بیمه باران (baraninsurance.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 4765

عنوان فارسی : بیمه باران
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 10:58

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه باران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه باران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 18883 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 01:10
2 18808 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 01:30
3 18358 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 01:35
4 18324 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 01:40
5 17891 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 01:45
6 18569 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 03:40
7 18503 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
8 18979 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 04:05
9 19459 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 04:10
10 19434 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 04:25
11 19831 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 04:30
12 19801 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 05:45
13 20317 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 05:50
14 20295 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 05:55
15 22704 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 06:00
16 20451 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 06:10
17 21204 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 06:15
18 19973 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 06:20
19 20973 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 06:25
20 20409 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 06:30
21 21162 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 06:35
22 21855 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 06:40
23 21749 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 06:45
24 22385 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 06:50
25 22383 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 06:55
26 22348 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 07:00
27 24925 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 07:10
28 26841 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 07:20
29 26802 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 07:25
30 25798 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 07:30
31 27177 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 07:35
32 27705 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 07:40
33 27735 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 07:45
34 25611 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 07:55
35 24161 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 08:00
36 25013 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 08:05
37 25042 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 08:10
38 25081 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 08:15
39 25129 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 08:20
40 25157 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 08:25
41 23808 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 11:35
42 21037 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 12:25
43 21084 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 13:00
44 21093 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 13:11
45 21049 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 13:15
46 21707 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 13:50
47 23781 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 13:55
48 22753 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 14:00
49 24377 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 14:05
50 23654 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 14:20
51 25315 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 14:25
52 26948 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 14:45
53 26098 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 14:50
54 26240 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 14:55
55 24036 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 15:10
56 22679 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 15:25
57 22726 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 15:30
58 23181 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 15:45
59 22550 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 15:55
60 21137 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 16:00
61 21139 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 16:05
62 20555 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 16:10
63 22744 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 16:26
64 23860 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 16:30
65 22414 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 16:35
66 21224 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 17:45
67 21181 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 17:50
68 19857 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 17:55
69 20778 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 18:00
70 20115 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 18:05
71 21823 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 18:10
72 20344 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 18:15
73 18897 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 18:20
74 16399 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 18:25
75 15296 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 18:35
76 14388 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 18:40
77 13814 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 18:45
78 12285 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 18:50
79 11912 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 18:55
80 11634 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 19:00
81 11123 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 19:05
82 11104 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 19:10
83 10101 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 19:15
84 9992 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 19:20
85 9918 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 19:25
86 9817 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 19:30
87 9527 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:35
88 9446 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:40
89 9312 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:45
90 9570 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 19:50
91 9353 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 19:55
92 9353 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 20:00
93 9543 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 20:05
94 9450 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 20:10
95 9265 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 20:15
96 9364 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 20:20
97 9391 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 20:25
98 - یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:10
99 9236 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 20:30
100 8932 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 20:35
101 9085 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 20:40
102 8991 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 20:45
103 8923 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 20:50
104 8948 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 20:55
105 9434 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 21:00
106 9647 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 21:05
107 9730 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 21:10
108 9934 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 21:15
109 10617 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 21:20
110 10132 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 21:25
111 9835 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 21:30
112 9868 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 21:35
113 9639 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 21:40
114 10517 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 21:45
115 10621 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 21:50
116 10879 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 21:55
117 10458 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 22:00
118 10459 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 22:05
119 10315 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 22:10
120 10253 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 22:20
121 9749 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 22:25
122 9884 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 22:30
123 9779 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 22:35
124 9690 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 22:40
125 9506 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 22:45
126 9641 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 22:50
127 9370 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 22:55
128 9188 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 23:00
129 8956 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 23:05
130 8829 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 23:10
131 8685 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 23:15
132 8426 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 23:20
133 8175 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 23:25
134 8160 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 23:35
135 8167 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 23:40
136 7904 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 23:45
137 7646 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 23:50
138 7646 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 23:55
139 7522 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 00:00
140 7488 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 23:30
141 7501 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 23:35
142 7422 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 23:40
143 7268 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 23:45
144 7268 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 23:50
145 7086 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 23:55
146 6796 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 00:00
147 6594 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 00:05
148 - دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 00:10
149 6653 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 00:10
150 6662 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 00:15
151 6678 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 00:25
152 6678 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 00:30
153 6328 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 00:35
154 5854 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 00:40
155 5418 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 00:45
156 7243 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 00:50
157 4958 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 00:55
158 4839 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 01:00
159 4807 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 01:05
160 4787 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 01:10
161 4829 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 01:15
162 4665 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 01:20
163 4597 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 01:25
164 4568 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 01:30
165 4495 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 01:35
166 4420 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 01:40
167 4415 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 01:45
168 4455 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 01:50
169 4471 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 02:00
170 4395 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 02:05
171 4319 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 02:10
172 4308 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 02:15
173 4348 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 02:20
174 4441 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 02:25
175 4460 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 02:30
176 4478 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 02:35
177 4618 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 02:40
178 4606 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 02:45
179 4516 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 02:50
180 4384 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 02:55
181 4295 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 03:00
182 4337 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 03:05
183 4404 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 03:10
184 4414 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 03:15
185 4560 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 03:20
186 4806 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 03:25
187 4996 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 03:30
188 5143 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 03:35
189 5423 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 03:40
190 5450 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 03:45
191 5370 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 03:50
192 5380 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 03:55
193 5665 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 04:00
194 5755 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 04:05
195 5821 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 04:10
196 5978 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 04:15
197 6037 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 04:20
198 6172 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 04:25
199 6130 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 04:30
200 6172 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 04:35
201 6172 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 04:40
202 6396 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 04:45
203 6612 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 04:50
204 6687 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 04:55
205 6321 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 05:00
206 6306 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 05:05
207 6223 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 05:10
208 6198 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 05:15
209 6312 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 05:20
210 6632 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 05:25
211 6856 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 05:30
212 6967 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 05:35
213 6952 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 05:40
214 7070 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 05:45
215 7416 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 05:50
216 7251 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 05:55
217 7153 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 06:00
218 7143 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 06:05
219 6851 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 06:10
220 6810 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 06:15
221 7014 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 06:20
222 6976 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 06:25
223 7018 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 06:30
224 6955 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 06:35
225 7048 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 06:40
226 6927 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 06:45
227 6933 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 06:50
228 6961 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 06:55
229 7048 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 07:00
230 7048 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 07:05
231 7256 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 07:10
232 7219 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 07:15
233 6902 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 07:20
234 6894 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 07:25
235 7216 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 07:30
236 7165 جمعه 05 دی 1399 ساعت 07:35
237 7310 شنبه 06 دی 1399 ساعت 07:40
238 7444 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 07:45
239 7282 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 07:50
240 7041 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 07:55
241 7039 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 08:00
242 7111 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 08:05
243 7287 جمعه 12 دی 1399 ساعت 08:10
244 7400 شنبه 13 دی 1399 ساعت 08:15
245 7492 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 08:20
246 7487 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 08:25
247 7569 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 08:30
248 7781 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 08:35
249 7824 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 08:40
250 7939 جمعه 19 دی 1399 ساعت 08:45
251 8025 شنبه 20 دی 1399 ساعت 08:50
252 8162 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 09:35
253 8432 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 09:40
254 8149 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 09:45
255 8390 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 09:50
256 8308 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 09:55
257 8324 جمعه 26 دی 1399 ساعت 10:00
258 8227 شنبه 27 دی 1399 ساعت 10:05
259 8292 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 10:10
260 8267 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 10:15
261 8395 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 10:20
262 8136 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 10:26
263 8266 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 10:30
264 8667 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 10:35
265 8686 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 10:40
266 8859 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 10:45
267 8892 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 10:51
268 8736 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 10:55
269 8534 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 11:00
270 8631 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 11:05
271 8624 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 11:10
272 8733 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 11:15
273 8927 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 11:21
274 8994 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 11:25
275 8877 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 11:30
276 8844 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 11:35
277 8861 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 11:40
278 8625 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 11:46
279 8542 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 11:50
280 8674 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 11:55
281 8635 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 12:05
282 8468 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 12:15
283 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 00:10
284 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 00:10
285 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 00:10
286 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:10
287 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 00:10
288 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 00:10
289 7982 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 12:10
290 7719 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 12:55
291 7717 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 13:00
292 7346 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 13:10
293 7325 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 13:35
294 7193 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 13:50
295 7000 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 13:55
296 6856 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 14:25
297 6208 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 14:35
298 6080 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 14:40
299 6082 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 14:45
300 6255 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 15:20
301 6322 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 15:25
302 6322 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 15:30
303 5972 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 15:35
304 5620 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 15:40
305 5637 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 15:45
306 5471 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 15:50
307 5318 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 15:55
308 5408 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 16:00
309 5374 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 16:05
310 5426 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 16:10
311 5550 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 16:15
312 5507 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 16:20
313 5608 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 16:25
314 5721 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 16:30
315 5534 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 16:35
316 5387 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 16:40
317 5334 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 16:45
318 5204 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 16:50
319 5138 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 16:55
320 5131 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 17:00
321 5145 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 17:05
322 5141 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 17:10
323 4889 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 18:15
324 5199 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 18:20
325 4934 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 18:25
326 4787 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 18:30
327 4774 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 18:35
328 4659 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 18:40
329 4618 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 18:45
330 4556 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 18:50
331 4613 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 18:55
332 4687 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 19:00
333 4628 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 19:05
334 4695 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 19:10
335 4727 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 19:15
336 4655 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 19:20
337 4718 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 19:25
338 4838 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 19:30
339 4654 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 19:35
340 4694 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 19:40
341 4641 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 19:45
342 4671 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 19:50
343 4531 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 19:55
344 4263 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 20:00
345 4263 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 20:05
346 4194 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 20:10
347 4157 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 20:15
348 4242 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 20:20
349 4220 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 20:25
350 4209 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 20:30
351 4233 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 20:35
352 4154 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 20:40
353 4233 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 20:45
354 4295 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 20:50
355 4266 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 20:55
356 4544 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 21:00
357 4703 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 21:05
358 4677 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 21:10
359 4567 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 21:15
360 4547 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 21:20
361 4531 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 21:25
362 4494 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30
363 4553 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 21:35
364 4545 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 21:40
365 4520 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 21:45
366 4637 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 21:50
367 4732 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 21:55
368 4654 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 22:00
369 4697 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 22:05
370 4620 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 22:10
371 4631 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 22:15
372 4578 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 22:20
373 4765 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 22:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.