بیمه آسیا (bimehasia.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2798

عنوان فارسی : بیمه آسیا
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 14:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آسیا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آسیا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2371 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 17:45
2 2397 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 17:50
3 2379 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 17:55
4 2510 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 18:00
5 - یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 17:45
6 2446 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 18:10
7 2399 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 18:15
8 2446 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 18:20
9 2446 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 18:25
10 2524 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 18:30
11 2512 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 18:35
12 2545 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 17:40
13 2491 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 17:45
14 2437 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 17:50
15 2437 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 17:55
16 2555 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 18:00
17 2642 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 18:05
18 2715 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 18:10
19 2729 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 18:15
20 2640 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 18:20
21 2630 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 18:25
22 2612 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 18:30
23 2612 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 18:35
24 2684 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 18:40
25 2684 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:45
26 2693 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 18:50
27 2596 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 18:55
28 2546 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 19:00
29 2476 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 19:05
30 2401 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 19:10
31 2388 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 19:15
32 2425 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 19:20
33 2418 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 19:25
34 2383 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 19:30
35 2388 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 19:35
36 2378 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 19:40
37 2392 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 19:45
38 2468 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 19:50
39 2542 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 19:55
40 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 16:45
41 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 16:45
42 2542 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:55
43 2520 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 01:00
44 2522 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 01:05
45 2515 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 01:10
46 2592 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 01:15
47 2512 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 01:30
48 2468 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 01:35
49 2502 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 01:40
50 2572 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 01:45
51 2508 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 01:50
52 2490 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:55
53 2564 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 02:00
54 2581 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 02:10
55 2573 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 02:15
56 2482 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 02:20
57 2518 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 02:25
58 2581 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 02:35
59 2644 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 02:40
60 2745 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 02:45
61 2779 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 02:50
62 2700 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:55
63 2645 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 03:00
64 2618 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 03:10
65 2567 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 03:15
66 2571 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 03:20
67 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 16:45
68 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 16:45
69 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 16:45
70 2380 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 20:55
71 2380 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 21:00
72 2275 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 21:05
73 2314 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 21:10
74 2358 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 21:20
75 2349 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 21:25
76 2324 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 21:30
77 2221 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 21:35
78 2249 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 21:40
79 2236 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 21:45
80 2278 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 21:50
81 2284 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 21:55
82 2364 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 22:00
83 2333 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 22:05
84 2285 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 22:10
85 2293 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 22:15
86 2286 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 22:20
87 2315 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 22:25
88 2305 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 22:30
89 2260 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 22:35
90 2265 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 22:40
91 2253 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:45
92 2246 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 22:50
93 2246 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:55
94 2250 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 23:00
95 2250 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 23:05
96 2274 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 23:10
97 2220 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 23:15
98 2239 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 23:20
99 2310 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 23:25
100 2318 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 23:30
101 2459 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 23:35
102 2461 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 23:40
103 2375 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 23:45
104 2394 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 23:55
105 2408 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:00
106 2466 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:05
107 2466 جمعه 06 دی 1398 ساعت 00:55
108 2492 شنبه 07 دی 1398 ساعت 01:00
109 2486 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 01:05
110 2425 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 01:10
111 2365 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 01:15
112 2327 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 01:35
113 2327 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 01:40
114 2316 جمعه 13 دی 1398 ساعت 01:45
115 2373 شنبه 14 دی 1398 ساعت 01:50
116 2374 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 01:55
117 2418 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 02:00
118 2403 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 02:05
119 2364 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 02:10
120 2333 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 02:15
121 2303 جمعه 20 دی 1398 ساعت 02:20
122 2346 شنبه 21 دی 1398 ساعت 02:25
123 2409 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 02:30
124 2402 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 02:35
125 2394 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 02:40
126 2392 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 02:50
127 2415 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 03:10
128 2466 جمعه 27 دی 1398 ساعت 03:15
129 2477 شنبه 28 دی 1398 ساعت 03:20
130 2560 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 03:25
131 2533 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 03:30
132 2517 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 03:35
133 2479 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 03:45
134 2491 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 03:50
135 2522 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 03:55
136 2576 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 04:00
137 2619 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 04:05
138 2660 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 04:10
139 2600 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 04:15
140 2571 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 04:20
141 2624 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 04:25
142 2719 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 04:30
143 2803 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 04:35
144 2936 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 04:40
145 2869 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 04:45
146 2834 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 04:50
147 2748 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 04:55
148 2663 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 05:00
149 2653 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 05:05
150 2669 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 05:10
151 2781 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 05:15
152 2813 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 06:00
153 2733 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 06:05
154 2689 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 06:10
155 2688 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 06:15
156 2658 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 06:20
157 2713 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 06:25
158 2786 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 06:30
159 2762 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 06:35
160 2710 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 06:40
161 2625 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 06:50
162 2608 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 06:55
163 2579 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 07:00
164 2632 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 07:05
165 2675 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 07:10
166 2671 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 07:15
167 2611 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 07:25
168 2547 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 07:30
169 2579 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 07:35
170 2649 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 07:40
171 2710 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 07:45
172 2691 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 07:50
173 2512 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 07:55
174 2603 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 08:00
175 2586 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 08:15
176 2682 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 08:20
177 2763 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 08:25
178 2803 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 08:30
179 2873 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 08:35
180 2841 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 08:40
181 2892 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 08:45
182 2899 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 08:50
183 2939 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 08:55
184 2892 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 09:00
185 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 16:45
186 3021 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 01:35
187 2980 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 01:40
188 3000 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 01:45
189 3050 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 01:50
190 3123 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 02:05
191 3154 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 02:10
192 3181 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 03:15
193 3153 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 03:30
194 3185 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 03:45
195 3248 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 04:05
196 3323 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 04:10
197 3412 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 04:20
198 3467 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 04:25
199 3581 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 04:35
200 3526 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 04:40
201 3578 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 04:45
202 3644 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 04:50
203 3707 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:55
204 3727 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 05:00
205 3752 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 05:05
206 3884 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 05:10
207 3924 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 05:15
208 3991 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 05:20
209 3967 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 05:25
210 3856 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 05:30
211 3847 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 07:45
212 3752 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:55
213 3886 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 08:00
214 3929 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 08:05
215 4084 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 08:15
216 3998 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 08:20
217 3891 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 08:25
218 3811 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 08:35
219 3853 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 08:40
220 3841 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 08:45
221 3904 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 08:50
222 3993 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
223 4126 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
224 4195 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
225 4017 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
226 3941 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
227 3966 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
228 3835 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
229 3748 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
230 3712 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
231 3668 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
232 3639 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
233 3561 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
234 3557 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
235 3586 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
236 3493 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
237 3348 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
238 3377 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
239 3398 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
240 3373 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
241 3453 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
242 3554 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
243 3408 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
244 3270 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
245 3249 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
246 3210 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
247 3295 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 11:15
248 3365 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
249 3419 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
250 3347 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
251 3329 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
252 3281 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
253 3215 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 11:50
254 3238 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:55
255 3353 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 12:00
256 3347 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 12:05
257 3292 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 12:10
258 3308 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 12:15
259 3300 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 12:20
260 3244 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 12:25
261 3197 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 12:30
262 3222 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 12:35
263 3258 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 12:46
264 3211 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 12:50
265 3143 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 12:55
266 3064 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 13:00
267 3065 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 13:05
268 3042 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 13:10
269 3071 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 13:15
270 3069 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 13:20
271 3069 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 13:25
272 3024 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 13:30
273 2957 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 13:35
274 2951 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 13:40
275 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 17:45
276 2991 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 18:30
277 3011 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:35
278 2950 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 18:40
279 2893 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:50
280 2816 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:55
281 2850 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 19:00
282 2853 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 19:05
283 2822 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 19:10
284 2884 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 19:15
285 2810 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 19:20
286 2702 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 19:25
287 2619 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 19:35
288 2596 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 19:40
289 2608 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 19:45
290 2648 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 19:50
291 2687 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:55
292 2696 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 20:00
293 2693 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 20:05
294 2667 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 20:10
295 2667 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 20:15
296 2686 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 20:20
297 2721 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 20:25
298 2839 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 20:30
299 2764 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 20:35
300 2724 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 20:40
301 2688 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 20:45
302 2667 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 21:25
303 2654 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 21:30
304 2665 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 21:35
305 2672 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 21:40
306 2695 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 21:45
307 2674 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 21:50
308 2673 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 21:55
309 2646 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 22:00
310 2660 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 22:05
311 2691 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 22:10
312 2674 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 22:15
313 2649 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 22:20
314 2611 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 22:25
315 2637 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 22:35
316 2637 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 22:40
317 2712 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 22:45
318 2718 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 22:50
319 2782 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:55
320 2731 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 23:00
321 2695 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 23:10
322 2763 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 23:15
323 2679 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 23:20
324 2688 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 23:25
325 2682 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 23:30
326 2706 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 23:35
327 2651 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 23:40
328 2651 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 23:45
329 2548 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 23:50
330 2561 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 23:55
331 2517 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 00:00
332 2543 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:05
333 2560 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 00:10
334 2619 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 00:15
335 2637 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 00:20
336 2611 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 00:25
337 2595 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:30
338 2605 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 00:50
339 2605 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 01:00
340 2657 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 01:05
341 2666 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 01:10
342 2627 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 01:15
343 2635 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 01:20
344 2674 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 01:25
345 2690 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 01:30
346 2728 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 01:35
347 2746 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 01:40
348 2712 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 01:45
349 2704 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:50
350 2665 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:55
351 2649 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 02:00
352 2631 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 02:05
353 2616 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 02:10
354 2686 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 02:15
355 2761 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 02:20
356 2825 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 02:25
357 2770 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 02:30
358 2761 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:35
359 2767 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:40
360 2801 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:45
361 2839 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:50
362 2889 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:55
363 2866 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 03:00
364 2826 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 03:05
365 2748 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 03:10
366 2752 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 03:15
367 2795 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 03:20
368 2848 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 03:25
369 2857 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 03:30
370 2859 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:35
371 2801 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:40
372 2789 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:45
373 2798 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.