ایوا (ivaapp.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 8573

عنوان فارسی : ایوا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ایوا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ایوا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 18887 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37
2 18909 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 19192 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 18537 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 18400 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:25
6 18099 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 18050 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
8 17727 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
9 18530 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
10 18813 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 19104 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 19183 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
13 18838 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:45
14 18670 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
15 18025 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:00
16 15460 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:05
17 14365 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:10
18 14329 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:15
19 14553 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:20
20 14661 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:25
21 13750 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:30
22 11710 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:50
23 10368 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:55
24 10249 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 15:00
25 10241 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 15:05
26 9944 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 15:10
27 9951 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:15
28 9838 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:20
29 9787 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 15:25
30 9441 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:30
31 9597 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:35
32 9849 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:40
33 9574 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:45
34 9183 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:50
35 9004 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 16:01
36 8678 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 16:05
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:37
38 8351 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:56
39 8419 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 15:05
40 8555 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:50
41 8565 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:06
42 8471 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:10
43 8246 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:30
44 8451 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:35
45 8639 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:40
46 9373 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:45
47 9709 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:55
48 9622 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:20
49 8938 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:25
50 9090 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:30
51 9513 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:35
52 10596 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:50
53 11597 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 18:05
54 11771 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:20
55 11620 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:25
56 11620 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:30
57 12741 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:35
58 12995 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:40
59 14539 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:45
60 15049 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:30
61 14875 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:35
62 15658 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:40
63 - چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10:37
64 16041 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:40
65 16056 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:45
66 18127 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:50
67 19540 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:55
68 19269 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 11:00
69 19313 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 11:10
70 18595 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 11:15
71 18239 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 11:20
72 18179 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:26
73 18758 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 17:15
74 18468 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:20
75 17756 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:25
76 17493 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:35
77 17547 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:40
78 16980 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:45
79 19913 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:50
80 20588 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 18:15
81 20607 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:20
82 20759 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:25
83 20262 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:30
84 19879 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 19:10
85 19401 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 19:15
86 19406 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:20
87 17717 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 21:05
88 16737 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 21:10
89 16737 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 21:16
90 16128 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 21:20
91 14989 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 21:25
92 14597 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 21:30
93 14095 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 22:10
94 14253 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 22:25
95 14189 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 22:30
96 13936 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 22:35
97 13084 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 22:40
98 12782 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 22:45
99 12658 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 22:50
100 12307 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:10
101 12232 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 23:15
102 11506 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 23:20
103 11701 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 23:25
104 10554 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 23:30
105 10130 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 23:35
106 9648 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 23:40
107 9617 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 23:55
108 9271 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
109 9243 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:40
110 9051 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:45
111 9036 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:50
112 8841 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:55
113 8458 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:00
114 8147 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:05
115 8215 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:30
116 8519 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:35
117 8453 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:40
118 8552 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:45
119 8428 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 02:00
120 8395 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 02:05
121 8271 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 02:10
122 8376 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 02:15
123 8476 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 02:20
124 8530 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:25
125 8618 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:30
126 8791 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:35
127 8788 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:40
128 9029 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:45
129 9280 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:50
130 9223 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:55
131 9274 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 03:00
132 9103 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 03:05
133 9367 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 03:10
134 9388 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 03:15
135 10265 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 03:20
136 10813 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 03:25
137 10812 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 02:30
138 10439 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 02:35
139 10622 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 02:40
140 10797 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 02:45
141 10797 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 02:50
142 10742 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 02:55
143 10874 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 03:00
144 10778 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 03:05
145 11264 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 03:10
146 11152 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 03:15
147 11057 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 03:20
148 11057 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 03:25
149 11895 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 03:30
150 12342 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 03:35
151 12477 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 03:40
152 11496 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 03:45
153 12341 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 03:50
154 12387 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:55
155 12078 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 04:00
156 11895 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:05
157 12141 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:10
158 12475 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 04:15
159 12518 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 04:20
160 12357 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:25
161 12904 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:30
162 12962 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:35
163 13052 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:40
164 13188 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:55
165 13005 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 05:00
166 12543 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 05:05
167 12731 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:10
168 13416 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:15
169 13069 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 05:20
170 12904 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 05:25
171 12949 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 05:30
172 12881 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:35
173 12651 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:40
174 13885 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:45
175 13530 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:50
176 13281 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:55
177 12872 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:00
178 12838 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:05
179 12523 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:10
180 12488 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 06:35
181 12701 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 06:40
182 13166 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 06:50
183 13130 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 06:55
184 13168 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:00
185 13459 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:05
186 13716 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:25
187 13860 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:30
188 13233 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:35
189 13263 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:40
190 12626 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:45
191 12775 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:50
192 12729 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 07:55
193 12911 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:00
194 13339 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:05
195 12679 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:10
196 11808 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:15
197 11808 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:20
198 12440 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:35
199 12350 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:45
200 12716 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 09:30
201 12554 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:35
202 - سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 09:37
203 12550 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 09:40
204 12924 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 09:45
205 12680 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:50
206 12686 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:55
207 12932 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 10:00
208 13266 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 10:05
209 13729 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 10:10
210 13838 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 10:15
211 14313 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 10:20
212 13674 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 10:25
213 13124 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 10:30
214 12942 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:35
215 12139 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 10:40
216 11745 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 10:45
217 11393 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:55
218 11492 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 11:00
219 11406 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 11:05
220 10757 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 11:10
221 11029 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:15
222 10902 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 11:20
223 10253 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 11:40
224 10257 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 11:45
225 9878 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 12:05
226 9863 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 12:10
227 9863 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 12:15
228 9498 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 15:15
229 9421 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 15:20
230 9336 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 15:25
231 9029 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 15:30
232 9029 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 15:35
233 8856 جمعه 05 دی 1399 ساعت 15:40
234 9000 شنبه 06 دی 1399 ساعت 15:45
235 8750 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 15:50
236 8629 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:55
237 8384 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 16:00
238 8211 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 16:05
239 8376 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 16:10
240 8376 جمعه 12 دی 1399 ساعت 16:15
241 8646 شنبه 13 دی 1399 ساعت 16:20
242 8772 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 16:25
243 8880 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:30
244 9091 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:40
245 9331 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:45
246 9355 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:50
247 9601 جمعه 19 دی 1399 ساعت 17:25
248 9550 شنبه 20 دی 1399 ساعت 18:05
249 9683 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 19:40
250 9930 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 19:45
251 9996 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 20:30
252 9997 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 20:55
253 10490 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 21:00
254 10581 جمعه 26 دی 1399 ساعت 21:10
255 11121 شنبه 27 دی 1399 ساعت 21:15
256 11137 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 21:30
257 11733 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 21:40
258 11709 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 21:45
259 11664 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 22:15
260 10929 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 23:05
261 11276 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 23:10
262 11448 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 23:15
263 11801 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 23:20
264 11965 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 23:25
265 11351 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 23:35
266 11192 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:01
267 11247 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 00:05
268 11515 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:10
269 11939 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:15
270 11793 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:20
271 11793 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 01:15
272 11737 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 01:25
273 11688 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 01:30
274 11749 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 01:35
275 11152 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 01:55
276 11524 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 02:00
277 11881 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 02:55
278 11645 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 03:00
279 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 09:37
280 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 09:37
281 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 09:37
282 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 09:37
283 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 09:37
284 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 09:37
285 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 09:37
286 8044 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 14:40
287 7210 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:16
288 6970 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:20
289 6559 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 15:30
290 6542 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:00
291 6686 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:10
292 6532 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:15
293 6240 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 16:45
294 6212 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 16:55
295 5842 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:10
296 5776 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:15
297 5931 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 17:40
298 5807 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 17:45
299 5150 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 17:50
300 5150 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 17:55
301 4934 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:05
302 4890 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:10
303 4978 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:15
304 4913 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:20
305 4757 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:26
306 4717 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 18:30
307 4735 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 18:35
308 4846 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 18:40
309 4798 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:45
310 4856 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 18:50
311 4814 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 18:55
312 5098 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:00
313 5792 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:05
314 6160 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:10
315 6341 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:15
316 6525 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:20
317 7025 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:25
318 7062 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 19:30
319 6894 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 19:35
320 7049 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 20:40
321 7713 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 20:45
322 7709 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 20:50
323 8420 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 20:55
324 8893 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:00
325 8604 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:05
326 9015 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:10
327 9802 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:15
328 9620 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:20
329 9800 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:25
330 10001 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 21:30
331 10390 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 21:35
332 11126 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 21:41
333 11236 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 21:45
334 11543 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 21:50
335 12076 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 21:55
336 11842 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:00
337 11463 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:05
338 12054 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:10
339 11968 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:15
340 11337 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:20
341 11052 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:25
342 11052 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 22:31
343 10317 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 22:35
344 9703 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 22:40
345 9461 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 22:45
346 9554 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 22:50
347 9287 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 22:55
348 8942 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:00
349 9151 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:05
350 9617 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:10
351 9298 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:15
352 8852 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:20
353 8770 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:25
354 8653 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 23:30
355 8524 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 23:35
356 8849 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
357 8665 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
358 8641 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
359 8857 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
360 8672 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
361 8745 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
362 8315 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
363 8211 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
364 8108 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
365 7886 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
366 8215 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
367 8683 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
368 8792 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
369 8573 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.