اینترنت بانک دی (bdi24.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1549

عنوان فارسی : اینترنت بانک دی
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:11

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت اینترنت بانک دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت اینترنت بانک دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1603 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 18:40
2 1602 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 18:45
3 1651 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 19:25
4 1680 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 19:30
5 1677 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 19:35
6 1639 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 19:40
7 1639 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 19:45
8 1676 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 19:50
9 1662 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 19:55
10 1642 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 20:00
11 1633 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 20:05
12 1644 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 20:55
13 1642 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:00
14 1666 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:05
15 1677 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 21:10
16 1668 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 21:30
17 1640 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 21:35
18 1652 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 21:40
19 1652 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:05
20 1631 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:10
21 1643 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:15
22 1628 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 22:20
23 1594 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 22:25
24 1582 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 22:30
25 1556 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 22:35
26 1544 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 22:40
27 1549 جمعه 12 دی 1399 ساعت 22:45
28 1550 شنبه 13 دی 1399 ساعت 22:50
29 1542 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 22:55
30 1558 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:00
31 1538 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:05
32 1542 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:10
33 1532 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:15
34 1528 جمعه 19 دی 1399 ساعت 23:20
35 1533 شنبه 20 دی 1399 ساعت 23:25
36 1543 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 23:30
37 1549 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 23:40
38 1507 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 00:15
39 1522 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 00:20
40 1509 جمعه 26 دی 1399 ساعت 00:25
41 1529 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:35
42 1546 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:40
43 1546 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 01:45
44 1564 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 02:10
45 1529 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 02:15
46 1518 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 02:25
47 1518 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 02:30
48 1548 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 03:20
49 1570 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 03:25
50 1559 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 03:30
51 1541 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 03:35
52 1521 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 03:40
53 1525 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 03:50
54 1525 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 03:55
55 1526 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 04:00
56 1540 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 04:05
57 1532 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 04:10
58 1532 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:30
59 1490 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 04:35
60 1483 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 04:40
61 1456 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 04:45
62 1463 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 05:25
63 1453 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 05:40
64 1442 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 05:55
65 1415 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 06:00
66 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 18:40
67 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 18:40
68 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 18:40
69 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 18:40
70 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 18:40
71 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 18:40
72 1359 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:50
73 1338 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:25
74 1317 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:30
75 1289 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:41
76 1278 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:11
77 1243 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:20
78 1242 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:30
79 1204 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:55
80 1209 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:10
81 1203 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:25
82 1214 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:30
83 - جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:40
84 1230 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:55
85 1189 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:00
86 1215 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:06
87 1215 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:10
88 1212 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:15
89 1246 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:20
90 1235 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:25
91 1266 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 19:30
92 1257 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:35
93 1267 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:40
94 1262 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:45
95 1256 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:50
96 - پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:40
97 1219 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:00
98 1217 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:05
99 1229 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:10
100 1220 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:15
101 1197 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:20
102 1192 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:25
103 1158 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:30
104 1149 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:35
105 1157 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:40
106 1186 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:45
107 1200 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:50
108 1221 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:55
109 1264 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:00
110 1311 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:05
111 1315 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:10
112 1310 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:15
113 1351 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:20
114 1370 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:25
115 1398 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:30
116 1384 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:35
117 1404 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:40
118 1441 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:45
119 1479 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:50
120 1464 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:55
121 1491 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:00
122 1475 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:05
123 1506 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:10
124 1527 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:15
125 1566 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:20
126 1599 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:25
127 1622 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:30
128 1619 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:35
129 1619 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:40
130 1585 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:45
131 1627 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:50
132 1666 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:55
133 1735 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
134 1796 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:06
135 1860 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:10
136 1871 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
137 1855 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
138 1823 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
139 1813 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
140 1771 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
141 1710 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
142 1684 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
143 1669 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
144 1666 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
145 1648 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
146 1616 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
147 1643 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
148 1620 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
149 1575 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
150 1553 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
151 1560 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
152 1551 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
153 1559 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
154 1579 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
155 1559 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
156 1538 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
157 1528 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 02:25
158 1541 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 02:30
159 1522 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 02:35
160 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 19:40
161 1541 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
162 1535 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
163 1545 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
164 1538 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
165 1527 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
166 1526 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
167 1579 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 15:35
168 1541 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:40
169 1535 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 16:05
170 1539 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 16:10
171 1523 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 16:15
172 1529 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 16:20
173 1539 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 16:25
174 1575 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 16:31
175 1573 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 16:40
176 1516 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 16:45
177 1517 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 16:50
178 1518 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 16:55
179 1524 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 17:00
180 1551 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 17:05
181 1572 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 17:10
182 1575 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 17:15
183 1590 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 17:20
184 1571 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 17:25
185 1542 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 17:30
186 1553 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 17:35
187 1543 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 18:10
188 1553 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 18:20
189 1576 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 18:25
190 1528 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 18:30
191 1502 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 18:35
192 1493 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:40
193 1469 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:45
194 1460 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:50
195 1469 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 18:55
196 1480 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 19:00
197 1471 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 19:05
198 1462 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 19:10
199 1458 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 19:15
200 1453 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 19:20
201 1448 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 19:25
202 1468 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 19:30
203 1453 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 19:35
204 - یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 19:40
205 1434 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 19:40
206 1399 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 19:45
207 1384 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 19:50
208 1389 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 19:55
209 1392 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 20:00
210 1409 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 20:05
211 1414 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 20:10
212 1379 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 20:15
213 1366 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 20:20
214 1332 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 20:25
215 1320 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 20:30
216 1354 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 20:35
217 1378 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 20:40
218 1378 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 20:45
219 1363 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 20:50
220 1364 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 20:55
221 1394 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 21:00
222 1415 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 21:05
223 1429 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 21:10
224 1458 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 21:15
225 1480 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 21:20
226 1472 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 21:30
227 1443 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 21:35
228 1431 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:40
229 1458 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:45
230 1516 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:50
231 1590 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 02:40
232 1595 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 03:55
233 1564 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 04:15
234 1559 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 04:20
235 1546 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 06:15
236 1574 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 07:05
237 1626 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 07:10
238 1671 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 07:20
239 1683 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 07:25
240 1634 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 07:30
241 1576 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 07:35
242 1560 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 07:45
243 1578 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 07:50
244 1611 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 07:55
245 1634 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 08:00
246 1646 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 08:05
247 1623 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 08:10
248 1596 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 08:15
249 1619 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 08:20
250 1592 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 08:25
251 1601 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 08:30
252 1628 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:35
253 1608 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:40
254 1570 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 08:45
255 1527 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 08:50
256 1533 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 08:56
257 1542 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 09:00
258 1623 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 09:05
259 1680 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 09:10
260 1661 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 09:15
261 1616 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 09:20
262 1560 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 09:25
263 1525 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 09:30
264 1530 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 09:35
265 1539 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 09:40
266 1584 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:45
267 1556 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 09:50
268 1523 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 10:00
269 1488 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 10:05
270 1488 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 10:10
271 1510 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 10:15
272 1544 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 10:20
273 1563 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 10:25
274 1553 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 10:30
275 1526 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 10:35
276 1521 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 10:40
277 1509 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 10:45
278 1533 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 10:50
279 1538 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 10:55
280 1577 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 11:00
281 1613 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 11:05
282 1611 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 11:11
283 1574 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 11:16
284 1614 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 11:20
285 1625 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 11:25
286 1660 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 11:31
287 1662 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 11:36
288 1631 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 11:40
289 1563 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 11:45
290 1509 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 10:50
291 1495 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 10:55
292 1512 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 11:00
293 1498 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 11:06
294 1558 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 11:10
295 1542 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 11:15
296 1543 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 11:20
297 1548 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 11:26
298 1553 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 11:31
299 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 18:40
300 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 18:40
301 1589 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 22:50
302 1560 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 22:55
303 1541 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 23:00
304 1517 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 23:05
305 1541 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 23:11
306 1566 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 23:15
307 1616 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 23:20
308 1649 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 23:30
309 1632 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 23:35
310 1572 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 23:40
311 1545 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 23:45
312 1540 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 23:55
313 1545 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 00:00
314 1545 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 00:05
315 1562 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 00:10
316 1570 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 00:40
317 1542 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 00:50
318 1549 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 00:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.