بانک سامان (sb24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 146

عنوان فارسی : بانک سامان
زمان ثبت در الکسیران : چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 11:21

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک سامان

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک سامان در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 129 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 11:21
2 128 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 11:50
3 127 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 11:55
4 128 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 12:00
5 129 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 12:05
6 129 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 12:10
7 129 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 12:50
8 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 11:21
9 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 11:21
10 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 11:21
11 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 11:21
12 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 11:21
13 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 11:21
14 124 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 16:25
15 123 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 17:05
16 119 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 17:10
17 119 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 17:25
18 121 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:50
19 119 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 18:00
20 117 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 18:10
21 113 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 18:35
22 114 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:45
23 114 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 19:05
24 117 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 19:10
25 121 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 19:30
26 122 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:35
27 115 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:40
28 115 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:45
29 117 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:50
30 119 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:55
31 121 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 20:00
32 122 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 20:05
33 125 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 20:10
34 125 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 20:15
35 128 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 20:35
36 127 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 20:40
37 126 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 20:45
38 126 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 21:00
39 126 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 21:05
40 125 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 21:10
41 126 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 21:15
42 125 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 21:20
43 124 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 21:25
44 120 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 21:30
45 118 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 21:35
46 116 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 21:40
47 117 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 21:45
48 117 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 22:50
49 119 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 22:55
50 122 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 23:00
51 122 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 23:05
52 121 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 23:10
53 121 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 23:15
54 120 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 23:20
55 124 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 23:25
56 127 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 23:30
57 128 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 23:35
58 129 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 23:40
59 129 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 23:45
60 131 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 23:50
61 133 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 23:55
62 132 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 00:00
63 131 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 00:05
64 132 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:10
65 132 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 01:10
66 134 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:15
67 135 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:20
68 138 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 01:25
69 137 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 01:30
70 137 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 01:35
71 137 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 01:40
72 138 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:45
73 138 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 02:05
74 147 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 02:10
75 155 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 02:15
76 159 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 02:20
77 160 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
78 161 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
79 158 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
80 155 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 02:40
81 156 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 02:45
82 150 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 02:50
83 148 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 02:55
84 148 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 03:00
85 148 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 03:05
86 149 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 03:10
87 148 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 03:15
88 148 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 03:20
89 146 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 03:25
90 144 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 03:30
91 144 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 03:35
92 144 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 03:40
93 146 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 03:45
94 144 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 03:50
95 146 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 03:55
96 145 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 04:00
97 146 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 04:05
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.