بانک پارسیان دات کام (parsian-bank.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 27474

زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:36
خلاصه معرفی parsian-bank.com درج شده در الکسا
Parsian Bank held the founders’ assembly in July 2001 by virtue of the Act for Establishment of Non-Governmental Banks ratified in April 2000. Parsian Bank obtained business permission from the Central Bank of the I.R. of Iran. Parsian Bank’s opened for business in March 2002 upon concurrent inauguration of four branches.

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک پارسیان دات کام

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک پارسیان دات کام در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 10484 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 17:25
2 11279 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 17:30
3 12065 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 18:10
4 14200 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 18:15
5 15874 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 18:20
6 17244 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 18:25
7 18871 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 18:35
8 19923 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 18:40
9 20013 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 18:45
10 20013 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 18:50
11 18826 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 18:55
12 18798 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 19:00
13 19941 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 19:05
14 22336 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 19:10
15 21963 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 19:15
16 20880 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 19:20
17 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 17:25
18 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 17:25
19 20033 پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 18:50
20 20562 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 19:20
21 22120 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 19:25
22 23367 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 19:30
23 22697 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 19:35
24 21541 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 19:46
25 20493 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 19:50
26 21123 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 19:55
27 21583 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 20:00
28 22041 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 20:05
29 23263 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 20:10
30 22810 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 20:15
31 22810 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 20:20
32 22090 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 20:25
33 22780 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 20:30
34 23589 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 20:40
35 23521 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 20:45
36 26549 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 20:50
37 26549 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 20:55
38 25463 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 21:00
39 25152 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 21:05
40 26640 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 21:10
41 26654 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 21:15
42 26612 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 21:20
43 26612 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 21:25
44 25112 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 21:30
45 25340 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 22:05
46 26220 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 22:10
47 25325 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 22:15
48 26741 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 22:20
49 26741 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 22:25
50 26741 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 22:35
51 24417 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 22:40
52 25175 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 22:45
53 26053 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 22:50
54 27024 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 22:55
55 27708 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 23:00
56 28985 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 23:05
57 27102 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 23:10
58 25284 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 23:15
59 25170 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 23:20
60 24983 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 23:30
61 24557 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 23:35
62 25656 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 23:40
63 26310 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 23:45
64 24862 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 23:50
65 - دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 17:25
66 22758 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 00:05
67 22516 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 01:30
68 21754 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 01:35
69 21844 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 01:40
70 22651 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 01:45
71 23224 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 01:50
72 22236 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 01:55
73 21209 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 02:00
74 21245 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 02:10
75 20664 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 02:15
76 20693 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 02:20
77 21234 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 02:25
78 21832 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 02:30
79 21832 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 02:40
80 20629 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 02:45
81 21750 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 02:50
82 22195 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 02:55
83 21845 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 03:00
84 22332 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 03:05
85 22992 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 03:10
86 21313 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 03:15
87 19936 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 03:20
88 20943 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 03:25
89 20982 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 03:30
90 21582 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 03:35
91 22065 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 03:40
92 21519 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 03:45
93 20907 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 03:50
94 20980 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 03:55
95 21444 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 04:00
96 21876 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 04:05
97 22556 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 04:10
98 23227 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 04:15
99 23175 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 04:20
100 23636 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 04:25
101 22905 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 04:30
102 22326 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 04:35
103 22964 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 04:40
104 24221 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 04:45
105 24835 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 04:50
106 25754 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 04:55
107 25038 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 05:00
108 25029 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 05:05
109 25741 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 05:10
110 25988 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 05:15
111 25981 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 05:20
112 25985 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 05:25
113 25906 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 05:30
114 26393 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 05:35
115 26435 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 05:40
116 24868 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 05:45
117 25504 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 05:50
118 26772 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 05:55
119 26776 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 05:00
120 27219 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 05:05
121 25031 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 05:10
122 23814 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 05:15
123 24524 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 05:20
124 24736 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 05:25
125 24728 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 05:30
126 25575 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 05:35
127 24989 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 05:40
128 25032 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 05:45
129 24315 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 05:50
130 23351 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 05:55
131 22782 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 06:00
132 22592 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 06:05
133 23063 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 06:10
134 22024 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 06:15
135 21131 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 06:20
136 21654 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 06:25
137 23107 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 06:30
138 22676 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 06:35
139 22660 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 06:40
140 23934 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 06:45
141 23366 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 06:50
142 22000 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 06:55
143 22061 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 07:00
144 21721 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 07:05
145 20660 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 07:10
146 20987 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 07:15
147 22178 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 07:20
148 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 16:25
149 21786 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 13:55
150 21454 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 14:00
151 22475 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 14:05
152 22430 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 14:10
153 22770 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 14:15
154 23398 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 14:25
155 23489 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 14:30
156 23518 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 14:35
157 24129 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 14:40
158 24195 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 14:45
159 25455 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 14:50
160 26140 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 14:55
161 27956 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 15:00
162 27845 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 15:05
163 27234 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 15:10
164 27234 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 15:15
165 29437 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 15:20
166 28076 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 15:25
167 28045 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 15:30
168 27340 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 15:35
169 26528 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 15:40
170 25079 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 15:45
171 25041 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 15:50
172 25041 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 15:55
173 25125 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 16:00
174 26170 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 16:05
175 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 16:25
176 27612 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 23:30
177 28507 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 02:50
178 28580 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 02:55
179 28683 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 03:00
180 30758 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 03:05
181 33318 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 03:10
182 34805 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 03:15
183 32054 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 03:20
184 31826 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 03:25
185 29330 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 03:30
186 27413 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 03:35
187 25909 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 03:40
188 25871 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 03:45
189 25793 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 08:00
190 24271 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 08:05
191 22856 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 08:10
192 22526 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 08:15
193 22188 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 08:20
194 21645 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 08:25
195 22172 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 08:30
196 22086 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 08:35
197 22363 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 08:40
198 21331 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 08:45
199 21294 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 08:50
200 21216 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 08:55
201 21879 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 09:00
202 22387 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 09:05
203 23633 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 09:15
204 23277 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 09:20
205 21984 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 09:25
206 20986 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 09:30
207 21301 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 09:35
208 20548 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 09:40
209 20428 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 09:45
210 20345 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 09:50
211 19452 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 09:55
212 19108 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 10:00
213 20545 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 10:05
214 20838 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 10:10
215 21601 جمعه 06 دی 1398 ساعت 10:15
216 22743 شنبه 07 دی 1398 ساعت 10:20
217 23808 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 10:25
218 23924 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 10:30
219 24021 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 10:35
220 24680 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 10:40
221 24778 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 10:45
222 24778 جمعه 13 دی 1398 ساعت 10:50
223 26207 شنبه 14 دی 1398 ساعت 10:55
224 28380 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 11:00
225 30031 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 11:05
226 28400 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 11:10
227 28480 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 11:15
228 29521 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 11:20
229 30223 جمعه 20 دی 1398 ساعت 11:25
230 32035 شنبه 21 دی 1398 ساعت 11:30
231 33421 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 11:35
232 32862 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 11:40
233 32962 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 11:45
234 32985 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 11:50
235 34112 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 11:55
236 34077 جمعه 27 دی 1398 ساعت 12:00
237 36575 شنبه 28 دی 1398 ساعت 12:05
238 36584 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 12:10
239 36528 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 12:15
240 35246 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 12:20
241 34087 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 12:25
242 34307 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 12:35
243 30977 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 12:40
244 32126 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 12:45
245 33269 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 12:50
246 31597 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 12:55
247 29534 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 13:00
248 27841 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 13:05
249 28524 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 13:10
250 28382 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 13:15
251 29089 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 13:20
252 29846 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 13:25
253 32016 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 13:30
254 31950 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 13:35
255 31893 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 13:40
256 31654 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 13:45
257 33346 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 13:50
258 33228 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 13:55
259 33119 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 14:00
260 34559 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 14:05
261 31566 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 14:10
262 31609 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 14:15
263 33139 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 14:20
264 31983 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 14:25
265 31898 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 14:30
266 32815 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 14:35
267 34441 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 14:40
268 31873 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 14:45
269 29508 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 14:50
270 30346 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 14:55
271 29394 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 15:00
272 32264 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 15:05
273 34313 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 15:10
274 32956 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 15:15
275 31214 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 15:20
276 31214 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 15:25
277 34260 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 15:30
278 36770 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 15:35
279 36879 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 15:40
280 36879 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 15:45
281 27765 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 15:50
282 26841 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 15:55
283 25976 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 16:00
284 25153 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 16:05
285 25153 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 16:10
286 25201 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 16:15
287 24344 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 16:20
288 24343 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 16:25
289 - دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 16:25
290 25313 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 16:30
291 25313 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 16:35
292 20093 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 16:40
293 20530 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 16:50
294 20514 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 16:55
295 19271 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 17:00
296 18545 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 17:05
297 18483 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 17:10
298 18212 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 17:15
299 18043 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 17:20
300 18874 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 17:25
301 18778 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 18:30
302 18792 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 18:35
303 19844 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 18:41
304 20407 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 18:45
305 19549 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 18:50
306 20688 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 18:55
307 20652 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 19:00
308 20692 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 19:05
309 20735 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 19:10
310 22174 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 19:15
311 21978 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 19:20
312 22633 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 19:25
313 25103 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 19:30
314 25993 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 19:35
315 26929 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 19:40
316 25825 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 19:45
317 24857 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 19:50
318 24963 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 19:55
319 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 17:25
320 25915 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 20:05
321 26866 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 20:10
322 27834 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 20:15
323 30783 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 20:20
324 28846 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 20:25
325 27964 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 20:30
326 30412 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 20:35
327 30603 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 20:40
328 32998 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 20:45
329 36846 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 20:50
330 35314 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 20:55
331 35460 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
332 34429 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 21:05
333 34438 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
334 32215 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 21:15
335 31122 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 21:20
336 34521 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 21:25
337 34625 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 21:30
338 33415 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 21:35
339 31126 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 21:40
340 29132 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 21:45
341 28040 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 21:50
342 27594 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 21:55
343 27538 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 22:00
344 27542 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 22:05
345 26475 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10
346 27883 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 22:15
347 27900 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 22:20
348 25845 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 22:25
349 25822 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 22:30
350 25800 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 22:35
351 25079 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 22:40
352 25060 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
353 27761 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 22:50
354 28801 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
355 27714 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 23:00
356 27670 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 23:05
357 30089 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 23:10
358 27013 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 23:15
359 25513 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
360 26775 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
361 26020 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
362 24452 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 23:35
363 24429 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 23:45
364 25874 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 23:50
365 25375 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 23:55
366 25168 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:00
367 25160 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:05
368 24950 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 00:10
369 25726 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 00:15
370 27283 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 00:20
371 28356 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:25
372 27474 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.