بانک پارسیان دات آی آر (parsian-bank.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 269

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 05 مرداد 1395 ساعت 12:16
خلاصه معرفی parsian-bank.ir درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک پارسیان دات آی آر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک پارسیان دات آی آر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 242 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 03:20
2 230 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 03:25
3 226 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 03:30
4 225 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 03:35
5 224 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 03:40
6 226 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 03:45
7 228 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 03:50
8 226 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 03:55
9 221 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
10 220 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 04:05
11 220 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 04:10
12 219 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 04:15
13 222 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 04:20
14 226 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 04:25
15 223 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 04:31
16 215 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 04:35
17 216 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 04:40
18 216 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 04:45
19 214 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 04:50
20 213 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 04:55
21 217 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 05:05
22 215 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 05:10
23 217 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 05:15
24 218 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 05:20
25 216 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 05:25
26 212 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 05:30
27 209 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 05:35
28 211 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 05:40
29 208 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 05:45
30 209 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 05:50
31 206 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 05:55
32 205 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 06:00
33 206 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 06:05
34 208 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 06:10
35 210 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 06:15
36 209 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 06:20
37 209 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 06:25
38 206 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 06:30
39 207 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 06:35
40 205 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 06:40
41 208 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 06:45
42 209 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 06:50
43 206 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 06:55
44 206 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 07:00
45 200 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 07:05
46 200 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 07:10
47 202 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 07:15
48 202 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 07:20
49 204 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 07:25
50 205 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 07:30
51 202 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 07:35
52 201 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 07:40
53 199 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 07:45
54 196 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 07:55
55 195 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 08:00
56 200 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 08:05
57 196 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 08:10
58 198 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 08:15
59 196 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 08:20
60 195 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 08:25
61 194 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 08:30
62 195 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 08:35
63 193 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 08:40
64 190 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 08:45
65 185 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 08:50
66 185 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 08:55
67 182 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 09:00
68 185 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 09:05
69 185 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 09:10
70 187 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 09:15
71 187 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 09:20
72 185 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 09:25
73 187 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 09:30
74 188 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 09:35
75 188 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 09:40
76 190 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 09:45
77 190 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 09:50
78 189 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 09:55
79 185 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 10:00
80 185 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 10:05
81 185 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 10:10
82 185 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 10:15
83 186 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 10:20
84 188 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 10:25
85 189 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 10:30
86 187 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 10:36
87 187 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 10:41
88 189 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 10:50
89 192 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 10:55
90 195 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 11:05
91 195 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 11:16
92 196 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 11:20
93 196 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 11:25
94 193 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 11:30
95 195 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 11:35
96 195 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 11:40
97 198 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 11:45
98 202 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 11:50
99 204 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 11:55
100 204 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 12:00
101 199 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 12:05
102 199 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 12:10
103 202 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 12:15
104 205 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 12:20
105 209 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 12:25
106 209 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 12:30
107 209 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 12:35
108 207 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 12:40
109 209 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 12:45
110 210 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 12:50
111 211 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 12:55
112 213 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 13:00
113 213 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 13:05
114 214 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 13:10
115 216 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 13:15
116 216 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 13:20
117 216 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 13:25
118 217 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 13:30
119 219 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 13:35
120 222 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 13:40
121 225 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 13:45
122 224 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 13:50
123 223 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 13:55
124 223 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 14:00
125 225 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 14:05
126 229 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 14:10
127 231 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 14:15
128 228 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 14:20
129 224 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 14:25
130 223 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 14:30
131 225 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 14:35
132 227 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 14:40
133 234 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 14:45
134 233 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 14:50
135 233 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 14:55
136 232 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 15:00
137 231 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 15:05
138 230 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 15:10
139 230 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 15:15
140 232 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 15:20
141 233 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 14:25
142 233 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 14:30
143 230 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 14:35
144 230 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 14:40
145 230 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 14:45
146 226 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 14:50
147 229 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 14:55
148 231 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 15:00
149 231 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 15:05
150 229 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 15:15
151 226 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 15:20
152 226 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 15:25
153 232 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 15:30
154 229 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 15:35
155 228 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 15:40
156 230 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 15:45
157 230 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 15:50
158 227 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 15:55
159 232 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 16:00
160 233 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 16:05
161 234 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 16:10
162 234 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 16:15
163 234 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 16:20
164 234 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 16:30
165 235 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 16:35
166 234 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 16:40
167 238 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 16:45
168 240 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 16:50
169 238 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 16:55
170 240 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 17:00
171 247 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 17:05
172 249 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 17:10
173 250 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 17:15
174 252 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 17:20
175 253 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 17:25
176 254 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 17:30
177 253 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 17:35
178 252 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 17:40
179 256 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 17:45
180 258 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 17:50
181 261 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 17:55
182 259 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 18:00
183 261 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 18:05
184 258 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 18:10
185 260 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 18:15
186 259 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 18:20
187 257 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 18:25
188 265 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 18:30
189 265 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 18:35
190 265 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 18:40
191 259 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 18:45
192 259 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 18:50
193 259 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 18:55
194 255 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 19:00
195 257 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 19:05
196 256 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 19:10
197 255 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 19:15
198 248 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 19:25
199 243 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 19:35
200 243 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 19:40
201 246 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 19:45
202 245 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 19:50
203 242 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 19:55
204 240 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 20:00
205 241 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 20:05
206 242 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 20:10
207 240 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 20:15
208 241 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 20:20
209 243 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 20:25
210 242 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 20:30
211 242 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 20:40
212 245 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 20:45
213 244 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 20:50
214 246 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 20:55
215 249 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 21:00
216 252 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 21:05
217 252 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 21:10
218 251 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 21:15
219 248 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 21:20
220 248 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 21:25
221 249 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 21:30
222 252 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 21:35
223 257 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 21:40
224 255 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 21:45
225 249 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 21:50
226 251 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 21:55
227 249 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 22:00
228 247 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 22:05
229 247 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 22:10
230 252 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 22:15
231 253 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 22:25
232 248 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 22:30
233 252 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 22:35
234 253 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 22:40
235 253 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:45
236 255 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:50
237 258 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:55
238 257 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 23:00
239 254 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 23:05
240 253 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 23:10
241 252 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 23:15
242 255 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 23:20
243 256 جمعه 12 دی 1399 ساعت 23:25
244 258 شنبه 13 دی 1399 ساعت 23:30
245 255 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 23:35
246 253 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:40
247 249 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:45
248 248 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:50
249 248 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:55
250 249 شنبه 20 دی 1399 ساعت 00:00
251 251 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 00:05
252 250 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 00:10
253 251 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 00:35
254 250 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 00:40
255 249 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 00:45
256 - پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 02:20
257 256 شنبه 27 دی 1399 ساعت 00:55
258 257 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:00
259 258 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 01:05
260 262 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 01:10
261 261 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 01:15
262 - چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 02:20
263 260 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 01:25
264 259 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 01:30
265 262 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 01:35
266 261 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 01:40
267 263 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 01:45
268 261 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 01:50
269 261 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 01:55
270 261 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 02:00
271 260 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 02:05
272 261 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 02:10
273 257 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 02:15
274 257 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 02:20
275 - سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 02:20
276 254 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 02:25
277 253 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 02:30
278 253 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 02:35
279 254 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 02:40
280 254 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:45
281 252 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:50
282 250 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 02:55
283 244 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 06:05
284 244 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 06:45
285 246 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 07:00
286 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 02:20
287 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 02:20
288 250 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 22:15
289 245 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 23:00
290 240 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 23:05
291 237 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 23:10
292 238 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 23:15
293 239 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 23:20
294 239 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 23:25
295 241 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 23:30
296 239 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 23:35
297 237 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 23:40
298 239 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 23:50
299 241 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 23:55
300 241 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
301 240 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 00:25
302 242 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 00:30
303 242 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 00:35
304 247 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 00:40
305 246 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 00:45
306 247 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:50
307 249 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 00:55
308 247 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 01:00
309 248 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 01:05
310 246 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 01:10
311 243 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 01:15
312 237 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 01:20
313 239 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 01:25
314 - شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 02:20
315 237 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 01:35
316 236 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 01:45
317 238 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 01:50
318 237 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 01:55
319 233 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 02:00
320 232 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 02:05
321 232 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 02:10
322 235 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 03:15
323 - دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 03:20
324 - سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 03:20
325 235 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 03:25
326 238 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 03:30
327 242 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 03:35
328 241 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 03:40
329 242 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 03:45
330 241 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 03:50
331 243 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 03:55
332 247 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 04:00
333 249 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 04:05
334 252 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 04:10
335 255 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 04:15
336 260 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 04:20
337 260 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 04:25
338 260 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 04:30
339 258 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 04:35
340 258 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 04:40
341 257 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 04:45
342 258 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 04:50
343 263 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 04:55
344 266 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 05:00
345 264 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 05:05
346 264 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 05:10
347 263 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 05:15
348 264 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 05:20
349 273 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 05:25
350 286 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 05:30
351 294 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 05:35
352 298 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 05:40
353 296 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
354 296 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 05:50
355 288 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 05:55
356 286 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 06:00
357 286 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 06:05
358 283 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 06:10
359 279 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 06:15
360 277 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 06:20
361 276 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 06:25
362 274 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 06:30
363 273 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 06:35
364 272 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 06:40
365 268 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 06:45
366 267 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 06:50
367 266 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 06:55
368 272 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 07:00
369 267 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 07:05
370 269 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 07:10
371 271 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 07:15
372 271 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 07:20
373 269 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 07:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.