بیمه آسیا (bimehasia.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2421

عنوان فارسی : بیمه آسیا
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 14:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آسیا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آسیا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2740 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:45
2 2687 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:50
3 2629 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:55
4 2625 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 05:00
5 2582 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 05:05
6 2583 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 05:10
7 2579 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 05:15
8 2630 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 05:20
9 2697 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 05:25
10 2609 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 05:30
11 2579 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:35
12 2563 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:40
13 2585 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:45
14 2542 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:50
15 2524 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:55
16 2504 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 06:00
17 2507 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 06:05
18 2487 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 06:10
19 2516 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 06:15
20 2489 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 06:20
21 2530 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:25
22 2608 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:30
23 2579 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:35
24 2564 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:40
25 2564 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:45
26 2648 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:50
27 2655 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:55
28 2697 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:00
29 2780 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:05
30 2702 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:10
31 2631 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:15
32 2607 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:20
33 2600 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:25
34 2568 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:30
35 2581 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:35
36 2658 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:40
37 2673 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 07:45
38 2704 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 07:50
39 2622 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 07:55
40 2559 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:00
41 2559 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:05
42 2623 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:10
43 2696 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:15
44 2676 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 08:20
45 2679 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 08:25
46 2638 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 08:30
47 2660 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 08:35
48 2612 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 08:40
49 2634 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 08:45
50 2643 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 08:50
51 2649 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 08:55
52 2609 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:00
53 2562 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:05
54 2567 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:10
55 2596 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 09:15
56 2591 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:20
57 2691 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 09:25
58 2677 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 09:30
59 2568 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 09:35
60 2610 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 09:40
61 2591 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 09:45
62 2551 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 09:50
63 2627 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 09:55
64 2674 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:00
65 2583 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:05
66 2553 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 10:10
67 2528 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 10:15
68 2535 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 10:20
69 2573 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 10:25
70 2573 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 10:30
71 2676 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 10:40
72 2662 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 10:45
73 2600 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 10:50
74 2606 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 10:55
75 2622 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 11:00
76 2665 جمعه 05 دی 1399 ساعت 11:05
77 2697 شنبه 06 دی 1399 ساعت 11:11
78 2817 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 11:15
79 2749 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 11:20
80 2710 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 11:25
81 2723 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 11:35
82 2735 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 11:40
83 2748 جمعه 12 دی 1399 ساعت 11:45
84 2745 شنبه 13 دی 1399 ساعت 11:50
85 2776 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 11:55
86 2745 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 12:00
87 2664 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 12:05
88 2593 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 12:10
89 2600 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 12:15
90 2595 جمعه 19 دی 1399 ساعت 12:20
91 2592 شنبه 20 دی 1399 ساعت 12:25
92 2634 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 12:30
93 2684 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 12:35
94 2647 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 12:40
95 2672 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 12:46
96 2721 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 12:50
97 2682 جمعه 26 دی 1399 ساعت 12:55
98 2638 شنبه 27 دی 1399 ساعت 13:00
99 2651 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 13:05
100 2650 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 13:10
101 2653 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 13:15
102 2642 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 13:20
103 2617 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 13:25
104 2616 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 13:30
105 2675 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 13:35
106 2713 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 13:41
107 2749 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 13:45
108 2671 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 13:50
109 2593 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 13:55
110 - پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 04:45
111 2673 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 14:05
112 2675 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 14:10
113 2746 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 14:15
114 2786 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 14:20
115 2735 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 14:25
116 2698 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 14:30
117 2715 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 14:35
118 2748 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 14:40
119 2743 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 14:45
120 2745 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 14:50
121 2717 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 14:55
122 2713 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:00
123 2698 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:55
124 2685 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:05
125 2651 شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:15
126 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 04:45
127 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 04:45
128 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 04:45
129 2766 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 05:25
130 2681 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 06:10
131 2689 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 06:15
132 2661 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 06:40
133 2602 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 06:50
134 2641 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 07:05
135 2632 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 07:20
136 2597 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 07:40
137 2562 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 07:45
138 2503 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 07:55
139 2505 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 08:00
140 2511 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 08:05
141 2537 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 08:10
142 2554 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 08:15
143 2466 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 08:20
144 2497 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 08:25
145 2489 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 08:30
146 2484 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 08:35
147 2500 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 08:40
148 2551 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 08:45
149 2512 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 08:50
150 - سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 04:45
151 2509 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 09:00
152 2457 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 09:05
153 2423 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 09:10
154 2510 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 09:15
155 2442 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 09:20
156 2472 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 09:25
157 2466 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 09:35
158 2531 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 09:40
159 2506 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 09:45
160 2534 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 09:50
161 2539 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 09:55
162 2575 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:00
163 2647 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 11:05
164 2669 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 11:10
165 2734 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 11:15
166 2791 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 11:20
167 2902 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 11:25
168 2886 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 11:30
169 2849 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 11:35
170 2854 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 11:40
171 2810 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 11:45
172 2828 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:50
173 2787 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 11:55
174 2781 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 12:00
175 2845 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 12:05
176 2877 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 12:10
177 2846 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 12:15
178 2806 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 12:20
179 2736 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 12:25
180 2822 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 12:30
181 2801 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 12:35
182 2804 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 12:40
183 2866 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 12:45
184 2875 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 12:50
185 2793 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 12:55
186 2721 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:00
187 2718 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 13:05
188 - جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 05:45
189 2784 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 13:15
190 2850 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 13:20
191 2802 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 13:25
192 2800 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 13:30
193 2684 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
194 2644 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
195 2599 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
196 2585 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 13:50
197 2550 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
198 2506 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
199 2448 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
200 2410 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
201 2405 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
202 2472 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
203 2452 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 14:26
204 2519 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
205 2384 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
206 2379 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
207 2431 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
208 2443 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
209 2385 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
210 2427 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
211 2404 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
212 2406 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
213 2400 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
214 2399 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
215 2435 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
216 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
217 2514 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 05:00
218 2476 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 05:05
219 2431 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 05:10
220 2433 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 05:40
221 - چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
222 2435 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
223 2474 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 05:50
224 2446 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 05:55
225 2480 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 06:00
226 2441 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 06:10
227 2404 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 06:15
228 2441 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 06:20
229 2480 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 06:25
230 2519 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 06:30
231 2513 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 06:35
232 2524 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 06:40
233 2507 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 06:45
234 2431 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 06:50
235 2364 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 06:55
236 2330 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 07:00
237 2397 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 07:05
238 2432 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 07:10
239 2440 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 07:15
240 2465 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 07:25
241 2557 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 07:30
242 2514 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 07:35
243 2519 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 07:40
244 2537 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 07:45
245 2579 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 07:50
246 2573 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 07:55
247 2547 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 08:00
248 2504 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 08:05
249 2437 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 08:10
250 2459 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 08:15
251 2465 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 08:20
252 2503 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 08:25
253 2546 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 08:30
254 2572 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 08:35
255 2593 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 08:40
256 2565 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 08:45
257 2551 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 08:50
258 2567 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 08:55
259 2563 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 09:00
260 2609 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 09:05
261 2575 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 09:10
262 2542 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 09:15
263 2486 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 09:20
264 2465 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 09:25
265 2545 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 09:30
266 2608 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 09:35
267 2578 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 09:40
268 2520 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 09:45
269 2445 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 09:50
270 2426 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 09:55
271 2321 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 10:00
272 2326 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 10:05
273 2325 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 10:10
274 2270 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 10:15
275 2265 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 10:20
276 2280 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 10:25
277 2314 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 10:30
278 2335 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 10:35
279 2364 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 10:40
280 2375 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 10:45
281 2385 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 10:50
282 2292 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 10:55
283 2285 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 11:00
284 2281 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 11:05
285 2301 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 11:10
286 2351 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 11:15
287 2473 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 14:20
288 2460 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 14:25
289 2430 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 14:30
290 2441 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 14:35
291 2480 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 14:40
292 2529 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 14:45
293 2630 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 14:50
294 2756 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 14:55
295 2756 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 15:00
296 2737 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 15:05
297 2692 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 15:10
298 2689 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 15:15
299 2691 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 15:25
300 2708 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 15:30
301 2708 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 15:35
302 2794 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 15:40
303 2831 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 15:50
304 2815 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 15:55
305 2738 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 16:00
306 2709 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 16:05
307 2752 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 16:10
308 2787 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 16:15
309 2762 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 16:20
310 2764 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 16:25
311 2750 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 16:30
312 2931 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 16:40
313 2938 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 16:45
314 2965 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 16:50
315 3043 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 16:55
316 3039 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 17:00
317 2896 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 17:05
318 2874 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 17:10
319 2863 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 17:15
320 2873 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 17:20
321 2935 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 17:25
322 2905 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 17:30
323 2875 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 17:36
324 2835 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 17:40
325 2751 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 17:45
326 2677 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 17:50
327 2669 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 17:55
328 2658 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 18:00
329 2643 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 18:05
330 2664 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 18:10
331 2591 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 18:15
332 2564 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 18:20
333 2544 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 18:25
334 2468 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 18:30
335 2542 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 18:35
336 2622 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 18:40
337 2650 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 18:45
338 2613 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 18:50
339 2596 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 18:55
340 2597 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 19:00
341 2565 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 19:05
342 2525 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 19:10
343 2478 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 19:15
344 2496 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 19:20
345 2452 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 19:25
346 2416 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 19:30
347 2389 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 18:35
348 2393 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 18:40
349 2434 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 18:50
350 2458 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 18:55
351 2446 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 19:00
352 2430 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 19:05
353 2465 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 19:10
354 2421 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 19:15
355 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 04:45
356 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 04:45
357 2580 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 13:40
358 2608 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 13:50
359 2609 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 13:55
360 2635 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 14:00
361 2760 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 14:05
362 2729 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 14:10
363 2818 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 14:15
364 2944 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 14:20
365 2810 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 14:25
366 2810 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 14:30
367 2618 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 14:35
368 2566 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 14:40
369 2578 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 14:45
370 2557 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 14:50
371 2582 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 14:55
372 2578 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 15:00
373 2510 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 15:05
374 2499 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 15:10
375 2421 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 15:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.