بانک صادرات (bsi.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 182

عنوان فارسی : بانک صادرات
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی bsi.ir درج شده در الکسا
Bank Saderat Iran (BSI) has the largest network of branches within Iran. The bank currently holds 23% of the total personnel and 29% of the branches of all commercial banks. The bank has 3,313 domestic branches and overseas branch offices located, in France, Bahrain, Egypt, UK, Greece, Oman, Qatar, Turkmenistan, Germany, UAE, and Lebanon. BSI has currently correspondent banking relations with more than 700 foreign banks.

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک صادرات

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک صادرات در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 179 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:30
2 177 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:35
3 178 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 06:40
4 182 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 06:45
5 186 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:50
6 181 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 06:55
7 186 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 07:00
8 188 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 07:05
9 191 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 07:10
10 191 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 07:15
11 195 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 07:20
12 195 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 07:25
13 193 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:30
14 196 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:35
15 196 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 07:40
16 196 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:45
17 195 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:50
18 201 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 07:55
19 199 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 08:00
20 200 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 08:05
21 194 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 08:10
22 196 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 08:15
23 195 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 08:20
24 193 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 08:25
25 194 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 08:30
26 194 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:35
27 195 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 08:40
28 195 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:45
29 195 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 08:50
30 195 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 08:55
31 193 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 09:00
32 197 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 09:05
33 201 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 09:10
34 200 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 09:15
35 199 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 09:20
36 197 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 09:25
37 195 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 09:30
38 190 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 09:35
39 194 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 09:40
40 196 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:45
41 195 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:50
42 189 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:55
43 188 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 10:00
44 185 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 10:05
45 186 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 10:10
46 191 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:15
47 191 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:20
48 193 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:25
49 192 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:30
50 194 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:35
51 196 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:40
52 196 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:45
53 199 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:50
54 201 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:55
55 198 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 11:00
56 199 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 11:05
57 198 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 11:10
58 198 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:15
59 199 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:20
60 206 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:25
61 208 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:30
62 202 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:35
63 200 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:40
64 200 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:45
65 199 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:50
66 199 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:55
67 208 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 12:00
68 210 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 12:05
69 204 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:10
70 205 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:15
71 206 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:20
72 204 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:25
73 202 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:30
74 206 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:35
75 204 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:40
76 194 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:45
77 195 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 12:50
78 195 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 12:55
79 194 جمعه 12 دی 1399 ساعت 13:00
80 193 شنبه 13 دی 1399 ساعت 13:05
81 195 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 13:10
82 191 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 13:15
83 189 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 13:20
84 186 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 13:25
85 187 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 13:30
86 187 جمعه 19 دی 1399 ساعت 13:35
87 188 شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:40
88 192 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 13:45
89 191 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 13:50
90 192 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 13:55
91 189 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 14:00
92 189 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 14:05
93 187 جمعه 26 دی 1399 ساعت 14:10
94 187 شنبه 27 دی 1399 ساعت 14:15
95 189 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 14:20
96 192 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 14:25
97 196 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 14:30
98 191 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 14:35
99 187 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 14:40
100 187 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 14:45
101 186 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 14:50
102 188 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 14:55
103 187 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 15:00
104 187 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 15:05
105 186 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 15:10
106 185 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 15:15
107 181 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 15:20
108 184 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 15:25
109 182 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 15:30
110 182 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 15:35
111 178 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 15:40
112 176 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 15:45
113 175 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 15:50
114 174 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 15:55
115 177 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 16:00
116 176 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 16:05
117 177 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 16:10
118 174 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 16:15
119 174 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:16
120 175 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 16:55
121 174 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 18:16
122 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 06:30
123 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 06:30
124 178 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:50
125 175 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 19:25
126 174 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 19:30
127 170 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 19:35
128 170 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 19:40
129 175 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 19:45
130 177 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 19:50
131 179 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 19:55
132 173 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 20:00
133 175 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 20:05
134 176 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 20:15
135 176 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 20:20
136 183 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 20:25
137 183 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 20:30
138 183 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 20:35
139 183 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 20:40
140 183 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 20:45
141 184 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 20:50
142 186 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:55
143 188 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 21:00
144 189 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 21:05
145 189 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 21:10
146 188 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 21:15
147 190 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 21:20
148 186 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 21:25
149 190 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 21:30
150 189 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 21:35
151 190 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 21:40
152 190 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 21:45
153 191 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 21:50
154 191 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 21:55
155 190 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 22:00
156 182 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 22:05
157 180 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 22:10
158 184 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 22:15
159 189 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 23:20
160 190 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 23:25
161 194 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 23:30
162 192 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 23:35
163 192 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 23:40
164 193 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 23:45
165 195 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 23:50
166 197 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 23:55
167 197 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 00:00
168 197 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:05
169 198 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:10
170 202 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 00:25
171 202 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:30
172 205 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:35
173 206 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:40
174 204 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:45
175 203 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:50
176 207 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 00:55
177 207 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:00
178 211 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:05
179 210 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 01:10
180 209 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 01:15
181 209 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 01:20
182 205 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:25
183 205 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:30
184 206 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 01:35
185 211 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 01:40
186 217 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 01:45
187 224 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:50
188 227 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
189 221 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
190 218 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
191 214 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
192 215 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
193 214 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
194 213 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
195 212 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
196 212 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
197 211 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
198 210 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
199 212 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
200 210 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
201 206 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 03:00
202 205 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 03:05
203 208 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
204 206 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
205 203 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
206 208 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
207 209 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
208 202 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 03:35
209 197 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 03:40
210 196 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 03:45
211 197 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 03:50
212 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 07:30
213 204 شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 18:35
214 203 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 18:40
215 197 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 18:45
216 198 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 18:50
217 198 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 18:55
218 196 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 19:00
219 195 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 19:05
220 202 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 19:10
221 201 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 19:15
222 195 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 19:20
223 195 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 19:25
224 198 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 19:30
225 198 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 19:35
226 199 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 19:40
227 201 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 19:45
228 198 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 19:50
229 193 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 19:55
230 191 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 20:00
231 191 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 20:05
232 191 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 20:10
233 190 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 20:15
234 190 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 20:20
235 198 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 20:25
236 202 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 20:30
237 196 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 20:35
238 195 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 20:40
239 197 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 20:45
240 192 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 20:50
241 197 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 20:55
242 199 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 21:00
243 194 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 21:05
244 191 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 21:10
245 189 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 21:15
246 187 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 21:20
247 185 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 21:25
248 189 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 21:30
249 188 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 21:35
250 190 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 21:40
251 187 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 21:45
252 186 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 21:50
253 183 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 21:55
254 185 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 22:00
255 188 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 22:05
256 188 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 22:10
257 186 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 22:15
258 180 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 22:20
259 183 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 22:25
260 183 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 22:30
261 183 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 22:35
262 186 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 22:40
263 186 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 22:45
264 183 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 22:50
265 178 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 22:55
266 175 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 23:00
267 175 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 23:05
268 175 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 23:10
269 - شنبه 19 تیر 1400 ساعت 07:30
270 178 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 23:20
271 177 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 23:25
272 176 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 23:30
273 175 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 23:35
274 176 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 23:40
275 178 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 23:45
276 181 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 23:50
277 180 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 23:55
278 174 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 00:00
279 174 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 00:05
280 173 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 00:20
281 178 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 00:25
282 181 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 00:30
283 188 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 00:35
284 187 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 00:40
285 179 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 00:45
286 180 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 00:50
287 179 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 00:55
288 180 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 01:25
289 184 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 01:30
290 186 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 01:35
291 185 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 01:40
292 184 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 01:45
293 184 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 01:50
294 183 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 01:55
295 184 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 02:00
296 185 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 02:05
297 188 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 02:10
298 188 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 02:15
299 189 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 02:20
300 185 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 02:25
301 182 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 02:30
302 182 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 02:35
303 182 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 02:40
304 185 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 02:45
305 186 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 02:50
306 186 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 02:55
307 183 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 03:00
308 185 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 03:05
309 194 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 03:10
310 202 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 03:15
311 209 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 03:20
312 208 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 03:25
313 206 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 03:30
314 194 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 03:35
315 197 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 03:40
316 197 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 03:45
317 200 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 03:50
318 209 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 03:55
319 208 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 04:00
320 200 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 04:05
321 194 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 04:10
322 195 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 04:15
323 194 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 04:20
324 197 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 04:25
325 206 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 04:30
326 205 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 04:35
327 201 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 04:40
328 196 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 04:45
329 197 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 04:50
330 197 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 04:55
331 199 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 05:00
332 204 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 05:05
333 205 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 05:10
334 203 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 05:15
335 198 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 05:20
336 198 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 05:25
337 199 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 05:30
338 195 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 05:35
339 198 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 05:40
340 192 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 05:45
341 189 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 05:50
342 183 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 04:55
343 180 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 05:00
344 182 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 05:05
345 182 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 05:10
346 186 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 05:15
347 185 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 05:20
348 185 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 05:25
349 184 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 05:30
350 184 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 05:35
351 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 06:30
352 184 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 03:25
353 186 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 03:30
354 185 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 03:35
355 184 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 03:40
356 183 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 03:45
357 184 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 03:50
358 182 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 03:55
359 185 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 04:00
360 187 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 04:05
361 188 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 04:10
362 184 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 04:15
363 185 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 04:20
364 184 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 04:25
365 183 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 04:30
366 182 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 04:35
367 185 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 04:40
368 187 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 04:50
369 184 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 04:55
370 182 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 05:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.