اتحادیه طلا (tgju.org) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 45

عنوان فارسی : اتحادیه طلا
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:35
خلاصه معرفی tgju.org درج شده در الکسا
 

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت اتحادیه طلا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت اتحادیه طلا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 64 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 02:10
2 62 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 02:15
3 62 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 02:20
4 62 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 02:25
5 62 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 02:30
6 62 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 01:35
7 62 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 01:40
8 62 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 01:40
9 61 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 01:45
10 61 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 01:50
11 63 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 01:55
12 63 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 02:00
13 66 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 02:05
14 67 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 02:10
15 67 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 02:15
16 68 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 02:20
17 69 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 02:25
18 69 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 02:30
19 70 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 02:35
20 70 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 02:35
21 73 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 02:40
22 74 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 02:45
23 73 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 02:50
24 73 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 02:55
25 72 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 03:00
26 71 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 03:05
27 75 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 03:10
28 74 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 03:15
29 72 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 03:20
30 73 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 03:25
31 73 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 03:25
32 73 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 03:30
33 74 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 03:35
34 77 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 03:35
35 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 01:10
36 80 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 11:25
37 81 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 11:30
38 82 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 11:35
39 83 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 11:40
40 82 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 11:45
41 84 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 11:50
42 84 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 11:55
43 85 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 12:00
44 84 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 12:05
45 85 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 12:10
46 84 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 12:15
47 85 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 12:20
48 88 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 12:25
49 87 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 12:30
50 88 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 12:35
51 86 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 12:40
52 86 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 12:45
53 89 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 12:50
54 91 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 12:55
55 92 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 13:00
56 93 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 13:05
57 92 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 13:10
58 92 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 13:15
59 93 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 13:20
60 92 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 13:25
61 91 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 13:30
62 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 01:10
63 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 01:10
64 - سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 01:10
65 79 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 15:35
66 67 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 15:40
67 67 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 15:45
68 69 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 15:50
69 69 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 15:55
70 69 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 16:00
71 66 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 16:05
72 66 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 16:10
73 64 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 16:15
74 64 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 16:15
75 64 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 16:20
76 64 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 16:25
77 62 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 16:30
78 62 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 16:35
79 62 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 16:40
80 61 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 16:45
81 60 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 16:50
82 60 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 16:55
83 58 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 17:00
84 54 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 17:05
85 53 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 17:10
86 49 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 00:00
87 48 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 00:00
88 48 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 00:00
89 48 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 00:00
90 44 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 00:00
91 42 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 00:00
92 43 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 00:00
93 43 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 00:00
94 47 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 00:00
95 48 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 00:00
96 52 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 00:05
97 53 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 00:10
98 51 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:15
99 51 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:20
100 51 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:25
101 51 جمعه 06 دی 1398 ساعت 00:30
102 53 شنبه 07 دی 1398 ساعت 00:35
103 55 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 00:40
104 55 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 00:45
105 54 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:50
106 55 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 00:55
107 55 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 00:55
108 55 جمعه 13 دی 1398 ساعت 01:00
109 57 شنبه 14 دی 1398 ساعت 01:05
110 55 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 01:10
111 49 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:00
112 48 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:00
113 46 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
114 46 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 00:20
115 44 جمعه 20 دی 1398 ساعت 00:25
116 43 شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:00
117 47 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 00:20
118 49 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 00:00
119 49 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
120 47 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 00:20
121 50 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 00:00
122 51 جمعه 27 دی 1398 ساعت 00:05
123 52 شنبه 28 دی 1398 ساعت 00:20
124 52 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 00:25
125 52 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 00:30
126 52 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 00:35
127 52 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 00:40
128 53 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 00:45
129 53 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 00:50
130 53 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 00:55
131 56 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 01:00
132 55 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 01:05
133 55 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 01:10
134 - سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 01:10
135 54 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 01:15
136 55 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 01:20
137 54 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 01:25
138 55 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 01:25
139 55 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 01:30
140 54 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 01:35
141 52 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 01:35
142 53 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 01:40
143 59 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 01:45
144 62 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 01:50
145 63 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 01:55
146 69 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 01:55
147 70 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 02:00
148 73 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 02:05
149 73 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 02:10
150 76 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 02:15
151 77 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 02:20
152 77 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 02:25
153 77 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 02:30
154 77 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 02:35
155 78 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 02:40
156 75 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 02:45
157 74 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 02:50
158 73 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 02:55
159 73 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 02:55
160 72 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 03:00
161 67 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 03:05
162 62 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 03:10
163 56 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 03:15
164 52 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 03:20
165 51 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 03:25
166 51 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 03:30
167 45 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 00:00
168 45 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 00:00
169 45 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 00:00
170 45 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 00:00
171 45 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 00:00
172 45 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 00:00
173 45 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 00:00
174 44 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 00:00
175 45 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 00:00
176 43 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 00:00
177 43 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 00:00
178 42 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
179 42 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 00:00
180 41 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 00:00
181 41 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 00:00
182 43 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 00:00
183 43 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 00:00
184 42 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 00:00
185 42 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 00:00
186 42 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 01:00
187 43 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 00:00
188 43 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 00:00
189 48 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 00:00
190 52 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 00:05
191 55 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 00:10
192 56 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 00:15
193 61 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 00:20
194 63 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 00:25
195 64 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 00:30
196 65 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 00:35
197 65 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 00:40
198 66 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 00:45
199 68 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 00:50
200 70 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 00:55
201 72 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 01:00
202 73 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 01:05
203 72 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 01:10
204 71 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 01:15
205 72 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 01:20
206 70 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 01:25
207 74 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 01:30
208 76 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 01:35
209 76 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 01:40
210 76 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 01:45
211 77 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 01:50
212 77 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 01:55
213 78 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 02:00
214 79 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 02:05
215 83 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 02:05
216 84 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 02:10
217 - دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 02:10
218 83 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 02:15
219 79 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 02:20
220 77 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 02:25
221 73 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 02:30
222 71 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 02:35
223 71 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 02:40
224 68 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 02:45
225 68 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 02:50
226 66 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 02:55
227 66 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 03:00
228 65 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 03:05
229 63 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 03:10
230 65 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 03:15
231 65 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 03:20
232 62 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 03:25
233 63 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 03:30
234 64 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 03:35
235 65 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 03:40
236 66 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 03:45
237 66 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 03:50
238 66 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 03:55
239 65 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 03:55
240 65 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
241 64 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 04:05
242 64 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 04:10
243 62 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 04:15
244 63 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 04:20
245 60 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 04:25
246 58 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 04:30
247 57 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 04:35
248 56 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 04:40
249 56 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 04:45
250 58 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 04:50
251 58 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 04:55
252 59 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 05:00
253 59 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 05:05
254 58 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 05:10
255 58 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 05:15
256 58 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 05:20
257 58 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 05:25
258 59 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 05:30
259 59 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 05:35
260 59 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 05:40
261 59 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 05:45
262 60 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 05:50
263 60 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 05:55
264 62 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 06:00
265 62 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 06:05
266 62 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 06:10
267 61 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 06:15
268 61 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 06:20
269 61 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 06:25
270 61 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 06:30
271 61 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 06:35
272 62 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 06:40
273 62 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 06:45
274 62 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 06:50
275 60 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 06:55
276 60 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 06:55
277 62 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 07:00
278 62 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 07:05
279 67 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 07:10
280 64 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 07:15
281 62 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 07:20
282 62 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 07:25
283 62 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 07:30
284 58 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 07:40
285 55 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 07:45
286 56 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 07:50
287 56 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 07:55
288 55 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 08:00
289 55 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 08:05
290 52 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 08:10
291 48 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 00:00
292 47 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 00:00
293 46 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 00:00
294 45 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 00:00
295 42 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 00:00
296 42 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 00:00
297 42 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 00:00
298 42 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 00:00
299 42 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 00:00
300 42 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 00:00
301 41 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 00:00
302 40 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 00:00
303 39 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 00:00
304 39 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 00:00
305 39 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 00:00
306 39 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 00:00
307 35 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 00:00
308 35 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 00:00
309 33 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 00:00
310 32 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 00:00
311 32 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 00:00
312 32 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 00:00
313 33 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 00:00
314 31 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:00
315 30 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 00:00
316 30 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 00:00
317 30 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 00:00
318 30 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 00:00
319 30 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:00
320 30 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 00:00
321 29 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 00:00
322 29 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 00:00
323 29 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 00:00
324 30 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 00:00
325 33 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 00:00
326 35 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 00:00
327 36 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 00:00
328 37 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 00:00
329 36 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 00:00
330 36 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 00:00
331 36 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 00:00
332 35 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 00:10
333 35 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 00:15
334 35 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 00:20
335 34 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 00:25
336 33 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 00:30
337 33 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 00:35
338 33 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 00:40
339 36 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 00:00
340 38 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:00
341 40 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:00
342 44 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:10
343 44 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:00
344 44 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:00
345 46 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:00
346 46 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 00:00
347 48 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 00:00
348 49 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 00:10
349 50 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 00:15
350 52 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 00:20
351 52 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 00:25
352 50 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 00:30
353 50 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 00:35
354 50 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 00:40
355 50 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 00:45
356 50 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 00:50
357 49 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 00:55
358 48 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 01:00
359 46 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 01:10
360 46 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 00:00
361 50 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 00:00
362 51 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 00:05
363 50 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 00:00
364 48 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 00:00
365 48 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 00:00
366 47 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 00:00
367 45 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 00:00
368 45 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.