بانک پارسیان دات آی آر (parsian-bank.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 275

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 05 مرداد 1395 ساعت 12:16
خلاصه معرفی parsian-bank.ir درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک پارسیان دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک پارسیان دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 232 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 16:00
2 233 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 16:05
3 234 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 16:10
4 234 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 16:15
5 234 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 16:20
6 234 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 16:30
7 235 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 16:35
8 234 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 16:40
9 238 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 16:45
10 240 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 16:50
11 238 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 16:55
12 240 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 17:00
13 247 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 17:05
14 249 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 17:10
15 250 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 17:15
16 252 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 17:20
17 253 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 17:25
18 254 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 17:30
19 253 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 17:35
20 252 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 17:40
21 256 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 17:45
22 258 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 17:50
23 261 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 17:55
24 259 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 18:00
25 261 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 18:05
26 258 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 18:10
27 260 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 18:15
28 259 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 18:20
29 257 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 18:25
30 265 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 18:30
31 265 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 18:35
32 265 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 18:40
33 259 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 18:45
34 259 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 18:50
35 259 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 18:55
36 255 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 19:00
37 257 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 19:05
38 256 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 19:10
39 255 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 19:15
40 248 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 19:25
41 243 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 19:35
42 243 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 19:40
43 246 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 19:45
44 245 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 19:50
45 242 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 19:55
46 240 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 20:00
47 241 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 20:05
48 242 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 20:10
49 240 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 20:15
50 241 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 20:20
51 243 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 20:25
52 242 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 20:30
53 242 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 20:40
54 245 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 20:45
55 244 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 20:50
56 246 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 20:55
57 249 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 21:00
58 252 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 21:05
59 252 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 21:10
60 251 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 21:15
61 248 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 21:20
62 248 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 21:25
63 249 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 21:30
64 252 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 21:35
65 257 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 21:40
66 255 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 21:45
67 249 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 21:50
68 251 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 21:55
69 249 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 22:00
70 247 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 22:05
71 247 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 22:10
72 252 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 22:15
73 253 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 22:25
74 248 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 22:30
75 252 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 22:35
76 253 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 22:40
77 253 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:45
78 255 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:50
79 258 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:55
80 257 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 23:00
81 254 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 23:05
82 253 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 23:10
83 252 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 23:15
84 255 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 23:20
85 256 جمعه 12 دی 1399 ساعت 23:25
86 258 شنبه 13 دی 1399 ساعت 23:30
87 255 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 23:35
88 253 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:40
89 249 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:45
90 248 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:50
91 248 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:55
92 249 شنبه 20 دی 1399 ساعت 00:00
93 251 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 00:05
94 250 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 00:10
95 251 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 00:35
96 250 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 00:40
97 249 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 00:45
98 - پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 16:00
99 256 شنبه 27 دی 1399 ساعت 00:55
100 257 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:00
101 258 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 01:05
102 262 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 01:10
103 261 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 01:15
104 - چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 16:00
105 260 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 01:25
106 259 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 01:30
107 262 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 01:35
108 261 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 01:40
109 263 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 01:45
110 261 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 01:50
111 261 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 01:55
112 261 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 02:00
113 260 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 02:05
114 261 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 02:10
115 257 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 02:15
116 257 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 02:20
117 254 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 02:25
118 253 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 02:30
119 253 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 02:35
120 254 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 02:40
121 254 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:45
122 252 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:50
123 250 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 02:55
124 244 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 06:05
125 244 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 06:45
126 246 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 07:00
127 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 16:00
128 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 16:00
129 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 16:00
130 250 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 22:15
131 245 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 23:00
132 240 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 23:05
133 237 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 23:10
134 238 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 23:15
135 239 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 23:20
136 239 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 23:25
137 241 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 23:30
138 239 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 23:35
139 237 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 23:40
140 239 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 23:50
141 241 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 23:55
142 241 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
143 240 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 00:25
144 242 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 00:30
145 242 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 00:35
146 247 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 00:40
147 246 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 00:45
148 247 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:50
149 249 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 00:55
150 247 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 01:00
151 248 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 01:05
152 246 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 01:10
153 243 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 01:15
154 237 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 01:20
155 239 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 01:25
156 - شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 16:00
157 237 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 01:35
158 236 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 01:45
159 238 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 01:50
160 237 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 01:55
161 233 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 02:00
162 232 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 02:05
163 232 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 02:10
164 235 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 03:15
165 - دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 17:00
166 235 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 03:25
167 238 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 03:30
168 242 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 03:35
169 241 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 03:40
170 242 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 03:45
171 241 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 03:50
172 243 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 03:55
173 247 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 04:00
174 249 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 04:05
175 252 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 04:10
176 255 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 04:15
177 260 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 04:20
178 260 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 04:25
179 260 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 04:30
180 258 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 04:35
181 258 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 04:40
182 257 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 04:45
183 258 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 04:50
184 263 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 04:55
185 266 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 05:00
186 264 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 05:05
187 264 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 05:10
188 263 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 05:15
189 264 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 05:20
190 273 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 05:25
191 286 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 05:30
192 294 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 05:35
193 298 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 05:40
194 296 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
195 296 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 05:50
196 288 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 05:55
197 286 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 06:00
198 286 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 06:05
199 283 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 06:10
200 279 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 06:15
201 277 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 06:20
202 276 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 06:25
203 274 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 06:30
204 273 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 06:35
205 272 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 06:40
206 268 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 06:45
207 267 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 06:50
208 266 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 06:55
209 272 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 07:00
210 267 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 07:05
211 269 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 07:10
212 271 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 07:15
213 271 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 07:20
214 269 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 07:25
215 269 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 07:30
216 266 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 07:35
217 263 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 07:40
218 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 17:00
219 269 شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 22:00
220 268 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 22:05
221 264 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 22:10
222 264 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 22:15
223 263 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 22:20
224 261 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 22:25
225 264 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 22:30
226 265 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 22:40
227 264 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 22:45
228 264 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 22:50
229 263 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 22:55
230 262 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 23:00
231 261 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 23:05
232 261 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 23:10
233 264 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 23:15
234 256 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 23:20
235 256 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 23:25
236 255 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 23:30
237 254 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 23:35
238 254 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 23:40
239 258 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 23:45
240 259 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 23:50
241 262 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 23:55
242 266 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 00:00
243 263 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 00:05
244 262 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 00:30
245 265 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 00:35
246 267 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 00:40
247 270 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 00:45
248 271 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 00:50
249 268 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 00:55
250 264 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 01:00
251 264 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 01:05
252 263 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 01:10
253 264 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 01:15
254 266 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 01:20
255 266 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 01:25
256 264 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 01:30
257 258 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 01:35
258 256 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 01:40
259 254 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 01:45
260 253 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 01:50
261 258 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 01:55
262 255 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 02:00
263 253 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 02:05
264 248 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 02:10
265 249 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 02:15
266 248 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 02:20
267 252 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 02:25
268 252 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 02:30
269 250 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 02:35
270 247 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 02:40
271 243 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 02:45
272 241 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 02:50
273 241 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 02:55
274 242 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 03:00
275 244 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 03:05
276 246 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 03:10
277 241 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 03:15
278 241 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 03:20
279 241 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 03:25
280 239 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 03:30
281 240 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 03:35
282 243 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 03:40
283 239 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 03:45
284 238 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 03:50
285 237 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 03:55
286 236 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 04:00
287 238 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 04:05
288 239 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 04:10
289 243 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 04:15
290 240 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 04:20
291 237 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 04:25
292 237 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 04:30
293 236 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 05:05
294 234 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 05:10
295 241 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 05:15
296 243 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 05:20
297 240 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 05:25
298 240 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 05:30
299 237 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 05:35
300 239 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 05:40
301 239 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 05:45
302 239 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 05:50
303 242 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 05:55
304 240 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 06:05
305 239 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 06:10
306 236 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 06:15
307 235 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 06:20
308 236 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 06:25
309 237 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 06:30
310 239 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 06:35
311 240 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 06:40
312 239 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 06:45
313 239 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 06:50
314 243 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 06:55
315 246 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 07:00
316 253 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 07:05
317 257 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 07:10
318 256 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 07:15
319 253 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 07:20
320 252 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 07:25
321 252 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 07:30
322 253 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 07:35
323 255 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 07:40
324 259 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 07:45
325 258 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 07:50
326 256 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 07:55
327 255 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 08:00
328 257 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 08:05
329 256 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 08:10
330 257 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 08:15
331 - شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 17:00
332 261 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 08:25
333 260 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 08:30
334 256 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 08:35
335 256 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 08:40
336 258 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 08:45
337 264 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 08:50
338 268 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 08:55
339 268 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 09:00
340 268 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 09:05
341 263 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 09:10
342 264 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 09:15
343 265 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 09:20
344 267 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 09:25
345 266 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 09:30
346 261 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 09:35
347 257 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 09:40
348 254 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 08:45
349 255 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 08:50
350 255 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 08:55
351 256 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 09:00
352 260 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 09:05
353 260 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 09:10
354 257 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 09:15
355 258 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 09:20
356 259 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 09:25
357 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 16:00
358 265 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 06:50
359 265 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 06:55
360 264 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 07:00
361 262 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 07:05
362 264 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 07:10
363 269 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 07:15
364 272 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 07:20
365 275 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 07:25
366 277 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 07:30
367 279 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 07:35
368 276 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 07:40
369 277 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 07:45
370 277 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 07:50
371 277 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 07:55
372 - جمعه 23 مهر 1400 ساعت 16:00
373 278 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 08:05
374 276 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 08:10
375 275 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 08:15
376 275 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 08:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.