بانک پارسیان دات آی آر (parsian-bank.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 230

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 05 مرداد 1395 ساعت 12:16
خلاصه معرفی parsian-bank.ir درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک پارسیان دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک پارسیان دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 197 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 08:05
2 194 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 08:10
3 194 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 08:15
4 194 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 08:20
5 197 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 08:25
6 198 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 07:30
7 199 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 07:35
8 199 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 07:40
9 195 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 07:45
10 198 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 07:50
11 199 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 07:55
12 202 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 08:00
13 206 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 08:05
14 206 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 08:10
15 203 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 08:15
16 204 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 08:20
17 201 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 08:25
18 203 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 08:30
19 203 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 08:35
20 207 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 08:40
21 206 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 08:45
22 204 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 08:50
23 204 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 08:55
24 203 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 09:00
25 201 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 09:05
26 201 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 09:10
27 203 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 09:15
28 199 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 09:20
29 196 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 09:25
30 196 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 09:30
31 198 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 09:35
32 197 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 09:40
33 197 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 09:45
34 200 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 09:50
35 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 07:05
36 203 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 16:20
37 202 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 16:25
38 201 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 16:30
39 201 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 16:40
40 206 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 16:45
41 200 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 16:50
42 199 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 16:55
43 201 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 17:00
44 203 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 17:05
45 201 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 17:10
46 201 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 17:15
47 204 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 17:20
48 202 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 17:30
49 202 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 17:35
50 199 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 17:40
51 200 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 17:45
52 205 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 17:55
53 206 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 18:00
54 211 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 18:05
55 210 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 18:10
56 210 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 18:15
57 207 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 18:20
58 206 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 18:25
59 206 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 18:30
60 209 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 18:35
61 213 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 18:40
62 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 07:05
63 210 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 06:25
64 202 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 06:30
65 198 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 06:35
66 200 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 06:40
67 199 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 06:45
68 201 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 06:50
69 198 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 06:55
70 198 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 07:00
71 - سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 07:05
72 194 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 07:05
73 194 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 07:10
74 193 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 07:15
75 194 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 07:20
76 197 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 10:20
77 198 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 10:25
78 193 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 10:30
79 195 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 10:40
80 196 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 10:45
81 197 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 10:50
82 200 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 10:55
83 201 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 11:00
84 197 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 11:05
85 195 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 11:10
86 195 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 11:15
87 194 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 11:20
88 189 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 11:25
89 189 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 11:30
90 193 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 11:40
91 189 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 11:45
92 189 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 11:50
93 189 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 12:00
94 188 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 12:05
95 186 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 12:10
96 187 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 12:16
97 191 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 12:20
98 186 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 12:25
99 186 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 12:30
100 190 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 12:35
101 191 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 12:40
102 192 جمعه 06 دی 1398 ساعت 12:45
103 193 شنبه 07 دی 1398 ساعت 12:50
104 198 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 12:55
105 194 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 13:15
106 191 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 13:20
107 193 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 13:25
108 195 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 13:30
109 196 جمعه 13 دی 1398 ساعت 13:35
110 194 شنبه 14 دی 1398 ساعت 13:40
111 201 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 13:45
112 199 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 13:50
113 199 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 13:55
114 198 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 14:00
115 201 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 14:05
116 201 جمعه 20 دی 1398 ساعت 14:10
117 204 شنبه 21 دی 1398 ساعت 14:15
118 210 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 14:20
119 209 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 14:25
120 211 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 14:30
121 208 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 14:35
122 209 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 14:40
123 208 جمعه 27 دی 1398 ساعت 14:45
124 211 شنبه 28 دی 1398 ساعت 14:50
125 216 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 14:55
126 215 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 15:00
127 213 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 15:10
128 214 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 15:15
129 218 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 15:20
130 218 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 15:25
131 225 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 15:30
132 225 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 15:35
133 225 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 15:40
134 219 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 15:45
135 221 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 15:50
136 229 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 15:55
137 228 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 16:00
138 228 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 16:05
139 231 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 16:10
140 230 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 16:15
141 228 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 16:20
142 227 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 16:25
143 229 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 16:30
144 226 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 16:35
145 230 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 16:40
146 230 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 16:45
147 226 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 16:50
148 218 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 16:55
149 224 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 17:00
150 226 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 17:05
151 224 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 17:10
152 229 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 17:15
153 228 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 17:20
154 223 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 17:25
155 221 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 17:35
156 222 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 17:40
157 218 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 17:45
158 219 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 17:50
159 222 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 17:55
160 220 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 18:00
161 218 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 18:05
162 211 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 18:10
163 211 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 18:15
164 211 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 18:20
165 217 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 18:25
166 217 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 18:30
167 212 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 18:35
168 207 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 18:40
169 203 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 18:45
170 202 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 18:50
171 199 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 19:00
172 198 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 19:05
173 204 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 19:10
174 201 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 19:15
175 207 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 19:20
176 206 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 19:25
177 207 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 19:30
178 206 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 19:35
179 206 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 19:40
180 209 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 19:45
181 208 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 19:50
182 208 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 19:55
183 208 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 20:00
184 205 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 20:05
185 203 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 20:10
186 205 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 20:15
187 208 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 21:20
188 209 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 21:25
189 210 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 21:35
190 216 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 21:40
191 221 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 21:45
192 226 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 21:50
193 229 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 21:55
194 234 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 22:00
195 233 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 22:05
196 237 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 22:10
197 238 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 22:15
198 241 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 22:20
199 244 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 22:26
200 249 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 22:30
201 256 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 22:35
202 264 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 22:40
203 268 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 22:45
204 263 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 22:50
205 263 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 01:05
206 261 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 01:10
207 273 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 01:15
208 279 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 01:20
209 284 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 01:30
210 283 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 01:35
211 279 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 01:40
212 282 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 01:45
213 284 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 01:50
214 290 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 01:55
215 297 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 02:00
216 296 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 02:10
217 295 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 02:15
218 287 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 02:20
219 283 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 02:25
220 278 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 02:30
221 275 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 02:35
222 276 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 02:40
223 273 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 02:45
224 269 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 02:50
225 262 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 02:55
226 257 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 03:00
227 257 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 03:05
228 252 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 03:10
229 249 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 03:15
230 242 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 03:20
231 230 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 03:25
232 226 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 03:30
233 225 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 03:35
234 224 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 03:40
235 226 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 03:45
236 228 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 03:50
237 226 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 03:55
238 221 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
239 220 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 04:05
240 220 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 04:10
241 219 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 04:15
242 222 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 04:20
243 226 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 04:25
244 223 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 04:31
245 215 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 04:35
246 216 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 04:40
247 216 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 04:45
248 214 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 04:50
249 213 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 04:55
250 217 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 05:05
251 215 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 05:10
252 217 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 05:15
253 218 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 05:20
254 216 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 05:25
255 212 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 05:30
256 209 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 05:35
257 211 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 05:40
258 208 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 05:45
259 209 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 05:50
260 206 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 05:55
261 205 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 06:00
262 206 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 06:05
263 208 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 06:10
264 210 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 06:15
265 209 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 06:20
266 209 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 06:25
267 206 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 06:30
268 207 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 06:35
269 205 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 06:40
270 208 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 06:45
271 209 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 06:50
272 206 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 06:55
273 206 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 07:00
274 200 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 07:05
275 200 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 07:10
276 202 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 07:15
277 202 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 07:20
278 204 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 07:25
279 205 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 07:30
280 202 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 07:35
281 201 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 07:40
282 199 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 07:45
283 196 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 07:55
284 195 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 08:00
285 - شنبه 07 تیر 1399 ساعت 08:05
286 200 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 08:05
287 196 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 08:10
288 198 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 08:15
289 196 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 08:20
290 195 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 08:25
291 194 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 08:30
292 195 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 08:35
293 193 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 08:40
294 190 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 08:45
295 185 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 08:50
296 185 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 08:55
297 182 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 09:00
298 185 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 09:05
299 185 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 09:10
300 187 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 09:15
301 187 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 09:20
302 185 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 09:25
303 187 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 09:30
304 188 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 09:35
305 188 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 09:40
306 190 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 09:45
307 190 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 09:50
308 189 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 09:55
309 185 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 10:00
310 185 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 10:05
311 185 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 10:10
312 185 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 10:15
313 186 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 10:20
314 188 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 10:25
315 189 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 10:30
316 187 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 10:36
317 187 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 10:41
318 189 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 10:50
319 192 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 10:55
320 195 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 11:05
321 195 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 11:16
322 196 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 11:20
323 196 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 11:25
324 193 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 11:30
325 195 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 11:35
326 195 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 11:40
327 198 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 11:45
328 202 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 11:50
329 204 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 11:55
330 204 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 12:00
331 199 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 12:05
332 199 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 12:10
333 202 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 12:15
334 205 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 12:20
335 209 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 12:25
336 209 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 12:30
337 209 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 12:35
338 207 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 12:40
339 209 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 12:45
340 210 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 12:50
341 211 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 12:55
342 213 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 13:00
343 213 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 13:05
344 214 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 13:10
345 216 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 13:15
346 216 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 13:20
347 216 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 13:25
348 217 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 13:30
349 219 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 13:35
350 222 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 13:40
351 225 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 13:45
352 224 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 13:50
353 223 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 13:55
354 223 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 14:00
355 225 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 14:05
356 229 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 14:10
357 231 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 14:15
358 228 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 14:20
359 224 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 14:25
360 223 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 14:30
361 225 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 14:35
362 227 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 14:40
363 234 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 14:45
364 233 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 14:50
365 233 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 14:55
366 232 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 15:00
367 231 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 15:05
368 230 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 15:10
369 230 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 15:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.