بیمه آتیه سازان حافظ (atiyehsazan.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 9241

زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 22:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آتیه سازان حافظ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آتیه سازان حافظ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 11265 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
2 11396 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
3 11981 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
4 11336 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
5 10901 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
6 10906 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
7 10769 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
8 11420 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
9 11797 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
10 12284 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
11 11953 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
12 11627 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
13 11652 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
14 11129 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:05
15 11085 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 10:10
16 11181 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 10:15
17 10873 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 10:20
18 10942 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 10:25
19 11261 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 10:30
20 10326 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 10:35
21 10783 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 10:40
22 10467 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 10:45
23 10750 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 10:50
24 11339 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 10:55
25 10824 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:00
26 10679 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:05
27 10330 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 11:10
28 10548 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 11:15
29 10895 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 11:20
30 10483 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 11:25
31 10650 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 11:30
32 10686 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 11:35
33 10144 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 11:40
34 9893 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 11:45
35 9752 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 11:56
36 10096 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 12:00
37 10178 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 12:11
38 9923 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 12:16
39 10066 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 12:20
40 10106 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 12:26
41 9560 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 12:30
42 9598 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 12:45
43 9796 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 12:50
44 10125 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 12:55
45 10862 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 13:01
46 10365 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 13:25
47 10284 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 13:31
48 10450 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 13:35
49 10707 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 13:40
50 10399 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 13:45
51 11755 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 13:50
52 11656 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 14:00
53 11964 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 14:05
54 11845 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 14:10
55 11768 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 14:15
56 12107 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 14:20
57 12160 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 14:25
58 12607 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 14:30
59 12149 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 14:35
60 12022 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 14:45
61 11517 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 14:50
62 11611 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 15:10
63 11732 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 15:15
64 11998 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 15:20
65 12377 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 15:25
66 11748 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 15:30
67 11512 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 15:35
68 11641 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 15:40
69 11429 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 15:45
70 11289 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 15:50
71 11561 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 15:55
72 11548 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 16:10
73 11392 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 16:15
74 11390 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 16:20
75 11340 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 16:30
76 11217 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 16:35
77 11096 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 16:40
78 11228 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 16:45
79 11428 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 16:50
80 11048 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 16:55
81 10529 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 17:00
82 10443 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 17:05
83 10048 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 17:10
84 10145 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 17:15
85 10317 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 17:20
86 10317 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 17:25
87 10624 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 17:30
88 10624 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 17:36
89 10279 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 17:45
90 10245 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 17:50
91 10470 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 17:55
92 10354 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 18:00
93 10837 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 18:05
94 10711 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 18:10
95 10193 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 18:15
96 10200 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 18:20
97 9955 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 18:25
98 10073 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 18:30
99 9763 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 18:35
100 10070 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 18:40
101 10099 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 18:45
102 9942 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 18:50
103 9426 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 18:55
104 9185 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 19:00
105 8869 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 19:05
106 8848 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 19:10
107 8922 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 19:15
108 8635 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 19:20
109 8381 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 19:25
110 8297 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 19:30
111 8105 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 19:35
112 8115 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 19:40
113 7903 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 19:45
114 8218 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 19:55
115 8114 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 20:00
116 8323 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 20:05
117 8026 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 20:10
118 8256 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 20:15
119 8092 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 20:20
120 7967 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 20:25
121 8191 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 20:30
122 8141 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 20:35
123 8160 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 20:40
124 7574 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 20:45
125 7357 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 20:50
126 7618 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 20:55
127 7677 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 21:00
128 7978 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 21:05
129 7853 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 21:11
130 8017 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 21:15
131 7732 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 21:20
132 7815 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 21:25
133 7789 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 21:30
134 7789 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 21:35
135 8046 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 21:40
136 8040 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 21:45
137 8254 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 20:50
138 8023 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 20:55
139 8056 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 21:00
140 8056 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 21:05
141 7971 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 21:10
142 8114 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 21:15
143 8235 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 21:20
144 8375 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 21:25
145 7729 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 21:30
146 7463 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 21:35
147 7463 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 21:40
148 6639 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 21:45
149 6877 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 21:50
150 6892 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 21:55
151 7961 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 22:00
152 6643 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 22:05
153 6355 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 22:10
154 6610 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 22:15
155 6797 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 22:20
156 6670 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 22:25
157 6524 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 22:30
158 6327 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 22:35
159 6291 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 22:40
160 6127 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 22:45
161 6127 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 22:50
162 6171 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 22:55
163 6218 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 23:00
164 6412 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 23:05
165 6353 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 23:10
166 6254 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 23:15
167 6131 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 23:20
168 6047 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 23:25
169 6124 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 23:30
170 6321 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 23:35
171 6201 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 23:40
172 6212 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 23:45
173 6156 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 23:50
174 6041 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 23:55
175 6135 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 00:00
176 6262 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 00:05
177 6481 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 00:35
178 6170 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 00:40
179 6204 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 00:45
180 5739 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 00:50
181 5771 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 00:55
182 5631 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 01:00
183 5598 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 01:05
184 5662 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 01:10
185 5576 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 01:55
186 5393 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 02:00
187 5292 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 02:05
188 5407 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 02:10
189 5329 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 02:15
190 5298 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 02:20
191 5326 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 02:25
192 5349 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 02:30
193 5237 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 02:35
194 5178 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 02:40
195 4999 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 02:45
196 4999 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 02:50
197 5002 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 02:55
198 5099 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 03:00
199 5014 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 03:05
200 4906 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 03:10
201 4808 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 03:15
202 4845 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 03:20
203 4793 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 03:25
204 4835 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 03:30
205 4934 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 03:35
206 4892 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 03:40
207 4794 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 03:45
208 4922 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 03:50
209 4958 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 03:55
210 5173 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 04:00
211 5100 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 04:05
212 5241 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 04:10
213 5229 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 04:15
214 5248 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 04:20
215 5265 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 04:25
216 5315 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 04:30
217 5413 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 04:35
218 5306 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 04:40
219 5369 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 04:45
220 5334 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 04:50
221 5333 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 04:55
222 5023 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 05:00
223 5084 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 05:05
224 4919 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 05:10
225 4919 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 05:15
226 4910 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 05:20
227 4929 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 05:25
228 4848 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 05:30
229 5006 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 05:35
230 5031 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 05:40
231 5091 جمعه 05 دی 1399 ساعت 05:45
232 5108 شنبه 06 دی 1399 ساعت 05:50
233 5244 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 05:55
234 5126 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 06:00
235 5080 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 06:05
236 5225 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 06:10
237 5300 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 06:15
238 5077 جمعه 12 دی 1399 ساعت 06:20
239 5056 شنبه 13 دی 1399 ساعت 06:25
240 5039 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 06:30
241 4902 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 06:35
242 4923 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 06:40
243 4836 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 06:45
244 4805 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 06:50
245 4847 جمعه 19 دی 1399 ساعت 06:55
246 4855 شنبه 20 دی 1399 ساعت 07:00
247 4906 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 07:05
248 4967 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 07:10
249 5049 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 07:15
250 5069 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 07:20
251 5045 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 07:25
252 4934 جمعه 26 دی 1399 ساعت 07:30
253 5150 شنبه 27 دی 1399 ساعت 07:35
254 5228 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 07:40
255 5368 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 07:45
256 5398 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 07:50
257 5590 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 07:55
258 - چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 08:00
259 5541 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 08:00
260 5402 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 08:05
261 5369 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 08:10
262 5582 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 08:15
263 5456 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 08:20
264 5347 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 08:25
265 5271 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 08:30
266 5413 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 08:35
267 5341 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 08:40
268 5234 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 08:45
269 5468 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 08:50
270 5523 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 08:55
271 5534 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 09:00
272 5551 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 09:05
273 5578 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 09:10
274 5713 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 09:15
275 5862 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 09:20
276 6013 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 09:25
277 6061 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 09:30
278 6058 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 09:35
279 6054 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 15:45
280 6244 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 19:50
281 6395 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 21:50
282 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 08:00
283 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 08:00
284 6604 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 04:15
285 6674 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 04:55
286 6666 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 05:05
287 6329 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 05:25
288 6340 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 05:40
289 6174 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 05:50
290 6380 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 06:10
291 6445 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 06:25
292 6158 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 06:30
293 6245 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 06:35
294 6142 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 06:40
295 6250 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 06:45
296 5998 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 06:55
297 5972 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 07:00
298 6284 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 07:05
299 6329 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 07:10
300 6447 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 07:15
301 6409 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 07:20
302 6428 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 07:25
303 6595 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 07:30
304 6375 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 07:35
305 6409 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 07:40
306 6400 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 07:45
307 6306 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 07:50
308 6071 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 07:55
309 - جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 08:00
310 6052 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 08:00
311 5900 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 08:05
312 6147 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 08:10
313 6270 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 08:15
314 6154 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 08:20
315 6388 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 08:25
316 6799 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 08:30
317 6865 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 08:35
318 7388 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 08:40
319 7650 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 09:45
320 7969 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 09:50
321 8467 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 09:55
322 8587 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 10:00
323 9393 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 10:05
324 9266 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 10:10
325 10156 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 10:15
326 10793 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 10:20
327 10943 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 10:25
328 10810 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 10:30
329 10978 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 10:35
330 10875 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 10:40
331 11704 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 10:45
332 12824 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 10:50
333 11796 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 10:55
334 11528 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 11:00
335 10814 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 11:05
336 11400 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 11:10
337 10890 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 11:15
338 10838 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 11:20
339 11776 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 11:25
340 12156 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 11:30
341 11331 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 11:35
342 10902 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 11:41
343 10884 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 11:45
344 10812 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 11:50
345 10701 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 11:55
346 10488 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 12:00
347 10693 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 12:05
348 10113 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 12:10
349 9551 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 12:15
350 9200 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 12:20
351 8435 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 12:25
352 8257 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 12:30
353 8419 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 12:35
354 8224 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 12:40
355 8341 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
356 8263 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
357 8114 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
358 8112 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
359 8236 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 13:06
360 8173 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
361 8096 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 13:15
362 7860 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
363 8321 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
364 8744 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
365 8924 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
366 9459 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
367 9459 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
368 9241 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 13:50
369 9241 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.