بیمه آتیه سازان حافظ (atiyehsazan.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 8077

زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 22:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آتیه سازان حافظ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آتیه سازان حافظ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 6327 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 22:35
2 6291 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 22:40
3 6127 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 22:45
4 6127 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 22:50
5 6171 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 22:55
6 6218 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 23:00
7 6412 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 23:05
8 6353 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 23:10
9 6254 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 23:15
10 6131 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 23:20
11 6047 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 23:25
12 6124 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 23:30
13 6321 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 23:35
14 6201 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 23:40
15 6212 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 23:45
16 6156 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 23:50
17 6041 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 23:55
18 6135 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 00:00
19 6262 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 00:05
20 6481 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 00:35
21 6170 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 00:40
22 6204 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 00:45
23 5739 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 00:50
24 5771 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 00:55
25 5631 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 01:00
26 5598 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 01:05
27 5662 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 01:10
28 5576 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 01:55
29 5393 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 02:00
30 5292 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 02:05
31 5407 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 02:10
32 5329 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 02:15
33 5298 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 02:20
34 5326 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 02:25
35 5349 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 02:30
36 5237 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 02:35
37 5178 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 02:40
38 4999 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 02:45
39 4999 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 02:50
40 5002 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 02:55
41 5099 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 03:00
42 5014 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 03:05
43 4906 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 03:10
44 4808 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 03:15
45 4845 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 03:20
46 4793 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 03:25
47 4835 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 03:30
48 4934 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 03:35
49 4892 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 03:40
50 4794 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 03:45
51 4922 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 03:50
52 4958 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 03:55
53 5173 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 04:00
54 5100 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 04:05
55 5241 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 04:10
56 5229 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 04:15
57 5248 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 04:20
58 5265 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 04:25
59 5315 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 04:30
60 5413 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 04:35
61 5306 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 04:40
62 5369 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 04:45
63 5334 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 04:50
64 5333 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 04:55
65 5023 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 05:00
66 5084 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 05:05
67 4919 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 05:10
68 4919 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 05:15
69 4910 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 05:20
70 4929 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 05:25
71 4848 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 05:30
72 5006 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 05:35
73 5031 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 05:40
74 5091 جمعه 05 دی 1399 ساعت 05:45
75 5108 شنبه 06 دی 1399 ساعت 05:50
76 5244 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 05:55
77 5126 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 06:00
78 5080 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 06:05
79 5225 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 06:10
80 5300 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 06:15
81 5077 جمعه 12 دی 1399 ساعت 06:20
82 5056 شنبه 13 دی 1399 ساعت 06:25
83 5039 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 06:30
84 4902 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 06:35
85 4923 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 06:40
86 4836 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 06:45
87 4805 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 06:50
88 4847 جمعه 19 دی 1399 ساعت 06:55
89 4855 شنبه 20 دی 1399 ساعت 07:00
90 4906 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 07:05
91 4967 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 07:10
92 5049 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 07:15
93 5069 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 07:20
94 5045 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 07:25
95 4934 جمعه 26 دی 1399 ساعت 07:30
96 5150 شنبه 27 دی 1399 ساعت 07:35
97 5228 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 07:40
98 5368 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 07:45
99 5398 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 07:50
100 5590 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 07:55
101 5541 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 08:00
102 5402 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 08:05
103 5369 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 08:10
104 5582 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 08:15
105 5456 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 08:20
106 5347 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 08:25
107 5271 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 08:30
108 5413 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 08:35
109 5341 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 08:40
110 5234 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 08:45
111 5468 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 08:50
112 5523 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 08:55
113 5534 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 09:00
114 5551 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 09:05
115 5578 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 09:10
116 5713 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 09:15
117 5862 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 09:20
118 6013 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 09:25
119 6061 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 09:30
120 6058 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 09:35
121 6054 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 15:45
122 6244 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 19:50
123 6395 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 21:50
124 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 22:35
125 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 22:35
126 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 22:35
127 6604 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 04:15
128 6674 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 04:55
129 6666 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 05:05
130 6329 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 05:25
131 6340 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 05:40
132 6174 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 05:50
133 6380 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 06:10
134 6445 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 06:25
135 6158 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 06:30
136 6245 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 06:35
137 6142 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 06:40
138 6250 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 06:45
139 5998 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 06:55
140 5972 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 07:00
141 6284 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 07:05
142 6329 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 07:10
143 6447 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 07:15
144 6409 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 07:20
145 6428 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 07:25
146 6595 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 07:30
147 6375 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 07:35
148 6409 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 07:40
149 6400 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 07:45
150 6306 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 07:50
151 6071 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 07:55
152 6052 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 08:00
153 5900 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 08:05
154 6147 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 08:10
155 6270 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 08:15
156 6154 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 08:20
157 6388 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 08:25
158 6799 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 08:30
159 6865 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 08:35
160 7388 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 08:40
161 7650 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 09:45
162 7969 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 09:50
163 8467 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 09:55
164 8587 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 10:00
165 9393 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 10:05
166 9266 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 10:10
167 10156 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 10:15
168 10793 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 10:20
169 10943 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 10:25
170 10810 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 10:30
171 10978 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 10:35
172 10875 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 10:40
173 11704 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 10:45
174 12824 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 10:50
175 11796 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 10:55
176 11528 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 11:00
177 10814 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 11:05
178 11400 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 11:10
179 10890 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 11:15
180 10838 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 11:20
181 11776 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 11:25
182 12156 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 11:30
183 11331 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 11:35
184 10902 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 11:41
185 10884 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 11:45
186 10812 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 11:50
187 10701 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 11:55
188 10488 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 12:00
189 10693 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 12:05
190 10113 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 12:10
191 9551 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 12:15
192 9200 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 12:20
193 8435 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 12:25
194 8257 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 12:30
195 8419 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 12:35
196 8224 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 12:40
197 8341 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 12:45
198 8263 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 12:50
199 8114 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
200 8112 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
201 8236 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 13:06
202 8173 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
203 8096 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 13:15
204 7860 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
205 8321 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
206 8744 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
207 8924 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
208 9459 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
209 9459 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
210 9241 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 13:50
211 9241 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
212 9296 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
213 9847 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
214 10133 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
215 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
216 10246 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 03:50
217 10021 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 03:55
218 10278 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 04:00
219 10000 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 04:25
220 9965 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 04:30
221 9913 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 04:40
222 9927 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 04:45
223 10772 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 04:50
224 10174 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 04:55
225 9935 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 05:05
226 9548 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 05:10
227 9569 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 05:15
228 9324 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 05:20
229 8934 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 05:25
230 8372 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 05:30
231 8073 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 05:35
232 8057 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 05:40
233 8133 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 05:45
234 8035 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 05:50
235 7871 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 05:55
236 7613 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 06:00
237 - شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 23:35
238 7506 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 06:15
239 7585 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 06:20
240 7430 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 06:25
241 7139 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 06:30
242 6979 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 06:35
243 6733 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 06:40
244 6749 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 06:45
245 6555 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 06:50
246 6403 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 06:55
247 6155 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 07:00
248 6068 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 07:05
249 5923 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 07:10
250 5703 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 07:15
251 5711 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 07:20
252 5748 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 07:25
253 5666 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 07:30
254 5698 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 07:35
255 5781 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 07:40
256 5758 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 07:45
257 5835 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 07:50
258 5856 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 07:55
259 5810 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 08:00
260 5966 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 08:05
261 6106 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 08:10
262 6106 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 08:15
263 6100 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 08:20
264 6186 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 08:25
265 6306 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 08:30
266 6472 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 08:35
267 6549 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 08:40
268 6348 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 08:45
269 6346 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 08:50
270 6233 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 08:55
271 6311 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 09:00
272 5982 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 09:05
273 6289 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 09:10
274 6297 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 09:15
275 6524 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 09:20
276 6490 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 09:25
277 6747 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 09:30
278 6957 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 09:35
279 7113 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 09:40
280 7344 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 09:45
281 7662 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 09:50
282 7993 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 09:55
283 8390 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 10:00
284 8340 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 10:05
285 8265 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 13:10
286 8098 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 13:15
287 8274 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 13:20
288 8015 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 13:25
289 8230 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 13:30
290 8147 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 13:35
291 8559 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 13:40
292 8519 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 13:45
293 8531 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 13:50
294 8334 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 13:55
295 8334 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 14:00
296 8441 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 14:05
297 8424 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 14:10
298 8703 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 14:15
299 8703 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 14:20
300 8539 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 14:25
301 8212 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 14:40
302 8522 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 14:45
303 - سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 23:35
304 8138 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 14:55
305 8138 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 15:00
306 8047 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 15:05
307 8359 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 15:10
308 8140 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 15:15
309 8235 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 15:20
310 8484 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 15:25
311 8444 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 15:31
312 7815 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 15:35
313 7433 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 15:40
314 7346 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 15:45
315 7240 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 15:50
316 7297 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 15:55
317 7094 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 16:00
318 6756 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 16:05
319 6846 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 16:10
320 6852 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 16:15
321 6797 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 16:20
322 6895 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 16:25
323 6481 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 16:30
324 6385 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 16:35
325 6373 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 16:40
326 6450 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 16:45
327 6429 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 16:50
328 6502 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 16:55
329 6560 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 17:00
330 6479 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 17:05
331 6765 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 17:10
332 6949 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 17:15
333 6900 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 17:20
334 6860 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 17:25
335 7043 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 17:30
336 6858 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 17:35
337 6551 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 17:40
338 6020 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 17:45
339 5939 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 17:50
340 5911 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 17:55
341 5853 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 18:00
342 5740 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 18:05
343 5924 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 18:10
344 6150 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 18:15
345 6137 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 17:20
346 6326 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 17:25
347 6374 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 17:30
348 6583 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 17:35
349 6908 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 17:40
350 6847 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 17:45
351 6855 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 17:50
352 6540 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 17:55
353 - چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 22:35
354 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 22:35
355 6718 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 12:30
356 6830 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 12:35
357 6587 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 12:40
358 6452 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 12:45
359 6330 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 12:50
360 6403 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 12:55
361 6620 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 13:05
362 6685 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 13:10
363 6801 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 13:15
364 7188 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 13:20
365 6971 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 13:25
366 6834 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 13:30
367 6904 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 13:35
368 7447 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 13:40
369 7848 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 13:45
370 7896 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 13:50
371 7793 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 13:55
372 7978 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 14:00
373 8077 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 14:05
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.