آگاه (agah.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 37

عنوان فارسی : آگاه
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 00:08

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت آگاه

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت آگاه در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 191 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 01:55
2 189 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 02:00
3 188 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 02:05
4 187 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 02:10
5 188 جمعه 21 دی 1397 ساعت 02:45
6 189 شنبه 22 دی 1397 ساعت 02:50
7 193 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 02:55
8 193 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 03:00
9 187 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 03:05
10 181 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 03:10
11 181 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 03:15
12 182 جمعه 28 دی 1397 ساعت 05:10
13 183 شنبه 29 دی 1397 ساعت 05:15
14 185 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 05:20
15 185 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 05:25
16 180 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 05:30
17 177 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 06:00
18 171 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 06:05
19 170 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 06:10
20 174 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 06:15
21 175 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 06:20
22 175 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 06:25
23 169 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 06:30
24 166 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 06:35
25 167 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 06:40
26 166 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 06:45
27 169 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 06:50
28 169 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:20
29 165 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 09:20
30 162 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 09:25
31 159 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 09:40
32 157 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 09:45
33 156 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 09:50
34 161 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 09:55
35 164 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 10:00
36 167 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 10:05
37 162 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 10:10
38 163 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 10:15
39 162 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 10:20
40 161 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 10:30
41 163 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 10:35
42 167 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 10:40
43 - دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:55
44 160 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 11:45
45 154 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 12:15
46 153 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 12:21
47 152 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 12:25
48 152 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 12:35
49 162 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 12:40
50 163 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 12:50
51 157 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 12:55
52 157 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 13:00
53 158 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 13:05
54 158 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 13:10
55 159 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 13:15
56 163 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 14:06
57 166 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 14:15
58 168 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 22:25
59 - چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 01:55
60 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 01:55
61 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 01:55
62 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 01:55
63 173 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 16:05
64 170 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 20:30
65 164 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 20:35
66 163 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 21:55
67 161 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 22:20
68 163 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 22:25
69 162 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 22:35
70 161 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 22:45
71 157 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 22:50
72 156 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 23:00
73 156 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 23:30
74 158 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 23:35
75 158 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 00:50
76 159 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 00:55
77 164 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 01:05
78 169 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 01:10
79 165 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 02:00
80 162 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 02:05
81 161 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 02:10
82 159 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 02:15
83 160 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 02:50
84 - یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 02:55
85 158 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 02:55
86 154 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 03:00
87 152 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:05
88 155 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:10
89 160 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 03:15
90 161 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 03:25
91 162 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 03:35
92 162 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 03:40
93 155 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 03:45
94 153 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 10:30
95 150 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 11:30
96 150 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 11:50
97 150 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 11:55
98 151 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 12:00
99 150 دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 21:00
100 149 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 00:00
101 148 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 00:05
102 149 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 00:10
103 153 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 00:15
104 156 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 00:20
105 152 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 00:25
106 152 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 00:30
107 149 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 00:35
108 145 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 00:40
109 144 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 00:45
110 144 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 00:50
111 146 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 00:55
112 147 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 01:00
113 146 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 01:05
114 146 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 01:10
115 148 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 01:15
116 145 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 01:25
117 144 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 01:30
118 143 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 01:35
119 137 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 01:40
120 133 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 01:45
121 132 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 01:55
122 130 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 02:00
123 129 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 02:05
124 - جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 02:55
125 132 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 09:42
126 137 یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 10:10
127 135 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 10:15
128 133 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 10:20
129 134 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 10:30
130 135 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 10:35
131 135 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 10:40
132 137 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 10:45
133 140 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 10:50
134 137 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 10:55
135 135 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 11:02
136 136 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 11:05
137 130 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 11:10
138 130 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 11:15
139 130 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 11:26
140 133 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 11:30
141 130 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 11:35
142 127 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 11:40
143 127 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 11:45
144 127 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 11:50
145 127 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 11:55
146 132 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 12:05
147 133 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 12:12
148 133 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 12:16
149 128 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 12:20
150 125 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 12:25
151 129 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 12:30
152 131 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 12:35
153 134 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 12:40
154 140 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 12:51
155 139 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 12:55
156 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 02:55
157 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 02:55
158 133 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 00:15
159 132 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 00:45
160 136 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 00:50
161 132 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 00:55
162 128 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 01:00
163 122 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 01:35
164 120 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 01:45
165 120 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 01:50
166 121 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 01:55
167 124 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 02:00
168 124 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 02:05
169 117 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 02:10
170 111 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 02:15
171 112 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 02:20
172 111 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 02:25
173 111 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 02:30
174 113 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 02:35
175 117 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 02:40
176 111 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 02:45
177 110 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 02:50
178 109 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 02:55
179 - پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 02:55
180 105 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 03:00
181 102 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 03:05
182 100 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 03:10
183 100 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 03:15
184 95 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 03:20
185 94 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 03:25
186 93 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 03:30
187 90 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 03:35
188 90 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 03:40
189 90 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 03:45
190 90 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 03:55
191 81 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 04:00
192 79 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 04:05
193 78 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 04:10
194 79 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 04:15
195 79 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 04:20
196 80 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 04:30
197 76 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 04:35
198 76 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 04:45
199 76 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 04:50
200 76 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 04:55
201 77 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 05:00
202 77 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 05:05
203 75 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 05:10
204 75 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 05:15
205 75 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 05:40
206 70 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 05:50
207 70 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 06:35
208 71 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 06:45
209 72 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 06:50
210 74 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 06:55
211 73 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 07:05
212 73 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 07:10
213 70 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 07:20
214 68 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 07:25
215 68 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 07:30
216 68 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 07:35
217 68 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 07:40
218 70 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 07:45
219 67 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 07:50
220 68 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 07:55
221 68 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 08:00
222 67 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 08:05
223 69 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 08:10
224 70 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 08:15
225 70 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 08:20
226 68 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 08:25
227 62 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 08:30
228 62 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 08:40
229 62 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 08:45
230 64 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 08:50
231 66 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 08:55
232 67 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 09:05
233 64 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 09:10
234 63 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 09:15
235 62 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 09:20
236 60 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 09:25
237 63 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 09:30
238 63 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 09:35
239 62 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 09:40
240 60 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 09:45
241 58 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 09:50
242 58 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 09:55
243 57 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 10:00
244 57 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 10:05
245 58 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 10:10
246 59 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 10:15
247 56 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 10:20
248 55 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 10:25
249 57 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 10:30
250 57 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 10:40
251 57 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 10:45
252 60 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 10:50
253 - دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 02:55
254 58 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 11:00
255 58 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 11:05
256 58 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 11:10
257 58 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 11:15
258 61 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 11:20
259 61 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 10:25
260 61 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 10:30
261 61 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 10:35
262 57 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 10:40
263 57 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 10:45
264 57 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 10:50
265 57 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 10:55
266 59 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 11:00
267 58 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 11:05
268 54 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 11:10
269 53 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 11:15
270 53 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 11:20
271 53 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 11:25
272 53 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 11:30
273 54 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 11:35
274 53 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 11:40
275 53 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 11:45
276 49 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 00:00
277 47 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 00:00
278 45 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 00:00
279 44 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 00:00
280 41 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 00:00
281 40 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 00:00
282 39 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 00:00
283 37 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 00:00
284 37 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 00:00
285 38 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 00:00
286 39 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 00:00
287 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 01:55
288 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 01:55
289 37 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 19:10
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.