بانک پاسارگاد دات آی آر (bpi.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 81

زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی bpi.ir درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک پاسارگاد دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک پاسارگاد دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 80 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 01:45
2 82 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 01:50
3 82 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 01:55
4 81 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 02:00
5 81 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 02:05
6 81 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 02:10
7 79 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 02:15
8 78 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 01:20
9 77 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 01:25
10 77 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 01:30
11 76 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 01:35
12 77 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 01:40
13 78 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 01:45
14 78 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 01:50
15 77 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 01:55
16 77 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 02:00
17 78 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 02:05
18 77 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 02:10
19 78 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 02:15
20 79 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 02:20
21 79 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 02:25
22 79 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 02:30
23 81 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 02:35
24 80 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 02:40
25 81 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 02:45
26 82 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 02:50
27 80 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 02:55
28 81 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 03:00
29 82 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 03:05
30 81 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 03:10
31 77 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 03:15
32 76 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 03:20
33 76 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 03:25
34 75 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 03:30
35 76 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 03:35
36 79 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 03:40
37 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 00:45
38 81 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 11:40
39 80 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 11:45
40 80 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 11:50
41 80 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 11:55
42 79 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 12:00
43 82 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 12:05
44 81 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 12:10
45 81 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 12:15
46 79 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 12:20
47 81 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 12:25
48 79 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 12:30
49 79 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 12:35
50 82 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 12:40
51 82 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 12:45
52 83 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 12:50
53 81 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 12:55
54 80 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 13:00
55 81 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 13:05
56 82 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 13:10
57 85 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 13:15
58 83 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 13:20
59 83 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 13:25
60 82 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 13:30
61 83 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 13:35
62 83 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 13:40
63 84 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 13:45
64 87 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 15:50
65 87 دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 16:25
66 - سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 00:45
67 86 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 16:35
68 90 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 16:40
69 90 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 16:45
70 91 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 16:50
71 90 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 16:55
72 88 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 17:00
73 85 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 17:05
74 85 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 17:10
75 83 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 17:15
76 84 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 17:20
77 83 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 17:25
78 85 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 17:30
79 82 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 17:35
80 82 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 17:40
81 83 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 17:45
82 83 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 17:50
83 83 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 17:55
84 83 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 18:00
85 83 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 18:05
86 81 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 18:10
87 81 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 18:15
88 80 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 18:20
89 84 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 18:25
90 84 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 18:30
91 84 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 18:35
92 85 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 18:40
93 82 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 18:45
94 82 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 18:50
95 83 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 18:55
96 82 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 19:00
97 82 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 19:05
98 82 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 19:10
99 78 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 19:15
100 76 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 19:20
101 75 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 19:25
102 74 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 19:30
103 74 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 19:35
104 79 جمعه 06 دی 1398 ساعت 19:40
105 82 شنبه 07 دی 1398 ساعت 19:45
106 81 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 19:50
107 77 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 19:55
108 76 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 20:00
109 76 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 20:05
110 76 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 20:10
111 76 جمعه 13 دی 1398 ساعت 20:15
112 79 شنبه 14 دی 1398 ساعت 20:20
113 80 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 20:25
114 77 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 20:30
115 77 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 20:35
116 77 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 20:40
117 76 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 20:45
118 77 جمعه 20 دی 1398 ساعت 20:50
119 80 شنبه 21 دی 1398 ساعت 20:55
120 76 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 21:00
121 75 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 21:05
122 75 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 21:10
123 75 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 21:15
124 75 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 21:20
125 75 جمعه 27 دی 1398 ساعت 21:25
126 76 شنبه 28 دی 1398 ساعت 21:30
127 76 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 21:35
128 76 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 21:40
129 76 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 21:45
130 76 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 21:50
131 76 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 21:55
132 76 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 22:00
133 79 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 22:05
134 77 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 22:10
135 76 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 22:15
136 75 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 22:20
137 75 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 22:25
138 78 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 22:30
139 81 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 22:35
140 81 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 22:40
141 80 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 22:45
142 81 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 22:50
143 79 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 22:55
144 79 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 23:00
145 78 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 23:05
146 78 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 23:10
147 79 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 23:15
148 81 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 23:20
149 80 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 23:25
150 79 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 23:30
151 80 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 23:35
152 78 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 23:40
153 78 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 23:45
154 79 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 23:50
155 79 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 23:55
156 79 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 00:00
157 79 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 00:05
158 79 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 00:10
159 79 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 00:15
160 78 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 00:20
161 78 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 00:25
162 78 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 00:30
163 78 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 00:35
164 76 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 00:40
165 76 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 00:45
166 - پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 00:45
167 76 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 00:50
168 76 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 01:00
169 77 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 01:05
170 75 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 01:10
171 75 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 01:15
172 76 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 01:20
173 75 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 01:25
174 74 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 01:30
175 74 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 01:35
176 75 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 01:40
177 73 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 01:45
178 74 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 01:50
179 73 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 01:55
180 72 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 02:00
181 72 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 02:05
182 72 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 12:10
183 73 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 12:15
184 73 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 12:20
185 75 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 12:25
186 75 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 12:30
187 73 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 12:35
188 71 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 12:40
189 73 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 13:55
190 77 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 14:00
191 77 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 14:05
192 84 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 14:10
193 87 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 14:15
194 92 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 14:20
195 94 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 14:25
196 97 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 14:30
197 101 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 14:35
198 102 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 14:40
199 103 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 14:45
200 103 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 14:50
201 105 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 14:55
202 108 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 15:00
203 112 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 15:05
204 118 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 15:10
205 119 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 15:15
206 119 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 15:20
207 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 01:45
208 119 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 15:30
209 119 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 15:35
210 120 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 15:40
211 125 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 15:45
212 126 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 15:50
213 127 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 15:55
214 124 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 16:00
215 128 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 16:05
216 126 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 16:10
217 128 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 16:15
218 131 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 16:20
219 135 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 16:25
220 133 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 16:30
221 125 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 16:35
222 125 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 16:40
223 122 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 16:45
224 117 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 16:50
225 117 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 16:55
226 112 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 17:00
227 107 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 17:05
228 105 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 17:10
229 103 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 17:15
230 103 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 17:20
231 100 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 17:25
232 96 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 17:30
233 93 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 17:35
234 93 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 17:40
235 91 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 17:45
236 91 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 17:50
237 89 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 17:55
238 87 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 18:00
239 83 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 18:05
240 83 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 18:10
241 83 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 18:15
242 83 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 18:20
243 83 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 18:25
244 83 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:30
245 85 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 18:35
246 86 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 18:40
247 83 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 18:45
248 83 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 18:50
249 84 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 18:55
250 83 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 19:00
251 83 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 19:05
252 84 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 19:10
253 84 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 19:15
254 84 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 19:20
255 85 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 19:25
256 84 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 19:30
257 85 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 19:35
258 83 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 19:40
259 85 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 19:45
260 84 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 19:50
261 84 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 19:55
262 77 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 20:00
263 77 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 20:05
264 79 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 20:10
265 82 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 20:15
266 82 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 20:20
267 82 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 20:25
268 82 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 20:30
269 81 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 20:35
270 81 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 20:40
271 81 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 20:45
272 81 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 20:50
273 81 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 20:55
274 81 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 21:00
275 81 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:05
276 79 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 21:10
277 78 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 21:15
278 81 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 21:20
279 81 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 21:25
280 81 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 21:30
281 81 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 21:35
282 81 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 21:40
283 80 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 21:45
284 80 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 21:50
285 79 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 21:55
286 78 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 22:00
287 79 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 22:05
288 79 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 22:10
289 - دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 01:45
290 77 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 22:20
291 77 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 22:30
292 77 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 22:35
293 77 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 22:40
294 77 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22:40
295 75 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 22:45
296 74 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 22:50
297 74 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 22:55
298 74 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 23:00
299 73 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 23:05
300 73 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 23:10
301 73 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 23:15
302 73 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 23:20
303 73 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 23:25
304 71 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 23:25
305 71 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 23:30
306 71 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 23:35
307 71 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 23:40
308 71 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 23:45
309 72 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 23:50
310 70 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 23:55
311 71 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:00
312 73 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:05
313 71 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:10
314 72 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:15
315 72 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:20
316 71 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:25
317 71 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:30
318 71 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:35
319 71 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:40
320 70 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:45
321 70 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:50
322 70 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:55
323 69 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 01:00
324 69 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 01:05
325 68 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 01:10
326 70 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 01:15
327 71 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:20
328 73 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:25
329 74 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:30
330 75 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:35
331 74 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 01:40
332 - سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 01:45
333 73 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 01:45
334 72 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 01:50
335 72 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 01:55
336 73 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 02:00
337 75 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 02:05
338 74 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:10
339 74 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:15
340 73 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:20
341 74 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:25
342 75 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:30
343 75 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 02:35
344 77 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 02:40
345 77 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 02:45
346 78 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 02:50
347 78 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 02:55
348 78 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:00
349 78 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:05
350 79 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:10
351 81 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 03:15
352 81 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 03:20
353 83 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 03:25
354 82 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 03:30
355 83 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 03:35
356 84 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 03:40
357 84 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 03:45
358 88 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 03:50
359 89 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 03:55
360 89 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:00
361 86 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:05
362 84 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:10
363 85 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 04:15
364 85 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:20
365 86 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:25
366 87 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:30
367 85 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:35
368 84 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 04:40
369 82 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 04:45
370 80 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 04:50
371 81 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 04:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.