بانک اول (bankavl.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 759

عنوان فارسی : بانک اول
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:07

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک اول

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک اول در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1975 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 15:20
2 1969 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 15:25
3 2004 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 18:55
4 2000 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 19:00
5 1955 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 19:05
6 1976 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 19:10
7 1976 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 19:15
8 1855 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 19:20
9 1814 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 19:25
10 1794 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 19:30
11 1788 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 19:35
12 1810 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 20:55
13 1815 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:00
14 1838 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:05
15 1868 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 21:10
16 1838 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 21:15
17 1804 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 21:20
18 1793 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 21:25
19 1793 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:05
20 1784 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:10
21 1825 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:15
22 1801 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 22:20
23 1770 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 22:25
24 1764 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 22:30
25 1747 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 22:35
26 1742 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 22:40
27 1725 جمعه 12 دی 1399 ساعت 22:45
28 1731 شنبه 13 دی 1399 ساعت 22:50
29 1721 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 22:55
30 1724 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:00
31 1703 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:05
32 1718 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:10
33 1705 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:15
34 1708 جمعه 19 دی 1399 ساعت 23:20
35 1727 شنبه 20 دی 1399 ساعت 23:25
36 1720 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 23:30
37 1697 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 23:35
38 1679 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 00:15
39 1723 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 00:20
40 1722 جمعه 26 دی 1399 ساعت 00:25
41 1678 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:35
42 1672 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:40
43 1621 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 01:45
44 1627 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 02:10
45 1597 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 02:15
46 1563 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 02:20
47 1556 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 02:30
48 1582 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 02:45
49 1583 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 02:50
50 1575 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 03:30
51 1561 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 03:35
52 1548 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 03:40
53 1547 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 03:45
54 1553 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 03:50
55 1538 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 04:00
56 1546 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 04:05
57 1547 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 04:10
58 1547 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:25
59 1554 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 04:35
60 1557 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 04:40
61 1562 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 04:45
62 1571 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 04:50
63 1588 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 04:55
64 1561 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 05:50
65 1559 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 05:55
66 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:20
67 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 15:20
68 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 15:20
69 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 15:20
70 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 15:20
71 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 15:20
72 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 15:20
73 1503 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:45
74 1534 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:25
75 1492 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:30
76 1523 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:41
77 1527 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:11
78 1521 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:20
79 1529 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:30
80 1555 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:55
81 1557 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:05
82 1555 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:25
83 1555 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:30
84 1555 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:50
85 1537 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:55
86 1528 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:00
87 1528 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:05
88 1521 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:10
89 1499 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:15
90 1479 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:20
91 1484 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 19:25
92 1503 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:31
93 1503 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:40
94 1525 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:45
95 1565 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:50
96 1621 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 19:55
97 1640 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:00
98 1642 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:05
99 1652 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:10
100 1647 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:15
101 1623 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:20
102 1641 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:25
103 1644 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:30
104 1636 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:35
105 1664 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:40
106 1676 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:45
107 1668 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:50
108 1658 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:55
109 1644 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:00
110 1637 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:05
111 1644 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:10
112 1662 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:15
113 1632 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:20
114 1586 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:25
115 1571 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:30
116 1592 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:35
117 1578 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:40
118 1599 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:45
119 1596 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:50
120 1555 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:55
121 1552 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:00
122 1522 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:05
123 1484 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:10
124 1440 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:15
125 1349 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:20
126 1254 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:25
127 1124 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:30
128 1056 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:35
129 1056 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:40
130 1011 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:45
131 1006 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:50
132 996 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:55
133 989 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
134 984 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:06
135 968 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:10
136 935 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
137 915 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
138 880 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
139 853 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
140 852 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
141 828 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
142 806 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
143 801 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
144 790 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
145 788 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
146 787 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
147 770 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
148 754 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
149 734 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
150 732 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
151 734 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
152 731 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
153 723 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
154 723 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
155 751 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
156 759 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.