بانک دی (bank-day.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2001

عنوان فارسی : بانک دی
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 15:23
خلاصه معرفی bank-day.ir درج شده در الکسا
بانک دی بانک ارزش آفرین اخبار بانک دی | سایت انگلیسی بانک دی بانک اینترنت بانک بانک ملت خدمات بانکی تسهیلات بانکداری بانکداری الکترونیک نرخ ارز سهام سود سهام انتقال وجه انتقال وجه آنلاین واریز قبوض پرداخت قبض بانکی های همکار : همراه بانک سایت بانک

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1981 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 04:35
2 1987 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 04:40
3 2009 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 04:45
4 1992 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 04:50
5 1939 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 04:55
6 1985 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 05:00
7 1964 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 05:05
8 1954 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 05:10
9 1992 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 05:15
10 2041 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 05:20
11 2056 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 05:35
12 2127 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 05:40
13 2071 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 05:45
14 2176 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 05:50
15 2244 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 05:55
16 2308 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 06:00
17 2369 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 06:10
18 2381 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 06:15
19 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 04:35
20 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 04:35
21 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 04:35
22 2461 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 05:20
23 2461 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 05:50
24 2538 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 06:00
25 2593 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 06:05
26 2523 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 06:10
27 2453 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 06:40
28 2408 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 06:45
29 2395 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 06:50
30 2434 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 06:55
31 2500 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 07:00
32 2591 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 07:05
33 2590 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 07:10
34 2493 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 07:15
35 2498 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 07:20
36 - جمعه 07 تیر 1398 ساعت 04:35
37 2488 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 07:35
38 2531 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 07:40
39 2617 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 07:45
40 2486 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 07:50
41 2495 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 08:00
42 2455 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 08:05
43 2467 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 08:10
44 2463 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 08:15
45 2438 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 08:20
46 2347 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 08:30
47 2260 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 08:35
48 2248 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 08:40
49 2236 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 09:00
50 2220 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 09:05
51 2203 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 09:10
52 2203 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 09:20
53 2214 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 09:25
54 2176 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 09:30
55 2125 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 09:35
56 2108 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 09:40
57 2133 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 09:45
58 2145 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 09:50
59 2178 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 09:55
60 2166 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 10:00
61 2117 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 10:10
62 2114 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 10:15
63 2098 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 10:20
64 2142 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 10:25
65 2143 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 10:30
66 2163 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 10:35
67 2129 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 10:40
68 2105 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 10:45
69 2052 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 10:50
70 2077 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 11:35
71 2081 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 11:40
72 2083 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 11:50
73 2114 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 11:55
74 2108 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 12:05
75 2062 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 12:10
76 2018 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 12:15
77 2042 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 12:25
78 2056 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 12:30
79 2035 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 12:35
80 2051 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 12:40
81 2029 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 12:50
82 2023 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 12:55
83 2015 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 13:05
84 2022 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 13:10
85 - جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 04:35
86 2075 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 13:25
87 2131 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 13:30
88 2097 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 13:40
89 2101 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 13:45
90 2063 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 15:00
91 2121 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 15:10
92 2145 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 15:15
93 2152 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 15:20
94 2122 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 15:25
95 2084 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 15:30
96 2068 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 15:35
97 2062 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 15:40
98 2062 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 15:55
99 2035 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 16:00
100 2075 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 16:05
101 2103 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 16:10
102 2078 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 16:15
103 2001 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 16:20
104 2001 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 16:25
105 2054 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 16:30
106 2049 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 16:35
107 2141 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 16:40
108 2168 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 16:45
109 2195 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 16:50
110 2223 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 16:55
111 2268 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 17:00
112 2295 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 17:05
113 2329 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 17:10
114 2361 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 17:15
115 2288 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 17:20
116 2245 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 17:25
117 2204 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 17:30
118 2204 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 17:35
119 2258 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 17:40
120 2211 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 17:45
121 2188 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 17:50
122 2188 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 16:55
123 2100 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 17:00
124 2134 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 17:05
125 2134 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 17:10
126 2224 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 17:15
127 2221 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 17:20
128 2297 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 17:25
129 2324 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 17:30
130 2265 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 17:35
131 2259 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 17:40
132 2265 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:45
133 2265 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 17:50
134 2291 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 17:55
135 2291 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:00
136 2288 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 18:05
137 2264 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 18:10
138 2274 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 18:15
139 2256 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 18:20
140 2229 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 18:25
141 2249 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 18:30
142 2232 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 18:35
143 2156 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 18:40
144 2132 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 18:45
145 2169 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 18:50
146 2177 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 18:55
147 2174 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 19:00
148 2166 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 19:05
149 2285 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 19:10
150 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 03:35
151 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 03:35
152 2365 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:15
153 2392 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 00:20
154 2397 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 00:25
155 2393 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 00:30
156 2424 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 00:35
157 2449 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 00:50
158 2374 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 00:55
159 2338 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 01:00
160 2391 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 01:05
161 2434 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 01:10
162 2445 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 01:15
163 2499 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 01:20
164 2539 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 01:25
165 2530 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 01:30
166 2454 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 01:35
167 2500 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 01:45
168 2519 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 01:55
169 2516 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 02:00
170 2578 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 02:05
171 2588 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 02:10
172 2538 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 02:15
173 2521 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 02:20
174 2552 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 02:25
175 2559 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 02:30
176 2545 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 02:35
177 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 03:35
178 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 03:35
179 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 03:35
180 2558 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 20:10
181 2558 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 20:15
182 2191 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 20:20
183 2247 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 20:25
184 2320 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 20:30
185 2347 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 20:40
186 2347 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 20:45
187 2304 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 20:50
188 2292 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 20:55
189 2250 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 21:00
190 2301 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 21:05
191 2313 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 21:10
192 2262 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 21:15
193 2207 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 21:20
194 2184 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 21:25
195 2156 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 21:30
196 2175 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 21:35
197 2190 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 21:40
198 2177 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 21:45
199 2154 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 21:50
200 2083 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 21:55
201 2069 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:00
202 2045 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 22:05
203 2038 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:10
204 2054 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 22:15
205 2054 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 22:20
206 2026 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 22:25
207 1967 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 22:30
208 1908 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 22:35
209 1922 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 22:40
210 1890 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 22:45
211 2049 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 22:50
212 2057 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 22:55
213 1933 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 23:00
214 1839 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 23:10
215 1805 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 23:15
216 1757 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 23:20
217 1757 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 23:25
218 1720 جمعه 06 دی 1398 ساعت 23:30
219 1748 شنبه 07 دی 1398 ساعت 23:35
220 1717 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 23:40
221 1643 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 23:45
222 1606 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 23:50
223 1606 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 23:55
224 1594 جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:00
225 1610 شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:10
226 1631 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 00:15
227 1614 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:20
228 1596 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:25
229 1591 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:30
230 1594 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 01:10
231 1603 جمعه 20 دی 1398 ساعت 01:15
232 1604 شنبه 21 دی 1398 ساعت 01:20
233 1635 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 01:25
234 1634 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 01:30
235 1616 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 01:35
236 1604 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:45
237 1620 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 02:00
238 1631 جمعه 27 دی 1398 ساعت 02:05
239 1674 شنبه 28 دی 1398 ساعت 02:10
240 1690 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 02:15
241 1726 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 02:20
242 1740 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 02:35
243 1760 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 02:40
244 1804 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 02:45
245 1850 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 02:50
246 1881 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 02:55
247 1947 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 03:00
248 1943 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 03:05
249 1915 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 03:10
250 1890 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 03:20
251 1897 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 03:25
252 1966 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 03:30
253 2032 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 03:35
254 - شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 03:35
255 2081 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 03:40
256 2120 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 03:45
257 2105 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 03:50
258 2062 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 03:55
259 2131 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 04:00
260 2155 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 04:05
261 2114 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 04:10
262 2177 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 04:15
263 2164 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 05:10
264 2128 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 05:15
265 2072 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 05:20
266 2131 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 05:25
267 2119 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 05:30
268 2130 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 05:35
269 2161 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 05:40
270 2140 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 05:45
271 2088 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 05:50
272 2013 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 06:05
273 1967 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 06:10
274 1939 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 06:15
275 1904 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 06:20
276 1951 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 06:25
277 1913 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 06:30
278 1845 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 06:35
279 1778 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 06:40
280 1805 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 06:45
281 1817 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 06:50
282 1818 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 06:55
283 1854 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 07:00
284 1759 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 07:05
285 1750 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 07:10
286 1751 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 07:15
287 1744 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 07:20
288 1725 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 07:25
289 1724 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 07:30
290 1741 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 07:35
291 1720 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 07:40
292 1772 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 07:45
293 1827 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 07:50
294 1851 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 07:55
295 1798 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 08:00
296 1862 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 23:25
297 1818 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 23:30
298 1846 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 23:35
299 1866 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 00:35
300 1892 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 01:25
301 1918 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 01:30
302 1938 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 02:35
303 2005 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 02:50
304 1975 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 03:05
305 2058 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 03:25
306 2159 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 03:30
307 2257 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 03:35
308 2252 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 03:45
309 2322 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 03:55
310 2349 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 04:00
311 2361 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 04:05
312 2394 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 04:10
313 2432 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 04:15
314 2433 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 04:20
315 2482 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 04:25
316 2515 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 04:30
317 2607 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 04:35
318 - یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 04:35
319 2651 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 04:40
320 2703 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 04:45
321 2689 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 04:50
322 2740 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 07:05
323 2708 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 07:15
324 2734 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 07:20
325 2746 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 07:25
326 2813 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 07:35
327 2788 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 07:40
328 2755 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 07:45
329 2766 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 07:55
330 2746 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 08:00
331 2807 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 08:05
332 2853 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 08:10
333 2858 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
334 2867 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
335 2780 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
336 2751 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
337 2647 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
338 2620 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 08:40
339 2578 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
340 2578 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 08:50
341 2526 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 08:55
342 2493 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 09:00
343 2474 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 09:05
344 2410 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 09:10
345 2363 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 09:15
346 2364 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 09:20
347 2334 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 09:25
348 2248 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 09:30
349 2186 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 09:35
350 2151 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 09:40
351 2145 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45
352 2114 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
353 2148 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
354 2101 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
355 2067 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
356 2072 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
357 2082 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
358 2098 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
359 2128 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
360 2158 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
361 2123 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
362 2124 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
363 2128 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
364 2137 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:55
365 2127 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:00
366 2180 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 11:05
367 2192 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:10
368 2171 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 11:15
369 2174 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:20
370 2197 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 11:25
371 2143 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 11:30
372 2148 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 11:35
373 2088 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 11:40
374 2135 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 11:45
375 2119 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:50
376 2072 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:55
377 2001 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 12:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.