بانک دی (bank-day.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2163

عنوان فارسی : بانک دی
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 15:23
خلاصه معرفی bank-day.ir درج شده در الکسا
بانک دی بانک ارزش آفرین اخبار بانک دی | سایت انگلیسی بانک دی بانک اینترنت بانک بانک ملت خدمات بانکی تسهیلات بانکداری بانکداری الکترونیک نرخ ارز سهام سود سهام انتقال وجه انتقال وجه آنلاین واریز قبوض پرداخت قبض بانکی های همکار : همراه بانک سایت بانک

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1534 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:00
2 1520 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:05
3 1501 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:10
4 1470 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:15
5 1523 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:20
6 1552 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 04:25
7 1543 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 04:30
8 1548 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 04:35
9 1556 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 04:40
10 1568 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 04:45
11 1561 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 04:50
12 1577 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 04:55
13 1575 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:00
14 1604 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:05
15 1590 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:10
16 1622 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:15
17 1633 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:20
18 1655 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 05:25
19 1685 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 05:30
20 1682 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 05:35
21 1668 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 05:40
22 1658 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 05:45
23 1688 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 05:50
24 1717 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 05:55
25 1748 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 06:00
26 1784 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 06:05
27 1786 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 06:10
28 1722 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 06:15
29 1721 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 06:20
30 1725 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 06:25
31 1744 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 06:30
32 1767 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 06:35
33 1829 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 06:40
34 1858 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 06:45
35 1939 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 06:50
36 1902 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 06:55
37 1863 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 07:00
38 1863 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 07:05
39 1934 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 07:10
40 1989 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 07:15
41 2002 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 07:20
42 2035 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 07:25
43 2053 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 07:30
44 2060 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 07:35
45 2058 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 07:40
46 2121 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 07:45
47 2131 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 07:50
48 2186 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 07:55
49 2252 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 08:00
50 2235 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 08:05
51 2247 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 08:10
52 2243 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 08:15
53 2205 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 08:20
54 2226 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 08:25
55 2215 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 08:30
56 2167 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 08:35
57 2173 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 08:40
58 2241 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 08:45
59 2270 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 08:50
60 2257 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 08:55
61 2331 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 09:00
62 2306 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 09:05
63 2267 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 09:15
64 2228 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 09:20
65 2238 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 09:25
66 2272 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 09:30
67 2272 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 09:35
68 2333 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 09:40
69 2323 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 09:45
70 2258 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 09:50
71 2256 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 09:55
72 2227 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 10:00
73 2224 جمعه 05 دی 1399 ساعت 10:05
74 2268 شنبه 06 دی 1399 ساعت 10:10
75 2262 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 10:15
76 2245 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 10:20
77 2217 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 10:25
78 2129 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 10:30
79 2052 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 10:35
80 2038 جمعه 12 دی 1399 ساعت 10:40
81 2076 شنبه 13 دی 1399 ساعت 10:45
82 2061 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 10:50
83 2074 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 10:55
84 2066 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 11:00
85 2039 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 11:05
86 2010 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 11:10
87 2022 جمعه 19 دی 1399 ساعت 11:15
88 2070 شنبه 20 دی 1399 ساعت 11:20
89 2077 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 11:25
90 2041 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 11:31
91 2051 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 11:35
92 1993 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 11:41
93 1993 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 11:45
94 1993 جمعه 26 دی 1399 ساعت 11:50
95 2023 شنبه 27 دی 1399 ساعت 11:55
96 2049 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 12:00
97 2071 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 12:05
98 2109 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 12:10
99 2083 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 12:15
100 2081 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 12:20
101 2117 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 12:25
102 2161 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 12:30
103 2217 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 12:35
104 2206 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 12:40
105 2186 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 12:46
106 2164 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 12:50
107 2143 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 12:55
108 2152 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 13:00
109 2182 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 13:05
110 2219 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 13:10
111 2253 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 13:15
112 2233 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 13:20
113 2215 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 13:25
114 2213 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 13:30
115 2185 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 13:35
116 2187 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 13:40
117 2236 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 13:46
118 2244 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 13:50
119 2203 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 13:55
120 2188 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:00
121 2200 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 21:20
122 2276 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 23:40
123 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 04:00
124 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 04:00
125 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 04:00
126 2282 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 04:50
127 2235 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 05:35
128 2206 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 05:40
129 2159 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 06:05
130 2155 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 06:15
131 2161 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 06:30
132 2141 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 06:45
133 2117 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 07:05
134 2064 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 07:10
135 2063 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 07:15
136 2061 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 07:20
137 2106 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 07:25
138 2139 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 07:35
139 2103 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 07:40
140 2049 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 07:45
141 2020 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 07:50
142 1992 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 07:55
143 2025 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 08:00
144 2010 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 08:05
145 2026 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 08:10
146 2008 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 08:15
147 2012 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 08:20
148 1997 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 08:25
149 2008 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 08:30
150 1955 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 08:35
151 1938 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 08:40
152 1950 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 08:45
153 1970 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 08:50
154 1987 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 08:55
155 1950 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 09:00
156 1960 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 09:05
157 1872 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 09:10
158 1877 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 09:15
159 1873 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 09:20
160 1893 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 10:25
161 1916 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 10:30
162 1961 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 10:35
163 2015 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 10:40
164 2013 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 10:45
165 1972 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 10:50
166 1972 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 10:55
167 2005 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 11:00
168 2020 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 11:05
169 2054 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:10
170 2048 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 11:15
171 2044 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 11:20
172 2118 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 11:25
173 2157 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 11:30
174 2123 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 11:35
175 2129 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 11:40
176 2075 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 11:45
177 2075 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 11:50
178 2094 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 11:55
179 2119 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 12:00
180 2160 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 12:05
181 2186 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 12:10
182 2139 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 12:15
183 2081 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 12:20
184 2107 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 12:25
185 2114 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 12:30
186 2155 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 12:35
187 2210 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 12:40
188 2299 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 12:45
189 2340 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 12:50
190 2359 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
191 2354 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
192 2350 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 13:05
193 2380 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
194 2348 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
195 2355 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
196 2362 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
197 2376 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
198 2382 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
199 2423 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
200 2355 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 13:51
201 2390 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
202 2365 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
203 2360 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
204 2432 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
205 2468 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
206 2539 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
207 2579 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 14:25
208 2532 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
209 2497 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
210 2502 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
211 2508 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
212 2484 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
213 2524 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
214 2503 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 04:25
215 2480 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 04:35
216 2421 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 04:40
217 - سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 05:00
218 2428 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 05:05
219 2390 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 05:10
220 2379 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 05:15
221 2379 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 05:20
222 2385 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 05:25
223 2329 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 05:35
224 2306 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 05:40
225 2299 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 05:45
226 2275 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 05:50
227 2258 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 05:55
228 2295 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 06:00
229 2319 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 06:05
230 2343 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 06:10
231 2314 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 06:15
232 2287 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 06:20
233 2283 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 06:25
234 2287 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 06:30
235 2329 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 06:35
236 2331 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 06:45
237 2326 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 06:50
238 2350 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 06:55
239 2299 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 07:00
240 2278 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 07:05
241 2301 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 07:10
242 2331 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 07:15
243 2371 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 07:20
244 2418 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 07:25
245 2363 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 07:30
246 2358 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 07:35
247 2364 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 07:40
248 2336 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 07:45
249 2341 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 07:50
250 2361 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 07:55
251 2323 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 08:00
252 2337 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 08:05
253 2334 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 08:10
254 2332 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 08:15
255 2294 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 08:20
256 2287 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 08:25
257 2327 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 08:30
258 2240 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 08:35
259 2132 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 08:40
260 2055 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 08:45
261 2059 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 08:50
262 2063 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 08:55
263 2066 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 09:00
264 2100 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 09:05
265 2060 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 09:10
266 1982 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 09:15
267 1941 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 09:20
268 1887 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 09:25
269 1908 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 09:30
270 1939 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 09:35
271 1926 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 09:40
272 1889 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 09:45
273 1845 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 09:50
274 1823 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 09:55
275 1828 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 10:00
276 1840 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 10:05
277 1883 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 10:10
278 1893 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 10:15
279 1897 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 10:20
280 1860 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 10:25
281 1848 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 10:30
282 1843 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 10:35
283 1870 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 10:40
284 1969 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 13:45
285 - یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 05:00
286 - دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 05:00
287 1983 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 14:05
288 2005 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 14:10
289 2043 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 14:15
290 2077 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 14:20
291 2149 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 14:25
292 2149 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 14:30
293 2109 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 14:35
294 2092 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 14:40
295 2081 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 14:45
296 2136 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 14:50
297 2223 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 14:55
298 2223 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 15:01
299 2268 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 15:05
300 2253 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 15:20
301 2207 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 15:25
302 2186 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 15:30
303 2186 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 15:35
304 2190 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 15:40
305 2268 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 15:45
306 2295 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 15:50
307 2202 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 15:55
308 2187 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 16:00
309 2232 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 16:05
310 2321 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 16:10
311 2434 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 16:15
312 2474 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 16:20
313 2490 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 16:25
314 2427 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 16:30
315 2350 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 16:35
316 2351 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 16:40
317 2353 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 16:45
318 2472 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 16:50
319 2550 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 16:55
320 2521 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 17:00
321 2506 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 17:05
322 2430 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 17:10
323 2441 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 17:15
324 2453 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 17:20
325 2465 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 17:25
326 2483 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 17:30
327 2460 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 17:35
328 2370 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 17:40
329 2369 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 17:45
330 2337 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 17:50
331 2290 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 17:55
332 2339 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 18:00
333 2431 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 18:05
334 2462 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 18:10
335 2456 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 18:15
336 2372 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 18:20
337 2332 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 18:25
338 2316 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 18:30
339 2332 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 18:35
340 2306 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 18:40
341 2303 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 18:45
342 2201 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 18:50
343 2136 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 18:55
344 2086 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 18:00
345 2107 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 18:05
346 2132 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 18:10
347 2172 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 18:15
348 2129 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 18:20
349 2085 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 18:25
350 2108 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 18:30
351 2132 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 18:35
352 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 04:00
353 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 04:00
354 2179 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 13:10
355 2199 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 13:15
356 2206 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 13:20
357 2186 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 13:25
358 2240 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 13:30
359 2250 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 13:35
360 2318 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 13:40
361 2402 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 13:45
362 2290 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 13:50
363 2290 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 13:56
364 2168 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 14:00
365 2106 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 14:05
366 2095 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 14:10
367 2154 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 14:15
368 2240 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 14:21
369 2180 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 14:25
370 2170 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 14:30
371 2142 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 14:35
372 2163 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 14:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.