بانک پارسیان دات کام (parsian-bank.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 21057

زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:36
خلاصه معرفی parsian-bank.com درج شده در الکسا
Parsian Bank held the founders’ assembly in July 2001 by virtue of the Act for Establishment of Non-Governmental Banks ratified in April 2000. Parsian Bank obtained business permission from the Central Bank of the I.R. of Iran. Parsian Bank’s opened for business in March 2002 upon concurrent inauguration of four branches.

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک پارسیان دات کام

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک پارسیان دات کام در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 26393 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 05:35
2 26435 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 05:40
3 24868 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 05:45
4 25504 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 05:50
5 26772 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 05:55
6 26776 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 05:00
7 27219 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 05:05
8 25031 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 05:10
9 23814 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 05:15
10 24524 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 05:20
11 24736 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 05:25
12 24728 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 05:30
13 25575 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 05:35
14 24989 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 05:40
15 25032 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 05:45
16 24315 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 05:50
17 23351 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 05:55
18 22782 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 06:00
19 22592 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 06:05
20 23063 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 06:10
21 22024 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 06:15
22 21131 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 06:20
23 21654 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 06:25
24 23107 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 06:30
25 22676 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 06:35
26 22660 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 06:40
27 23934 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 06:45
28 23366 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 06:50
29 22000 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 06:55
30 22061 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 07:00
31 21721 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 07:05
32 20660 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 07:10
33 20987 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 07:15
34 22178 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 07:20
35 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 04:35
36 21786 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 13:55
37 21454 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 14:00
38 22475 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 14:05
39 22430 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 14:10
40 22770 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 14:15
41 23398 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 14:25
42 23489 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 14:30
43 23518 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 14:35
44 24129 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 14:40
45 24195 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 14:45
46 25455 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 14:50
47 26140 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 14:55
48 27956 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 15:00
49 27845 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 15:05
50 27234 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 15:10
51 27234 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 15:15
52 29437 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 15:20
53 28076 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 15:25
54 28045 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 15:30
55 27340 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 15:35
56 26528 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 15:40
57 25079 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 15:45
58 25041 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 15:50
59 25041 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 15:55
60 25125 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 16:00
61 26170 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 16:05
62 27612 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 23:30
63 28507 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 02:50
64 28580 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 02:55
65 28683 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 03:00
66 30758 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 03:05
67 33318 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 03:10
68 34805 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 03:15
69 32054 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 03:20
70 31826 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 03:25
71 29330 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 03:30
72 27413 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 03:35
73 25909 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 03:40
74 25871 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 03:45
75 - شنبه 09 آذر 1398 ساعت 04:35
76 25793 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 08:00
77 24271 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 08:05
78 22856 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 08:10
79 22526 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 08:15
80 22188 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 08:20
81 21645 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 08:25
82 22172 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 08:30
83 22086 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 08:35
84 22363 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 08:40
85 21331 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 08:45
86 21294 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 08:50
87 21216 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 08:55
88 21879 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 09:00
89 22387 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 09:05
90 23633 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 09:15
91 23277 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 09:20
92 21984 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 09:25
93 20986 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 09:30
94 21301 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 09:35
95 20548 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 09:40
96 20428 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 09:45
97 20345 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 09:50
98 19452 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 09:55
99 19108 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 10:00
100 20545 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 10:05
101 20838 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 10:10
102 21601 جمعه 06 دی 1398 ساعت 10:15
103 22743 شنبه 07 دی 1398 ساعت 10:20
104 23808 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 10:25
105 23924 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 10:30
106 24021 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 10:35
107 24680 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 10:40
108 24778 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 10:45
109 24778 جمعه 13 دی 1398 ساعت 10:50
110 26207 شنبه 14 دی 1398 ساعت 10:55
111 28380 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 11:00
112 30031 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 11:05
113 28400 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 11:10
114 28480 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 11:15
115 29521 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 11:20
116 30223 جمعه 20 دی 1398 ساعت 11:25
117 32035 شنبه 21 دی 1398 ساعت 11:30
118 33421 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 11:35
119 32862 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 11:40
120 32962 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 11:45
121 32985 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 11:50
122 34112 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 11:55
123 34077 جمعه 27 دی 1398 ساعت 12:00
124 36575 شنبه 28 دی 1398 ساعت 12:05
125 36584 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 12:10
126 36528 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 12:15
127 35246 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 12:20
128 34087 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 12:25
129 34307 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 12:35
130 30977 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 12:40
131 32126 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 12:45
132 33269 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 12:50
133 31597 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 12:55
134 29534 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 13:00
135 27841 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 13:05
136 28524 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 13:10
137 28382 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 13:15
138 29089 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 13:20
139 29846 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 13:25
140 32016 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 13:30
141 31950 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 13:35
142 31893 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 13:40
143 31654 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 13:45
144 33346 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 13:50
145 33228 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 13:55
146 33119 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 14:00
147 34559 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 14:05
148 31566 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 14:10
149 31609 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 14:15
150 33139 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 14:20
151 31983 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 14:25
152 31898 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 14:30
153 32815 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 14:35
154 34441 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 14:40
155 31873 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 14:45
156 29508 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 14:50
157 30346 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 14:55
158 29394 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 15:00
159 32264 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 15:05
160 34313 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 15:10
161 32956 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 15:15
162 31214 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 15:20
163 31214 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 15:25
164 34260 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 15:30
165 36770 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 15:35
166 36879 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 15:40
167 36879 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 15:45
168 27765 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 15:50
169 26841 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 15:55
170 25976 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 16:00
171 25153 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 16:05
172 25153 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 16:10
173 25201 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 16:15
174 24344 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 16:20
175 24343 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 16:25
176 25313 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 16:30
177 25313 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 16:35
178 20093 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 16:40
179 20530 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 16:50
180 20514 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 16:55
181 19271 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 17:00
182 18545 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 17:05
183 18483 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 17:10
184 18212 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 17:15
185 18043 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 17:20
186 18874 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 17:25
187 18778 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 18:30
188 18792 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 18:35
189 19844 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 18:41
190 20407 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 18:45
191 19549 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 18:50
192 20688 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 18:55
193 20652 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 19:00
194 20692 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 19:05
195 20735 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 19:10
196 22174 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 19:15
197 21978 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 19:20
198 22633 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 19:25
199 25103 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 19:30
200 25993 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 19:35
201 26929 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 19:40
202 25825 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 19:45
203 24857 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 19:50
204 24963 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 19:55
205 - چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 05:35
206 25915 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 20:05
207 26866 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 20:10
208 27834 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 20:15
209 30783 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 20:20
210 28846 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 20:25
211 27964 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 20:30
212 30412 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 20:35
213 30603 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 20:40
214 32998 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 20:45
215 36846 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 20:50
216 35314 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 20:55
217 35460 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
218 34429 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 21:05
219 34438 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
220 32215 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 21:15
221 31122 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 21:20
222 34521 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 21:25
223 34625 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 21:30
224 33415 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 21:35
225 31126 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 21:40
226 29132 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 21:45
227 28040 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 21:50
228 27594 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 21:55
229 27538 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 22:00
230 27542 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 22:05
231 26475 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 22:10
232 27883 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 22:15
233 27900 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 22:20
234 25845 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 22:25
235 25822 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 22:30
236 25800 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 22:35
237 25079 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 22:40
238 25060 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 22:45
239 27761 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 22:50
240 28801 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 22:55
241 27714 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 23:00
242 27670 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 23:05
243 30089 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 23:10
244 27013 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 23:15
245 25513 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 23:20
246 26775 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 23:25
247 26020 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 23:30
248 24452 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 23:35
249 24429 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 23:45
250 25874 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 23:50
251 25375 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 23:55
252 25168 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 00:00
253 25160 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 00:05
254 24950 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 00:10
255 25726 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 00:15
256 27283 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 00:20
257 28356 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 00:25
258 27474 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:30
259 27439 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:35
260 26459 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 00:40
261 26401 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 00:45
262 27480 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 00:50
263 28439 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 00:55
264 29976 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 01:00
265 31566 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 01:05
266 29466 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 01:10
267 28549 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 01:15
268 27581 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 01:25
269 26633 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 01:30
270 26596 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 01:35
271 27350 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 01:40
272 28290 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 01:45
273 27326 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 01:50
274 25661 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 01:55
275 26503 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 02:00
276 28097 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 02:05
277 28943 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 02:10
278 29861 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 02:15
279 33105 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 02:20
280 31937 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 02:25
281 31024 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 02:30
282 31700 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 02:35
283 31038 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 02:40
284 30007 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 02:45
285 31319 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 02:50
286 32540 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 02:55
287 31148 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 03:00
288 28938 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 03:05
289 31008 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 03:10
290 30324 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 03:15
291 30310 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 03:20
292 30324 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 03:25
293 30335 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 03:30
294 27935 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 03:35
295 26746 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 03:40
296 27449 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 03:45
297 25682 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 03:50
298 27364 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 03:55
299 28285 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 04:00
300 26516 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 04:05
301 25674 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 04:10
302 26567 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 04:15
303 25830 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 04:20
304 26660 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 04:25
305 28573 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 04:30
306 28459 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 04:35
307 27599 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 04:40
308 25562 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 04:45
309 23065 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 04:50
310 21499 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 04:55
311 20164 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 05:00
312 20734 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 05:05
313 21189 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 05:10
314 20847 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 05:15
315 20877 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 05:20
316 19634 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 05:25
317 20224 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 05:30
318 - پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 05:35
319 20332 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 05:35
320 19718 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 05:40
321 20293 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 05:45
322 20394 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 05:50
323 20394 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 05:55
324 18870 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 06:00
325 17428 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 06:05
326 17407 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 06:10
327 18278 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 06:15
328 18805 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 06:20
329 20209 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 06:25
330 19452 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 06:30
331 18370 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 06:35
332 18738 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 06:40
333 18102 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 06:45
334 18086 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 06:50
335 18900 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 06:55
336 18186 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 07:00
337 17757 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 07:05
338 17005 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 07:10
339 17021 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 07:15
340 17580 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 07:20
341 18485 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 07:25
342 19973 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 07:30
343 20567 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 07:35
344 19286 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 07:40
345 18419 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 07:45
346 18568 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 07:50
347 18087 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 07:55
348 19053 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 08:00
349 19087 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 08:05
350 19980 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 08:10
351 20606 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 08:15
352 20207 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 08:20
353 20037 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 08:25
354 20539 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 08:30
355 21126 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 08:35
356 23218 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 08:40
357 24060 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 08:45
358 22843 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 08:50
359 22324 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 08:55
360 21868 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 09:00
361 22876 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 09:05
362 22897 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 09:10
363 23529 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 09:15
364 23881 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 09:20
365 22712 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 09:25
366 20251 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 09:30
367 21210 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 09:35
368 20549 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 09:40
369 21057 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 09:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.