بورس نیوز (boursenews.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 653

عنوان فارسی : بورس نیوز
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 09 اردیبهشت 1395 ساعت 00:01
خلاصه معرفی boursenews.ir درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بورس نیوز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بورس نیوز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1644 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 07:20
2 1633 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 07:25
3 1595 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 07:30
4 1583 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 07:35
5 1589 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 07:40
6 1614 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 07:45
7 1596 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 06:50
8 1617 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 06:55
9 1631 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 07:00
10 1625 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 07:05
11 1605 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 07:10
12 1641 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 07:15
13 1680 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 07:20
14 1683 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 07:25
15 1671 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 07:30
16 1638 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 07:35
17 1608 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 07:40
18 1614 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 07:45
19 1641 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 07:50
20 1701 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 07:55
21 1763 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 08:00
22 1764 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 08:05
23 1749 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 08:10
24 1769 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 08:15
25 1756 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 08:20
26 1737 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 08:25
27 1776 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 08:30
28 1817 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 08:35
29 1840 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 08:40
30 1841 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 08:45
31 1850 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 08:50
32 1790 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 08:55
33 1767 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 09:00
34 1800 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 09:05
35 1787 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 09:10
36 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 06:20
37 1751 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 15:40
38 1770 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 15:45
39 1740 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 15:50
40 1769 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 15:55
41 1797 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 16:00
42 1793 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 16:10
43 1755 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 16:15
44 1800 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 16:20
45 1828 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 16:25
46 1862 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 16:30
47 1862 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 16:35
48 1899 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 16:40
49 1943 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 16:50
50 1921 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 16:55
51 1890 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 17:00
52 1918 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 17:05
53 1974 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 17:15
54 2007 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 17:20
55 2058 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 17:25
56 2067 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 17:30
57 2050 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 17:35
58 2032 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 17:40
59 2025 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 17:45
60 2030 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 17:50
61 2081 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 17:55
62 2143 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 18:00
63 2190 دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 04:15
64 2203 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 05:15
65 2241 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 05:20
66 2197 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 05:25
67 2242 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 05:30
68 2330 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 05:35
69 2402 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 05:40
70 2449 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 05:45
71 2372 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 05:50
72 2355 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 05:55
73 2286 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 06:00
74 2325 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 06:05
75 2303 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 06:10
76 - شنبه 09 آذر 1398 ساعت 06:20
77 2278 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 09:45
78 2285 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 09:50
79 2233 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 09:55
80 2215 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 10:00
81 2178 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 10:05
82 2182 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 10:10
83 2167 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 10:15
84 2125 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 10:20
85 2079 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 10:25
86 2040 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 10:30
87 2033 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 10:35
88 2021 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 10:40
89 1963 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 10:45
90 1962 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 10:50
91 1953 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 10:55
92 1933 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 11:05
93 1923 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 11:10
94 1928 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 11:15
95 1891 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 11:25
96 1880 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 11:30
97 1905 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 11:35
98 1915 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 11:41
99 1860 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 11:45
100 1808 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 11:50
101 1782 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 11:55
102 1800 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 12:00
103 1793 جمعه 06 دی 1398 ساعت 12:05
104 1828 شنبه 07 دی 1398 ساعت 12:10
105 1852 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 12:16
106 1834 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 12:30
107 1828 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 12:35
108 1805 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 12:40
109 1806 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 12:45
110 1814 جمعه 13 دی 1398 ساعت 12:50
111 1800 شنبه 14 دی 1398 ساعت 12:55
112 1792 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 13:00
113 1780 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 13:05
114 1743 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 13:10
115 1724 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 13:15
116 1678 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 13:20
117 1655 جمعه 20 دی 1398 ساعت 13:25
118 1638 شنبه 21 دی 1398 ساعت 13:30
119 1624 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 13:35
120 1631 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 13:40
121 1631 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 13:45
122 1622 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 13:50
123 1613 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 13:55
124 1599 جمعه 27 دی 1398 ساعت 14:00
125 1592 شنبه 28 دی 1398 ساعت 14:05
126 1579 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 14:10
127 1565 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 14:15
128 1553 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 14:20
129 1525 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 14:25
130 1525 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 14:30
131 1526 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 14:35
132 1541 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 14:45
133 1535 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 14:50
134 1521 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 14:55
135 1488 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 15:00
136 1485 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 15:05
137 1474 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 15:10
138 1509 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 15:15
139 1514 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 15:20
140 1507 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 15:25
141 1497 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 15:30
142 1524 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 15:35
143 1528 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 15:40
144 1525 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 15:45
145 1544 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 15:50
146 1572 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 15:55
147 1555 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 16:00
148 1538 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 16:05
149 1550 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 16:10
150 1506 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 16:15
151 1474 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 16:20
152 1454 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 16:25
153 1434 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 16:30
154 1439 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 16:35
155 1412 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 16:40
156 1404 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 16:50
157 1414 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 16:55
158 1396 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 17:00
159 1374 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 17:05
160 1359 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 17:15
161 1316 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 17:20
162 1294 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 17:25
163 1268 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 17:30
164 1268 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 17:35
165 1232 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 17:40
166 1207 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 17:45
167 1185 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 17:50
168 1140 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 17:55
169 1137 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 18:00
170 1119 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 18:05
171 1090 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 18:10
172 1069 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 18:15
173 1067 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 18:20
174 1014 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 18:25
175 983 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 18:30
176 1003 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 18:40
177 996 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 18:45
178 972 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 18:50
179 983 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 18:55
180 991 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 19:00
181 980 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 19:05
182 949 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 19:10
183 939 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 19:15
184 941 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 19:20
185 926 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 19:25
186 921 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 19:30
187 927 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 19:35
188 937 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 20:40
189 943 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 20:45
190 953 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 20:51
191 952 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 20:55
192 945 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 21:00
193 937 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 21:05
194 948 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 21:10
195 953 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 21:15
196 962 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 21:20
197 935 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 21:25
198 924 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 21:30
199 940 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 21:35
200 940 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 21:40
201 935 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 21:45
202 943 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 21:50
203 932 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 21:55
204 927 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 22:00
205 941 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 22:05
206 940 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 00:30
207 924 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 00:35
208 921 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 00:40
209 929 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 00:45
210 915 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 00:50
211 901 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 00:55
212 897 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 01:00
213 905 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 01:05
214 897 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 01:10
215 897 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 01:15
216 902 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 01:20
217 892 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 01:30
218 857 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 01:35
219 837 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 01:40
220 826 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 01:45
221 819 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 01:50
222 806 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 01:55
223 809 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 02:00
224 799 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 02:05
225 778 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 02:10
226 757 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 02:15
227 753 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 02:20
228 753 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 02:25
229 741 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 02:30
230 737 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 02:35
231 713 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 02:40
232 701 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 02:45
233 684 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 02:50
234 665 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 02:55
235 642 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 03:00
236 642 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 03:05
237 644 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 03:10
238 629 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 03:15
239 611 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 03:20
240 610 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 03:25
241 601 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 03:30
242 594 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 03:35
243 592 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 03:40
244 597 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 03:45
245 577 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 03:50
246 572 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 03:55
247 566 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
248 566 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 04:05
249 556 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 04:10
250 - جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 07:20
251 548 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 04:30
252 549 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 04:35
253 551 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 04:40
254 548 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 04:45
255 553 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 04:50
256 553 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 04:55
257 - جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 07:20
258 558 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 05:05
259 558 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 05:10
260 559 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 05:15
261 560 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 05:20
262 565 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 05:25
263 577 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 05:30
264 591 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 05:35
265 596 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 05:40
266 600 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 05:45
267 596 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 05:50
268 593 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 05:55
269 605 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 06:00
270 610 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 06:05
271 615 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 06:10
272 623 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 06:15
273 625 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 06:20
274 613 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 06:25
275 614 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 06:30
276 622 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 06:35
277 624 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 06:40
278 637 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 06:45
279 648 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 06:50
280 655 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 06:55
281 650 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 07:00
282 649 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 07:05
283 647 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 07:10
284 632 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 07:15
285 - جمعه 06 تیر 1399 ساعت 07:20
286 633 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 07:20
287 631 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 07:25
288 620 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 07:30
289 606 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 07:35
290 601 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 07:40
291 596 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 07:45
292 597 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 07:50
293 600 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 07:55
294 595 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 08:00
295 586 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 08:10
296 585 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 08:15
297 591 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 08:20
298 585 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 08:25
299 582 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 08:30
300 579 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 08:35
301 580 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 08:40
302 572 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 08:45
303 565 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 08:50
304 560 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 08:55
305 552 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 09:00
306 547 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 09:05
307 545 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 09:10
308 548 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 09:15
309 542 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 09:20
310 538 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 09:25
311 537 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 09:30
312 541 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 09:35
313 532 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 09:40
314 539 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 09:45
315 543 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 09:50
316 539 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 09:55
317 536 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 10:00
318 537 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 10:05
319 534 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 10:10
320 536 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 10:15
321 538 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 10:35
322 543 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 10:40
323 544 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 10:45
324 544 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 10:50
325 539 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 10:55
326 539 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 11:00
327 539 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 11:05
328 541 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 11:10
329 544 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 11:15
330 548 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 11:20
331 541 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 11:25
332 537 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 11:30
333 538 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 11:35
334 540 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 11:40
335 551 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 11:45
336 558 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 11:50
337 557 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 11:55
338 551 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 12:00
339 548 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 12:05
340 540 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 12:10
341 536 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 12:15
342 538 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 12:20
343 549 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 12:25
344 542 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 12:30
345 533 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 12:35
346 538 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 12:40
347 540 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 12:45
348 551 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 12:50
349 556 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 12:55
350 562 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 13:00
351 571 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 13:05
352 578 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 13:10
353 580 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 13:15
354 589 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 13:20
355 594 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 13:25
356 599 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 13:30
357 607 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 13:35
358 609 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 13:40
359 606 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 13:45
360 605 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 13:50
361 597 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 13:55
362 604 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 14:00
363 623 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 14:05
364 629 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 14:10
365 632 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 14:15
366 630 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 14:20
367 634 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 14:25
368 644 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 14:30
369 653 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 14:35
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.