بانک سامان (sb24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 167

عنوان فارسی : بانک سامان
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 11:21

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک سامان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک سامان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 129 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 11:21
2 128 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 11:50
3 127 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 11:55
4 128 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 12:00
5 129 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 12:05
6 129 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 12:10
7 129 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 12:50
8 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 11:21
9 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 11:21
10 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 11:21
11 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 11:21
12 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 11:21
13 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 11:21
14 124 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 16:25
15 123 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 17:05
16 119 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 17:10
17 119 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 17:25
18 121 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:50
19 119 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 18:00
20 117 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 18:10
21 113 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 18:35
22 114 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:45
23 114 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 19:05
24 117 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 19:10
25 121 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 19:30
26 122 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:35
27 115 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:40
28 115 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:45
29 117 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:50
30 119 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:55
31 121 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:00
32 122 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 20:05
33 125 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 20:10
34 125 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 20:15
35 128 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 20:35
36 127 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 20:40
37 126 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 20:45
38 126 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 21:00
39 126 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 21:05
40 125 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 21:10
41 126 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 21:15
42 125 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 21:20
43 124 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 21:25
44 120 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 21:30
45 118 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 21:35
46 116 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 21:40
47 117 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 21:45
48 117 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 22:50
49 119 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 22:55
50 122 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 23:00
51 122 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 23:05
52 121 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 23:10
53 121 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 23:15
54 120 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 23:20
55 124 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 23:25
56 127 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 23:30
57 128 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 23:35
58 129 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 23:40
59 129 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 23:45
60 131 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 23:50
61 133 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 23:55
62 132 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:00
63 131 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:05
64 132 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:10
65 132 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 01:10
66 134 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:15
67 135 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:20
68 138 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 01:25
69 137 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 01:30
70 137 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 01:35
71 137 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:40
72 138 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:45
73 138 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 02:05
74 147 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 02:10
75 155 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 02:15
76 159 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 02:20
77 160 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
78 161 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
79 158 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
80 155 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
81 156 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
82 150 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
83 148 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
84 148 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 03:00
85 148 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 03:05
86 149 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
87 148 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
88 148 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
89 146 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
90 144 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
91 144 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 03:35
92 144 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 03:40
93 146 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 03:45
94 144 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 03:50
95 146 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 03:55
96 145 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 04:00
97 146 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 04:05
98 144 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 04:10
99 144 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 04:15
100 145 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 04:20
101 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 12:21
102 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 12:21
103 147 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
104 146 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
105 144 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
106 146 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:55
107 147 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 16:00
108 143 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 16:10
109 145 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 16:15
110 145 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 16:20
111 142 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:45
112 139 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:50
113 137 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:55
114 137 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 17:00
115 136 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 17:05
116 141 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 17:10
117 136 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 17:15
118 127 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 17:20
119 128 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 17:25
120 124 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 17:30
121 123 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:35
122 124 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:40
123 125 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:45
124 128 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:50
125 133 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 17:55
126 128 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 18:00
127 129 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 18:05
128 126 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 18:10
129 130 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:50
130 133 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:55
131 133 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 19:00
132 130 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 19:05
133 126 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 19:10
134 125 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 19:15
135 126 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 19:20
136 130 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 19:25
137 133 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 19:30
138 132 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:35
139 130 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:40
140 124 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:45
141 123 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:50
142 122 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:55
143 121 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 20:00
144 126 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 20:05
145 127 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 20:10
146 127 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 20:15
147 125 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 20:20
148 125 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 20:25
149 128 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 20:30
150 130 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:35
151 - شنبه 12 تیر 1400 ساعت 12:21
152 132 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:45
153 131 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:50
154 128 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:55
155 126 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 21:00
156 126 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 21:05
157 132 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 21:10
158 134 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 21:15
159 130 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 21:20
160 128 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 21:25
161 125 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 21:30
162 126 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:35
163 125 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:40
164 125 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:45
165 128 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:50
166 126 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:55
167 124 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 22:00
168 123 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 22:10
169 123 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 22:15
170 127 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 22:20
171 133 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 22:25
172 138 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 05:45
173 140 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 05:55
174 138 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 06:05
175 136 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 06:10
176 135 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:50
177 137 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:40
178 141 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:45
179 145 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:55
180 142 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 08:00
181 142 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 08:05
182 141 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 08:15
183 141 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 08:20
184 144 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 08:25
185 144 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 08:30
186 148 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:35
187 145 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:40
188 141 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:45
189 140 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:50
190 140 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:55
191 141 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 09:00
192 142 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 09:05
193 147 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 09:10
194 148 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 09:15
195 148 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 09:20
196 144 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 09:25
197 147 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 09:30
198 148 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:35
199 158 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:40
200 160 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:45
201 159 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:50
202 158 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 09:56
203 151 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 10:01
204 152 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 10:05
205 153 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 10:10
206 154 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 10:15
207 158 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 10:20
208 158 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 10:26
209 155 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:40
210 157 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:45
211 157 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:50
212 158 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:55
213 159 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 11:00
214 161 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 11:05
215 163 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 11:10
216 158 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 11:15
217 157 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 11:20
218 157 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 11:25
219 159 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 11:30
220 159 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 11:35
221 167 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:41
222 164 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:45
223 162 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:51
224 157 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:56
225 157 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 12:00
226 158 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 12:05
227 160 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 12:11
228 - شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 12:21
229 164 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 12:26
230 163 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 12:31
231 160 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 12:36
232 158 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 11:41
233 160 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 11:45
234 161 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:50
235 161 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 11:56
236 168 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 12:00
237 165 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 12:05
238 166 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 12:10
239 168 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 12:15
240 168 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 12:20
241 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 11:21
242 169 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 23:25
243 168 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 23:35
244 167 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:40
245 166 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:45
246 169 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:50
247 168 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:55
248 171 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 00:00
249 171 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 00:06
250 171 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 00:10
251 170 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 00:50
252 170 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 00:55
253 172 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 01:00
254 171 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 01:05
255 169 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 01:10
256 168 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 01:15
257 169 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 01:20
258 167 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 01:25
259 167 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 01:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.