بیمه آتیه سازان حافظ (atiyehsazan.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 8046

زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 22:33

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیمه آتیه سازان حافظ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیمه آتیه سازان حافظ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 6988 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 16:25
2 6830 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 16:30
3 6830 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 16:35
4 6744 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 16:40
5 6781 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 16:45
6 6606 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 16:50
7 6606 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 16:55
8 6304 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 16:00
9 6381 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 16:05
10 5944 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 16:10
11 5944 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 16:15
12 6059 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 16:20
13 6045 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 16:25
14 6442 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 16:30
15 6908 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 16:35
16 6780 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 16:40
17 6780 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 16:45
18 6578 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 16:50
19 6578 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 16:55
20 6930 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 17:00
21 6930 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 17:05
22 7083 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 17:10
23 7125 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 17:15
24 7002 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 17:20
25 6777 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 17:25
26 6913 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 17:30
27 6889 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 17:35
28 7059 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 17:40
29 7084 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 17:45
30 6993 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 17:50
31 6867 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 17:55
32 7111 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 18:00
33 6875 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 18:05
34 6765 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 18:10
35 6997 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 18:15
36 7163 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 18:20
37 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 15:25
38 7423 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 23:25
39 7397 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 23:30
40 7626 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 23:35
41 7804 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 23:40
42 7673 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 23:45
43 7707 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 23:55
44 7614 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 00:00
45 7407 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 00:05
46 7802 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 00:10
47 7842 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 00:20
48 7959 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 00:25
49 8327 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 00:30
50 7978 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 00:40
51 7827 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 00:45
52 7714 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 00:50
53 7872 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 01:00
54 7758 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 01:05
55 7974 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 01:10
56 8064 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 01:15
57 8187 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 01:20
58 8076 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 01:30
59 7806 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 01:35
60 7949 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 01:40
61 7821 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 01:45
62 8083 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 01:50
63 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 15:25
64 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 15:25
65 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 15:25
66 6874 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 19:10
67 6874 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 19:15
68 6538 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 19:20
69 6637 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 19:25
70 6945 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 19:30
71 6726 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 19:35
72 6423 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 19:40
73 6431 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 19:45
74 6049 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 19:50
75 5872 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 19:55
76 5909 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 20:00
77 5821 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 20:05
78 5742 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 20:10
79 5460 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 20:15
80 5563 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 20:20
81 5506 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 20:25
82 5596 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 20:30
83 5533 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 20:35
84 5719 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 20:40
85 5659 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 20:45
86 5557 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 20:50
87 5617 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 20:55
88 5605 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 21:00
89 5697 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 21:05
90 5760 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 21:10
91 5760 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 21:15
92 5879 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 21:20
93 5830 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 21:25
94 5633 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 21:35
95 6166 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 21:40
96 5933 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 21:45
97 6246 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 21:50
98 6008 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 21:55
99 5854 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 22:00
100 5737 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 22:10
101 5897 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 22:15
102 6097 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 22:20
103 6097 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 22:25
104 6463 جمعه 06 دی 1398 ساعت 22:30
105 6787 شنبه 07 دی 1398 ساعت 22:40
106 6642 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 22:45
107 6482 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 22:50
108 6432 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 22:55
109 6432 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 23:00
110 6512 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 23:05
111 6476 جمعه 13 دی 1398 ساعت 23:10
112 6681 شنبه 14 دی 1398 ساعت 23:15
113 6419 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 23:20
114 6203 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 23:25
115 6120 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 23:30
116 5894 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 23:35
117 6050 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 23:40
118 6000 جمعه 20 دی 1398 ساعت 23:45
119 5992 شنبه 21 دی 1398 ساعت 23:50
120 5921 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 23:55
121 5689 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
122 5486 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 00:45
123 5393 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 01:10
124 5424 جمعه 27 دی 1398 ساعت 01:15
125 5633 شنبه 28 دی 1398 ساعت 01:20
126 5984 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 01:25
127 5959 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 01:30
128 6010 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 01:35
129 6078 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 01:40
130 5960 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 01:45
131 6073 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 01:50
132 6262 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 01:55
133 6186 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 02:00
134 6119 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 02:05
135 6137 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 02:10
136 6178 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 02:15
137 6206 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 02:20
138 6208 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 02:25
139 6204 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 02:30
140 6410 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 02:35
141 6269 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 02:40
142 5986 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 02:45
143 5906 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 02:50
144 5951 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 02:55
145 6035 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 03:00
146 6081 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 03:05
147 6470 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 03:10
148 6402 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 03:15
149 6302 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 03:20
150 6335 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 03:25
151 6379 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 03:30
152 6672 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 03:35
153 6938 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 03:40
154 7204 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 03:45
155 7235 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 03:50
156 7097 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 03:55
157 6992 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 04:00
158 7082 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 04:05
159 7121 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 04:10
160 7080 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 04:15
161 7306 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 04:20
162 7252 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 04:25
163 7396 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 04:30
164 7369 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 04:35
165 7492 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 04:40
166 7494 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 04:45
167 7487 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 04:50
168 7283 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 04:55
169 7469 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 05:00
170 7930 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 05:05
171 8567 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 05:10
172 8855 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 05:15
173 8961 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 05:20
174 9054 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 05:25
175 8817 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 05:30
176 8519 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 05:35
177 8713 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 05:40
178 9002 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 05:45
179 9097 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 05:50
180 9176 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 05:55
181 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 15:25
182 9416 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 19:00
183 9594 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 19:45
184 9801 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 19:50
185 9678 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 20:20
186 9864 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 20:25
187 10217 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 20:30
188 10438 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 20:35
189 10953 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 22:35
190 11457 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 22:40
191 11764 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 01:10
192 11753 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 01:15
193 12354 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 01:20
194 12998 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 01:30
195 13494 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 02:35
196 13800 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 02:40
197 14464 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 02:45
198 14085 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 02:50
199 13641 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 02:55
200 13796 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 03:35
201 14058 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 03:40
202 14977 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 03:45
203 15478 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 03:50
204 16624 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 03:55
205 16397 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 04:00
206 16655 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 04:05
207 17360 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 06:15
208 16505 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 06:25
209 16857 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 06:30
210 18131 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 06:35
211 17843 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 06:50
212 18370 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 06:55
213 16785 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 07:00
214 15888 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 07:10
215 15723 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 07:15
216 17822 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 07:20
217 17784 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 07:25
218 17334 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 07:30
219 16562 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 07:35
220 16275 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 07:40
221 15751 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 07:45
222 15756 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 07:50
223 14976 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 07:55
224 14227 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
225 13625 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 08:05
226 12637 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 08:10
227 12452 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
228 12749 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
229 12605 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
230 12958 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
231 12609 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
232 11811 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
233 11213 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
234 11159 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
235 11235 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
236 11265 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
237 11396 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
238 11981 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
239 11336 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
240 10901 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
241 10906 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
242 10769 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
243 11420 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
244 11797 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
245 12284 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
246 11953 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
247 11627 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
248 11652 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
249 11129 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:05
250 11085 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 10:10
251 11181 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 10:15
252 10873 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 10:20
253 10942 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 10:25
254 11261 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 10:30
255 10326 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 10:35
256 10783 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 10:40
257 10467 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 10:45
258 10750 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 10:50
259 11339 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 10:55
260 10824 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:00
261 10679 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:05
262 10330 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 11:10
263 10548 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 11:15
264 10895 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 11:20
265 10483 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 11:25
266 10650 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 11:30
267 10686 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 11:35
268 10144 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 11:40
269 9893 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 11:45
270 9752 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 11:56
271 10096 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 12:00
272 10178 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 12:11
273 9923 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 12:16
274 10066 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 12:20
275 10106 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 12:26
276 9560 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 12:30
277 9598 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 12:45
278 9796 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 12:50
279 10125 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 12:55
280 10862 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 13:01
281 10365 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 13:25
282 10284 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 13:31
283 10450 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 13:35
284 10707 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 13:40
285 10399 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 13:45
286 11755 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 13:50
287 11656 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 14:00
288 11964 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 14:05
289 11845 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 14:10
290 11768 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 14:15
291 12107 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 14:20
292 12160 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 14:25
293 12607 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 14:30
294 12149 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 14:35
295 12022 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 14:45
296 11517 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 14:50
297 11611 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 15:10
298 11732 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 15:15
299 11998 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 15:20
300 12377 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 15:25
301 11748 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 15:30
302 11512 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 15:35
303 11641 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 15:40
304 11429 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 15:45
305 11289 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 15:50
306 11561 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 15:55
307 11548 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 16:10
308 11392 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 16:15
309 11390 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 16:20
310 - دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 16:25
311 11340 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 16:30
312 11217 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 16:35
313 11096 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 16:40
314 11228 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 16:45
315 11428 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 16:50
316 11048 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 16:55
317 10529 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 17:00
318 10443 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 17:05
319 10048 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 17:10
320 10145 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 17:15
321 10317 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 17:20
322 10317 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 17:25
323 10624 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 17:30
324 10624 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 17:36
325 10279 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 17:45
326 10245 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 17:50
327 10470 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 17:55
328 10354 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 18:00
329 10837 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 18:05
330 10711 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 18:10
331 10193 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 18:15
332 10200 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 18:20
333 9955 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 18:25
334 10073 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 18:30
335 9763 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 18:35
336 10070 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 18:40
337 10099 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 18:45
338 9942 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 18:50
339 9426 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 18:55
340 9185 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 19:00
341 8869 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 19:05
342 8848 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 19:10
343 8922 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 19:15
344 8635 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 19:20
345 8381 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 19:25
346 8297 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 19:30
347 8105 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 19:35
348 8115 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 19:40
349 7903 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 19:45
350 8218 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 19:55
351 8114 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 20:00
352 8323 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 20:05
353 8026 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 20:10
354 8256 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 20:15
355 8092 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 20:20
356 7967 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 20:25
357 8191 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 20:30
358 8141 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 20:35
359 8160 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 20:40
360 7574 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 20:45
361 7357 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 20:50
362 7618 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 20:55
363 7677 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 21:00
364 7978 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 21:05
365 7853 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 21:11
366 8017 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 21:15
367 7732 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 21:20
368 7815 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 21:25
369 7789 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 21:30
370 7789 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 21:35
371 8046 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 21:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.