بیمه آتیه سازان حافظ (atiyehsazan.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 10824

زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 22:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آتیه سازان حافظ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آتیه سازان حافظ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3467 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 03:20
2 3448 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 03:25
3 3339 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 03:30
4 3389 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 03:35
5 3273 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 03:40
6 3298 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 03:45
7 3315 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 03:50
8 3317 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 03:55
9 3287 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 04:00
10 3278 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 04:05
11 3352 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 04:10
12 3309 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 04:15
13 3341 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 04:20
14 - شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 03:20
15 3288 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 04:40
16 3299 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 04:50
17 3165 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 04:55
18 3234 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 05:00
19 3255 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 05:05
20 3321 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 05:10
21 3369 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 05:15
22 3391 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 05:20
23 3308 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 05:25
24 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 03:20
25 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 03:20
26 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 03:20
27 3305 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 04:35
28 3356 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 05:00
29 3376 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 05:10
30 3374 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 05:15
31 3373 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 05:20
32 3369 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 05:55
33 3416 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 06:00
34 3416 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 06:05
35 3455 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 06:10
36 3419 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 06:15
37 3349 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 06:20
38 3288 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 06:25
39 3271 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 06:30
40 3299 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 06:35
41 3302 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 06:45
42 3348 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 06:50
43 3396 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 06:55
44 3460 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 07:00
45 3547 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 07:05
46 3578 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 07:10
47 3660 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 07:20
48 3645 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 07:25
49 3611 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 07:30
50 3532 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 07:35
51 3427 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 07:45
52 3428 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 07:50
53 3520 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 07:55
54 3565 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 08:05
55 3653 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 08:10
56 3807 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 08:15
57 3807 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 08:20
58 3809 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 08:25
59 3856 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 08:30
60 3867 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 08:35
61 3901 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 08:40
62 3934 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 08:50
63 3931 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 08:55
64 4054 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 09:00
65 4008 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 09:05
66 4159 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 09:10
67 4253 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 09:15
68 4435 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 09:20
69 4446 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 09:25
70 4583 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 09:30
71 4730 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 09:35
72 4764 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 09:40
73 4753 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 09:50
74 4828 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 09:55
75 4868 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 10:45
76 4865 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 10:55
77 4905 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 11:05
78 4974 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 11:10
79 5120 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 11:15
80 5090 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 11:20
81 5282 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 11:25
82 - پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 03:20
83 5669 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 11:45
84 5698 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 11:50
85 5762 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 11:55
86 5561 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 12:00
87 5356 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 12:05
88 5305 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 12:15
89 5474 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 12:25
90 5589 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 12:30
91 - شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 03:20
92 5971 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 12:40
93 6062 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 12:45
94 6185 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 12:50
95 - چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 03:20
96 6510 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 14:25
97 6554 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 14:30
98 6810 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 14:35
99 6876 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 14:40
100 6791 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 14:45
101 - سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 03:20
102 6496 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 14:55
103 6375 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 15:00
104 6219 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 15:05
105 6078 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 15:10
106 6117 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 15:15
107 6109 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 15:20
108 6218 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 15:25
109 - چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 03:20
110 6151 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 15:35
111 6332 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 15:40
112 6290 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 15:45
113 6260 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 15:50
114 6331 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 15:55
115 6578 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 16:00
116 6479 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 16:05
117 6740 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 16:10
118 6975 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 16:15
119 6988 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 16:20
120 6988 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 16:25
121 6830 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 16:30
122 6830 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 16:35
123 6744 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 16:40
124 6781 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 16:45
125 6606 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 16:50
126 6606 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 16:55
127 6304 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 16:00
128 6381 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 16:05
129 5944 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 16:10
130 5944 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 16:15
131 6059 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 16:20
132 6045 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 16:25
133 6442 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 16:30
134 6908 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 16:35
135 6780 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 16:40
136 6780 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 16:45
137 6578 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 16:50
138 6578 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 16:55
139 6930 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 17:00
140 6930 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 17:05
141 7083 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 17:10
142 7125 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 17:15
143 7002 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 17:20
144 6777 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 17:25
145 6913 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 17:30
146 6889 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 17:35
147 7059 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 17:40
148 7084 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 17:45
149 6993 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 17:50
150 6867 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 17:55
151 7111 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 18:00
152 6875 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 18:05
153 6765 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 18:10
154 6997 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 18:15
155 7163 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 18:20
156 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 02:20
157 7423 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 23:25
158 7397 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 23:30
159 7626 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 23:35
160 7804 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 23:40
161 7673 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 23:45
162 7707 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 23:55
163 7614 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 00:00
164 7407 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 00:05
165 7802 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 00:10
166 7842 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 00:20
167 7959 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 00:25
168 8327 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 00:30
169 7978 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 00:40
170 7827 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 00:45
171 7714 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 00:50
172 7872 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 01:00
173 7758 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 01:05
174 7974 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 01:10
175 8064 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 01:15
176 8187 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 01:20
177 8076 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 01:30
178 7806 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 01:35
179 7949 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 01:40
180 7821 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 01:45
181 8083 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 01:50
182 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 02:20
183 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 02:20
184 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 02:20
185 6874 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 19:10
186 6874 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 19:15
187 6538 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 19:20
188 6637 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 19:25
189 6945 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 19:30
190 6726 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 19:35
191 6423 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 19:40
192 6431 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 19:45
193 6049 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 19:50
194 5872 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 19:55
195 5909 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 20:00
196 5821 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 20:05
197 5742 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 20:10
198 5460 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 20:15
199 5563 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 20:20
200 5506 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 20:25
201 5596 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 20:30
202 5533 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 20:35
203 5719 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 20:40
204 5659 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 20:45
205 5557 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 20:50
206 5617 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 20:55
207 5605 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 21:00
208 5697 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 21:05
209 5760 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 21:10
210 5760 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 21:15
211 5879 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 21:20
212 5830 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 21:25
213 5633 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 21:35
214 6166 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 21:40
215 5933 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 21:45
216 6246 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 21:50
217 6008 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 21:55
218 5854 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 22:00
219 5737 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 22:10
220 5897 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 22:15
221 6097 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 22:20
222 6097 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 22:25
223 6463 جمعه 06 دی 1398 ساعت 22:30
224 6787 شنبه 07 دی 1398 ساعت 22:40
225 6642 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 22:45
226 6482 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 22:50
227 6432 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 22:55
228 6432 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 23:00
229 6512 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 23:05
230 6476 جمعه 13 دی 1398 ساعت 23:10
231 6681 شنبه 14 دی 1398 ساعت 23:15
232 6419 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 23:20
233 6203 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 23:25
234 6120 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 23:30
235 5894 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 23:35
236 6050 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 23:40
237 6000 جمعه 20 دی 1398 ساعت 23:45
238 5992 شنبه 21 دی 1398 ساعت 23:50
239 5921 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 23:55
240 5689 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
241 5486 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 00:45
242 5393 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 01:10
243 5424 جمعه 27 دی 1398 ساعت 01:15
244 5633 شنبه 28 دی 1398 ساعت 01:20
245 5984 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 01:25
246 5959 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 01:30
247 6010 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 01:35
248 6078 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 01:40
249 5960 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 01:45
250 6073 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 01:50
251 6262 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 01:55
252 6186 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 02:00
253 6119 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 02:05
254 6137 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 02:10
255 6178 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 02:15
256 6206 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 02:20
257 - پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 02:20
258 6208 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 02:25
259 6204 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 02:30
260 6410 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 02:35
261 6269 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 02:40
262 5986 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 02:45
263 5906 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 02:50
264 5951 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 02:55
265 6035 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 03:00
266 6081 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 03:05
267 6470 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 03:10
268 6402 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 03:15
269 6302 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 03:20
270 6335 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 03:25
271 6379 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 03:30
272 6672 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 03:35
273 6938 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 03:40
274 7204 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 03:45
275 7235 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 03:50
276 7097 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 03:55
277 6992 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 04:00
278 7082 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 04:05
279 7121 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 04:10
280 7080 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 04:15
281 7306 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 04:20
282 7252 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 04:25
283 7396 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 04:30
284 7369 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 04:35
285 7492 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 04:40
286 7494 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 04:45
287 7487 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 04:50
288 7283 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 04:55
289 7469 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 05:00
290 7930 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 05:05
291 8567 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 05:10
292 8855 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 05:15
293 8961 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 05:20
294 9054 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 05:25
295 8817 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 05:30
296 8519 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 05:35
297 8713 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 05:40
298 9002 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 05:45
299 9097 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 05:50
300 9176 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 05:55
301 9416 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 19:00
302 9594 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 19:45
303 9801 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 19:50
304 9678 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 20:20
305 9864 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 20:25
306 10217 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 20:30
307 10438 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 20:35
308 10953 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 22:35
309 11457 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 22:40
310 11764 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 01:10
311 11753 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 01:15
312 12354 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 01:20
313 12998 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 01:30
314 13494 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 02:35
315 13800 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 02:40
316 14464 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 02:45
317 14085 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 02:50
318 13641 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 02:55
319 - چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 03:20
320 13796 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 03:35
321 14058 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 03:40
322 14977 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 03:45
323 15478 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 03:50
324 16624 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 03:55
325 16397 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 04:00
326 16655 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 04:05
327 17360 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 06:15
328 16505 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 06:25
329 16857 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 06:30
330 18131 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 06:35
331 17843 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 06:50
332 18370 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 06:55
333 16785 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 07:00
334 15888 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 07:10
335 15723 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 07:15
336 17822 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 07:20
337 17784 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 07:25
338 17334 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 07:30
339 16562 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 07:35
340 16275 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 07:40
341 15751 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 07:45
342 15756 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 07:50
343 14976 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 07:55
344 14227 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
345 13625 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 08:05
346 12637 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 08:10
347 12452 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
348 12749 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
349 12605 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
350 12958 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
351 12609 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
352 11811 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
353 11213 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
354 11159 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
355 11235 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
356 11265 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
357 11396 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
358 11981 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
359 11336 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
360 10901 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
361 10906 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
362 10769 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
363 11420 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
364 11797 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
365 12284 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
366 11953 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
367 11627 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
368 11652 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
369 11129 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:05
370 11085 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 10:10
371 11181 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 10:15
372 10873 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 10:20
373 10942 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 10:25
374 11261 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 10:30
375 10326 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 10:35
376 10783 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 10:40
377 10467 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 10:45
378 10750 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 10:50
379 11339 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 10:55
380 10824 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.