بیمه آسیا (bimehasia.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3064

عنوان فارسی : بیمه آسیا
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 14:41

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آسیا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آسیا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1994 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 05:30
2 2002 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 05:35
3 1969 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 05:40
4 1972 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 05:45
5 2051 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 05:50
6 2070 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 05:55
7 2069 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 06:00
8 2065 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 06:05
9 2111 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 06:10
10 2076 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 06:20
11 2102 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 06:25
12 2054 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 06:30
13 2110 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 06:35
14 2201 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 06:40
15 2287 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 06:45
16 2329 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 06:50
17 2352 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 06:55
18 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 05:30
19 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 05:30
20 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 05:30
21 2402 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 06:05
22 2415 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 06:30
23 2431 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 06:40
24 2391 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 06:45
25 2367 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 06:50
26 2361 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 07:25
27 2380 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 07:30
28 2348 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 07:35
29 2353 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 07:40
30 2353 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 07:45
31 2378 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 07:50
32 2376 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 07:55
33 2369 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 08:00
34 2402 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 08:05
35 2389 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 08:10
36 2354 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 08:15
37 2418 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 08:20
38 2494 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 08:25
39 2465 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 08:30
40 2471 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 08:40
41 2449 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 08:45
42 2487 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 08:50
43 2442 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 08:55
44 2403 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 09:00
45 2315 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 09:10
46 2271 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 09:15
47 2257 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 09:20
48 2281 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 09:35
49 2285 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 09:45
50 2322 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 09:55
51 2322 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 10:00
52 2351 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 10:05
53 2357 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 10:10
54 2423 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 10:15
55 2501 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 10:20
56 2434 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 10:25
57 2488 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 10:30
58 2603 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 10:35
59 2557 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 10:40
60 2588 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 10:45
61 2540 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 10:50
62 2529 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 10:55
63 2513 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 11:00
64 2527 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 11:05
65 2548 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 11:10
66 2497 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 11:15
67 2397 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 11:20
68 2305 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 11:25
69 2321 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 12:15
70 2283 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 12:20
71 2332 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 12:30
72 2370 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 12:35
73 2372 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 12:40
74 2347 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 12:45
75 2302 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 12:50
76 2310 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 13:05
77 2254 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 13:10
78 2276 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 13:15
79 2294 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 13:20
80 2285 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 13:25
81 2260 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 13:35
82 2271 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 13:40
83 2213 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 13:50
84 2225 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 13:55
85 2234 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 14:05
86 2279 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 14:10
87 2241 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 14:20
88 2194 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 14:25
89 2126 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 15:40
90 2182 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 15:50
91 2155 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 15:55
92 2184 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 16:00
93 2222 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 16:05
94 2179 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 16:10
95 2136 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 16:15
96 2089 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 16:20
97 2082 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 16:40
98 2073 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 16:45
99 2120 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 16:50
100 2137 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 16:55
101 2094 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 17:00
102 2070 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 17:05
103 2071 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 17:10
104 2075 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 17:15
105 2090 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 17:20
106 2151 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 17:25
107 2244 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 17:30
108 2257 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 17:35
109 2298 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 17:40
110 2371 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 17:45
111 2397 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 17:50
112 2379 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 17:55
113 2510 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 18:00
114 - یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 05:30
115 2446 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 18:10
116 2399 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 18:15
117 2446 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 18:20
118 2446 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 18:25
119 2524 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 18:30
120 2512 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 18:35
121 2545 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 17:40
122 2491 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 17:45
123 2437 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 17:50
124 2437 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 17:55
125 2555 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 18:00
126 2642 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 18:05
127 2715 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 18:10
128 2729 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 18:15
129 2640 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 18:20
130 2630 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 18:25
131 2612 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 18:30
132 2612 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 18:35
133 2684 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 18:40
134 2684 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:45
135 2693 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 18:50
136 2596 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 18:55
137 2546 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 19:00
138 2476 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 19:05
139 2401 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 19:10
140 2388 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 19:15
141 2425 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 19:20
142 2418 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 19:25
143 2383 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 19:30
144 2388 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 19:35
145 2378 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 19:40
146 2392 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 19:45
147 2468 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 19:50
148 2542 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 19:55
149 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 04:30
150 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 04:30
151 2542 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:55
152 2520 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 01:00
153 2522 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 01:05
154 2515 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 01:10
155 2592 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 01:15
156 2512 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 01:30
157 2468 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 01:35
158 2502 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 01:40
159 2572 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 01:45
160 2508 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 01:50
161 2490 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:55
162 2564 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 02:00
163 2581 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 02:10
164 2573 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 02:15
165 2482 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 02:20
166 2518 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 02:25
167 2581 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 02:35
168 2644 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 02:40
169 2745 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 02:45
170 2779 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 02:50
171 2700 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:55
172 2645 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 03:00
173 2618 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 03:10
174 2567 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 03:15
175 2571 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 03:20
176 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 04:30
177 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 04:30
178 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 04:30
179 2380 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 20:55
180 2380 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 21:00
181 2275 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 21:05
182 2314 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 21:10
183 2358 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 21:20
184 2349 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 21:25
185 2324 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 21:30
186 2221 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 21:35
187 2249 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 21:40
188 2236 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 21:45
189 2278 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 21:50
190 2284 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 21:55
191 2364 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 22:00
192 2333 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 22:05
193 2285 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 22:10
194 2293 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 22:15
195 2286 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 22:20
196 2315 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 22:25
197 2305 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 22:30
198 2260 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 22:35
199 2265 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 22:40
200 2253 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:45
201 2246 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 22:50
202 2246 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:55
203 2250 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 23:00
204 2250 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 23:05
205 2274 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 23:10
206 2220 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 23:15
207 2239 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 23:20
208 2310 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 23:25
209 2318 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 23:30
210 2459 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 23:35
211 2461 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 23:40
212 2375 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 23:45
213 2394 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 23:55
214 2408 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:00
215 2466 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:05
216 2466 جمعه 06 دی 1398 ساعت 00:55
217 2492 شنبه 07 دی 1398 ساعت 01:00
218 2486 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 01:05
219 2425 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 01:10
220 2365 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 01:15
221 2327 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 01:35
222 2327 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 01:40
223 2316 جمعه 13 دی 1398 ساعت 01:45
224 2373 شنبه 14 دی 1398 ساعت 01:50
225 2374 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 01:55
226 2418 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 02:00
227 2403 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 02:05
228 2364 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 02:10
229 2333 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 02:15
230 2303 جمعه 20 دی 1398 ساعت 02:20
231 2346 شنبه 21 دی 1398 ساعت 02:25
232 2409 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 02:30
233 2402 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 02:35
234 2394 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 02:40
235 2392 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 02:50
236 2415 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 03:10
237 2466 جمعه 27 دی 1398 ساعت 03:15
238 2477 شنبه 28 دی 1398 ساعت 03:20
239 2560 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 03:25
240 2533 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 03:30
241 2517 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 03:35
242 2479 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 03:45
243 2491 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 03:50
244 2522 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 03:55
245 2576 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 04:00
246 2619 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 04:05
247 2660 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 04:10
248 2600 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 04:15
249 2571 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 04:20
250 2624 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 04:25
251 2719 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 04:30
252 - جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 04:30
253 2803 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 04:35
254 2936 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 04:40
255 2869 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 04:45
256 2834 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 04:50
257 2748 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 04:55
258 2663 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 05:00
259 2653 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 05:05
260 2669 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 05:10
261 2781 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 05:15
262 2813 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 06:00
263 2733 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 06:05
264 2689 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 06:10
265 2688 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 06:15
266 2658 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 06:20
267 2713 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 06:25
268 2786 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 06:30
269 2762 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 06:35
270 2710 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 06:40
271 2625 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 06:50
272 2608 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 06:55
273 2579 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 07:00
274 2632 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 07:05
275 2675 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 07:10
276 2671 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 07:15
277 2611 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 07:25
278 2547 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 07:30
279 2579 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 07:35
280 2649 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 07:40
281 2710 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 07:45
282 2691 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 07:50
283 2512 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 07:55
284 2603 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 08:00
285 2586 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 08:15
286 2682 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 08:20
287 2763 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 08:25
288 2803 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 08:30
289 2873 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 08:35
290 2841 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 08:40
291 2892 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 08:45
292 2899 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 08:50
293 2939 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 08:55
294 2892 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 09:00
295 3021 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 01:35
296 2980 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 01:40
297 3000 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 01:45
298 3050 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 01:50
299 3123 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 02:05
300 3154 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 02:10
301 3181 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 03:15
302 3153 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 03:30
303 3185 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 03:45
304 3248 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 04:05
305 3323 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 04:10
306 3412 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 04:20
307 3467 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 04:25
308 3581 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 04:35
309 3526 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 04:40
310 3578 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 04:45
311 3644 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 04:50
312 3707 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:55
313 3727 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 05:00
314 3752 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 05:05
315 3884 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 05:10
316 3924 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 05:15
317 3991 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 05:20
318 3967 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 05:25
319 3856 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 05:30
320 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 05:30
321 3847 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 07:45
322 3752 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:55
323 3886 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 08:00
324 3929 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 08:05
325 4084 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 08:15
326 3998 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 08:20
327 3891 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 08:25
328 3811 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 08:35
329 3853 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 08:40
330 3841 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 08:45
331 3904 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 08:50
332 3993 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
333 4126 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
334 4195 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
335 4017 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
336 3941 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
337 3966 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
338 3835 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
339 3748 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
340 3712 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
341 3668 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
342 3639 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
343 3561 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
344 3557 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
345 3586 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
346 3493 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
347 3348 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
348 3377 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
349 3398 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
350 3373 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
351 3453 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
352 3554 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
353 3408 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
354 3270 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
355 3249 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
356 3210 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
357 3295 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 11:15
358 3365 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
359 3419 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
360 3347 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 11:30
361 3329 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 11:35
362 3281 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 11:45
363 3215 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 11:50
364 3238 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:55
365 3353 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 12:00
366 3347 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 12:05
367 3292 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 12:10
368 3308 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 12:15
369 3300 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 12:20
370 3244 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 12:25
371 3197 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 12:30
372 3222 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 12:35
373 3258 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 12:46
374 3211 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 12:50
375 3143 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 12:55
376 3064 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 13:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.