ایوا (ivaapp.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 13225

عنوان فارسی : ایوا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ایوا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ایوا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 12387 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:55
2 12078 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 04:00
3 11895 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:05
4 12141 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:10
5 12475 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:15
6 12518 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:20
7 12357 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:25
8 12904 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:30
9 12962 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:35
10 13052 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:40
11 13188 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:55
12 13005 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 05:00
13 12543 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 05:05
14 12731 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:10
15 13416 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:15
16 13069 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:20
17 12904 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:25
18 12949 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:30
19 12881 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:35
20 12651 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:40
21 13885 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:45
22 13530 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:50
23 13281 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:55
24 12872 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:00
25 12838 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:05
26 12523 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:10
27 12488 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:35
28 12701 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:40
29 13166 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:50
30 13130 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:55
31 13168 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:00
32 13459 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:05
33 13716 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:25
34 13860 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:30
35 13233 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:35
36 13263 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:40
37 12626 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:45
38 12775 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:50
39 12729 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:55
40 12911 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:00
41 13339 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:05
42 12679 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:10
43 11808 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:15
44 11808 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:20
45 12440 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:35
46 12350 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:45
47 12716 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:30
48 12554 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:35
49 12550 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:40
50 12924 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:45
51 12680 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:50
52 12686 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:55
53 12932 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:00
54 13266 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:05
55 13729 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:10
56 13838 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:15
57 14313 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:20
58 13674 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:25
59 13124 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:30
60 12942 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:35
61 12139 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:40
62 11745 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:45
63 11393 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:55
64 11492 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 11:00
65 11406 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:05
66 10757 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:10
67 11029 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:15
68 10902 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:20
69 10253 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:40
70 10257 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:45
71 9878 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 12:05
72 9863 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 12:10
73 9863 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:15
74 9498 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 15:15
75 9421 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 15:20
76 9336 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 15:25
77 9029 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 15:30
78 9029 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 15:35
79 8856 جمعه 05 دی 1399 ساعت 15:40
80 9000 شنبه 06 دی 1399 ساعت 15:45
81 8750 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 15:50
82 8629 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:55
83 8384 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 16:00
84 8211 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 16:05
85 8376 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 16:10
86 8376 جمعه 12 دی 1399 ساعت 16:15
87 8646 شنبه 13 دی 1399 ساعت 16:20
88 8772 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 16:25
89 8880 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:30
90 9091 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:40
91 9331 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:45
92 9355 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:50
93 9601 جمعه 19 دی 1399 ساعت 17:25
94 9550 شنبه 20 دی 1399 ساعت 18:05
95 9683 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:40
96 9930 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:45
97 9996 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 20:30
98 9997 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 20:55
99 10490 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:00
100 10581 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:10
101 11121 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:15
102 11137 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:30
103 11733 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:40
104 11709 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:45
105 11664 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 22:15
106 10929 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:05
107 11276 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:10
108 11448 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 23:15
109 11801 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 23:20
110 11965 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 23:25
111 11351 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 23:35
112 11192 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:01
113 11247 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 00:05
114 11515 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:10
115 11939 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:15
116 11793 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:20
117 11793 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 01:15
118 11737 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 01:25
119 11688 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 01:30
120 11749 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 01:35
121 11152 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:55
122 11524 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:00
123 11881 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:55
124 11645 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:00
125 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:55
126 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 03:55
127 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 03:55
128 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 03:55
129 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 03:55
130 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 03:55
131 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 03:55
132 8044 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:40
133 7210 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:16
134 6970 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:20
135 6559 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:30
136 6542 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:00
137 6686 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:10
138 6532 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:15
139 6240 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 16:45
140 6212 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 16:55
141 5842 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:10
142 5776 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:15
143 5931 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:40
144 5807 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:45
145 5150 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 17:50
146 5150 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 17:55
147 4934 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:05
148 4890 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:10
149 4978 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:15
150 4913 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:20
151 4757 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:26
152 4717 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:30
153 4735 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:35
154 4846 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:40
155 4798 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:45
156 4856 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 18:50
157 4814 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 18:55
158 5098 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:00
159 5792 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:05
160 6160 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:10
161 6341 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:15
162 6525 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:20
163 7025 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:25
164 7062 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:30
165 6894 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:35
166 7049 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:40
167 7713 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:45
168 7709 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 20:50
169 8420 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 20:55
170 8893 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:00
171 8604 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:05
172 9015 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:10
173 9802 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:15
174 9620 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:20
175 9800 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:25
176 10001 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:30
177 10390 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:35
178 11126 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:41
179 11236 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:45
180 11543 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 21:50
181 12076 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 21:55
182 11842 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:00
183 11463 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:05
184 12054 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:10
185 11968 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:15
186 11337 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:20
187 11052 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:25
188 11052 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:31
189 10317 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:35
190 9703 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:40
191 9461 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:45
192 9554 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 22:50
193 9287 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 22:55
194 8942 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:00
195 9151 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:05
196 9617 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:10
197 9298 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
198 8852 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
199 8770 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
200 8653 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
201 8524 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
202 8849 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
203 8665 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
204 8641 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
205 8857 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
206 8672 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
207 8745 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
208 8315 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
209 8211 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
210 8108 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
211 7886 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
212 8215 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
213 8683 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
214 8792 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
215 8573 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
216 8679 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
217 8835 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
218 9051 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
219 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 04:55
220 - شنبه 25 اردیبهشت 1400 ساعت 04:55
221 9730 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
222 9686 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
223 9629 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
224 10177 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
225 10270 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
226 10553 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
227 10602 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 14:26
228 10877 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 14:30
229 10773 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 14:56
230 10919 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 15:00
231 10876 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 15:05
232 10641 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 15:10
233 11443 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 15:20
234 11443 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 15:25
235 11677 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 15:30
236 11524 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 15:35
237 11639 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 15:40
238 11542 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 15:45
239 12359 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 15:50
240 12607 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 15:55
241 12494 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 16:00
242 13139 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 16:05
243 13937 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 16:10
244 12965 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 16:15
245 12419 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 16:20
246 12178 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 16:25
247 13024 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 17:00
248 13341 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 17:10
249 13679 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 17:15
250 13389 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 17:20
251 13132 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 17:25
252 13521 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 17:30
253 13239 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 17:35
254 13470 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 17:40
255 14023 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 17:45
256 14444 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 17:50
257 14473 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 17:55
258 15175 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 18:00
259 15237 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 18:05
260 15335 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 18:10
261 15792 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 18:15
262 15422 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 18:20
263 15900 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 18:25
264 15364 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 18:30
265 14967 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 18:35
266 14046 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 18:40
267 14641 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 18:45
268 14315 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 18:50
269 14023 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 18:55
270 13258 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 19:00
271 12768 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 19:05
272 12573 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 19:10
273 11863 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 19:15
274 11817 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 19:20
275 12443 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 19:25
276 12134 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 19:30
277 11291 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 19:35
278 10888 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 19:40
279 10455 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 19:45
280 10358 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 19:50
281 10766 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 19:55
282 10826 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 20:00
283 11008 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 20:10
284 10922 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 20:15
285 10594 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 20:20
286 - سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 04:55
287 9943 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 20:30
288 10002 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 20:35
289 10245 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 20:40
290 9968 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 22:35
291 9572 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 22:40
292 10010 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 22:45
293 10106 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 22:50
294 9665 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 22:55
295 9762 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 02:45
296 10293 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 02:50
297 9888 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 02:55
298 9927 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 03:00
299 9976 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 03:05
300 9403 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 03:10
301 9668 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 03:15
302 9811 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 03:20
303 9810 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 03:25
304 10244 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 03:30
305 10381 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 03:35
306 10028 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 03:40
307 10114 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 03:45
308 10631 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 03:50
309 11018 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 03:55
310 10967 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 04:00
311 11463 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 04:05
312 11338 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 04:10
313 11243 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 04:15
314 11219 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 04:20
315 11498 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 04:25
316 11691 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 04:30
317 12016 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 04:35
318 12454 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 04:45
319 12750 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 04:50
320 - دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 04:55
321 12676 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 04:55
322 13164 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 05:00
323 13927 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 05:05
324 12980 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 05:10
325 12339 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 05:15
326 13058 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 05:20
327 12870 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 05:25
328 12423 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 05:30
329 12807 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 05:35
330 13090 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 05:40
331 12938 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 05:45
332 13802 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 05:50
333 13442 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 05:55
334 13259 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 06:00
335 13315 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 06:05
336 12484 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 06:10
337 12825 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 06:15
338 13043 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 06:20
339 14155 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 06:25
340 13633 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 06:30
341 12855 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 06:35
342 13287 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 06:40
343 13161 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 06:45
344 12464 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 06:50
345 12472 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 06:55
346 12633 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 07:00
347 12625 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 07:05
348 12716 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 07:10
349 12245 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 07:15
350 12219 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 06:20
351 12220 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 06:25
352 12387 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 06:30
353 12483 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 06:35
354 12038 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 06:40
355 12880 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 06:45
356 13102 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 06:50
357 13152 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 06:55
358 13579 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 07:00
359 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 03:55
360 12620 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 21:45
361 12064 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 21:50
362 12590 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 21:55
363 12409 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 22:00
364 12090 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 22:05
365 12511 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 22:10
366 12881 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 22:20
367 13275 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 22:25
368 12652 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 22:30
369 12920 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 22:36
370 13716 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 22:45
371 13707 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 22:50
372 12698 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 22:55
373 13334 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 23:05
374 14049 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 23:10
375 14101 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 23:15
376 13257 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 23:20
377 13225 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 23:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.