بابیمه (babimeh.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 17400

عنوان فارسی : بابیمه
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:12

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بابیمه

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بابیمه در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 16747 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
2 17229 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
3 16575 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
4 16498 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
5 16961 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:06
6 17270 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:36
7 17833 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
8 18386 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 12:50
9 18680 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
10 18542 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
11 18516 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
12 18108 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:15
13 19118 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
14 19750 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
15 18660 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 13:45
16 18038 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 13:50
17 18143 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 13:55
18 19357 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:00
19 20235 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:05
20 21216 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:10
21 22719 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:15
22 22700 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:20
23 22848 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:25
24 22869 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:30
25 21469 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:35
26 20117 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:40
27 19987 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 14:45
28 19732 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 14:50
29 21008 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 14:55
30 19443 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:05
31 19435 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:10
32 20029 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:16
33 18369 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:20
34 19303 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:25
35 19909 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 15:36
36 20584 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 15:40
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:15
38 20209 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:40
39 20185 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 14:50
40 19172 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:35
41 19498 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 15:50
42 19524 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 15:56
43 20193 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:15
44 19061 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:21
45 17752 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:25
46 17597 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:30
47 17519 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:40
48 17560 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:10
49 16974 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:15
50 16537 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:20
51 16542 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:25
52 16516 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:35
53 16374 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 17:55
54 16393 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:05
55 17129 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:10
56 17129 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:15
57 18418 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:20
58 17729 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:25
59 18154 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:30
60 17700 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 18:55
61 17709 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:05
62 18577 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:10
63 18283 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:10
64 - پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:15
65 18256 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:20
66 18237 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:25
67 17907 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:30
68 17815 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 10:35
69 17315 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 10:40
70 17148 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 10:45
71 17561 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 10:55
72 17568 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:00
73 19665 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 16:56
74 21271 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:00
75 23013 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:05
76 23791 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:15
77 23801 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:20
78 22239 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:25
79 23190 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:35
80 24227 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 17:51
81 23533 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 17:55
82 22544 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:00
83 23005 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:05
84 22956 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 18:10
85 21428 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 18:15
86 22347 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 18:20
87 20410 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 18:41
88 20470 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 18:45
89 20470 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 18:50
90 20086 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 18:55
91 20241 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 19:00
92 20235 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 19:05
93 20882 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 19:10
94 21992 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 19:15
95 22766 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 19:20
96 21784 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 19:25
97 23247 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 19:30
98 25066 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 19:35
99 25140 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 19:40
100 28490 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 19:45
101 28499 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 19:50
102 26928 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 19:55
103 26988 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 20:00
104 25938 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 20:05
105 25192 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 20:10
106 24547 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 20:15
107 23460 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 20:20
108 24827 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 20:25
109 25319 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 20:30
110 22289 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 20:35
111 21680 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 20:45
112 21638 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 20:50
113 21196 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 20:55
114 21714 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 21:00
115 21727 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 21:05
116 21518 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 21:10
117 20041 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 21:15
118 21360 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 21:20
119 21124 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 21:25
120 21678 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 21:30
121 23408 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 21:35
122 23434 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 21:40
123 22334 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 21:45
124 21811 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 21:50
125 20649 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 21:55
126 19708 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 22:00
127 20472 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 22:05
128 20449 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 22:10
129 19137 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 22:15
130 19214 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 22:20
131 19237 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 22:25
132 18741 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 22:30
133 18323 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 22:35
134 17400 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 22:40
135 17400 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 22:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.