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 08:25
118 23808 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 11:35
119 - شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 11:58
120 21037 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 12:25
121 21084 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 13:00
122 21093 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 13:11
123 21049 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 13:15
124 21707 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 13:50
125 23781 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 13:55
126 22753 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 14:00
127 24377 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 14:05
128 23654 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 14:20
129 25315 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 14:25
130 26948 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 14:45
131 26098 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 14:50
132 26240 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 14:55
133 24036 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 15:10
134 22679 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 15:25
135 22726 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 15:30
136 23181 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 15:45
137 22550 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 15:55
138 21137 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 16:00
139 21139 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 16:05
140 20555 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 16:10
141 22744 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 16:26
142 23860 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 16:30
143 22414 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 16:35
144 21224 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 17:45
145 21181 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 17:50
146 19857 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 17:55
147 20778 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 18:00
148 20115 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 18:05
149 21823 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 18:10
150 20344 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 18:15
151 18897 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 18:20
152 16399 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 18:25
153 15296 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 18:35
154 14388 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 18:40
155 13814 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 18:45
156 12285 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 18:50
157 11912 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 18:55
158 11634 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 19:00
159 11123 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 19:05
160 11104 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 19:10
161 10101 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 19:15
162 9992 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 19:20
163 9918 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 19:25
164 9817 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 19:30
165 9527 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:35
166 9446 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:40
167 9312 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:45
168 9570 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 19:50
169 9353 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 19:55
170 9353 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 20:00
171 9543 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 20:05
172 9450 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 20:10
173 9265 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 20:15
174 9364 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 20:20
175 9391 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 20:25
176 - یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 11:58
177 9236 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 20:30
178 8932 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 20:35
179 9085 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 20:40
180 8991 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 20:45
181 8923 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 20:50
182 8948 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 20:55
183 9434 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 21:00
184 9647 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 21:05
185 9730 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 21:10
186 9934 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 21:15
187 10617 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 21:20
188 10132 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 21:25
189 9835 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 21:30
190 9868 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 21:35
191 9639 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 21:40
192 10517 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 21:45
193 10621 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 21:50
194 10879 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 21:55
195 10458 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 22:00
196 10459 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 22:05
197 10315 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 22:10
198 10253 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 22:20
199 9749 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 22:25
200 9884 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 22:30
201 9779 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 22:35
202 9690 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 22:40
203 9506 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 22:45
204 9641 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 22:50
205 9370 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 22:55
206 9188 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 23:00
207 8956 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 23:05
208 8829 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 23:10
209 8685 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 23:15
210 8426 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 23:20
211 8175 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 23:25
212 8160 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 23:35
213 8167 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 23:40
214 7904 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 23:45
215 7646 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 23:50
216 7646 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 23:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.