بانک صادرات (bsi.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 202

عنوان فارسی : بانک صادرات
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی bsi.ir درج شده در الکسا
Bank Saderat Iran (BSI) has the largest network of branches within Iran. The bank currently holds 23% of the total personnel and 29% of the branches of all commercial banks. The bank has 3,313 domestic branches and overseas branch offices located, in France, Bahrain, Egypt, UK, Greece, Oman, Qatar, Turkmenistan, Germany, UAE, and Lebanon. BSI has currently correspondent banking relations with more than 700 foreign banks.

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک صادرات

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک صادرات در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 192 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 18:10
2 193 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 18:15
3 186 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 18:20
4 180 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 18:25
5 179 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 18:30
6 181 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 18:35
7 182 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 18:40
8 181 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:45
9 182 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 18:50
10 178 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 18:55
11 177 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 19:00
12 177 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 19:05
13 175 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 19:10
14 168 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 19:15
15 157 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 19:20
16 160 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 19:25
17 159 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 19:30
18 161 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 19:35
19 159 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 19:40
20 158 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 19:45
21 155 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 19:50
22 151 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 19:55
23 146 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 20:00
24 139 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 20:05
25 139 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 20:10
26 134 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 20:15
27 132 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 20:20
28 132 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 20:25
29 134 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 20:30
30 136 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 20:35
31 136 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 20:40
32 135 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 20:45
33 131 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 20:50
34 133 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 20:55
35 133 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 21:00
36 132 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 21:05
37 134 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 21:10
38 135 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 21:15
39 134 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:20
40 129 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 21:25
41 127 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 21:30
42 128 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 21:35
43 129 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 21:40
44 135 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 21:45
45 140 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 21:50
46 141 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 21:55
47 139 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 22:00
48 138 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 22:05
49 137 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 22:10
50 136 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 22:15
51 140 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 22:20
52 143 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 22:25
53 145 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 22:30
54 147 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 22:35
55 153 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 22:40
56 155 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 22:45
57 156 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 22:50
58 158 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22:55
59 156 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 23:00
60 156 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 23:05
61 156 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 23:10
62 155 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 23:15
63 155 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 23:20
64 155 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 23:25
65 160 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 23:30
66 158 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 23:35
67 156 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 23:40
68 157 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 23:45
69 155 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 23:50
70 156 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 23:55
71 156 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 00:00
72 159 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:05
73 159 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 00:10
74 157 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:15
75 158 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:20
76 159 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:25
77 159 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:30
78 161 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:35
79 168 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:40
80 167 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:45
81 165 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:50
82 166 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:55
83 165 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 01:00
84 167 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 01:05
85 167 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 01:10
86 168 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 01:15
87 169 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 01:20
88 169 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 01:25
89 166 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 01:30
90 165 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 01:35
91 165 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:40
92 165 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:45
93 171 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:50
94 175 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:55
95 174 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 02:00
96 171 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 02:05
97 171 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 02:10
98 171 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 02:15
99 168 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 02:20
100 174 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 02:25
101 173 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:30
102 175 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:35
103 172 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:40
104 173 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:45
105 174 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:50
106 174 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 02:55
107 178 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 03:00
108 179 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 03:05
109 177 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 03:10
110 173 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 03:15
111 175 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:20
112 174 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:25
113 174 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:35
114 176 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 03:40
115 176 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 03:45
116 181 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 03:50
117 179 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 03:55
118 177 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 04:00
119 177 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 04:05
120 177 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 04:10
121 180 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 04:15
122 180 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 04:20
123 180 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:25
124 175 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:30
125 173 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:35
126 178 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 04:40
127 178 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:45
128 180 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:50
129 177 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:55
130 177 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 05:00
131 177 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 05:05
132 177 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 05:10
133 176 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 05:15
134 173 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 05:20
135 176 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 05:25
136 173 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 04:30
137 173 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 04:35
138 171 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 04:40
139 170 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 04:45
140 170 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 04:50
141 169 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 04:55
142 173 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 05:00
143 173 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 05:05
144 174 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 05:10
145 170 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 05:15
146 165 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 05:20
147 165 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 05:25
148 167 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 05:30
149 172 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 05:35
150 171 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 05:40
151 166 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 05:45
152 171 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 05:50
153 169 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 05:55
154 169 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 06:00
155 174 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 06:05
156 176 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 06:10
157 177 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 06:15
158 177 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 06:20
159 179 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 06:25
160 179 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 06:30
161 177 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 06:35
162 178 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 06:40
163 182 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 06:45
164 186 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 06:50
165 181 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 06:55
166 186 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 07:00
167 188 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 07:05
168 191 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 07:10
169 191 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 07:15
170 195 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 07:20
171 195 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 07:25
172 193 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 07:30
173 196 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 07:35
174 196 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 07:40
175 196 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:45
176 195 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 07:50
177 201 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 07:55
178 199 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 08:00
179 200 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 08:05
180 194 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 08:10
181 196 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 08:15
182 195 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 08:20
183 193 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 08:25
184 194 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 08:30
185 194 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 08:35
186 195 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 08:40
187 195 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 08:45
188 195 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 08:50
189 195 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 08:55
190 193 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 09:00
191 197 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 09:05
192 201 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 09:10
193 200 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 09:15
194 199 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 09:20
195 197 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 09:25
196 195 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 09:30
197 190 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 09:35
198 194 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 09:40
199 196 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:45
200 195 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:50
201 189 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:55
202 188 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 10:00
203 185 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 10:05
204 186 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 10:10
205 191 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:15
206 191 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:20
207 193 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:25
208 192 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:30
209 194 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:35
210 196 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:40
211 196 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:45
212 199 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:50
213 201 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:55
214 198 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 11:00
215 199 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 11:05
216 198 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 11:10
217 198 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:15
218 199 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:20
219 206 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:25
220 208 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:30
221 202 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:35
222 200 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:40
223 200 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 11:45
224 199 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 11:50
225 199 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 11:55
226 208 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 12:00
227 210 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 12:05
228 204 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 12:10
229 205 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 12:15
230 206 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 12:20
231 204 جمعه 05 دی 1399 ساعت 12:25
232 202 شنبه 06 دی 1399 ساعت 12:30
233 206 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 12:35
234 204 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 12:40
235 194 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 12:45
236 195 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 12:50
237 195 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 12:55
238 194 جمعه 12 دی 1399 ساعت 13:00
239 193 شنبه 13 دی 1399 ساعت 13:05
240 195 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 13:10
241 191 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 13:15
242 189 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 13:20
243 186 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 13:25
244 187 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 13:30
245 187 جمعه 19 دی 1399 ساعت 13:35
246 188 شنبه 20 دی 1399 ساعت 13:40
247 192 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 13:45
248 191 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 13:50
249 192 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 13:55
250 189 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 14:00
251 189 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 14:05
252 187 جمعه 26 دی 1399 ساعت 14:10
253 187 شنبه 27 دی 1399 ساعت 14:15
254 189 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 14:20
255 192 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 14:25
256 196 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 14:30
257 191 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 14:35
258 187 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 14:40
259 187 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 14:45
260 186 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 14:50
261 188 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 14:55
262 187 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 15:00
263 187 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 15:05
264 186 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 15:10
265 185 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 15:15
266 181 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 15:20
267 184 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 15:25
268 182 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 15:30
269 182 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 15:35
270 178 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 15:40
271 176 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 15:45
272 175 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 15:50
273 174 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 15:55
274 177 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 16:00
275 176 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 16:05
276 177 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 16:10
277 174 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 16:15
278 174 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:16
279 175 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 16:55
280 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 17:10
281 174 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 18:16
282 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 17:10
283 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 17:10
284 178 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:50
285 175 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 19:25
286 174 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 19:30
287 170 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 19:35
288 170 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 19:40
289 175 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 19:45
290 177 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 19:50
291 179 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 19:55
292 173 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 20:00
293 175 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 20:05
294 176 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 20:15
295 176 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 20:20
296 183 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 20:25
297 183 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 20:30
298 183 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 20:35
299 183 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 20:40
300 183 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 20:45
301 184 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 20:50
302 186 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:55
303 188 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 21:00
304 189 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 21:05
305 189 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 21:10
306 188 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 21:15
307 190 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 21:20
308 186 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 21:25
309 190 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 21:30
310 189 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 21:35
311 190 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 21:40
312 190 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 21:45
313 191 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 21:50
314 191 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 21:55
315 190 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 22:00
316 182 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 22:05
317 180 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 22:10
318 184 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 22:15
319 189 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 23:20
320 190 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 23:25
321 194 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 23:30
322 192 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 23:35
323 192 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 23:40
324 193 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 23:45
325 195 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 23:50
326 197 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 23:55
327 197 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 00:00
328 197 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:05
329 198 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:10
330 202 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 00:25
331 202 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:30
332 205 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:35
333 206 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:40
334 204 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:45
335 203 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:50
336 207 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 00:55
337 207 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:00
338 211 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:05
339 210 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 01:10
340 209 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 01:15
341 209 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 01:20
342 205 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:25
343 205 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:30
344 206 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 01:35
345 211 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 01:40
346 217 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 01:45
347 224 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:50
348 227 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
349 221 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
350 218 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
351 214 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
352 215 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
353 214 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
354 213 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
355 212 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
356 212 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
357 211 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
358 210 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
359 212 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
360 210 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
361 206 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 03:00
362 205 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 03:05
363 208 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
364 206 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
365 203 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
366 208 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
367 209 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
368 202 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 03:35
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.