بانک سینا (sinabank.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 664

عنوان فارسی : بانک سینا
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 02:19

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک سینا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک سینا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2100 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 17:10
2 2121 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 17:15
3 2161 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 17:20
4 2170 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 17:25
5 2159 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 17:30
6 2114 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 17:35
7 2114 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 17:40
8 2127 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 17:45
9 2178 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 17:50
10 2178 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 18:00
11 2178 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 17:05
12 2186 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 17:10
13 2149 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 17:15
14 2149 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 17:20
15 2188 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 17:25
16 2249 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 17:30
17 2219 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 17:35
18 2175 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 17:40
19 2157 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 17:45
20 2169 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 17:50
21 2185 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:55
22 2185 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 18:00
23 2138 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 18:05
24 2138 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:10
25 2177 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 18:15
26 2137 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 18:20
27 2147 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 18:25
28 2134 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 18:30
29 2087 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 18:35
30 2028 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 18:40
31 2081 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 18:45
32 2070 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 18:50
33 2021 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 18:55
34 2014 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 19:00
35 2017 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 19:05
36 2033 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 19:10
37 2043 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 19:15
38 2077 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 19:20
39 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 16:10
40 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 16:10
41 2016 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:20
42 2004 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 00:25
43 1997 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 00:35
44 1995 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 00:40
45 2022 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 00:45
46 2008 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 00:55
47 2029 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 01:00
48 2030 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 01:05
49 2071 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 01:10
50 2057 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 01:20
51 2060 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:25
52 2102 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 01:30
53 2076 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 01:35
54 2086 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 01:40
55 2008 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 01:45
56 2019 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 01:55
57 2054 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 02:00
58 2016 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 02:05
59 2048 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 02:10
60 2074 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 02:15
61 2042 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:25
62 1988 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 02:30
63 1957 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 02:35
64 1956 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 02:40
65 1960 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 02:45
66 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 16:10
67 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 16:10
68 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 16:10
69 1920 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 20:20
70 1920 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 20:25
71 1943 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 20:30
72 1974 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 20:35
73 2023 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 20:40
74 2024 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 20:50
75 2000 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 20:55
76 1969 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 21:00
77 1955 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 21:05
78 1887 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 21:10
79 1920 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 21:15
80 1930 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 21:20
81 1909 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 21:25
82 1843 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 21:30
83 1855 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 21:35
84 1835 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 21:40
85 1879 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 21:45
86 1902 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 21:50
87 1884 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 21:55
88 1875 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 22:00
89 1838 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 22:05
90 1835 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:10
91 1841 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 22:15
92 1830 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:20
93 1885 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 22:25
94 1885 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 22:30
95 1922 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 22:35
96 1859 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 22:40
97 1835 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 22:45
98 1824 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 22:50
99 1820 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 22:55
100 1822 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 23:00
101 1751 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 23:05
102 1674 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 23:10
103 1628 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 23:20
104 1582 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 23:26
105 1573 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 23:30
106 1573 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 23:35
107 1602 جمعه 06 دی 1398 ساعت 23:40
108 1634 شنبه 07 دی 1398 ساعت 23:46
109 1600 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 23:50
110 1566 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 23:55
111 1543 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 00:40
112 1543 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 00:45
113 1529 جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:50
114 1544 شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:55
115 1580 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 01:00
116 1588 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 01:05
117 1561 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 01:10
118 1546 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 01:15
119 1555 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 01:20
120 1556 جمعه 20 دی 1398 ساعت 01:25
121 1542 شنبه 21 دی 1398 ساعت 01:30
122 1568 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 01:35
123 1588 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 01:40
124 1559 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 01:45
125 1521 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:55
126 1512 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 02:20
127 1524 جمعه 27 دی 1398 ساعت 02:25
128 1551 شنبه 28 دی 1398 ساعت 02:30
129 1578 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 02:35
130 1594 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 02:40
131 1600 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 02:45
132 1574 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 02:50
133 1594 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 02:55
134 1610 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 03:00
135 1650 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 03:05
136 1686 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 03:10
137 1698 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 03:15
138 1688 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 03:20
139 1667 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 03:30
140 1651 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 03:35
141 1709 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 03:40
142 1736 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 03:45
143 1787 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 03:50
144 1802 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 03:55
145 1792 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 04:00
146 1761 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 04:05
147 1758 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 04:10
148 1747 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 04:15
149 1737 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 04:20
150 1744 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 04:25
151 1723 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 05:20
152 1720 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 05:25
153 1689 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 05:30
154 1703 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 05:35
155 1718 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 05:40
156 1743 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 05:45
157 1803 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 05:50
158 1774 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 05:55
159 1769 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 06:00
160 1754 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 06:10
161 1760 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 06:15
162 1735 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 06:20
163 1720 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 06:25
164 1768 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 06:30
165 1776 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 06:35
166 1770 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 06:40
167 1738 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 06:45
168 1728 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 06:50
169 1730 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 06:55
170 1707 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 07:00
171 1764 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 07:05
172 1687 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 07:10
173 1701 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 07:20
174 1722 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 07:25
175 1710 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 07:30
176 1707 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 07:35
177 1730 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 07:40
178 1768 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 07:45
179 1761 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 07:50
180 1819 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 07:55
181 1841 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 08:00
182 1845 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 08:05
183 1818 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 08:10
184 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 16:10
185 1860 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 01:05
186 1806 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 01:10
187 1828 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 01:15
188 1804 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 01:20
189 1822 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 01:30
190 1811 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 01:35
191 1902 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 02:45
192 1965 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 03:00
193 2003 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 03:15
194 2044 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 03:35
195 2148 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 03:40
196 2247 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 03:45
197 2324 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 03:50
198 2358 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 04:05
199 2433 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 04:10
200 2422 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 04:15
201 2440 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 04:20
202 2489 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:25
203 2508 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 04:30
204 2538 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 04:35
205 2557 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 04:40
206 2624 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 04:45
207 2633 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 04:50
208 2663 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 04:55
209 2663 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 05:00
210 2694 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 07:10
211 2667 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:25
212 2713 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 07:30
213 2812 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 07:35
214 2839 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 07:45
215 2833 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 07:50
216 2803 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 07:55
217 2808 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 08:05
218 2850 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 08:10
219 2866 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 08:15
220 2903 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 08:20
221 2940 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
222 2863 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
223 2749 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
224 2688 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
225 2646 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
226 2594 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
227 2580 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
228 2492 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
229 2456 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
230 2407 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
231 2401 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
232 2393 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
233 2309 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
234 2300 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
235 2266 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
236 2193 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
237 2171 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
238 2156 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
239 2132 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 10:05
240 2089 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
241 2101 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 10:16
242 2058 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
243 2004 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
244 2031 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
245 2015 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
246 1986 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
247 2017 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
248 2012 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
249 2014 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
250 1963 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
251 1910 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
252 1936 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 11:10
253 1936 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:15
254 1939 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 11:20
255 1913 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:25
256 1862 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 11:30
257 1836 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:35
258 1854 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 11:40
259 1814 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 11:45
260 1767 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 11:50
261 1717 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 11:55
262 1708 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 12:00
263 1675 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 12:05
264 1650 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 12:10
265 1580 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 12:15
266 1552 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 12:20
267 1523 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 12:25
268 1550 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 12:30
269 1538 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 12:35
270 1451 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 12:45
271 1351 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 12:50
272 1258 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 12:55
273 1190 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 13:01
274 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 17:10
275 1025 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 18:05
276 985 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:10
277 927 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 18:15
278 879 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:20
279 838 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:25
280 806 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 18:30
281 781 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 18:35
282 757 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 18:40
283 752 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 18:45
284 732 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 18:50
285 699 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 18:55
286 669 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 19:00
287 649 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 19:05
288 623 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 19:10
289 602 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 19:15
290 598 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:20
291 583 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 19:25
292 576 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 19:30
293 564 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 19:35
294 564 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 19:40
295 543 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 19:50
296 534 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 19:55
297 535 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 20:00
298 517 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 20:05
299 509 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 20:10
300 503 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 20:15
301 507 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 20:57
302 505 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 21:05
303 505 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 21:10
304 514 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 21:15
305 518 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 21:20
306 520 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 21:25
307 522 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 21:30
308 525 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 21:35
309 529 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 21:40
310 531 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 21:45
311 531 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 21:50
312 535 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 21:55
313 526 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 22:00
314 526 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 22:05
315 533 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 22:10
316 539 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 22:15
317 544 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 22:20
318 550 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:25
319 555 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 22:30
320 549 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 22:35
321 553 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 22:40
322 550 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 22:45
323 554 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 22:50
324 555 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 22:55
325 561 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 23:00
326 561 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 23:05
327 561 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 23:10
328 557 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 23:15
329 561 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 23:20
330 558 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 23:25
331 563 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 23:30
332 572 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 23:35
333 580 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 23:40
334 582 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 23:45
335 576 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 23:50
336 582 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 23:55
337 587 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 00:00
338 591 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 00:05
339 608 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 00:10
340 614 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 00:15
341 613 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 00:20
342 605 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 00:25
343 605 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 00:30
344 611 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 00:35
345 613 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:40
346 633 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:45
347 634 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:55
348 642 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 01:00
349 637 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 01:05
350 638 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 01:10
351 637 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:15
352 638 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:20
353 661 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:25
354 683 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:30
355 701 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:35
356 695 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:40
357 702 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:45
358 700 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 01:50
359 700 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 01:55
360 713 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:00
361 709 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:05
362 699 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:10
363 691 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:15
364 675 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:20
365 677 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:25
366 671 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:30
367 678 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:35
368 674 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:40
369 668 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:45
370 654 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 02:50
371 653 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 02:55
372 664 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.