بیتکس24 (bitex24.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 8260

عنوان فارسی : بیتکس24
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 06:53
معرفی bitex24.com در الکسیران

بیتکس24

صرافی 24ساعته معاملات ارز دیجیتال


برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بیتکس24

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بیتکس24 در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 11540 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 06:54
2 11553 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 09:15
3 10920 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 09:26
4 10741 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 09:35
5 10736 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 09:40
6 10734 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 09:55
7 10942 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 10:00
8 10984 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 10:05
9 10826 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 10:10
10 10489 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 10:15
11 10145 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 10:20
12 9996 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 10:25
13 9875 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 10:30
14 9852 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 10:35
15 10129 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 10:40
16 9770 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 10:45
17 9221 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 10:50
18 9107 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 11:00
19 8688 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 11:05
20 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 06:54
21 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 06:54
22 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 06:54
23 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 06:54
24 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 06:54
25 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 06:54
26 8742 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 16:25
27 8346 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 17:00
28 8264 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 17:05
29 8310 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 17:20
30 8150 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:45
31 7644 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 18:00
32 7741 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 18:05
33 7605 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 18:30
34 7147 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:40
35 7029 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 19:00
36 6883 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 19:05
37 6541 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 19:25
38 6466 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:31
39 6088 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:40
40 6088 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:45
41 5718 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:50
42 5586 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:55
43 5561 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:00
44 5198 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 20:05
45 4995 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 20:10
46 5020 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 20:15
47 4976 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 20:20
48 4968 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 20:25
49 5106 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 20:30
50 5168 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:35
51 5377 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:40
52 5401 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:45
53 5116 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:50
54 4906 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:55
55 4944 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 21:00
56 4958 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 21:05
57 4895 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 21:10
58 4737 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 21:15
59 4946 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 21:20
60 4700 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 22:25
61 4619 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 22:30
62 4858 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:35
63 4607 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:40
64 4444 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:45
65 4355 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:50
66 4211 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:55
67 4137 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 23:00
68 3950 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 23:05
69 3753 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 23:10
70 3548 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 23:15
71 3437 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 23:20
72 3365 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 23:25
73 3309 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 23:30
74 3205 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:35
75 3332 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:40
76 3324 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:45
77 3311 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:50
78 3183 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:55
79 3072 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 00:00
80 3062 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 00:06
81 3082 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 00:10
82 3082 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 00:15
83 3026 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 00:20
84 3102 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:30
85 3120 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 01:40
86 2999 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 01:46
87 2987 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 01:50
88 2931 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:55
89 2950 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
90 2861 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
91 2859 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
92 2839 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
93 2738 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
94 2834 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
95 2838 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
96 2883 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
97 2918 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
98 2914 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
99 2996 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
100 3230 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
101 3343 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 03:00
102 3341 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 03:05
103 3299 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
104 3358 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
105 3342 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
106 3377 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
107 3467 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
108 3543 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 03:35
109 3648 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 03:40
110 3594 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 03:45
111 3485 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 03:50
112 3332 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 03:55
113 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 07:54
114 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 07:54
115 2956 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
116 3017 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
117 2935 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
118 2941 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
119 2938 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
120 2966 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 16:05
121 2850 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 16:10
122 2876 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 16:15
123 2880 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:40
124 2821 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:45
125 2802 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:50
126 2785 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 16:55
127 2756 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 17:00
128 2734 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 17:05
129 2726 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 17:10
130 2716 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 17:15
131 2706 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 17:25
132 2712 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 17:30
133 2710 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:35
134 2732 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:40
135 2748 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:45
136 2722 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:50
137 2736 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 17:55
138 2700 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 18:00
139 2705 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 18:05
140 2693 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 18:10
141 2719 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:45
142 2718 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:50
143 2818 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 19:00
144 2882 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 19:05
145 3057 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 19:10
146 3066 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 19:15
147 3015 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 19:20
148 3093 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 19:25
149 3153 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:30
150 3237 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:35
151 3292 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:40
152 3565 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:45
153 3646 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:50
154 3783 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:55
155 3957 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 20:00
156 4105 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 20:05
157 4089 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 20:10
158 4182 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 20:15
159 4334 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 20:20
160 4389 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 20:25
161 4486 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 20:30
162 4556 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:35
163 4631 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:40
164 4618 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:45
165 4733 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:50
166 5036 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:55
167 5158 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 21:00
168 5067 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 21:05
169 5206 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 21:10
170 5547 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 21:15
171 5747 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 21:20
172 6061 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 21:25
173 6144 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:30
174 6115 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:35
175 6306 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:40
176 7163 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:45
177 7903 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:50
178 7645 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:55
179 7375 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 22:00
180 7344 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 22:05
181 7454 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 22:10
182 7509 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 22:15
183 7808 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 22:20
184 - شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 07:54
185 7833 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 05:55
186 7815 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 06:00
187 8150 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 06:05
188 7826 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:50
189 8119 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:40
190 8028 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:45
191 8548 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:50
192 - یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:54
193 8602 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 08:00
194 8514 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 08:05
195 8519 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 08:10
196 8678 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 08:15
197 8779 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 08:20
198 8776 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 08:30
199 - یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 07:54
200 8959 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:40
201 8914 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:45
202 8298 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:50
203 8092 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:55
204 7868 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 09:00
205 7900 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 09:05
206 7917 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 09:10
207 7566 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 09:15
208 7299 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 09:20
209 7380 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 09:25
210 7660 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 09:30
211 7704 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:35
212 8187 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:40
213 7902 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:45
214 8046 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:50
215 8296 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 09:56
216 8131 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 10:01
217 8230 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 10:05
218 8460 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 10:10
219 8585 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 10:15
220 8106 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 10:20
221 8032 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 10:26
222 8244 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:35
223 8293 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:40
224 8399 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:45
225 8637 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:50
226 8628 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 10:55
227 8436 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 11:00
228 8195 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 11:05
229 8318 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 11:10
230 8415 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 11:15
231 8758 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 11:20
232 8705 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 11:25
233 9158 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 11:30
234 9002 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:35
235 9543 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:40
236 9388 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:46
237 9499 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:50
238 10237 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 11:55
239 10556 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 12:00
240 10895 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 12:06
241 11125 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 12:26
242 11355 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 12:31
243 11159 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 12:36
244 11943 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 11:41
245 11944 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 11:45
246 12127 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:50
247 12158 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 11:56
248 11778 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 12:00
249 11881 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 12:05
250 11779 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 12:10
251 13323 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 12:15
252 12987 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 12:20
253 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 06:54
254 11381 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 23:20
255 11887 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:35
256 12831 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:40
257 13453 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:45
258 12932 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:50
259 12860 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:55
260 11871 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 00:00
261 12137 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 00:06
262 11759 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:10
263 11159 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 00:45
264 10666 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:50
265 10199 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:55
266 9834 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 01:00
267 9350 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 01:05
268 8954 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 01:10
269 8226 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 01:15
270 8032 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 01:20
271 8260 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 01:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.