بورس 24 (bourse24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1456

عنوان فارسی : بورس 24
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 آذر 1399 ساعت 18:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بورس 24

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بورس 24 در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1065 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:41
2 1047 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:55
3 - دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 20:30
4 1045 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 20:45
5 1049 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 20:50
6 1061 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 21:40
7 1079 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:45
8 1082 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:55
9 1074 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 22:00
10 1072 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 22:20
11 1086 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 22:25
12 1086 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 22:30
13 1086 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 23:00
14 1141 جمعه 05 دی 1399 ساعت 23:05
15 1151 شنبه 06 دی 1399 ساعت 23:10
16 1133 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 23:15
17 1113 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 23:20
18 1140 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 23:25
19 1155 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 23:30
20 1202 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 23:35
21 1216 جمعه 12 دی 1399 ساعت 23:40
22 1218 شنبه 13 دی 1399 ساعت 23:45
23 1243 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 23:50
24 1241 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:55
25 1245 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 00:00
26 1252 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 00:05
27 1275 جمعه 19 دی 1399 ساعت 00:10
28 1302 شنبه 20 دی 1399 ساعت 00:50
29 1339 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 01:00
30 1331 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 01:05
31 1309 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 01:10
32 1307 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 01:15
33 1307 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 01:20
34 1336 جمعه 26 دی 1399 ساعت 01:25
35 1355 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:50
36 1355 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:55
37 1343 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 02:00
38 1350 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 03:00
39 1356 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 03:10
40 1358 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 03:15
41 1372 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 04:30
42 1381 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 06:30
43 1382 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 06:40
44 - یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 20:30
45 1382 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 07:10
46 1404 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 08:55
47 1406 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 09:00
48 1434 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 09:15
49 1452 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 09:20
50 1466 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 09:45
51 1443 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 09:50
52 1447 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 09:56
53 1465 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 10:00
54 1479 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 10:05
55 1495 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 10:10
56 1510 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 10:15
57 1531 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 10:25
58 1542 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 10:35
59 1528 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 10:40
60 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 20:30
61 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 20:30
62 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 20:30
63 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 20:30
64 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 20:30
65 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 20:30
66 1655 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 16:00
67 1657 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:35
68 1642 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:40
69 1696 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:55
70 1738 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:20
71 1771 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:30
72 1762 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:40
73 1812 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 18:05
74 1839 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:15
75 1875 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:35
76 1898 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:40
77 1930 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 19:00
78 1951 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:10
79 2006 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:15
80 2006 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:20
81 2045 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:25
82 2065 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:30
83 2102 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:36
84 2123 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 19:40
85 2167 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:46
86 2232 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:50
87 2258 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:55
88 2255 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 20:00
89 2292 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 20:05
90 2348 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:10
91 2414 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:15
92 2374 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:20
93 2389 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:25
94 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:30
95 2333 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:30
96 - چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:30
97 2335 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:40
98 2322 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:45
99 2293 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:50
100 2282 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:55
101 2301 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 22:00
102 2339 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 22:05
103 2408 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:10
104 2444 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:15
105 2451 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:20
106 2461 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:25
107 - یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:30
108 2467 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:35
109 2397 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:40
110 2411 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:45
111 2374 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:50
112 2347 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:55
113 2359 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 23:00
114 2339 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 23:05
115 2237 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:10
116 2189 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:15
117 2191 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:20
118 2189 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:25
119 2234 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:30
120 2225 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:35
121 2201 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:41
122 2184 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:45
123 2184 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:50
124 2246 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:55
125 2256 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
126 2338 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 00:35
127 2420 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:41
128 2449 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:45
129 2456 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:50
130 2422 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
131 2434 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
132 2459 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
133 2465 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
134 2469 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
135 2451 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
136 2438 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
137 2392 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
138 - چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30
139 2424 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
140 2509 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
141 2539 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
142 2546 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
143 2529 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
144 2521 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
145 2626 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
146 2695 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
147 2711 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
148 2703 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
149 2685 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
150 2669 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
151 2655 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
152 2631 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
153 2603 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
154 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 21:30
155 2538 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
156 2534 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
157 2450 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
158 2418 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
159 2447 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 15:35
160 2510 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 15:40
161 2508 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 15:45
162 2416 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:50
163 2379 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:15
164 2365 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:20
165 2350 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:25
166 2310 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 16:30
167 2283 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 16:35
168 2284 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 16:40
169 2241 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 16:50
170 2238 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 16:55
171 2233 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 17:00
172 2237 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 17:05
173 2211 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:10
174 2272 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:15
175 2247 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:20
176 2253 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:25
177 2227 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 17:30
178 2230 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 17:35
179 2191 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 17:40
180 2213 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 17:45
181 2256 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:20
182 2276 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:30
183 2269 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 18:35
184 2238 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 18:40
185 2214 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 18:45
186 2215 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:50
187 2180 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:55
188 2253 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 19:00
189 2235 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:05
190 2182 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:10
191 2123 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:15
192 2101 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:20
193 2104 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:25
194 2090 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:30
195 2118 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 19:35
196 2092 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 19:40
197 2143 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 19:45
198 2110 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 19:50
199 2076 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 19:55
200 2102 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 20:00
201 2069 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 20:05
202 2058 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:10
203 2078 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:15
204 1999 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:20
205 1970 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:25
206 1944 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:30
207 1935 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 20:35
208 1925 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 20:40
209 1989 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 20:45
210 1955 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 20:50
211 1927 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 20:55
212 1896 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 21:00
213 1847 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:05
214 1838 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:10
215 1873 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:15
216 1897 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:20
217 1865 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:25
218 - شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:30
219 1836 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:30
220 1857 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 21:35
221 1822 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 21:40
222 1822 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:45
223 1782 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:50
224 1786 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:55
225 1793 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 04:45
226 1782 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 05:30
227 1821 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 05:40
228 1796 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 05:45
229 1794 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:25
230 1771 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:15
231 1780 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:20
232 1779 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:30
233 1772 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 07:35
234 1759 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 07:40
235 1760 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 07:45
236 1764 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 07:55
237 1767 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 08:00
238 1810 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 08:05
239 1804 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:10
240 1801 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:15
241 1760 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:20
242 1758 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:25
243 1725 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:30
244 1715 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 08:35
245 1768 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 08:40
246 1738 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:45
247 1704 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:50
248 1676 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 08:55
249 1691 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 09:00
250 1700 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 09:05
251 1654 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:10
252 1726 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:15
253 1718 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:20
254 1782 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:25
255 1770 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 09:30
256 1773 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 09:35
257 1713 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 09:40
258 1666 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 09:45
259 1719 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 09:51
260 1703 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:55
261 1711 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 10:00
262 1664 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:10
263 1626 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:15
264 1621 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:21
265 1599 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:25
266 1616 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 10:30
267 1601 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 10:36
268 1595 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 10:40
269 1565 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 10:45
270 1564 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 10:50
271 1551 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 10:55
272 1520 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 11:00
273 1522 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 11:05
274 1554 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:10
275 1536 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:16
276 1516 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:21
277 1505 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:26
278 1522 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 11:30
279 1511 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 11:35
280 1526 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 11:41
281 1502 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 11:46
282 1504 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 11:50
283 1492 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 11:55
284 1469 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 11:00
285 1433 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 11:05
286 1433 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:10
287 1436 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 11:16
288 1444 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 11:20
289 1442 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 11:25
290 1425 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 11:31
291 1427 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 11:36
292 1416 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 11:41
293 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 20:30
294 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 20:30
295 1483 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 23:00
296 1465 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:05
297 1466 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:11
298 1471 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:15
299 1458 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:20
300 1455 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:25
301 1496 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 23:30
302 1507 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 23:35
303 1520 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 23:40
304 1521 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 23:50
305 1540 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 23:55
306 1511 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 00:00
307 1536 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 00:05
308 1549 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 00:40
309 1509 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:45
310 1443 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 00:50
311 1459 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:55
312 1456 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 01:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.