بانک دی (bank-day.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1472

عنوان فارسی : بانک دی
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 15:23
خلاصه معرفی bank-day.ir درج شده در الکسا
بانک دی بانک ارزش آفرین اخبار بانک دی | سایت انگلیسی بانک دی بانک اینترنت بانک بانک ملت خدمات بانکی تسهیلات بانکداری بانکداری الکترونیک نرخ ارز سهام سود سهام انتقال وجه انتقال وجه آنلاین واریز قبوض پرداخت قبض بانکی های همکار : همراه بانک سایت بانک

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2295 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 17:05
2 2329 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 17:10
3 2361 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 17:15
4 2288 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 17:20
5 2245 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 17:25
6 2204 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 17:30
7 2204 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 17:35
8 2258 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 17:40
9 2211 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 17:45
10 2188 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 17:50
11 2188 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 16:55
12 2100 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 17:00
13 2134 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 17:05
14 2134 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 17:10
15 2224 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 17:15
16 2221 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 17:20
17 2297 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 17:25
18 2324 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 17:30
19 2265 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 17:35
20 2259 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 17:40
21 2265 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:45
22 2265 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 17:50
23 2291 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 17:55
24 2291 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:00
25 2288 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 18:05
26 2264 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 18:10
27 2274 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 18:15
28 2256 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 18:20
29 2229 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 18:25
30 2249 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 18:30
31 2232 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 18:35
32 2156 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 18:40
33 2132 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 18:45
34 2169 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 18:50
35 2177 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 18:55
36 2174 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 19:00
37 2166 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 19:05
38 2285 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 19:10
39 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 16:05
40 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 16:05
41 2365 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:15
42 2392 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 00:20
43 2397 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 00:25
44 2393 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 00:30
45 2424 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 00:35
46 2449 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 00:50
47 2374 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 00:55
48 2338 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 01:00
49 2391 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 01:05
50 2434 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 01:10
51 2445 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:15
52 2499 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 01:20
53 2539 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 01:25
54 2530 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 01:30
55 2454 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 01:35
56 2500 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 01:45
57 2519 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 01:55
58 2516 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 02:00
59 2578 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 02:05
60 2588 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 02:10
61 2538 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:15
62 2521 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 02:20
63 2552 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 02:25
64 2559 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 02:30
65 2545 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 02:35
66 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 16:05
67 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 16:05
68 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 16:05
69 2558 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 20:10
70 2558 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 20:15
71 2191 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 20:20
72 2247 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 20:25
73 2320 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 20:30
74 2347 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 20:40
75 2347 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 20:45
76 2304 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 20:50
77 2292 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 20:55
78 2250 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 21:00
79 2301 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 21:05
80 2313 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 21:10
81 2262 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 21:15
82 2207 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 21:20
83 2184 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 21:25
84 2156 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 21:30
85 2175 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 21:35
86 2190 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 21:40
87 2177 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 21:45
88 2154 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 21:50
89 2083 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 21:55
90 2069 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:00
91 2045 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 22:05
92 2038 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:10
93 2054 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 22:15
94 2054 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 22:20
95 2026 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 22:25
96 1967 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 22:30
97 1908 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 22:35
98 1922 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 22:40
99 1890 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 22:45
100 2049 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 22:50
101 2057 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 22:55
102 1933 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 23:00
103 1839 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 23:10
104 1805 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 23:15
105 1757 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 23:20
106 1757 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 23:25
107 1720 جمعه 06 دی 1398 ساعت 23:30
108 1748 شنبه 07 دی 1398 ساعت 23:35
109 1717 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 23:40
110 1643 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 23:45
111 1606 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 23:50
112 1606 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 23:55
113 1594 جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:00
114 1610 شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:10
115 1631 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 00:15
116 1614 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:20
117 1596 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:25
118 1591 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:30
119 1594 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 01:10
120 1603 جمعه 20 دی 1398 ساعت 01:15
121 1604 شنبه 21 دی 1398 ساعت 01:20
122 1635 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 01:25
123 1634 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 01:30
124 1616 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 01:35
125 1604 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:45
126 1620 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 02:00
127 1631 جمعه 27 دی 1398 ساعت 02:05
128 1674 شنبه 28 دی 1398 ساعت 02:10
129 1690 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 02:15
130 1726 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 02:20
131 1740 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 02:35
132 1760 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 02:40
133 1804 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 02:45
134 1850 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 02:50
135 1881 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 02:55
136 1947 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 03:00
137 1943 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 03:05
138 1915 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 03:10
139 1890 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 03:20
140 1897 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 03:25
141 1966 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 03:30
142 2032 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 03:35
143 2081 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 03:40
144 2120 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 03:45
145 2105 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 03:50
146 2062 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 03:55
147 2131 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 04:00
148 2155 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 04:05
149 2114 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 04:10
150 2177 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 04:15
151 2164 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 05:10
152 2128 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 05:15
153 2072 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 05:20
154 2131 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 05:25
155 2119 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 05:30
156 2130 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 05:35
157 2161 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 05:40
158 2140 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 05:45
159 2088 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 05:50
160 2013 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 06:05
161 1967 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 06:10
162 1939 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 06:15
163 1904 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 06:20
164 1951 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 06:25
165 1913 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 06:30
166 1845 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 06:35
167 1778 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 06:40
168 1805 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 06:45
169 1817 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 06:50
170 1818 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 06:55
171 1854 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 07:00
172 1759 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 07:05
173 1750 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 07:10
174 1751 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 07:15
175 1744 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 07:20
176 1725 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 07:25
177 1724 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 07:30
178 1741 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 07:35
179 1720 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 07:40
180 1772 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 07:45
181 1827 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 07:50
182 1851 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 07:55
183 1798 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 08:00
184 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 16:05
185 1862 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 23:25
186 1818 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 23:30
187 1846 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 23:35
188 1866 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 00:35
189 1892 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 01:25
190 1918 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 01:30
191 1938 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 02:35
192 2005 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 02:50
193 1975 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 03:05
194 2058 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 03:25
195 2159 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 03:30
196 2257 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 03:35
197 2252 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 03:45
198 2322 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 03:55
199 2349 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 04:00
200 2361 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 04:05
201 2394 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 04:10
202 2432 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:15
203 2433 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 04:20
204 2482 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 04:25
205 2515 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 04:30
206 2607 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 04:35
207 2651 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 04:40
208 2703 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 04:45
209 2689 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 04:50
210 2740 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 07:05
211 2708 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:15
212 2734 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 07:20
213 2746 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 07:25
214 2813 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 07:35
215 2788 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 07:40
216 2755 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 07:45
217 2766 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 07:55
218 2746 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 08:00
219 2807 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 08:05
220 2853 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 08:10
221 2858 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
222 2867 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
223 2780 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
224 2751 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
225 2647 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
226 2620 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
227 2578 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
228 2578 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
229 2526 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
230 2493 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
231 2474 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
232 2410 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
233 2363 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
234 2364 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
235 2334 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
236 2248 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
237 2186 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
238 2151 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
239 2145 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
240 2114 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
241 2148 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
242 2101 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
243 2067 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
244 2072 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
245 2082 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
246 2098 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
247 2128 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
248 2158 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
249 2123 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
250 2124 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
251 2128 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
252 2137 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:55
253 2127 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:00
254 2180 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 11:05
255 2192 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:10
256 2171 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 11:15
257 2174 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:20
258 2197 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 11:25
259 2143 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 11:30
260 2148 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 11:35
261 2088 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 11:40
262 2135 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 11:45
263 2119 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:50
264 2072 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:55
265 2001 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 12:00
266 1980 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 12:10
267 1991 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 12:15
268 2033 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 12:20
269 2063 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 12:25
270 2030 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 12:30
271 2025 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 12:36
272 1960 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 12:40
273 1966 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 12:50
274 - پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 17:05
275 1986 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 17:55
276 1999 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:00
277 1992 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 18:05
278 1975 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:10
279 1913 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:15
280 1919 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 18:20
281 1938 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 18:25
282 1942 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 18:30
283 1929 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 18:35
284 1906 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 18:40
285 1866 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 18:45
286 1876 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 18:50
287 1868 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 18:55
288 1859 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 19:00
289 1834 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 19:05
290 1880 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:10
291 1894 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 19:15
292 1877 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 19:20
293 1857 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 19:25
294 1857 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 19:30
295 1859 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 19:40
296 1910 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 19:45
297 1937 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 19:50
298 1917 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:55
299 1871 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 20:00
300 1852 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 20:05
301 1842 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 20:50
302 1826 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 20:55
303 1811 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 21:00
304 1853 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 21:05
305 1809 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 21:10
306 1764 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 21:15
307 1755 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 21:20
308 1722 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 21:25
309 1750 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 21:30
310 1743 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 21:35
311 1747 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 21:40
312 1718 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 21:45
313 1698 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 21:50
314 1683 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 21:55
315 1688 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 22:00
316 1653 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 22:05
317 1659 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 22:10
318 1662 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:15
319 1645 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 22:20
320 1637 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 22:25
321 1596 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 22:30
322 1597 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 22:35
323 1595 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 22:40
324 1604 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 22:45
325 1612 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 22:50
326 1621 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 22:55
327 1621 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 23:00
328 1519 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 23:05
329 1506 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 23:10
330 1504 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 23:15
331 1553 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 23:20
332 1572 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 23:25
333 1597 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 23:30
334 1558 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 23:35
335 1482 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 23:40
336 1430 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 23:45
337 1403 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 23:50
338 1391 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:55
339 1389 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 00:00
340 1376 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 00:05
341 1373 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 00:10
342 1329 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 00:15
343 1341 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 00:20
344 1333 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 00:25
345 1311 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:30
346 1331 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:35
347 1321 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:40
348 1317 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:45
349 1313 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:50
350 1297 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:55
351 1310 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:00
352 1326 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:05
353 1341 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:10
354 1356 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:15
355 1380 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:20
356 1373 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:25
357 1364 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:35
358 1369 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 01:40
359 1362 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 01:45
360 1380 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 01:50
361 1381 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 01:55
362 1355 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:00
363 1337 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:05
364 1347 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:10
365 1355 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:15
366 1401 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:20
367 1465 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:25
368 1471 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:30
369 1499 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:35
370 1475 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 02:40
371 1484 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 02:45
372 1472 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 02:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.