ارزدیجیتال (arzdigital.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 78

عنوان فارسی : ارزدیجیتال
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 22:53

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت ارزدیجیتال

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت ارزدیجیتال در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 131 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 23:01
2 127 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 05:10
3 126 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 05:15
4 126 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 05:20
5 128 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 05:30
6 129 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 05:35
7 126 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 05:40
8 128 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 05:50
9 126 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 05:55
10 128 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 06:00
11 124 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 06:05
12 123 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 06:25
13 120 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 06:30
14 119 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 06:35
15 119 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 06:40
16 119 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 06:45
17 123 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 06:50
18 123 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 06:55
19 121 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 07:00
20 123 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 07:05
21 124 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 07:10
22 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 23:01
23 115 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 10:40
24 115 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 10:45
25 116 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 10:50
26 117 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 10:55
27 115 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 11:00
28 115 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 11:05
29 113 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 12:10
30 113 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 12:20
31 114 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 12:30
32 113 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 13:00
33 112 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 13:05
34 111 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 13:10
35 112 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 13:15
36 111 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 13:25
37 111 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 13:30
38 111 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 13:35
39 112 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 13:45
40 112 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 13:55
41 112 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 14:05
42 109 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 14:10
43 108 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 14:15
44 107 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 14:20
45 110 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 14:25
46 108 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 14:35
47 108 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 14:40
48 105 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 22:35
49 106 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 22:40
50 105 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 22:45
51 105 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 22:50
52 104 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 23:00
53 105 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 23:10
54 105 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 23:15
55 106 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 23:20
56 105 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 23:25
57 106 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 23:40
58 107 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 23:45
59 107 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 23:50
60 110 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
61 - چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 00:01
62 113 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 00:10
63 114 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 00:20
64 115 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 00:25
65 116 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 00:30
66 111 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 00:35
67 111 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 00:40
68 111 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 00:45
69 113 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 00:50
70 110 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 01:00
71 110 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 01:05
72 110 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 01:25
73 111 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 08:16
74 113 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 08:20
75 114 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 08:25
76 114 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 08:30
77 115 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 08:35
78 115 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
79 113 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 10:11
80 117 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
81 115 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
82 113 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:55
83 113 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00
84 113 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 11:05
85 114 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 11:10
86 112 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 11:15
87 114 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 11:20
88 114 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 11:25
89 114 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
90 115 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 12:05
91 113 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 12:10
92 113 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 12:15
93 112 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 12:20
94 112 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 12:25
95 112 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 12:30
96 112 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 12:35
97 114 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 12:40
98 113 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 12:45
99 112 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 12:50
100 110 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 13:30
101 114 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 13:35
102 114 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 13:40
103 114 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 13:45
104 114 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 13:50
105 112 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 14:00
106 110 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 14:05
107 109 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 14:10
108 109 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 14:15
109 110 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 14:20
110 113 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 14:25
111 114 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 14:30
112 - جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 00:01
113 116 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 13:20
114 116 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 13:26
115 114 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 14:16
116 113 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 14:25
117 113 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 14:30
118 110 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 14:50
119 109 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 14:55
120 110 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 15:00
121 106 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 15:05
122 105 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 15:20
123 106 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 15:30
124 107 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 15:51
125 106 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 15:55
126 108 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 16:00
127 107 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 16:15
128 106 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 16:30
129 107 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 16:40
130 107 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 16:45
131 107 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 16:55
132 106 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 17:00
133 106 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 17:05
134 107 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 17:10
135 108 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 17:35
136 109 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 17:40
137 108 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 17:45
138 108 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 18:40
139 108 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 18:50
140 106 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 18:55
141 105 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 19:00
142 106 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 19:05
143 106 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 19:10
144 105 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 19:15
145 105 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 19:25
146 105 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 19:30
147 103 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 19:35
148 103 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 19:45
149 104 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 19:50
150 104 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 19:55
151 104 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 20:00
152 105 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 20:05
153 104 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 20:10
154 103 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 20:15
155 103 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 20:20
156 103 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 20:25
157 103 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 20:30
158 103 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 20:35
159 105 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 20:40
160 106 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 20:45
161 107 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 20:50
162 103 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 20:55
163 102 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 21:00
164 102 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 21:05
165 101 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 21:10
166 95 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 21:15
167 95 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 21:20
168 94 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 21:25
169 93 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 21:30
170 93 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 21:35
171 93 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 21:40
172 94 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 21:45
173 90 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 21:50
174 89 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 21:55
175 90 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 22:00
176 88 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 22:05
177 86 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 22:10
178 86 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 22:15
179 88 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 22:20
180 87 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 22:25
181 89 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 22:30
182 89 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 22:35
183 84 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 22:40
184 84 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 22:45
185 85 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 22:50
186 85 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 22:55
187 85 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 23:00
188 85 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 23:05
189 87 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 23:10
190 87 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 23:15
191 87 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 23:20
192 86 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 23:25
193 86 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 23:30
194 86 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 23:35
195 86 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 23:40
196 85 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 23:45
197 84 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 23:50
198 83 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 23:55
199 83 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 00:00
200 - سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 00:01
201 83 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 00:05
202 83 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 00:10
203 84 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 00:15
204 83 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 00:20
205 81 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 00:25
206 81 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 00:30
207 80 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 00:35
208 80 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 00:40
209 79 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 00:50
210 78 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 00:55
211 78 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 01:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.