بانک اول (bankavl.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2072

عنوان فارسی : بانک اول
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:07

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک اول

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک اول در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1975 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 15:20
2 1969 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 15:25
3 2004 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 18:55
4 2000 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 19:00
5 1955 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 19:05
6 1976 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 19:10
7 1976 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 19:15
8 1855 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 19:20
9 1814 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 19:25
10 1794 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 19:30
11 1788 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 19:35
12 1810 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 20:55
13 1815 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:00
14 1838 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:05
15 1868 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 21:10
16 1838 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 21:15
17 1804 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 21:20
18 1793 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 21:25
19 1793 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:05
20 1784 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:10
21 1825 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:15
22 1801 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 22:20
23 1770 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 22:25
24 1764 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 22:30
25 1747 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 22:35
26 1742 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 22:40
27 1725 جمعه 12 دی 1399 ساعت 22:45
28 1731 شنبه 13 دی 1399 ساعت 22:50
29 1721 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 22:55
30 1724 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:00
31 1703 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:05
32 1718 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:10
33 1705 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:15
34 1708 جمعه 19 دی 1399 ساعت 23:20
35 1727 شنبه 20 دی 1399 ساعت 23:25
36 1720 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 23:30
37 1697 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 23:35
38 1679 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 00:15
39 1723 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 00:20
40 1722 جمعه 26 دی 1399 ساعت 00:25
41 1678 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:35
42 1672 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:40
43 1621 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 01:45
44 1627 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 02:10
45 1597 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 02:15
46 1563 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 02:20
47 1556 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 02:30
48 1582 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 02:45
49 1583 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 02:50
50 1575 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 03:30
51 1561 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 03:35
52 1548 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 03:40
53 1547 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 03:45
54 1553 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 03:50
55 1538 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 04:00
56 1546 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 04:05
57 1547 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 04:10
58 1547 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:25
59 1554 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 04:35
60 1557 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 04:40
61 1562 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 04:45
62 1571 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 04:50
63 1588 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 04:55
64 1561 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 05:50
65 1559 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 05:55
66 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:20
67 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 15:20
68 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 15:20
69 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 15:20
70 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 15:20
71 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 15:20
72 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 15:20
73 1503 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:45
74 1534 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:25
75 1492 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:30
76 1523 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:41
77 1527 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:11
78 1521 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:20
79 1529 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:30
80 1555 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:55
81 1557 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:05
82 1555 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:25
83 1555 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:30
84 1555 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:50
85 1537 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:55
86 1528 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:00
87 1528 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:05
88 1521 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:10
89 1499 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:15
90 1479 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:20
91 1484 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 19:25
92 1503 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:31
93 1503 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:40
94 1525 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:45
95 1565 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:50
96 1621 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 19:55
97 1640 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:00
98 1642 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:05
99 1652 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:10
100 1647 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:15
101 1623 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:20
102 1641 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:25
103 1644 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:30
104 1636 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:35
105 1664 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:40
106 1676 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:45
107 1668 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:50
108 1658 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:55
109 1644 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:00
110 1637 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:05
111 1644 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:10
112 1662 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:15
113 1632 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:20
114 1586 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:25
115 1571 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:30
116 1592 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:35
117 1578 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:40
118 1599 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:45
119 1596 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:50
120 1555 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:55
121 1552 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:00
122 1522 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:05
123 1484 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:10
124 1440 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:15
125 1349 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:20
126 1254 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:25
127 1124 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:30
128 1056 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:35
129 1056 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:40
130 1011 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:45
131 1006 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:50
132 996 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:55
133 989 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
134 984 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:06
135 968 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:10
136 935 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
137 915 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
138 880 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
139 853 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
140 852 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
141 828 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
142 806 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
143 801 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
144 790 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
145 788 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
146 787 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
147 770 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
148 754 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
149 734 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
150 732 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
151 734 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
152 731 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
153 723 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
154 723 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
155 751 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
156 759 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
157 776 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
158 791 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
159 808 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
160 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 16:20
161 848 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
162 849 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
163 864 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
164 877 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
165 882 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
166 884 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
167 908 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 15:35
168 926 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:40
169 919 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:05
170 939 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:10
171 945 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:15
172 - چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:20
173 926 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 16:20
174 926 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 16:25
175 929 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 16:31
176 929 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 16:40
177 922 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 16:45
178 - سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 16:20
179 931 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 16:55
180 938 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:00
181 955 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:05
182 960 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:10
183 990 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:15
184 1027 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 17:20
185 1029 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 17:25
186 1046 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 17:30
187 1049 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 17:35
188 1086 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:10
189 1124 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:15
190 1128 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 18:20
191 1129 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 18:25
192 1115 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 18:30
193 1138 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:35
194 1142 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:40
195 1150 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:45
196 1172 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 18:50
197 1182 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 18:55
198 1198 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:00
199 1206 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:05
200 1198 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:10
201 1206 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:15
202 1219 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 19:20
203 1277 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 19:25
204 1319 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 19:30
205 1348 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 19:35
206 1365 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 19:40
207 1379 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 19:45
208 1434 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 19:50
209 1454 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 19:55
210 1489 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:00
211 1482 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:05
212 1476 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:10
213 1470 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:15
214 1484 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 20:20
215 1487 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 20:25
216 1525 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 20:30
217 1573 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 20:35
218 1576 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 20:40
219 1577 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 20:45
220 1611 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 20:50
221 1660 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 20:55
222 1675 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:00
223 1729 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:05
224 1768 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:15
225 1772 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:20
226 1749 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 21:25
227 1758 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 21:30
228 1805 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:35
229 1860 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:40
230 1976 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:45
231 2077 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 02:25
232 2113 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 02:45
233 2062 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 03:00
234 2142 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 03:05
235 2207 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:15
236 2239 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:05
237 2304 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:10
238 2373 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:20
239 2381 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 07:25
240 2400 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 07:30
241 2375 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 07:35
242 2436 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 07:45
243 2428 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 07:50
244 2442 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 07:55
245 2460 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:00
246 2470 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:05
247 2462 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:10
248 2443 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:15
249 2436 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:20
250 2433 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 08:25
251 2457 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 08:30
252 2498 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:35
253 2463 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:40
254 - دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 16:20
255 2367 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 08:50
256 2426 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 08:56
257 2509 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:00
258 2627 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:05
259 2603 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:10
260 2581 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:15
261 2479 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 09:20
262 2379 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 09:25
263 2342 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 09:30
264 2371 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 09:35
265 2435 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 09:40
266 2407 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:45
267 2402 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 09:50
268 2396 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:00
269 2395 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:05
270 2377 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:10
271 2410 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:15
272 2429 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 10:20
273 2444 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 10:25
274 2481 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 10:30
275 2483 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 10:35
276 2407 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 10:40
277 2430 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 10:45
278 2377 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 10:50
279 2373 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 10:55
280 - شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 16:20
281 2311 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:05
282 2265 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:11
283 2201 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:16
284 2254 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 11:20
285 2314 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 11:25
286 2317 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 11:31
287 - شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 16:20
288 2290 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 11:40
289 2235 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 11:45
290 2259 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 10:50
291 2251 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 10:55
292 2240 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:00
293 2240 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 11:06
294 2269 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 11:10
295 2289 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 11:15
296 2252 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 11:20
297 2245 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 11:26
298 2196 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 11:31
299 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 15:20
300 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 15:20
301 2167 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 22:50
302 2160 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 22:55
303 2084 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:00
304 2065 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:05
305 2097 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:11
306 2095 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:15
307 2084 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 23:20
308 2175 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 23:26
309 2210 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 23:30
310 2202 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 23:40
311 2143 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 23:45
312 2125 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 23:50
313 2138 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 23:55
314 2144 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 00:05
315 2124 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:10
316 2098 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 00:40
317 2055 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:45
318 2072 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 00:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.