بانک آینده (ba24.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 493

عنوان فارسی : بانک آینده
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 00:19

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک آینده

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک آینده در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 658 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 11:00
2 687 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 11:05
3 712 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 11:10
4 746 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 11:15
5 746 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 11:20
6 752 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 11:25
7 750 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 10:30
8 756 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 10:35
9 746 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 10:40
10 732 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 10:45
11 736 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 10:50
12 741 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 10:55
13 740 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 11:00
14 761 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 11:05
15 765 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 11:10
16 751 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 11:15
17 719 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 11:20
18 679 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 11:25
19 657 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 11:30
20 643 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 11:35
21 574 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 11:40
22 565 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 11:45
23 556 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11:50
24 551 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 11:55
25 551 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 12:00
26 542 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 12:05
27 539 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 12:10
28 536 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 12:15
29 533 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 12:20
30 528 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 12:25
31 526 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 12:30
32 528 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 12:35
33 528 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 12:40
34 530 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 12:45
35 536 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 12:55
36 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 10:00
37 532 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 19:15
38 539 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 19:20
39 537 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 19:25
40 542 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 19:30
41 559 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 19:35
42 552 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 19:40
43 561 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 19:45
44 565 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 19:50
45 581 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 19:55
46 595 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 20:00
47 595 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 20:05
48 625 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 20:15
49 639 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 20:20
50 639 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 20:25
51 752 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 20:30
52 766 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 20:35
53 782 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 20:45
54 790 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 20:50
55 802 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 20:55
56 808 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 21:00
57 810 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 21:05
58 808 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 21:10
59 807 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 21:15
60 788 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 21:20
61 799 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 21:25
62 814 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 21:51
63 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 10:00
64 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 10:00
65 811 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 12:00
66 770 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 12:05
67 740 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 12:10
68 730 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 12:15
69 736 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 12:20
70 742 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 12:25
71 752 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 12:30
72 740 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 12:35
73 725 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 12:40
74 718 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 12:45
75 702 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 12:50
76 697 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 12:55
77 681 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 13:10
78 677 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 13:25
79 664 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 13:30
80 636 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 13:35
81 594 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 13:45
82 581 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 13:50
83 531 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 13:55
84 527 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 14:00
85 507 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 14:05
86 492 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 14:15
87 477 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 14:20
88 465 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 14:25
89 452 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 14:30
90 435 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 14:35
91 416 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 14:40
92 401 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 14:45
93 368 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 14:50
94 347 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 14:55
95 348 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 15:00
96 327 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 15:05
97 327 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 15:10
98 322 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 15:20
99 322 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 15:30
100 325 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 15:35
101 322 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 15:40
102 322 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 15:50
103 325 جمعه 06 دی 1398 ساعت 15:55
104 327 شنبه 07 دی 1398 ساعت 16:10
105 332 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 16:20
106 331 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 16:25
107 333 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 16:30
108 333 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 16:35
109 340 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 16:40
110 346 جمعه 13 دی 1398 ساعت 16:50
111 361 شنبه 14 دی 1398 ساعت 16:55
112 364 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 17:00
113 388 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 17:05
114 392 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 17:10
115 401 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 17:15
116 407 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 17:20
117 416 جمعه 20 دی 1398 ساعت 17:25
118 421 شنبه 21 دی 1398 ساعت 17:30
119 429 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 17:35
120 444 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 17:40
121 - سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 10:00
122 490 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 17:50
123 536 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 17:55
124 600 جمعه 27 دی 1398 ساعت 18:00
125 632 شنبه 28 دی 1398 ساعت 18:05
126 668 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 18:10
127 771 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 18:15
128 781 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 18:20
129 780 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 18:25
130 789 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 18:30
131 797 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 18:35
132 806 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 18:40
133 814 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 18:45
134 803 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 18:50
135 800 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 18:55
136 795 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 19:00
137 790 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 19:05
138 800 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 19:10
139 822 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 19:15
140 818 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 19:20
141 804 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 19:25
142 786 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 19:30
143 782 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 19:35
144 674 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 19:40
145 621 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 19:45
146 610 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 19:50
147 583 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 19:55
148 550 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 20:50
149 515 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 20:55
150 478 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 21:00
151 444 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 21:05
152 409 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 21:10
153 398 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 21:15
154 381 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 21:20
155 368 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 21:25
156 363 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 21:30
157 362 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 21:35
158 359 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 21:40
159 359 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 21:45
160 360 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 21:50
161 359 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 21:55
162 356 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 22:00
163 356 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 22:05
164 354 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 22:10
165 357 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 22:15
166 356 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 22:20
167 360 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 22:25
168 345 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 22:30
169 349 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 22:35
170 347 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 22:40
171 344 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 22:45
172 341 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 22:50
173 377 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 22:55
174 392 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 23:00
175 394 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 23:05
176 406 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 23:10
177 415 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 23:15
178 424 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 23:20
179 434 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 23:25
180 477 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 23:30
181 538 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 23:35
182 553 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 23:40
183 575 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 23:45
184 621 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 23:50
185 638 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 23:55
186 641 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 00:00
187 646 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 01:10
188 639 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 01:15
189 644 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 01:21
190 654 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 01:25
191 675 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 01:30
192 685 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 01:35
193 687 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 01:40
194 708 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 01:45
195 714 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 01:50
196 714 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 01:55
197 730 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 02:00
198 729 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 02:05
199 739 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 02:10
200 752 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 02:15
201 769 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 02:20
202 813 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 02:25
203 832 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 02:30
204 860 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 02:35
205 873 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 02:40
206 919 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 04:20
207 917 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 04:30
208 938 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 04:35
209 965 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 04:40
210 979 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 04:45
211 985 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 04:50
212 974 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 04:55
213 970 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 05:00
214 955 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 05:05
215 964 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 05:10
216 977 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 05:15
217 962 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 05:20
218 945 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 05:25
219 925 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 05:30
220 873 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 05:35
221 831 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 05:40
222 813 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 05:45
223 812 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 05:50
224 808 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 06:00
225 797 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 06:05
226 789 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 06:10
227 778 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 06:15
228 757 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 06:20
229 749 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 06:25
230 736 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 06:30
231 717 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 06:50
232 698 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 06:55
233 682 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 07:00
234 666 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 07:05
235 658 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 07:10
236 657 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 07:15
237 659 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 07:20
238 648 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 07:25
239 643 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 07:30
240 640 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 07:35
241 636 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 07:40
242 619 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 07:45
243 619 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 07:50
244 634 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 07:55
245 623 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 08:00
246 616 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 08:05
247 622 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 08:15
248 619 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 08:20
249 622 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 08:25
250 625 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 08:30
251 630 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 08:35
252 628 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 08:40
253 626 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 08:45
254 623 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 08:50
255 606 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 08:55
256 599 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 09:00
257 592 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 09:05
258 598 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 09:10
259 588 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 09:15
260 578 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 09:20
261 568 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 09:25
262 570 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 09:30
263 584 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 09:35
264 592 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 09:40
265 601 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 09:45
266 604 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 09:50
267 590 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 09:55
268 579 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 10:00
269 577 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 10:05
270 573 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:10
271 576 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 10:15
272 582 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 10:20
273 590 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 10:25
274 590 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 10:30
275 580 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 10:35
276 585 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 10:40
277 590 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 10:45
278 589 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 10:50
279 598 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 10:55
280 - یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 11:00
281 601 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 11:00
282 603 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 11:05
283 608 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 11:30
284 609 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 11:35
285 600 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 11:40
286 610 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 11:50
287 626 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 12:05
288 632 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 12:10
289 640 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 12:15
290 643 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 12:21
291 651 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 12:25
292 655 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 12:30
293 663 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 12:36
294 670 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 12:40
295 656 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 12:45
296 639 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 12:50
297 630 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 13:26
298 633 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 13:30
299 639 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 13:35
300 642 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 13:40
301 646 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 13:45
302 640 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 13:50
303 632 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 13:55
304 631 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 14:01
305 626 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 14:05
306 625 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 14:10
307 628 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 14:15
308 626 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 14:20
309 619 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 14:25
310 608 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 14:30
311 614 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 14:35
312 624 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 14:40
313 627 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 14:45
314 629 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 14:50
315 650 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 14:55
316 643 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 15:00
317 631 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 15:05
318 627 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 15:10
319 622 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 15:15
320 625 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 15:20
321 634 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 15:25
322 642 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 15:30
323 643 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 15:40
324 643 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 15:45
325 630 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 15:50
326 633 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 15:55
327 642 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 16:00
328 660 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 16:05
329 667 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 16:10
330 657 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 16:15
331 645 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 16:20
332 657 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 16:25
333 655 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 16:30
334 658 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 16:35
335 681 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 16:40
336 675 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 16:45
337 673 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 16:50
338 653 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 16:55
339 636 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 17:00
340 647 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 17:05
341 647 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 17:10
342 648 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 17:15
343 650 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 17:20
344 637 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 17:25
345 610 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 17:30
346 606 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 17:35
347 611 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 17:40
348 615 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 17:45
349 627 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 17:50
350 643 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 17:55
351 659 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 18:00
352 659 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 18:05
353 632 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 18:10
354 647 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 18:15
355 640 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 18:20
356 653 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 18:25
357 641 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 18:30
358 634 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 18:35
359 615 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 18:40
360 601 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 18:45
361 602 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 18:50
362 593 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 18:55
363 562 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 19:00
364 552 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 19:05
365 546 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 19:10
366 520 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 19:15
367 520 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 19:20
368 493 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 19:25
369 493 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 19:30
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.