بیست پیمنت (20payment.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 6179

عنوان فارسی : بیست پیمنت
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 20:12
معرفی 20payment.com در الکسیران

بیست پیمنت

پرداخت ارزی در ایران و ارائه دهنده راهکارهای پرداخت های بین المللی


برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیست پیمنت

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیست پیمنت در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2974 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 20:13
2 3107 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 20:15
3 3166 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 20:20
4 3137 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 00:30
5 3155 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 04:05
6 3108 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 04:40
7 3271 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 04:45
8 3257 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 04:50
9 3207 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 04:55
10 3194 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 05:00
11 3017 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 05:05
12 2975 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 05:10
13 2950 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 05:15
14 2984 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 05:20
15 3017 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 05:25
16 3014 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 05:30
17 3109 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 05:35
18 3166 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 05:40
19 3114 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 05:45
20 3183 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 05:50
21 3190 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 05:55
22 3251 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 06:00
23 3353 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 06:05
24 3311 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 06:10
25 3342 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 06:15
26 3440 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 06:20
27 3444 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 06:25
28 3503 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 06:30
29 3401 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 06:35
30 3327 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 06:40
31 3370 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 07:45
32 3301 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 07:50
33 3258 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 07:55
34 3202 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 08:00
35 3109 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 08:05
36 3055 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 08:10
37 3039 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 08:15
38 3080 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 08:20
39 3037 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 08:25
40 3006 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 08:30
41 2885 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 08:35
42 2843 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 08:40
43 2800 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 08:45
44 2833 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 08:50
45 2736 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 08:55
46 2728 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 09:00
47 2774 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 09:05
48 2699 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 09:10
49 2666 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 09:15
50 2645 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 09:20
51 2576 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 09:25
52 2598 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 09:30
53 2570 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 09:35
54 2522 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 09:40
55 2532 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 09:45
56 2551 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 09:50
57 2526 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 09:55
58 2485 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 10:00
59 2431 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 10:05
60 2485 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 10:10
61 2502 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 10:15
62 2486 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 10:20
63 2552 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 10:25
64 2551 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 10:30
65 2554 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 10:35
66 2594 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 10:41
67 2617 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 10:45
68 2655 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 10:50
69 2673 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 10:55
70 2727 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00
71 2679 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 11:06
72 2791 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 11:10
73 2894 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 11:15
74 2897 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 11:20
75 3000 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 11:25
76 2886 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 11:30
77 2853 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 11:35
78 2938 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 11:41
79 2861 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 11:45
80 2989 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 11:51
81 3009 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 11:55
82 2940 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00
83 3018 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 12:05
84 2998 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 12:10
85 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 21:13
86 3063 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
87 3064 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
88 3081 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
89 3066 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
90 3038 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
91 3059 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
92 2988 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 16:15
93 2964 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 16:20
94 3037 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:45
95 3057 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:50
96 3103 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:55
97 3209 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 17:00
98 3153 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 17:05
99 3083 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 17:10
100 3175 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 17:15
101 3235 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 17:20
102 3231 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 17:25
103 3261 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 17:35
104 3288 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:40
105 3323 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:45
106 3441 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:50
107 3422 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:55
108 3354 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 18:00
109 3529 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 18:05
110 3417 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 18:10
111 3526 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 18:15
112 3599 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:50
113 3552 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:55
114 3641 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 19:00
115 3640 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 19:05
116 3732 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 19:10
117 3851 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 19:16
118 4002 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 19:20
119 4057 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 19:25
120 3946 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:30
121 3859 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:35
122 3953 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:40
123 4073 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:45
124 4155 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:50
125 4158 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:55
126 4198 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 20:00
127 3921 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 20:05
128 3866 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 20:10
129 3976 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 20:15
130 4155 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 20:20
131 4155 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 20:25
132 4169 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 20:30
133 4151 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:35
134 4195 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:40
135 4132 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:45
136 4287 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:50
137 4403 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:55
138 4598 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 21:00
139 4521 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 21:05
140 4697 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 21:10
141 - جمعه 18 تیر 1400 ساعت 21:13
142 4695 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 21:15
143 4736 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 21:20
144 4710 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 21:25
145 4860 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:30
146 4715 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:35
147 4724 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:40
148 4781 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:45
149 4685 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:50
150 4645 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 22:00
151 5004 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 22:05
152 5399 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 22:10
153 - چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:13
154 5431 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 22:20
155 5288 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 22:25
156 5137 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 05:45
157 5109 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 06:00
158 5482 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 06:05
159 5618 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 06:10
160 5760 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:50
161 5947 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:40
162 6036 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:45
163 6163 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:55
164 6169 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 08:05
165 6385 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 08:10
166 6214 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 08:15
167 5931 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 08:20
168 6078 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 08:25
169 6027 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 08:30
170 5645 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:35
171 5689 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:40
172 5662 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:45
173 5508 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:50
174 5515 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:55
175 5701 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 09:00
176 5562 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 09:05
177 5556 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 09:15
178 5567 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 09:20
179 5420 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 09:25
180 5428 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 09:30
181 5424 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 09:35
182 5463 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:40
183 5578 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:45
184 5300 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:50
185 5173 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:56
186 5343 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 10:00
187 5420 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 10:05
188 5451 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 10:10
189 5639 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 10:15
190 5532 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 10:20
191 5388 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 10:25
192 5351 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 10:30
193 5315 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:40
194 5305 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:45
195 5143 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:50
196 5087 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:55
197 5123 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 11:00
198 5116 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 11:05
199 5071 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 11:10
200 5047 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 11:15
201 5175 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 11:20
202 5041 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 11:25
203 5016 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 11:30
204 5144 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 11:35
205 5080 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:41
206 4925 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:45
207 4985 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:51
208 5067 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:56
209 4985 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 12:00
210 4935 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 12:05
211 5002 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 12:11
212 5116 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 12:31
213 4914 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 12:35
214 4956 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 12:40
215 5174 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 11:46
216 5329 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 11:50
217 5301 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:55
218 5316 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 12:00
219 5225 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 12:05
220 5121 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 12:10
221 5158 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 12:15
222 - سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 20:13
223 5121 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 12:25
224 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 20:13
225 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 20:13
226 5364 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 23:25
227 5378 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:40
228 5462 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:45
229 5186 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:50
230 5360 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:55
231 5395 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 00:01
232 5715 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 00:30
233 5779 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 00:35
234 5827 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:40
235 5980 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 00:50
236 6048 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:55
237 5883 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 01:00
238 5848 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 01:05
239 5816 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 01:10
240 5860 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 01:15
241 6052 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 01:20
242 5994 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 01:25
243 6179 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 01:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.