بیمه باران (baraninsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 4332

عنوان فارسی : بیمه باران
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 10:58

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه باران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه باران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 4958 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 00:55
2 4839 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 01:00
3 4807 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 01:05
4 4787 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 01:10
5 4829 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 01:15
6 4665 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 01:20
7 4597 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 01:25
8 4568 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 01:30
9 4495 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 01:35
10 4420 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 01:40
11 4415 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 01:45
12 4455 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 01:50
13 4471 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 02:00
14 4395 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 02:05
15 4319 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 02:10
16 4308 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 02:15
17 4348 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 02:20
18 4441 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 02:25
19 4460 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 02:30
20 4478 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 02:35
21 4618 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 02:40
22 4606 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 02:45
23 4516 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 02:50
24 4384 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 02:55
25 4295 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 03:00
26 4337 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 03:05
27 4404 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 03:10
28 4414 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 03:15
29 4560 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 03:20
30 4806 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 03:25
31 4996 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 03:30
32 5143 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 03:35
33 5423 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 03:40
34 5450 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 03:45
35 5370 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 03:50
36 5380 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 03:55
37 5665 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 04:00
38 5755 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 04:05
39 5821 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 04:10
40 5978 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 04:15
41 6037 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 04:20
42 6172 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 04:25
43 6130 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 04:30
44 6172 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 04:35
45 6172 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 04:40
46 6396 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 04:45
47 6612 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 04:50
48 6687 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 04:55
49 6321 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 05:00
50 6306 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 05:05
51 6223 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 05:10
52 6198 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 05:15
53 6312 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 05:20
54 6632 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 05:25
55 6856 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 05:30
56 6967 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 05:35
57 6952 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 05:40
58 7070 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 05:45
59 7416 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 05:50
60 7251 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 05:55
61 7153 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 06:00
62 7143 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 06:05
63 6851 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 06:10
64 6810 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 06:15
65 7014 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 06:20
66 6976 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 06:25
67 7018 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 06:30
68 6955 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 06:35
69 7048 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 06:40
70 6927 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 06:45
71 6933 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 06:50
72 6961 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 06:55
73 7048 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 07:00
74 7048 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 07:05
75 7256 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 07:10
76 7219 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 07:15
77 6902 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 07:20
78 6894 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 07:25
79 7216 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 07:30
80 7165 جمعه 05 دی 1399 ساعت 07:35
81 7310 شنبه 06 دی 1399 ساعت 07:40
82 7444 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 07:45
83 7282 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 07:50
84 7041 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 07:55
85 7039 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 08:00
86 7111 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 08:05
87 7287 جمعه 12 دی 1399 ساعت 08:10
88 7400 شنبه 13 دی 1399 ساعت 08:15
89 7492 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 08:20
90 7487 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 08:25
91 7569 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 08:30
92 7781 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 08:35
93 7824 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 08:40
94 7939 جمعه 19 دی 1399 ساعت 08:45
95 8025 شنبه 20 دی 1399 ساعت 08:50
96 8162 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 09:35
97 8432 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 09:40
98 8149 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 09:45
99 8390 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 09:50
100 8308 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 09:55
101 8324 جمعه 26 دی 1399 ساعت 10:00
102 8227 شنبه 27 دی 1399 ساعت 10:05
103 8292 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 10:10
104 8267 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 10:15
105 8395 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 10:20
106 8136 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 10:26
107 8266 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 10:30
108 8667 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 10:35
109 8686 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 10:40
110 8859 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 10:45
111 8892 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 10:51
112 8736 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 10:55
113 8534 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 11:00
114 8631 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 11:05
115 8624 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 11:10
116 8733 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 11:15
117 8927 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 11:21
118 8994 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 11:25
119 8877 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 11:30
120 8844 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 11:35
121 8861 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 11:40
122 8625 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 11:46
123 8542 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 11:50
124 8674 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 11:55
125 8635 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 12:05
126 8468 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 12:15
127 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 00:55
128 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 00:55
129 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 00:55
130 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:55
131 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 00:55
132 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 00:55
133 7982 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 12:10
134 7719 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 12:55
135 7717 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 13:00
136 7346 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 13:10
137 7325 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 13:35
138 7193 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 13:50
139 7000 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 13:55
140 6856 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 14:25
141 6208 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 14:35
142 6080 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 14:40
143 6082 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 14:45
144 6255 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 15:20
145 6322 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 15:25
146 6322 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 15:30
147 5972 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 15:35
148 5620 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 15:40
149 5637 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 15:45
150 5471 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 15:50
151 5318 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 15:55
152 5408 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 16:00
153 5374 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 16:05
154 5426 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 16:10
155 5550 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 16:15
156 5507 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 16:20
157 5608 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 16:25
158 5721 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 16:30
159 5534 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 16:35
160 5387 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 16:40
161 5334 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 16:45
162 5204 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 16:50
163 5138 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 16:55
164 5131 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 17:00
165 5145 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 17:05
166 5141 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 17:10
167 4889 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 18:15
168 5199 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 18:20
169 4934 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 18:25
170 4787 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 18:30
171 4774 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 18:35
172 4659 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 18:40
173 4618 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 18:45
174 4556 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 18:50
175 4613 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 18:55
176 4687 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 19:00
177 4628 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 19:05
178 4695 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 19:10
179 4727 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 19:15
180 4655 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 19:20
181 4718 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 19:25
182 4838 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 19:30
183 4654 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 19:35
184 4694 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 19:40
185 4641 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 19:45
186 4671 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 19:50
187 4531 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 19:55
188 4263 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 20:00
189 4263 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 20:05
190 4194 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 20:10
191 4157 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 20:15
192 4242 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 20:20
193 4220 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 20:25
194 4209 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 20:30
195 4233 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 20:35
196 4154 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 20:40
197 4233 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 20:45
198 4295 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 20:50
199 4266 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 20:55
200 4544 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 21:00
201 4703 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 21:05
202 4677 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 21:10
203 4567 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 21:15
204 4547 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 21:20
205 4531 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 21:25
206 4494 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30
207 4553 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 21:35
208 4545 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 21:40
209 4520 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 21:45
210 4637 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 21:50
211 4732 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 21:55
212 4654 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 22:00
213 4697 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 22:05
214 4620 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 22:10
215 4631 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 22:15
216 4578 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 22:20
217 4765 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 22:25
218 4899 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 22:30
219 5015 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 22:35
220 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
221 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
222 5193 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 11:15
223 5091 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 11:20
224 5258 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 11:30
225 5280 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
226 5200 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00
227 5172 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 12:10
228 5185 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 12:15
229 5243 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 12:20
230 5296 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 12:30
231 5135 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 12:35
232 5034 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 12:40
233 5112 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 12:45
234 5187 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 13:05
235 5222 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 13:10
236 5292 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 13:15
237 5331 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 13:20
238 5143 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 13:25
239 5103 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 13:30
240 5119 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 13:35
241 5138 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 13:40
242 5086 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 13:45
243 5098 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 13:50
244 5415 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 13:55
245 5415 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 14:00
246 5510 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 14:05
247 5742 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 14:10
248 5951 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 14:15
249 6282 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 14:20
250 6295 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 14:26
251 6252 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 14:30
252 6072 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 14:35
253 6117 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 14:40
254 6095 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 14:45
255 6448 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 14:50
256 6635 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 14:55
257 7066 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 15:01
258 6943 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 15:05
259 7168 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 15:10
260 7209 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 15:15
261 7502 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 15:20
262 7808 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 15:25
263 7887 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 15:30
264 7947 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 15:35
265 7906 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 15:40
266 7713 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 15:45
267 7778 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 15:50
268 8209 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 15:55
269 8347 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 16:00
270 8672 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 16:05
271 9096 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 16:10
272 8741 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 16:15
273 8170 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 16:20
274 - چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 01:55
275 8280 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 16:30
276 8628 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 16:35
277 8536 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 16:40
278 8384 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 16:45
279 7849 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 16:50
280 7959 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 16:55
281 7766 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 17:00
282 8469 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 17:05
283 8737 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 17:10
284 8508 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 17:15
285 8559 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 17:20
286 8435 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 17:25
287 8313 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 17:30
288 8641 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 17:35
289 8522 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 17:45
290 8784 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 17:50
291 8538 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 20:25
292 8441 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 20:30
293 8365 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 20:35
294 8356 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 20:45
295 8030 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 20:50
296 8497 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 20:55
297 8839 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 21:00
298 9389 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 21:05
299 9457 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 21:10
300 9402 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 21:15
301 9386 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 21:20
302 9513 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 21:25
303 9140 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 21:30
304 9629 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 21:35
305 10136 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 21:40
306 9868 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 21:45
307 9955 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 21:55
308 10196 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 22:00
309 10507 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 22:05
310 11426 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 22:10
311 11710 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 22:20
312 12768 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 22:25
313 11904 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 22:30
314 12269 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 22:35
315 12815 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 22:40
316 12514 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 22:45
317 12586 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 22:50
318 13362 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 22:55
319 13734 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 23:00
320 13633 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 23:05
321 12661 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 23:10
322 12023 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 23:15
323 12090 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 23:20
324 12432 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 23:25
325 13321 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 23:30
326 15216 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 23:35
327 14344 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 23:40
328 13349 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 23:45
329 12727 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 23:50
330 12694 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 23:55
331 12643 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 00:00
332 12760 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 00:05
333 11709 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 00:10
334 12636 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 00:15
335 12318 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 00:20
336 11812 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 00:25
337 11755 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 00:30
338 11590 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 00:36
339 11097 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 00:40
340 11087 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 00:45
341 - یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 01:55
342 10935 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 00:56
343 10397 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 01:00
344 11012 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 01:05
345 10846 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 01:10
346 10767 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 01:20
347 10282 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 01:25
348 10657 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 01:30
349 10232 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 01:35
350 9842 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 00:45
351 10015 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 00:50
352 - پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 00:55
353 9446 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 00:55
354 9737 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 01:20
355 9970 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 01:25
356 9779 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 01:30
357 9261 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 01:40
358 9274 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 01:45
359 9052 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 01:50
360 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 00:55
361 7824 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 19:40
362 7556 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 19:45
363 7471 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 19:50
364 7206 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 19:56
365 7255 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 20:00
366 7346 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 20:05
367 7080 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 20:15
368 6397 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 20:20
369 5862 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 20:25
370 5546 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 20:30
371 - سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 00:55
372 5260 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 20:45
373 5194 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 20:50
374 5119 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 20:55
375 4921 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 21:00
376 4732 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 21:15
377 4722 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 21:20
378 4332 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 21:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.