ایوا (ivaapp.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 9388

عنوان فارسی : ایوا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ایوا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ایوا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 18887 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37
2 18909 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 19192 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 18537 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 18400 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
6 18099 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 18050 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
8 17727 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
9 18530 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
10 18813 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 19104 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 19183 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
13 18838 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
14 18670 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
15 18025 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:00
16 15460 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:05
17 14365 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:10
18 14329 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:15
19 14553 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:20
20 14661 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:25
21 13750 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:30
22 11710 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:50
23 10368 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:55
24 10249 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 15:00
25 10241 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:05
26 9944 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 15:10
27 9951 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:15
28 9838 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:20
29 9787 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:25
30 9441 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:30
31 9597 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:35
32 9849 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:40
33 9574 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:45
34 9183 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:50
35 9004 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:01
36 8678 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:05
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:37
38 8351 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:56
39 8419 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:05
40 8555 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:50
41 8565 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
42 8471 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
43 8246 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:30
44 8451 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:35
45 8639 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:40
46 9373 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:45
47 9709 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:55
48 9622 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
49 8938 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
50 9090 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 9513 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
52 10596 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:50
53 11597 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:05
54 11771 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:20
55 11620 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:25
56 11620 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:30
57 12741 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:35
58 12995 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:40
59 14539 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:45
60 15049 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:30
61 14875 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:35
62 15658 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:40
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:37
64 16041 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
65 16056 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 18127 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 19540 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 19269 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 19313 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
70 18595 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
71 18239 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
72 18179 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
73 18758 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:15
74 18468 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:20
75 17756 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:25
76 17493 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:35
77 17547 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
78 16980 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
79 19913 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 20588 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
81 20607 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
82 20759 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
83 20262 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
84 19879 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 19401 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 19406 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 17717 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:05
88 16737 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 21:10
89 16737 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 21:16
90 16128 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 21:20
91 14989 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 21:25
92 14597 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 21:30
93 14095 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:10
94 14253 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 22:25
95 14189 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 22:30
96 13936 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 22:35
97 13084 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:40
98 12782 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
99 12658 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
100 12307 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:10
101 12232 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:15
102 11506 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:20
103 11701 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:25
104 10554 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:30
105 10130 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:35
106 9648 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:40
107 9617 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:55
108 9271 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
109 9243 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:40
110 9051 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:45
111 9036 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:50
112 8841 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:55
113 8458 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:00
114 8147 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:05
115 8215 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:30
116 8519 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:35
117 8453 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:40
118 8552 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:45
119 8428 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:00
120 8395 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:05
121 8271 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:10
122 8376 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:15
123 8476 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:20
124 8530 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:25
125 8618 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:30
126 8791 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:35
127 8788 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:40
128 9029 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:45
129 9280 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:50
130 9223 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:55
131 9274 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:00
132 9103 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:05
133 9367 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:10
134 9388 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:15
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.