بانک صادرات (bsi.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 176

عنوان فارسی : بانک صادرات
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی bsi.ir درج شده در الکسا
Bank Saderat Iran (BSI) has the largest network of branches within Iran. The bank currently holds 23% of the total personnel and 29% of the branches of all commercial banks. The bank has 3,313 domestic branches and overseas branch offices located, in France, Bahrain, Egypt, UK, Greece, Oman, Qatar, Turkmenistan, Germany, UAE, and Lebanon. BSI has currently correspondent banking relations with more than 700 foreign banks.

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک صادرات

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک صادرات در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 202 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 01:50
2 207 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 01:55
3 206 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 02:00
4 207 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 02:05
5 - چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 01:50
6 198 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 02:15
7 198 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 02:20
8 200 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 02:25
9 201 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 01:30
10 203 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 01:35
11 204 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 01:40
12 197 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 01:45
13 197 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 01:50
14 198 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 01:55
15 198 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 02:00
16 203 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 02:05
17 200 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 02:10
18 201 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 02:15
19 200 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 02:20
20 199 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 02:25
21 199 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 02:30
22 199 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 02:35
23 199 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 02:40
24 202 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 02:45
25 197 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 02:50
26 194 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 02:55
27 194 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 03:00
28 190 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 03:05
29 186 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 03:10
30 190 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 03:15
31 187 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 03:20
32 185 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 03:25
33 186 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 03:30
34 185 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 03:35
35 186 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 03:40
36 186 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 03:45
37 191 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 03:50
38 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 00:50
39 192 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 11:55
40 192 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 12:00
41 192 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 12:05
42 190 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 12:10
43 189 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 12:15
44 192 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 12:20
45 192 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 12:25
46 190 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 12:30
47 191 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 12:35
48 194 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 12:40
49 194 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 12:45
50 193 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 12:50
51 200 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 12:55
52 199 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 13:00
53 199 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 13:05
54 195 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 13:05
55 195 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 13:15
56 197 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 13:20
57 198 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 13:25
58 205 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 13:30
59 207 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 13:35
60 205 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 13:40
61 197 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 13:45
62 199 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 13:50
63 198 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 13:55
64 196 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 14:00
65 201 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 16:51
66 203 دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 16:56
67 200 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 17:05
68 200 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 17:10
69 208 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 17:15
70 212 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 17:20
71 226 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 17:25
72 233 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 17:30
73 231 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 17:35
74 222 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 17:40
75 221 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 17:45
76 211 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 17:50
77 211 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 17:55
78 217 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 18:00
79 224 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 18:05
80 214 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 18:10
81 213 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 18:15
82 210 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 18:20
83 209 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 18:25
84 208 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 18:30
85 211 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 18:35
86 212 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 18:40
87 208 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 18:45
88 208 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 18:50
89 210 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 18:55
90 208 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 19:00
91 209 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 19:05
92 209 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 19:10
93 211 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 19:15
94 203 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 19:20
95 204 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 19:25
96 197 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 19:30
97 192 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 19:35
98 189 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 19:40
99 187 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 19:45
100 181 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 19:50
101 176 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 19:55
102 177 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 20:00
103 176 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 20:05
104 176 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 20:10
105 180 جمعه 06 دی 1398 ساعت 20:15
106 182 شنبه 07 دی 1398 ساعت 20:20
107 181 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 20:25
108 175 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 20:30
109 175 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 20:35
110 175 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 20:40
111 174 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 20:45
112 176 جمعه 13 دی 1398 ساعت 20:50
113 177 شنبه 14 دی 1398 ساعت 20:55
114 178 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 21:00
115 179 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 21:00
116 179 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 21:05
117 179 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 21:10
118 179 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 21:15
119 182 جمعه 20 دی 1398 ساعت 21:20
120 183 شنبه 21 دی 1398 ساعت 21:25
121 183 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 21:30
122 182 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 21:35
123 179 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 21:45
124 178 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 21:50
125 175 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 21:55
126 178 جمعه 27 دی 1398 ساعت 22:00
127 182 شنبه 28 دی 1398 ساعت 22:05
128 183 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 22:10
129 182 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 22:15
130 176 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 22:20
131 179 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 22:25
132 180 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 22:25
133 180 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 22:30
134 187 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 22:35
135 188 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 22:40
136 188 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 22:45
137 182 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 22:50
138 183 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 23:00
139 183 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 23:05
140 182 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 23:10
141 184 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 23:15
142 185 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 23:20
143 185 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 23:25
144 180 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 23:30
145 178 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 23:35
146 178 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 23:40
147 178 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 23:45
148 181 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 23:50
149 - یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 00:50
150 178 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 00:00
151 177 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 00:05
152 179 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 00:10
153 180 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 00:15
154 181 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 00:20
155 184 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 00:25
156 183 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 00:30
157 182 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 00:35
158 177 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 00:40
159 175 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 00:45
160 - پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 00:50
161 172 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 00:50
162 172 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 00:55
163 175 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 01:00
164 176 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 01:05
165 175 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 01:10
166 173 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 01:15
167 172 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 01:20
168 172 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 01:25
169 174 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 01:30
170 178 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 01:35
171 175 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 01:40
172 174 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 01:45
173 176 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 01:50
174 - پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 00:50
175 178 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 02:00
176 178 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 02:05
177 180 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 02:10
178 177 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 02:15
179 182 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 02:20
180 184 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 02:25
181 184 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 02:30
182 179 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 02:35
183 182 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 12:25
184 189 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 12:30
185 184 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 12:35
186 188 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 12:40
187 186 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 12:45
188 188 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 12:50
189 188 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 12:55
190 194 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 14:10
191 194 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 14:15
192 195 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 14:20
193 200 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 14:25
194 206 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 14:30
195 211 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 14:35
196 218 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 14:40
197 226 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 14:45
198 235 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 14:50
199 230 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 14:55
200 241 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 15:00
201 241 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 15:05
202 242 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 15:10
203 250 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 15:15
204 259 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 15:20
205 272 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 15:25
206 278 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 15:30
207 280 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 15:35
208 279 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 15:40
209 282 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 15:45
210 275 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 15:50
211 283 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 15:55
212 300 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 16:00
213 303 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 16:05
214 302 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 16:10
215 294 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 16:15
216 297 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 16:20
217 298 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 16:25
218 305 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 16:30
219 312 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 16:35
220 310 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 16:40
221 305 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 16:45
222 286 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 16:50
223 276 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 16:55
224 270 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 17:00
225 271 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 17:05
226 262 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 17:10
227 256 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 17:15
228 247 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 17:20
229 246 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 17:25
230 237 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 17:30
231 237 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 17:35
232 217 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 17:40
233 209 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 17:45
234 200 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 17:50
235 197 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 17:55
236 196 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 18:00
237 192 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 18:05
238 192 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 18:10
239 193 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 18:15
240 186 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 18:20
241 180 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 18:25
242 179 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 18:30
243 181 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 18:35
244 182 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 18:40
245 181 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:45
246 182 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 18:50
247 178 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 18:55
248 177 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 19:00
249 177 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 19:05
250 175 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 19:10
251 168 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 19:15
252 157 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 19:20
253 160 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 19:25
254 159 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 19:30
255 161 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 19:35
256 159 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 19:40
257 158 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 19:45
258 155 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 19:50
259 151 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 19:55
260 146 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 20:00
261 139 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 20:05
262 139 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 20:10
263 134 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 20:15
264 132 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 20:20
265 132 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 20:25
266 134 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 20:30
267 136 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 20:35
268 136 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 20:40
269 135 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 20:45
270 131 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 20:50
271 133 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 20:55
272 133 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 21:00
273 132 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 21:05
274 134 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 21:10
275 135 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 21:15
276 134 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:20
277 129 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 21:25
278 127 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 21:30
279 128 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 21:35
280 129 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 21:40
281 135 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 21:45
282 140 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 21:50
283 141 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 21:55
284 139 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 22:00
285 138 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 22:05
286 137 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 22:10
287 136 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 22:15
288 140 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 22:20
289 143 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 22:25
290 145 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 22:30
291 147 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 22:35
292 153 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 22:40
293 155 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 22:45
294 156 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 22:50
295 158 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 22:55
296 156 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 23:00
297 156 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 23:05
298 156 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 23:10
299 155 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 23:15
300 155 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 23:20
301 155 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 23:25
302 160 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 23:30
303 158 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 23:35
304 156 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 23:40
305 157 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 23:45
306 155 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 23:50
307 156 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 23:55
308 156 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 00:00
309 159 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:05
310 159 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 00:10
311 157 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:15
312 158 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:20
313 159 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:25
314 159 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:30
315 161 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:35
316 168 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:40
317 167 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:45
318 165 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:50
319 166 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:55
320 165 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 01:00
321 167 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 01:05
322 167 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 01:10
323 168 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 01:15
324 169 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 01:20
325 169 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 01:25
326 166 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 01:30
327 165 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 01:35
328 165 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 01:40
329 165 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:45
330 - شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 01:50
331 171 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 01:50
332 175 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 01:55
333 174 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 02:00
334 171 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 02:05
335 171 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 02:10
336 171 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 02:15
337 168 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 02:20
338 174 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 02:25
339 173 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 02:30
340 175 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 02:35
341 172 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 02:40
342 173 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 02:45
343 174 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 02:50
344 174 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 02:55
345 178 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 03:00
346 179 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 03:05
347 177 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 03:10
348 173 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 03:15
349 175 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 03:20
350 174 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 03:25
351 174 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 03:35
352 176 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 03:40
353 176 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 03:45
354 181 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 03:50
355 179 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 03:55
356 177 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 04:00
357 177 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 04:05
358 177 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 04:10
359 180 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 04:15
360 180 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 04:20
361 180 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 04:25
362 175 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 04:30
363 173 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 04:35
364 178 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 04:40
365 178 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 04:45
366 180 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 04:50
367 177 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 04:55
368 177 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 05:00
369 177 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 05:05
370 177 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 05:10
371 176 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 05:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.