بانک پاسارگاد دات آی آر (bpi.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 90

زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی bpi.ir درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک پاسارگاد دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک پاسارگاد دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 103 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 17:20
2 100 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 17:25
3 96 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 17:30
4 93 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 17:35
5 93 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 17:40
6 91 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 17:45
7 91 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 17:50
8 89 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 17:55
9 87 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 18:00
10 83 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 18:05
11 83 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 18:10
12 83 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 18:15
13 83 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 18:20
14 83 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 18:25
15 83 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:30
16 85 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 18:35
17 86 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 18:40
18 83 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 18:45
19 83 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 18:50
20 84 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 18:55
21 83 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 19:00
22 83 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 19:05
23 84 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 19:10
24 84 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 19:15
25 84 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 19:20
26 85 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 19:25
27 84 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 19:30
28 85 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 19:35
29 83 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 19:40
30 85 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 19:45
31 84 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 19:50
32 84 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 19:55
33 77 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 20:00
34 77 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 20:05
35 79 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 20:10
36 82 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 20:15
37 82 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 20:20
38 82 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 20:25
39 82 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 20:30
40 81 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 20:35
41 81 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 20:40
42 81 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 20:45
43 81 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 20:50
44 81 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 20:55
45 81 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 21:00
46 81 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:05
47 79 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 21:10
48 78 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 21:15
49 81 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 21:20
50 81 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 21:25
51 81 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 21:30
52 81 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 21:35
53 81 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 21:40
54 80 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 21:45
55 80 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 21:50
56 79 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 21:55
57 78 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 22:00
58 79 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 22:05
59 79 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 22:10
60 - دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 17:20
61 77 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 22:20
62 77 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 22:30
63 77 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 22:35
64 77 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 22:40
65 77 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22:40
66 75 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 22:45
67 74 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 22:50
68 74 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 22:55
69 74 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 23:00
70 73 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 23:05
71 73 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 23:10
72 73 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 23:15
73 73 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 23:20
74 73 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 23:25
75 71 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 23:25
76 71 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 23:30
77 71 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 23:35
78 71 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 23:40
79 71 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 23:45
80 72 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 23:50
81 70 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 23:55
82 71 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:00
83 73 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:05
84 71 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:10
85 72 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:15
86 72 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:20
87 71 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:25
88 71 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:30
89 71 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:35
90 71 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:40
91 70 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:45
92 70 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:50
93 70 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:55
94 69 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 01:00
95 69 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 01:05
96 68 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 01:10
97 70 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 01:15
98 71 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:20
99 73 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:25
100 74 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:30
101 75 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:35
102 74 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 01:40
103 73 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 01:45
104 72 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:50
105 72 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 01:55
106 73 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 02:00
107 75 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 02:05
108 74 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:10
109 74 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:15
110 73 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:20
111 74 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:25
112 75 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:30
113 75 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 02:35
114 77 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 02:40
115 77 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 02:45
116 78 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 02:50
117 78 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 02:55
118 78 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:00
119 78 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:05
120 79 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:10
121 81 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 03:15
122 81 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 03:20
123 83 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 03:25
124 82 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 03:30
125 83 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:35
126 84 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 03:40
127 84 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 03:45
128 88 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 03:50
129 89 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 03:55
130 89 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:00
131 86 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:05
132 84 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:10
133 85 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 04:15
134 85 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:20
135 86 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:25
136 87 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:30
137 85 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:35
138 84 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 04:40
139 82 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 04:45
140 80 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 04:50
141 81 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 04:55
142 83 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 05:00
143 83 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 04:05
144 82 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 04:10
145 80 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 04:15
146 81 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 04:20
147 81 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 04:25
148 78 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 04:30
149 79 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 04:35
150 81 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 04:40
151 80 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 04:45
152 78 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 04:50
153 76 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 04:55
154 76 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 05:00
155 75 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 05:05
156 76 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 05:10
157 74 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 05:15
158 74 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 05:20
159 75 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 05:25
160 73 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 05:30
161 73 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 05:35
162 73 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 05:40
163 75 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 05:45
164 75 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 05:50
165 73 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 05:55
166 73 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 05:55
167 74 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:00
168 74 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:05
169 77 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 06:10
170 81 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 06:15
171 81 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:20
172 78 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 06:25
173 78 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 06:30
174 78 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 06:35
175 79 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 06:40
176 81 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 06:45
177 82 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 06:50
178 82 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 06:55
179 82 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:00
180 82 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:05
181 82 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 07:10
182 82 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:15
183 81 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:20
184 81 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 07:25
185 81 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 07:30
186 81 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 07:35
187 80 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 07:40
188 81 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 07:45
189 81 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 07:50
190 82 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:55
191 83 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 08:00
192 83 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:05
193 81 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 08:10
194 80 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:15
195 80 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 08:20
196 80 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 08:25
197 80 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 08:30
198 83 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 08:35
199 83 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:40
200 83 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:40
201 81 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:45
202 78 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:50
203 78 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:55
204 80 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 09:00
205 80 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 09:05
206 80 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:10
207 80 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:15
208 80 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:20
209 80 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:25
210 78 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:30
211 79 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:35
212 80 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:40
213 80 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 09:45
214 80 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:50
215 80 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:55
216 83 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:00
217 84 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:05
218 81 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:10
219 87 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:15
220 88 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:20
221 85 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:25
222 87 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:30
223 86 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:35
224 85 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:40
225 87 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 10:45
226 87 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:50
227 89 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:55
228 87 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:00
229 88 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:05
230 88 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:10
231 87 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:15
232 87 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:20
233 - شنبه 29 آذر 1399 ساعت 16:20
234 87 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 11:30
235 86 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 11:35
236 86 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 11:40
237 86 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 11:45
238 86 جمعه 05 دی 1399 ساعت 11:50
239 86 شنبه 06 دی 1399 ساعت 11:55
240 88 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:00
241 89 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:05
242 88 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:10
243 89 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 12:15
244 89 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 12:20
245 89 جمعه 12 دی 1399 ساعت 12:25
246 88 شنبه 13 دی 1399 ساعت 12:30
247 88 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 12:35
248 88 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 12:40
249 87 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 12:45
250 87 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 12:50
251 87 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 12:55
252 87 جمعه 19 دی 1399 ساعت 13:00
253 87 شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:05
254 89 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 13:10
255 88 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 13:15
256 88 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 13:20
257 88 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 13:25
258 88 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 13:30
259 88 جمعه 26 دی 1399 ساعت 13:35
260 88 شنبه 27 دی 1399 ساعت 13:40
261 89 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 13:45
262 88 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 13:50
263 88 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 13:55
264 88 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 14:00
265 89 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 14:05
266 88 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 14:10
267 89 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 14:15
268 90 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 14:20
269 89 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 14:25
270 89 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 14:30
271 88 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 14:35
272 88 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 14:40
273 87 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 14:45
274 87 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 14:50
275 87 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 14:55
276 87 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 15:00
277 87 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 15:05
278 86 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 15:10
279 86 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 15:15
280 86 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 15:20
281 87 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 15:25
282 86 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 15:30
283 86 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 15:35
284 85 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:40
285 85 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 15:41
286 87 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 15:50
287 86 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 15:55
288 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 16:20
289 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 16:20
290 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 16:20
291 86 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:44
292 86 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 19:10
293 85 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 19:20
294 82 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 19:25
295 82 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 19:30
296 82 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 19:35
297 82 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 19:40
298 81 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 19:45
299 82 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 19:50
300 83 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 19:55
301 84 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 20:05
302 84 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 20:10
303 85 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 20:15
304 82 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 20:20
305 82 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 20:25
306 82 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 20:30
307 82 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 20:35
308 83 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 20:40
309 84 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:45
310 85 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 20:50
311 86 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 20:55
312 86 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 21:00
313 87 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 21:05
314 88 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 21:10
315 87 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 21:15
316 88 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 21:20
317 87 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 21:25
318 86 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 21:30
319 85 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 21:35
320 84 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 21:40
321 83 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 21:45
322 82 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 21:50
323 80 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 21:55
324 80 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 22:00
325 80 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 22:05
326 81 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 23:10
327 82 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 23:15
328 84 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 23:20
329 84 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 23:25
330 85 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 23:30
331 85 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 23:35
332 85 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 23:40
333 84 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 23:45
334 85 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 23:50
335 85 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 23:55
336 85 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:00
337 86 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 00:10
338 86 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:15
339 85 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:20
340 85 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:25
341 85 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:30
342 86 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:35
343 86 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 00:40
344 85 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 00:45
345 87 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 00:50
346 87 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 00:55
347 86 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 01:00
348 86 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 01:05
349 87 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:10
350 88 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:15
351 92 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 01:20
352 95 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 01:25
353 98 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 01:30
354 102 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:35
355 102 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
356 103 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
357 100 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
358 97 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
359 98 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
360 94 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
361 95 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
362 95 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
363 95 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
364 95 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
365 92 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
366 93 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
367 91 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
368 91 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
369 90 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
370 90 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.