آموزش و پرورش استان تهران (teo.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3862

زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 15:02
خلاصه معرفی teo.ir درج شده در الکسا
پرتال هوشمندسازی مدارس اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت آموزش و پرورش استان تهران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت آموزش و پرورش استان تهران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3189 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 15:15
2 3183 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 15:45
3 3316 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 15:50
4 3422 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 17:40
5 3746 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 01:05
6 3864 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 03:19
7 3814 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 03:35
8 3792 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 10:00
9 3822 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 10:05
10 3927 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 10:10
11 3932 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 10:15
12 4195 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 10:20
13 4362 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 10:25
14 4554 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 10:30
15 4819 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 10:35
16 4749 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 10:45
17 4493 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 10:50
18 - سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 15:15
19 4250 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 17:55
20 4196 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 01:20
21 4283 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 01:35
22 4536 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 02:40
23 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 15:15
24 4414 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 07:55
25 4284 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 09:10
26 4312 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 09:20
27 4078 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 09:25
28 3935 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 09:30
29 3938 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 09:35
30 3858 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 09:40
31 3814 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 09:45
32 3440 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 09:50
33 3201 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 09:55
34 3014 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 10:00
35 2880 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 10:05
36 2886 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 10:10
37 2792 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 10:15
38 2734 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 10:20
39 2740 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 10:25
40 2646 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 10:30
41 2597 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 10:35
42 2604 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 10:40
43 2603 یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 10:45
44 2546 دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 10:50
45 2507 سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 10:56
46 2561 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 11:20
47 2557 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 11:25
48 2589 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30
49 2500 شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:25
50 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 15:15
51 2447 دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
52 2355 سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 04:30
53 2365 چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 04:35
54 2364 پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 04:50
55 2343 جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 04:55
56 2366 شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 05:05
57 2455 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 05:10
58 2479 دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 05:15
59 2465 سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 05:20
60 2495 چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 05:25
61 2402 پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 05:30
62 2476 جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 05:35
63 2561 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 05:40
64 2650 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 05:45
65 2724 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 05:50
66 2683 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 05:55
67 2751 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 06:00
68 2782 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 06:05
69 2752 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 06:10
70 2802 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 06:15
71 2839 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 06:20
72 2830 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 06:30
73 2779 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 06:35
74 2734 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 06:40
75 2857 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 06:45
76 2907 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 06:50
77 2972 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 06:55
78 3022 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 07:00
79 3021 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 07:05
80 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 15:15
81 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 15:15
82 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 15:15
83 3457 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 06:15
84 3467 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 06:45
85 3613 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 06:50
86 3605 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 06:55
87 3561 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 07:00
88 3572 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 07:35
89 3430 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 07:40
90 3363 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 07:45
91 3368 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 07:50
92 3610 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 07:55
93 3722 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 08:00
94 3785 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 08:05
95 3693 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 08:10
96 3731 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 08:15
97 3682 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 08:20
98 3658 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 08:25
99 3647 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 08:30
100 3723 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 08:35
101 3621 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 08:40
102 3543 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 08:50
103 3483 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 08:55
104 3457 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 09:00
105 3395 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 09:05
106 3370 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 09:10
107 3266 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 09:20
108 3289 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 09:25
109 3307 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 09:30
110 3349 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 09:45
111 3242 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 09:55
112 3318 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 10:05
113 3318 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 10:10
114 3491 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 10:15
115 3427 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 10:20
116 3441 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 10:25
117 3494 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 10:30
118 3423 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 10:35
119 3688 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 10:40
120 3926 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 10:45
121 3863 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 10:50
122 3862 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 10:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.