بنیاد ملی نخبگان (bmn.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1211

عنوان فارسی : بنیاد ملی نخبگان
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 29 دی 1397 ساعت 13:16

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بنیاد ملی نخبگان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بنیاد ملی نخبگان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 976 شنبه 29 دی 1397 ساعت 14:15
2 989 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 14:20
3 986 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 14:25
4 974 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 14:31
5 959 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 14:35
6 967 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 14:40
7 966 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 14:45
8 970 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 14:50
9 973 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 14:55
10 962 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 15:00
11 974 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 15:25
12 972 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 15:35
13 964 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 15:40
14 959 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 15:45
15 959 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 15:50
16 959 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 15:55
17 955 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 16:00
18 958 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 16:05
19 960 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 16:10
20 961 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 16:15
21 954 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 16:20
22 975 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 16:25
23 988 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 16:30
24 1005 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 18:35
25 1005 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 18:45
26 1009 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 18:55
27 1011 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 19:00
28 1003 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 19:10
29 1015 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 19:15
30 1012 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 19:20
31 995 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 19:25
32 995 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 19:35
33 983 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 19:40
34 1003 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 19:45
35 1003 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 19:50
36 1025 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 19:55
37 1034 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 20:00
38 1027 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 20:05
39 1036 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 20:10
40 1043 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 20:15
41 1035 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 20:20
42 1035 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 20:25
43 1086 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 21:40
44 1069 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 22:05
45 1065 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 23:34
46 1070 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 23:55
47 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 14:15
48 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 14:15
49 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 14:15
50 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 14:15
51 1042 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:40
52 1030 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 22:25
53 - سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 14:15
54 1019 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 23:36
55 1023 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 23:50
56 1033 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 00:00
57 1022 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 00:15
58 1017 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 00:20
59 1024 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 00:25
60 1042 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 00:35
61 1031 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 00:55
62 1057 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 02:25
63 1072 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 02:35
64 1091 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 02:40
65 1102 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 02:45
66 1120 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 02:50
67 1122 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 04:25
68 1124 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 04:30
69 1123 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 04:35
70 1135 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 04:40
71 1141 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 04:45
72 1151 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 04:50
73 1167 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 04:55
74 1181 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 05:00
75 1210 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 05:10
76 1254 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 05:15
77 1270 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 05:20
78 1311 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 05:25
79 1310 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 05:30
80 1302 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 05:35
81 1296 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 11:10
82 1300 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 12:55
83 1293 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 13:35
84 1290 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 13:40
85 1299 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 13:45
86 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 15:15
87 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 15:15
88 1244 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 02:45
89 1231 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 03:00
90 1228 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 03:05
91 1241 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 03:10
92 1245 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 03:15
93 1238 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 03:20
94 1211 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 03:25