بیمه آسیا (bimehasia.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2400

عنوان فارسی : بیمه آسیا
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 14:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آسیا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آسیا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3348 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
2 3377 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
3 3398 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
4 3373 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
5 3453 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
6 3554 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
7 3408 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
8 3270 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
9 3249 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
10 3210 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
11 3295 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 11:15
12 3365 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
13 3419 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
14 3347 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
15 3329 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
16 3281 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
17 3215 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 11:50
18 3238 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:55
19 3353 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 12:00
20 3347 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 12:05
21 3292 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 12:10
22 3308 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 12:15
23 3300 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 12:20
24 3244 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 12:25
25 3197 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 12:30
26 3222 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 12:35
27 3258 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 12:46
28 3211 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 12:50
29 3143 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 12:55
30 3064 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 13:00
31 3065 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 13:05
32 3042 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 13:10
33 3071 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 13:15
34 3069 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 13:20
35 3069 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 13:25
36 3024 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 13:30
37 2957 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 13:35
38 2951 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 13:40
39 2991 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 18:30
40 3011 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:35
41 2950 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 18:40
42 2893 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:50
43 2816 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:55
44 2850 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 19:00
45 2853 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 19:05
46 2822 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 19:10
47 2884 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 19:15
48 2810 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 19:20
49 2702 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 19:25
50 2619 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 19:35
51 2596 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 19:40
52 2608 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 19:45
53 2648 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 19:50
54 2687 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:55
55 2696 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 20:00
56 2693 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 20:05
57 2667 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 20:10
58 2667 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 20:15
59 2686 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 20:20
60 2721 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 20:25
61 2839 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 20:30
62 2764 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 20:35
63 2724 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 20:40
64 2688 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 20:45
65 2667 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 21:25
66 2654 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 21:30
67 2665 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 21:35
68 2672 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 21:40
69 2695 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 21:45
70 2674 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 21:50
71 2673 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 21:55
72 2646 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 22:00
73 2660 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 22:05
74 2691 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 22:10
75 2674 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 22:15
76 2649 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 22:20
77 2611 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 22:25
78 2637 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 22:35
79 2637 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 22:40
80 2712 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 22:45
81 2718 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 22:50
82 2782 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:55
83 2731 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 23:00
84 2695 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 23:10
85 2763 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 23:15
86 2679 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 23:20
87 2688 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 23:25
88 2682 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 23:30
89 2706 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 23:35
90 2651 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 23:40
91 2651 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 23:45
92 2548 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 23:50
93 2561 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 23:55
94 2517 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 00:00
95 2543 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:05
96 2560 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 00:10
97 2619 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 00:15
98 2637 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 00:20
99 2611 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 00:25
100 2595 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:30
101 2605 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 00:50
102 2605 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 01:00
103 2657 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 01:05
104 2666 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 01:10
105 2627 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 01:15
106 2635 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 01:20
107 2674 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 01:25
108 2690 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 01:30
109 2728 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 01:35
110 2746 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 01:40
111 2712 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 01:45
112 2704 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:50
113 2665 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:55
114 2649 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 02:00
115 2631 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 02:05
116 2616 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 02:10
117 2686 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 02:15
118 2761 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 02:20
119 2825 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 02:25
120 2770 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 02:30
121 2761 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:35
122 2767 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:40
123 2801 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:45
124 2839 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:50
125 2889 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:55
126 2866 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 03:00
127 2826 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 03:05
128 2748 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 03:10
129 2752 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 03:15
130 2795 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 03:20
131 2848 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 03:25
132 2857 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 03:30
133 2859 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:35
134 2801 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:40
135 2789 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:45
136 2798 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:50
137 2746 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 03:55
138 2823 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 04:00
139 2806 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 03:05
140 2709 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 03:10
141 2679 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 03:15
142 2708 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 03:20
143 2708 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 03:25
144 2730 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 03:30
145 2815 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 03:35
146 2795 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 03:40
147 2778 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 03:45
148 2775 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 03:50
149 2681 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 03:55
150 2681 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 04:00
151 2636 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 04:05
152 2649 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 04:10
153 2626 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 04:15
154 2623 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 04:20
155 2649 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 04:25
156 2530 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 04:30
157 2612 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 04:35
158 2723 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:40
159 2740 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:45
160 2687 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:50
161 2629 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:55
162 2625 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 05:00
163 2582 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 05:05
164 2583 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 05:10
165 2579 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 05:15
166 2630 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 05:20
167 2697 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 05:25
168 2609 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 05:30
169 2579 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:35
170 2563 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:40
171 2585 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:45
172 2542 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:50
173 2524 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:55
174 2504 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 06:00
175 2507 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 06:05
176 2487 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 06:10
177 2516 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 06:15
178 2489 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 06:20
179 2530 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:25
180 2608 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:30
181 2579 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:35
182 2564 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:40
183 2564 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:45
184 2648 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:50
185 2655 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:55
186 2697 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:00
187 2780 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:05
188 2702 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:10
189 2631 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:15
190 2607 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:20
191 2600 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:25
192 2568 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:30
193 2581 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:35
194 2658 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:40
195 2673 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 07:45
196 2704 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 07:50
197 2622 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 07:55
198 2559 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:00
199 2559 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:05
200 2623 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:10
201 2696 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:15
202 2676 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 08:20
203 2679 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 08:25
204 2638 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 08:30
205 2660 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 08:35
206 2612 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 08:40
207 2634 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 08:45
208 2643 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 08:50
209 2649 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 08:55
210 2609 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:00
211 2562 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:05
212 2567 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:10
213 2596 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 09:15
214 2591 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:20
215 - شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:20
216 2691 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 09:25
217 2677 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 09:30
218 2568 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 09:35
219 2610 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 09:40
220 2591 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 09:45
221 2551 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 09:50
222 2627 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 09:55
223 2674 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:00
224 2583 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:05
225 2553 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 10:10
226 2528 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 10:15
227 2535 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 10:20
228 2573 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 10:25
229 2573 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 10:30
230 2676 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 10:40
231 2662 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 10:45
232 2600 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 10:50
233 2606 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 10:55
234 2622 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 11:00
235 2665 جمعه 05 دی 1399 ساعت 11:05
236 2697 شنبه 06 دی 1399 ساعت 11:11
237 2817 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 11:15
238 2749 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 11:20
239 2710 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 11:25
240 2723 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 11:35
241 2735 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 11:40
242 2748 جمعه 12 دی 1399 ساعت 11:45
243 2745 شنبه 13 دی 1399 ساعت 11:50
244 2776 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 11:55
245 2745 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 12:00
246 2664 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 12:05
247 2593 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 12:10
248 2600 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 12:15
249 2595 جمعه 19 دی 1399 ساعت 12:20
250 2592 شنبه 20 دی 1399 ساعت 12:25
251 2634 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 12:30
252 2684 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 12:35
253 2647 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 12:40
254 2672 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 12:46
255 2721 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 12:50
256 2682 جمعه 26 دی 1399 ساعت 12:55
257 2638 شنبه 27 دی 1399 ساعت 13:00
258 2651 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 13:05
259 2650 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 13:10
260 2653 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 13:15
261 2642 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 13:20
262 2617 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 13:25
263 2616 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 13:30
264 2675 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 13:35
265 2713 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 13:41
266 2749 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 13:45
267 2671 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 13:50
268 2593 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 13:55
269 - پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 09:20
270 2673 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 14:05
271 2675 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 14:10
272 2746 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 14:15
273 2786 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 14:20
274 2735 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 14:25
275 2698 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 14:30
276 2715 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 14:35
277 2748 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 14:40
278 2743 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 14:45
279 2745 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 14:50
280 2717 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 14:55
281 2713 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:00
282 2698 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:55
283 2685 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:05
284 2651 شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:15
285 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 09:20
286 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 09:20
287 2766 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 05:25
288 2681 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 06:10
289 2689 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 06:15
290 2661 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 06:40
291 2602 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 06:50
292 2641 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 07:05
293 2632 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 07:20
294 2597 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 07:40
295 2562 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 07:45
296 2503 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 07:55
297 2505 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 08:00
298 2511 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 08:05
299 2537 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 08:10
300 2554 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 08:15
301 2466 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 08:20
302 2497 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 08:25
303 2489 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 08:30
304 2484 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 08:35
305 2500 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 08:40
306 2551 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 08:45
307 2512 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 08:50
308 - دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 09:20
309 2509 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 09:00
310 2457 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 09:05
311 2423 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 09:10
312 2510 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 09:15
313 2442 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 09:20
314 - یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 09:20
315 2472 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 09:25
316 2466 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 09:35
317 2531 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 09:40
318 2506 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 09:45
319 2534 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 09:50
320 2539 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 09:55
321 2575 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:00
322 2647 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 11:05
323 2669 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 11:10
324 2734 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 11:15
325 2791 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 11:20
326 2902 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 11:25
327 2886 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 11:30
328 2849 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 11:35
329 2854 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 11:40
330 2810 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 11:45
331 2828 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:50
332 2787 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 11:55
333 2781 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 12:00
334 2845 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 12:05
335 2877 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 12:10
336 2846 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 12:15
337 2806 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 12:20
338 2736 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 12:25
339 2822 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 12:30
340 2801 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 12:35
341 2804 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 12:40
342 2866 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 12:45
343 2875 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 12:50
344 2793 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 12:55
345 2721 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:00
346 2718 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 13:05
347 - جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 10:20
348 2784 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 13:15
349 2850 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 13:20
350 2802 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 13:25
351 2800 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 13:30
352 2684 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
353 2644 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
354 2599 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
355 2585 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 13:50
356 2550 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
357 2506 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
358 2448 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
359 2410 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
360 2405 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
361 2472 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
362 2452 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 14:26
363 2519 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
364 2384 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
365 2379 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
366 2431 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
367 2443 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
368 2385 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
369 2427 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
370 2404 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
371 2406 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
372 2400 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.