ایزی بیمه (easybimeh.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 11592

عنوان فارسی : ایزی بیمه
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:12

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ایزی بیمه

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ایزی بیمه در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 12053 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
2 11824 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
3 12103 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
4 12459 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
5 12996 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:06
6 13588 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:36
7 14338 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:45
8 13556 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 12:50
9 12903 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
10 12449 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
11 12499 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:10
12 11791 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:15
13 11952 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
14 11783 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
15 11105 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 13:45
16 10939 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 13:50
17 10479 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 13:55
18 10590 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:00
19 10193 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:05
20 10369 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:10
21 10799 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:15
22 10525 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:20
23 10524 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:25
24 10704 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:30
25 10603 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:35
26 10564 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:40
27 9847 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 14:45
28 9636 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 14:50
29 9972 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 14:55
30 10132 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 15:05
31 10346 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 15:10
32 10549 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 15:16
33 10765 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 15:20
34 10195 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 15:25
35 10094 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 15:36
36 9606 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 15:40
37 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 10:15
38 9050 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 14:40
39 9373 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 14:50
40 9194 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 15:35
41 9411 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 15:56
42 9500 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 16:00
43 9568 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 16:15
44 9463 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 16:21
45 9455 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 16:25
46 9583 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 16:30
47 9896 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 16:40
48 10155 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 17:10
49 10766 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 17:15
50 10651 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 17:20
51 10023 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 17:25
52 10667 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 17:35
53 10461 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 17:55
54 9983 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 18:05
55 9776 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 18:15
56 9776 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 18:20
57 10530 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 18:25
58 9948 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 18:30
59 9685 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 18:35
60 9536 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:00
61 9337 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 19:05
62 9450 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 19:10
63 9542 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:10
64 - پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:15
65 9896 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 10:20
66 10451 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:25
67 10510 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 10:30
68 10703 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 10:35
69 10541 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 10:40
70 10714 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 10:45
71 10991 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 10:55
72 10928 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 11:00
73 11865 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 16:56
74 11744 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 17:00
75 12075 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 17:05
76 12288 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 17:15
77 12057 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 17:20
78 11840 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 17:25
79 11563 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 17:35
80 11730 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 17:56
81 11670 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 18:00
82 11456 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 18:05
83 12013 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 18:10
84 12654 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 18:15
85 13222 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 18:20
86 13213 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 18:25
87 13005 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 18:41
88 13522 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 18:45
89 13522 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 18:50
90 13791 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 18:55
91 14597 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 19:00
92 15977 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 19:05
93 15594 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 19:10
94 16692 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 19:15
95 14856 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 19:20
96 14612 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 19:25
97 15542 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 19:30
98 15753 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 19:35
99 15780 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 19:40
100 16845 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 19:45
101 16281 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 19:50
102 16109 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 19:55
103 15171 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 20:00
104 14810 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 20:05
105 15176 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 20:10
106 14824 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 20:15
107 14290 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 20:20
108 15036 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 20:25
109 14182 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 20:30
110 13403 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 20:35
111 12868 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 20:45
112 12937 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 20:50
113 12553 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 20:55
114 12549 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 21:00
115 12582 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 21:05
116 12838 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 21:10
117 12720 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 21:15
118 12780 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 21:20
119 12514 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 21:25
120 13017 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 21:30
121 12715 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 21:35
122 12294 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 21:40
123 11698 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 21:45
124 11568 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 21:50
125 11475 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 21:55
126 12597 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 22:00
127 12804 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 22:05
128 12545 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 22:10
129 12511 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 22:15
130 12004 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 22:20
131 11805 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 22:25
132 11489 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 22:30
133 11465 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 22:35
134 11592 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 22:40
135 11592 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 22:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.