اینترنت بانک دی (bdi24.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1538

عنوان فارسی : اینترنت بانک دی
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 10:11

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت اینترنت بانک دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت اینترنت بانک دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1603 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 18:40
2 1602 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 18:45
3 1651 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 19:25
4 1680 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 19:30
5 1677 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 19:35
6 1639 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 19:40
7 1639 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 19:45
8 1676 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 19:50
9 1662 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 19:55
10 1642 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 20:00
11 1633 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 20:05
12 1644 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 20:55
13 1642 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 21:00
14 1666 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 21:05
15 1677 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 21:10
16 1668 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 21:30
17 1640 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 21:35
18 1652 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 21:40
19 1652 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 22:05
20 1631 جمعه 05 دی 1399 ساعت 22:10
21 1643 شنبه 06 دی 1399 ساعت 22:15
22 1628 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 22:20
23 1594 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 22:25
24 1582 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 22:30
25 1556 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 22:35
26 1544 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 22:40
27 1549 جمعه 12 دی 1399 ساعت 22:45
28 1550 شنبه 13 دی 1399 ساعت 22:50
29 1542 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 22:55
30 1558 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 23:00
31 1538 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 23:05
32 1542 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 23:10
33 1532 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 23:15
34 1528 جمعه 19 دی 1399 ساعت 23:20
35 1533 شنبه 20 دی 1399 ساعت 23:25
36 1543 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 23:30
37 1549 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 23:40
38 1507 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 00:15
39 1522 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 00:20
40 1509 جمعه 26 دی 1399 ساعت 00:25
41 1529 شنبه 27 دی 1399 ساعت 01:35
42 1546 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 01:40
43 1546 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 01:45
44 1564 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 02:10
45 1529 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 02:15
46 1518 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 02:25
47 1518 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 02:30
48 1548 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 03:20
49 1570 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 03:25
50 1559 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 03:30
51 1541 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 03:35
52 1521 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 03:40
53 1525 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 03:50
54 1525 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 03:55
55 1526 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 04:00
56 1540 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 04:05
57 1532 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 04:10
58 1532 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 04:30
59 1490 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 04:35
60 1483 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 04:40
61 1456 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 04:45
62 1463 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 05:25
63 1453 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 05:40
64 1442 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 05:55
65 1415 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 06:00
66 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 18:40
67 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 18:40
68 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 18:40
69 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 18:40
70 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 18:40
71 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 18:40
72 1359 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:50
73 1338 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 16:25
74 1317 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 16:30
75 1289 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:41
76 1278 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 17:11
77 1243 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 17:20
78 1242 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:30
79 1204 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:55
80 1209 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 18:10
81 1203 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 18:25
82 1214 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:30
83 - جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 18:40
84 1230 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:55
85 1189 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 19:00
86 1215 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 19:06
87 1215 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 19:10
88 1212 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 19:15
89 1246 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 19:20
90 1235 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 19:25
91 1266 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 19:30
92 1257 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 19:35
93 1267 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:40
94 1262 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:45
95 1256 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:50
96 - پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 18:40
97 1219 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 20:00
98 1217 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 20:05
99 1229 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 20:10
100 1220 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 20:15
101 1197 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 20:20
102 1192 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 20:25
103 1158 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 20:30
104 1149 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 20:35
105 1157 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:40
106 1186 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:45
107 1200 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:50
108 1221 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:55
109 1264 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 22:00
110 1311 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 22:05
111 1315 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 22:10
112 1310 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 22:15
113 1351 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 22:20
114 1370 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 22:25
115 1398 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 22:30
116 1384 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 22:35
117 1404 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:40
118 1441 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:45
119 1479 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:50
120 1464 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:55
121 1491 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 23:00
122 1475 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 23:05
123 1506 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 23:10
124 1527 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 23:15
125 1566 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 23:20
126 1599 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 23:25
127 1622 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 23:30
128 1619 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 23:35
129 1619 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:40
130 1585 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:45
131 1627 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:50
132 1666 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:55
133 1735 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
134 1796 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:06
135 1860 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:10
136 1871 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
137 1855 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
138 1823 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
139 1813 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
140 1771 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
141 1710 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
142 1684 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
143 1669 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
144 1666 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
145 1648 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
146 1616 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
147 1643 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
148 1620 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
149 1575 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
150 1553 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
151 1560 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
152 1551 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 02:00
153 1559 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 02:05
154 1579 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
155 1559 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
156 1538 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.